Friday 29 January 2021

வாஸுதே³வமாஹாத்ம்யம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 167 (168) - 111 (112)

அதை²காத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வாஸுதே³வமாஹாத்ம்யம்

Krishna and Arjuna

ஜநமேஜய உவாச
பூ⁴ய ஏவ மஹாபா³ஹோ க்ருஷ்ணாஸ்ய ஜக³தாம் பதே꞉ |
மாஹாத்ம்யம் ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி பரமம் த்³விஜஸத்தம ||2-111-1

ந ஹி மே த்ருப்திரஸ்தீஹ ஷ்²ருண்வதஸ்தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
கர்மணாமநுஸந்தா⁴நம் புராணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||2-111-2

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
நாந்த꞉ ஷ²க்ய꞉ ப்ரபா⁴வஸ்ய வக்தும் வர்ஷஷ²தைரபி |
கோ³விந்த³ஸ்ய மஹாராஜ ஷ்²ரூயதாமித³மத்³பு⁴தம் ||2-111-3

ஷ²ரதல்பே ஷ²யாநேந பீ⁴Sமேண பரிசோதி³த꞉ |
கா³ண்டீ³வத⁴ந்வா பீ³ப⁴த்ஸுர்மாஹாத்ம்யம் கேஷ²வஸ்ய யத் ||2-111-4

ராஜ்ஞாம் மத்⁴யே மஹாராஜ ஜ்யேஷ்ட²ம் ப்⁴ராதரமப்³ரவீத் |
யுதி⁴ஷ்டி²ரம் ஜிதாமித்ரமிதி தச்ச்²ருணு கௌரவ ||2-111-5

அர்ஜுந உவாச
புராஹம் த்³வாரகாம் யாத꞉ ஸம்ப³ந்தீ⁴நவலோகக꞉ |
ந்யவஸம் பூஜிதஸ்தத்ர போ⁴ஜவ்ருஷ்ண்யந்த⁴கோத்தமை꞉ ||2-111-6

தத꞉ கதா³சித்³த⁴ர்மாத்மா தீ³க்ஷிதோ மது⁴ஸூத³ந꞉ |
ஏகாஹேந மஹாபா³ஹு꞉ ஷா²ஸ்த்ரத்³ருஷ்டேந கர்மணா || 2-111-7

ததோ தீ³க்ஷிதமாஸீநமபி⁴க³ம்ய த்³விஜோத்தம꞉ |
க்ருஷ்ணம் விஜ்ஞாபயாமாஸ த்ராஹி த்ராஹீதி சாப்³ரவீத் ||2-111-8

ப்³ராஹ்மண உவாச 
ரக்ஷாதி⁴காரோ ப⁴வத꞉ பரித்ராயஸ்வ மாம் விபோ⁴ |
சதுர்தா²ம்ஷ²ம் ஹி த⁴ர்மஸ்ய ரக்ஷிதா லப⁴தே ப²லம் ||2-111-9

வாஸுதே³வ உவாச 
ந பே⁴தவ்யம் த்³விஜஷ்²ரேஷ்ட² ரக்ஷாமி த்வாம் குதோ ப⁴யம் |
ப்³ரூஹி தத்த்வேந ப⁴த்³ரம் தே யத்³யபி ஸ்யாத்ஸுது³ஷ்கரம் ||2-111-10

ப்³ராஹ்மண உவாச 
ஜாதோ ஜாதோ மஹாபா³ஹோ புத்ரோ மே ஹ்ரியதே(அ)நக⁴ |
த்ரயோ ஹ்ருதாஷ்²சதுர்த²ம் த்வம் க்ருஷ்ண ரக்ஷிதுமர்ஹஸி ||2-111-11

ப்³ராஹ்மந்யா꞉ ஸூதிகாலோ(அ)த்³ய தத்ர ரக்ஷா விதீ⁴யதாம் |
யதா² த்⁴ரியேத³பத்யம் மே ததா² குரு ஜநார்த³ந ||2-111-12

அர்ஜுந உவாச
ததோ மாமாஹ கோ³விந்தோ³ தீ³க்Sஇதோ(அ)ஹம் க்ரதாவிதி |
ரக்ஷா ச ப்³ராஹ்மணே கார்யா ஸர்வாவஸ்தா²க³தைரபி ||2-111-13

ஷ்²ருத்வாஹமேவம் க்ருஷ்ணஸ்ய வசோ(அ)வோசம் நராதி⁴ப |
மாம் நியோஜய கோ³விந்த³ ரக்ஷிஷ்யே(அ)ஹம் த்³விஜம் ப⁴யாத் ||2-111-14

இத்யுக்த꞉ ஸ ஸ்மிதம் க்ருத்வா மாமுவாச ஜநார்த³ந꞉ |
ரக்ஷஸீத்யேவமுக்தஸ்து  வ்ரீடி³தோ(அ)ஸ்மி நராதி⁴ப ||2-111-15

ததோ மாம் வ்ரீடி³தம் மத்வா புநராஹ ஜநார்த³ந꞉ |
க³ம்யதாம் கௌரவஷ்²ரேஷ்ட² ஷ²க்யதே யதி³ ரக்ஷிதும் ||2-111-16

த்வத்புரோகா³ஷ்²ச ரக்ஷந்து  வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கமஹாரதா²꞉ |
ருதே ராமம் மஹாபா³ஹும் ப்ரத்³யும்நம் ச மஹாப³லம் ||2-111-17

ததோ(அ)ஹம் வ்ருஷ்ணிஸைந்யேந மஹதா பரிவாரித꞉ |
தமக்³ரதோ த்³விஜம் க்ருத்வா ப்ரயாத꞉ ஸஹ ஸேநயா ||2-111-18

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வாஸுதே³வமாஹாத்ம்யே ஏகாத³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_111_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 111 - Arjuna's narration of Greatness of Vasudeva - 1
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 25,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

athaikAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH

vAsudevamAhAtmyam

janamejaya uvAcha
bhUya eva mahAbAho kR^iShNAsya jagatAM pateH |
mAhAtmyaM shrotumichChAmi paramaM dvijasattama ||2-111-1

na hi me tR^iptirastIha shR^iNvatastasya dhImataH |
karmaNAmanusandhAnaM purANasya mahAtmanaH ||2-111-2

vaishampAyana uvAcha 
nAntaH shakyaH prabhAvasya vaktuM varShashatairapi |
govindasya mahArAja shrUyatAmidamadbhutaM ||2-111-3

sharatalpe shayAnena bhISmeNa parichoditaH |
gANDIvadhanvA bIbhatsurmAhAtmyaM keshavasya yat ||2-111-4

rAj~nAM madhye mahArAja jyeShThaM bhrAtaramabravIt |
yudhiShThiraM jitAmitramiti tachChR^iNu kaurava ||2-111-5

arjuna uvAcha
purAhaM dvArakAM yAtaH saMbandhInavalokakaH |
nyavasaM pUjitastatra bhojavR^iShNyandhakottamaiH ||2-111-6

tataH kadAchiddharmAtmA dIkShito madhusUdanaH |
ekAhena mahAbAhuH shAstradR^iShTena karmaNA || 2-111-7

tato dIkShitamAsInamabhigamya dvijottamaH |
kR^iShNaM vij~nApayAmAsa trAhi trAhIti chAbravIt ||2-111-8

brAhmaNa uvAcha 
rakShAdhikAro bhavataH paritrAyasva mAM vibho |
chaturthAMshaM hi dharmasya rakShitA labhate phalam ||2-111-9

vAsudeva uvAcha 
na bhetavyaM dvijashreShTha rakShAmi tvAM kuto bhayam |
brUhi tattvena bhadraM te yadyapi syAtsuduShkaram ||2-111-10

brAhmaNa uvAcha 
jAto jAto mahAbAho putro me hriyate.anagha |
trayo hR^itAshchaturthaM tvaM kR^iShNa rakShitumarhasi ||2-111-11

brAhmanyAH sUtikAlo.adya tatra rakShA vidhIyatAm |
yathA dhriyedapatyaM me tathA kuru janArdana ||2-111-12

arjuna uvAcha
tato mAmAha govindo dIkSito.ahaM kratAviti |
rakShA cha brAhmaNe kAryA sarvAvasthAgatairapi ||2-111-13

shrutvAhamevaM kR^iShNasya vacho.avochaM narAdhipa |
mAM niyojaya govinda rakShiShye.ahaM dvijaM bhayAt ||2-111-14

ityuktaH sa smitaM kR^itvA mAmuvAcha janArdanaH |
rakShasItyevamuktastu  vrIDito.asmi narAdhipa ||2-111-15

tato mAM vrIDitaM matvA punarAha janArdanaH |
gamyatAM kauravashreShTha shakyate yadi rakShitum ||2-111-16

tvatpurogAshcha rakShantu  vR^iShNyandhakamahArathAH |
R^ite rAmaM mahAbAhuM pradyumnaM cha mahAbalam ||2-111-17

tato.ahaM vR^iShNisainyena mahatA parivAritaH |
tamagrato dvijaM kR^itvA prayAtaH saha senayA ||2-111-18

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vAsudevamAhAtmye ekAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்