Wednesday 24 February 2021

அநிருத்³த⁴க்ருதார்யாஸ்தவோ தத்³வரளாப⁴ஷ்²ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 176 (177) - 120 (121)

அத² விம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அநிருத்³த⁴க்ருதார்யாஸ்தவோ தத்³வரளாப⁴ஷ்²ச

Vanasura and Aniruddha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
யதா³ பா³ணபுரே வீர꞉ ஸோ(அ)நிருத்³த⁴꞉ ஸஹோஷயா |
ஸம்நிருத்³தோ⁴ நரேந்த்³ரேண பா³ணேந ப³லிஸூநுநா ||2-120-1

ததா³ தே³வீம் கோடவதீம் ரக்ஷார்த²ம் ஷ²ரணம் க³த꞉ |
யத்³கீ³தமநிருத்³தே⁴ந தே³வ்யா꞉ ஸ்தோத்ரமித³ம் ஷ்²ர்^இணு ||2-120-2

அநந்தமக்ஷயம் தி³வயமாதி³தே³வம் ஸநாதநம் |
நாராயணம் நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவரம் ஜக³தாம் ப்ரபு⁴ம் ||2-120-3

சண்டீ³ம் காத்யாயநீம் தே³வீமார்யாம் லோகநமஸ்க்ருதாம்  |
வரதா³ம் கீர்தயிஷ்யாமி நாமபி⁴ர்ஹரிஸம்ஸ்துதை꞉ ||2-120-4

ருஷிபி⁴ர்தை³வதைஷ்²சைவ வாக்புஷ்பைரர்சிதாம் ஷு²பா⁴ம் |
தாம் தே³வீம் ஸர்வதே³ஹஸ்தா²ம் ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருதாம் ||2-120-5

அநிருத்³த⁴ உவாச 
மஹேந்த்³ரவிஷ்ணுப⁴கி³நீம் நம்ஸ்யாமி ஹிதாய வை |
மநஸா பா⁴வஷு²த்³தே⁴ந ஷு²சி꞉ ஸ்தோஷ்யே க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ||2-120-6

கௌ³தமீம் கம்ஸப⁴யதா³ம் யஷோ²தா³நந்த³வர்த்³தி⁴நீம் |
மேத்⁴யாம் கோ³குலஸம்பூ⁴தாம் நந்த³கோ³பஸ்ய நந்தி³நீம் ||2-120-7

ப்ராஜ்ஞாம் த³க்ஷாம் ஷி²வாம் ஸௌம்யாம் த³நுபுத்ரவிமர்தி³நீம் |
தாம் தே³வீம் ஸர்வதே³ஹஸ்தா²ம் ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருதாம் ||2-120-8

த³ர்ஷ²நீம் பூரணீம் மாயாம் வஹ்நிஸூர்யஷ²ஷி²ப்ரபா⁴ம் |
ஷா²ந்திம் த்⁴ருவாம் ச ஜநநீம் மோஹிநீம் ஷோ²ஷணீம் ததா² ||2-120-9

ஸேவ்யாம் தே³வை꞉ ஸர்ஷிக³ணை꞉ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருதாம் |
காளீம் காத்யாயநீம் தே³வீம் ப⁴யதா³ம் ப⁴யநாஷி²ணீம் ||2-120-10 

காலராத்ரிம் காமக³மாம் த்ரிணேத்ராம் ப்³ரஹ்மசாரிணீம் |
ஸௌதா³மிநீம் மேக⁴ரவாம் வேதாலீம் விபுலாநநாம் ||2-120-11

யூத²ஸ்யாத்³யாம் மஹாபா⁴கா³ம் ஷ²குநீம் ரேவதீம் ததா² |   
திதீ²நாம் பஞ்சமீம் ஷஷ்டீ²ம் பூர்ணமாஸீம் சதுர்த³ஷீ²ம் |2-120-12

ஸப்தவிம்ஷ²ஹ்திருக்ஷாணி நத்³ய꞉ ஸர்வா தி³ஷோ² த³ஷ² |
நக³ரோபவநோத்³யாநத்³வாராட்டாலகவாஸிநீம் ||2-120-13

ஹ்ரீம் ஷ்²ரீம் க³ங்கா³ம் ச க³ந்த⁴ர்வாம் யோகி³நீம் யோக³தா³ம் ஸதாம் |
கீர்திமாஷா²ம் தி³ஷ²ம் ஸ்பர்ஷா²ம் நமஸ்யாமி ஸரஸ்வதீம் ||2-120-14

வேதா³நாம் மாதரம் சைவ ஸாவித்ரீம் ப⁴க்தவத்ஸலாம் |
தபஸ்விநீம் ஷா²ந்திகரீமேகாநம்ஷா²ம் ஸநாதநாம் ||2-120-15

கௌடீர்யாம் மதி³ராம் சண்டா³மிலாம் மலயவாஸிநீம் |
பூ⁴ததா⁴த்ரீம் ப⁴யகரீம் கூஷ்மாண்டீ³ம்  குஸுமப்ரியாம் ||2-120-16

தா³ருணீம் மதி³ராவாஸாம் விந்த்⁴யகைலாஸவாஸிநீம் |
வராங்க³நாம் ஸிம்ஹரதீ²ம் ப³ஹுரூபாம் வ்ருஷத்⁴வஜாம் ||2-120-17

து³ர்லபா⁴ம் து³ர்ஜயாம் து³ர்கா³ம் நிஷு²ம்ப⁴ப⁴யத³ர்ஷி²நீம் |
ஸுரப்ரியாம் ஸுராம் தே³வீம் வஜ்ரபாண்யநுஜாம் ஷி²வாம் ||2-120-18

கிராதீம் சீரவஸநாம் சௌரஸேநாநமஸ்க்ருதாம் |
ஆஜ்யபாம் ஸோமபாம் ஸௌம்யாம் ஸர்வபர்வதவாஸிநீம் ||2-120-19

நிஷு²ம்ப⁴ஷு²ம்ப⁴மத²நீம் க³ஜகும்போ⁴பமஸ்தநீம் |
ஜநநீம் ஸித்³த⁴ஸேநஸ்ய ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதாம் ||2-120-20

சராம் குமாரப்ரப⁴வாம் பார்வதீம் பர்வதாத்மஜாம் |
பஞ்சாஷ²த்³தே³வகந்யாநாம் பத்ந்யோ தே³வக³ணஸ்ய ச ||2-120-21

க்ரத்³ரபுத்ரஸஹஸ்ரஸ்ய புத்ரபௌத்ரவரஸ்த்ரிய꞉ |
மாதா பிதா ஜக³ந்மாந்யா தி³வி தே³வாப்ஸரோக³ணை꞉ ||2-120-22

ருஷிபத்நீக³ணாநாம் ச யக்ஷக³ந்த⁴ர்வயோஷிதாம் |
வித்³யாத⁴ராணாம் நாரீஷு ஸாத்⁴வீஷு மநுஜாஸு ச ||2-120-23

ஏவமேதாஸு நாரீஷு ஸர்வபூ³தாஷ்²ரயா ஹ்யஸி |
நமஸ்க்ருதாஸி த்ரைலோக்யே கிந்நரோத்³கீ³தஸேவிதே ||2-120-24

அசிந்த்யா ஹ்யப்ரமேயாஸி யாஸி ஸாஸி நமோ(அ)ஸ்து தே |
ஏபி⁴ர்நாமபி⁴ரந்யைஷ்²ச கீர்திதா ஹ்யஸி கௌ³தமி ||2-120-25

த்வத்ப்ரஸாதா³த³விக்⁴நேந க்ஷிப்ரம் முச்யேய ப³ந்த⁴நாத் |
அவேக்ஷஸ்வ விஷா²லாக்ஷி  பாதௌ³ தே ஷ²ரணம் வ்ரஜே ||2-120-26

ஸர்வேஷாமேவ ப³ந்தா⁴நாம் மோக்ஷணம் கர்துமர்ஹஸி |
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஷ்²ச ருத்³ரஷ்²ச சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிமாருதா꞉ ||2-120-27

அஷ்²விநௌ வஸவஷ்²சைவ தா⁴தா பூ⁴மிர்தி³ஷோ² த³ஷ² |
மருதா ஸஹ பர்ஜந்யோ தா⁴தா பூ⁴மிர்தி³ஷோ² த³ஷ² ||2-120-28

கா³வோ நக்ஷத்ரவம்ஷா²ஷ்²ச க்³ரஹா நத்³யோ ஹ்ரதா³ஸ்ததா² |
ஸரித꞉ ஸாக³ராஷ்²சைவ நாநாவித்³யாத⁴ரோரகா³꞉ ||2-120-29

ததா² நாகா³꞉ ஸுபர்வாணோ க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாம் க³ணா꞉ |
க்ருத்ஸ்நம் ஜக³தி³த³ம் ப்ரோக்தம் தே³வ்யா நாமாநுகீர்தநாத் ||2-120-30

தே³வ்யா꞉ ஸ்தவமிமம் புண்யம் ய꞉ படே²த்ஸுஸமாஹித꞉ |
ஸா தஸ்மை ஸப்தமே மாஸி வரமக்³ர்யம் ப்ரயச்ச²தி ||2-120-31

அஷ்டாத³ஷ²பு⁴ஜா தே³வீ தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா |
ஹாரஷோ²பி⁴தஸர்வாங்கீ³ முகுடோஜ்ஜ்வலபூ⁴ஷணா ||2-120-32

காத்யாயநீ ஸ்தூயஸே த்வம் வரமக்³ர்யம் ப்ரயச்ச²ஸி |
அத꞉ ஸ்தவீமி தாம் தே³வீம் வரதே³ வாமலோசநே || 2-120-33

நமோ(அ)ஸ்து தே மஹாதே³வி ஸுப்ரீதா மே ஸதா³ ப⁴வ |
ப்ரயச்ச² த்வம் வரம் ஹ்யாயு꞉ புஷ்டிம் சைவ க்ஷமாம் த்⁴ருதிம் ||2-120-34

ப³ந்த⁴நஸ்தோ² விமுச்யேயம் ஸத்யமேதத்³ப⁴வேதி³தி |

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏவம் ஸ்துதா மஹாதே³வீ து³ர்கா³ து³ர்க³த்³பராக்ரமா ||2-120-35

ஸாம்நித்⁴யம் கல்பயாமாஸ அநிருத்³த⁴ஸ்ய ப³ந்த⁴நே | 
அநிருத்³த⁴ஹிதார்தா²ய தே³வீ ஷ²ரணவத்ஸலா ||2-120-36

ப³த்³த⁴ம் பா³ணபுரே வீரமநிருத்³த⁴ம் வ்யமோக்ஷயத் |
ஸாந்த்வயாமாஸ தம் வீரமநிருத்³த⁴மமர்ஷணம் ||2-120-37

பூஜயாமாஸ தாம் வீர꞉ ஸோ(அ)நிருத்³த⁴꞉ ப்ரதாபவான் |
ப்ரஸாதா³ம் த³ர்ஷ²யாமாஸ அநிருத்³த⁴ஸ்ய ப³ந்த⁴நே ||2-120-38

நாக³பாஷே²ந ப³த்³த⁴ஸ்ய தஸ்யோஷாஹ்ருதசேதஸ꞉ |
ஸ்போ²டயித்வா கராக்³ரேண பஞ்ஜரம் வஜ்ரஸந்நிப⁴ம் ||2-120-39

ருத்³த⁴ம் பா³ணபுரே வீரம் ஸாநிருத்³த⁴மபா⁴ஷத |
ஸாந்த்வயந்தீ வசோ தே³வீ ப்ரஸாதா³பி⁴முகீ² ததா³ ||2-120-40

ஷ்²ரீதே³வ்யுவாச 
சக்ராயுதோ⁴ மோக்ஷயிதாநிருத்³த⁴ 
த்வாம் ப³ந்த⁴நாதா³ஷு² ஸஹஸ்வ காலம் |
சி²த்வா ஸ பா³ணாஸ்ய ஸஹஸ்ரபா³ஹும் 
புரீம் நிஜாம் நேஷ்யதி தை³த்யஸூத³ந꞉ ||2-120-41 

[வைஷ²ம்பாயந உவாச 
யதா³நிருத்³த⁴ம் ஸஹ பா³ணபுத்ர்யா 
நேதும் க²கே³ந்த்³ரேண ஹரி꞉ ப்ரவ்ருத்த꞉ |
மஹாஸுரே பா³ண உதீ³ர்ணசக்ரே 
ந்யக்காரமாஸந்நதரம்  நிஷ²ம்ய] ||
ததோ(அ)நிருத்³த⁴꞉ புநரேவ தே³வீம்
 துஷ்டாவ ஹ்ருஷ்ட꞉ ஷ²ஷி²காந்தவக்த்ர꞉ |

அநிருத்³த⁴ உவாச 
நமோ(அ)ஸ்து தே தே³வி வரப்ரதே³ ஷி²வே 
நமோ(அ)ஸ்து தே தே³வி ஸுராரிநாஷி²நி ||2-120-42
நமோ(அ)ஸ்து தே காமசரே ஸதா³ஷி²வே 
நமோ(அ)ஸ்து தே ஸர்வஹிதைஷிணி ப்ரியே |
நமோ(அ)ஸ்து தே பீ⁴திகரி த்³விஷாம் ஸதா³  
நமோ(அ)ஸ்து தே ப³ந்த⁴நமோக்ஷகாரிணி ||2-120-43

ப்³ரஹ்மாணீந்த்³ராணி ரூத்³ராணி பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வே ஷி²வே |
த்ராஹி மாம் ஸர்வபீ⁴திப்⁴யோ நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ||2-120-44

நமோ(அ)ஸ்து தே ஜக³ந்நாதே² ப்ரியே தா³ந்தே மஹாவ்ரதே | 
ப⁴க்திப்ரியே ஜக³ந்மாத꞉ ஷை²லபுத்ரி வஸுந்த⁴ரே ||2-120-45

த்ராஹி மாம் த்வம் விஷா²லாக்ஷி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே |
த்ராயஸ்வ ஸர்வது³꞉கே²ப்⁴யோ தா³நவாநாம் ப⁴யங்கரீ ||2-120-46

ருத்³ரப்ரியே  மஹாபா⁴கே³ ப⁴க்தாநாமார்திநாஷி²நி |
நமாமி ஷி²ரஸா தே³வீம் ப³ந்த⁴நஸ்தோ² விமோக்ஷித꞉ ||2-120-47

வைஷ²பாயந உவாச
ஆர்யாஸ்தவமித³ம் புண்யம் ய꞉ படே²த்ஸுஸமாஹித꞉ |
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி |
ப³ந்த⁴நஸ்தோ² விமுச்யேத ஸத்யம் வ்யாஸவசோ யதா² ||2-120-48

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்²ணுபர்வணி
அநிருத்³த⁴க்ருதார்யாஸ்தவோ நாம விம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_120_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 120 - Aniruddha prays to Arya and gets blessed
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
February 3,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,  
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha viMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH 

aniruddhakR^itAryAstavo tadvaralAbhashcha 

vaishampAyana uvAcha
yadA bANapure vIraH so.aniruddhaH sahoShayA |
saMniruddho narendreNa bANena balisUnunA ||2-120-1

tadA devIM koTavatIM rakShArthaM sharaNaM gataH |
yadgItamaniruddhena devyAH stotramidaM shr^iNu ||2-120-2

anantamakShayaM divayamAdidevaM sanAtanam |
nArAyaNaM namaskR^itya pravaraM jagatAM prabhum ||2-120-3

chaMDIM kAtyAyanIM devImAryAM lokanamaskR^itAm  |
varadAM kIrtayiShyAmi nAmabhirharisaMstutaiH ||2-120-4

R^iShibhirdaivataishchaiva vAkpuShpairarchitAM shubhAm |
tAm devIM sarvadehasthAM sarvadevanamaskR^itAm ||2-120-5

aniruddha uvAcha 
mahendraviShNubhaginIM namsyAmi hitAya vai |
manasA bhAvashuddhena shuchiH stoShye kR^itA~njaliH ||2-120-6

gautamIM kaMsabhayadAM yashodAnandavarddhinIm |
medhyAM gokulasaMbhUtAM nandagopasya nandinIm ||2-120-7

prAj~nAM dakShAM shivAM saumyAM danuputravimardinIm |
tAm devIM sarvadehasthAM sarvabhUtanamaskR^itAm ||2-120-8

darshanIM pUraNIM mAyAM vahnisUryashashiprabhAm |
shAntiM dhruvAM cha jananIM mohinIM shoShaNIM tathA ||2-120-9

sevyAM devaiH sarShigaNaiH sarvadevanamaskR^itAm |
kAlIM kAtyAyanIM devIM bhayadAM bhayanAshiNIm ||2-120-10 

kAlarAtriM kAmagamAM triNetrAM brahmachAriNIm |
saudAminIM megharavAM vetAlIM vipulAnanAm ||2-120-11

yUthasyAdyAM mahAbhAgAM shakunIM revatIM tathA |   
tithInAM pa~nchamIM ShaShThIM pUrNamAsIM chaturdashIm |2-120-12

saptaviMshahtiR^ikShANi nadyaH sarvA disho dasha |
nagaropavanodyAnadvArATTAlakavAsinIm ||2-120-13

hrIM shrIM ga~NgAM cha gandharvAM yoginIM yogadAM satAm |
kIrtimAshAM dishaM sparshAM namasyAmi sarasvatIm ||2-120-14

vedAnAM mAtaraM chaiva sAvitrIM bhaktavatsalAm |
tapasvinIM shAntikarImekAnaMshAM sanAtanAm ||2-120-15

kauTIryAM madirAM chaNDAmilAM malayavAsinIm |
bhUtadhAtrIM bhayakarIM kUShmANDIM  kusumapriyAm ||2-120-16

dAruNIM madirAvAsAM vindhyakailAsavAsinIm |
varA~NganAM siMharathIM bahurUpAM vR^iShadhvajAm ||2-120-17

durlabhAM durjayAM durgAM nishuMbhabhayadarshinIm |
surapriyAM surAM devIM vajrapANyanujAM shivAm ||2-120-18

kirAtIM chIravasanAM chaurasenAnamaskR^itAm |
AjyapAM somapAM saumyAM sarvaparvatavAsinIm ||2-120-19

nishuMbhashumbhamathanIM gajakumbhopamastanIm |
jananIM siddhasenasya siddhachAraNasevitAm ||2-120-20

charAM kumAraprabhavAM pArvatIM parvatAtmajAm |
pa~nchAshaddevakanyAnAM patnyo devagaNasya cha ||2-120-21

kradraputrasahasrasya putrapautravarastriyaH |
mAtA pitA jaganmAnyA divi devApsarogaNaiH ||2-120-22

R^iShipatnIgaNAnAM cha yakShagandharvayoShitAm |
vidyAdharANAM nArIShu sAdhvIShu manujAsu cha ||2-120-23

evametAsu nArIShu sarvabUtAshrayA hyasi |
namaskR^itAsi trailokye kinnarodgItasevite ||2-120-24

achintyA hyaprameyAsi yAsi sAsi namo.astu te |
ebhirnAmabhiranyaishcha kIrtitA hyasi gautami ||2-120-25

tvatprasAdAdavighnena kShipraM muchyeya bandhanAt |
avekShasva vishAlAkShi  pAdau te sharaNaM vraje ||2-120-26

sarveShAmeva bandhAnAM mokShaNaM kartumarhasi |
brahmA viShNushcha rudrashcha chandrasUryAgnimArutAH ||2-120-27

ashvinau vasavashchaiva dhAtA bhUmirdisho dasha |
marutA saha parjanyo dhAtA bhUmirdisho dasha ||2-120-28

gAvo nakShatravaMshAshcha grahA nadyo hradAstathA |
saritaH sAgarAshchaiva nAnAvidyAdharoragAH ||2-120-29

tathA nAgAH suparvANo gandharvApsarasAM gaNAH |
kR^itsnaM jagadidaM proktaM devyA nAmAnukIrtanAt ||2-120-30

devyAH stavamimaM puNyaM yaH paThetsusamAhitaH |
sA tasmai saptame mAsi varamagryaM prayachChati ||2-120-31

aShTAdashabhujA devI divyAbharaNabhUShitA |
hArashobhitasarvA~NgI mukuTojjvalabhUShaNA ||2-120-32

kAtyAyanI stUyase tvaM varamagryaM prayachChasi |
ataH stavImi tAM devIM varade vAmalochane || 2-120-33

namo.astu te mahAdevi suprItA me sadA bhava |
prayachCha tvaM varaM hyAyuH puShTiM chaiva kShamAM dhR^itim ||2-120-34

bandhanastho vimuchyeyaM satyametadbhavediti |

vaishampAyana uvAcha 
evaM stutA mahAdevI durgA durgadparAkramA ||2-120-35

sAMnidhyaM kalpayAmAsa aniruddhasya bandhane | 
aniruddhahitArthAya devI sharaNavatsalA ||2-120-36

baddhaM bANapure vIramaniruddhaM vyamokShayat |
sAntvayAmAsa taM vIramaniruddhamamarShaNam ||2-120-37

pUjayAmAsa tAM vIraH so.aniruddhaH pratApavAn |
prasAdAM darshayAmAsa aniruddhasya bandhane ||2-120-38

nAgapAshena baddhasya tasyoShAhR^itachetasaH |
sphoTayitvA karAgreNa pa~njaraM vajrasannibham ||2-120-39

ruddhaM bANapure vIraM sAniruddhamabhAShata |
sAntvayantI vacho devI prasAdAbhimukhI tadA ||2-120-40

shrIdevyuvAcha 
chakrAyudho mokShayitAniruddha 
tvAM bandhanAdAshu sahasva kAlam |
ChitvA sa bANAsya sahasrabAhuM 
purIM nijAM neShyati daityasUdanaH ||2-120-41 

[vaishampAyana uvAcha 
yadAniruddhaM saha bANaputryA 
netuM khagendreNa hariH pravR^ittaH |
mahAsure bANa udIrNachakre 
nyakkAramAsannataraM  nishamya] ||
tato.aniruddhaH punareva devIM
 tuShTAva hR^iShTaH shashikAntavaktraH |

aniruddha uvAcha 
namo.astu te devi varaprade shive 
namo.astu te devi surArinAshini ||2-120-42
namo.astu te kAmachare sadAshive 
namo.astu te sarvahitaiShiNi priye |
namo.astu te bhItikari dviShAM sadA  
namo.astu te bandhanamokShakAriNi ||2-120-43

brahmANIndrANi rUdrANi bhUtabhavyabhave shive |
trAhi mAM sarvabhItibhyo nArAyaNi namo.astu te ||2-120-44

namo.astu te jagannAthe priye dAnte mahAvrate | 
bhaktipriye jaganmAtaH shailaputri vasundhare ||2-120-45

trAhi mAM tvaM vishAlAkShi nArAyaNi namo.astu te |
trAyasva sarvaduHkhebhyo dAnavAnAM bhaya~NkarI ||2-120-46

rudrapriye  mahAbhAge bhaktAnAmArtinAshini |
namAmi shirasA devIM bandhanastho vimokShitaH ||2-120-47

vaishapAyana uvAcha
AryAstavamidaM puNyaM yaH paThetsusamAhitaH |
sarvapApavinirmukto viShNulokaM sa gachChati |
bandhanastho vimuchyeta satyaM vyAsavacho yathA ||2-120-48

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe vishNuparvaNi
aniruddhakR^itAryAstavo nAma viMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்