Saturday 21 November 2020

அநிருத்³த⁴விக்ரம꞉ ராஜ்ஞாம் ப³ந்த⁴நம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 140 (141) - 084 (85)

அத² சதுரஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அநிருத்³த⁴விக்ரம꞉ ராஜ்ஞாம் ப³ந்த⁴நம் ச


The Maya of Pradyumna

வைஷ²ம்பாயந உவாச
முஹூர்தாப்⁴யுதி³தே ஸூர்யே ஜநசக்ஷுஷி நிர்மலே |
ப³ல꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸாத்யகிஷ்²ச தார்க்ஷ்யமாருருஹுஸ்ததா³ ||2-84-1

ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ராணா த³ம்ஷி²தா யுத்³த⁴காங்க்ஷிண꞉ |
பி³ல்வோத³கேஷ்²வரம் தே³வம் நமஸ்க்ருத்ய ஸுரோத்தமம் ||2-84-2

ஆவர்தயா ஜலே ஸ்நாத்வா ருத்³ரேண வரத³த்தயா |
க³ங்கா³யா꞉ குருஷா²ர்தூ³ல ருத்³ரவாக்யேந புண்யயா ||2-84-3

ப்ரத்³யும்நமக்³ரே ஸைந்யஸ்ய வியதி ஸ்த்²பாய மாநத³꞉ |
ரக்ஷார்த²ம் யஜ்ஞவாடஸ்ய பாண்ட³வாந்விநியுஜ்ய ச ||2-84-4

ஷே²ஷாம் ஸேநாம் கு³ஹாத்³வாரி ப⁴க³வாந்விநியுஜ்ய ச |
ஜயந்தமத² ஸஸ்மார ப்ரவரம் ச ஸதாம் க³தி꞉ ||2-84-5

தாவாபேததுரேவாத² ஸ்வயம் சாபஷ்²யதாம் ததா² |
வியத்யேவ நியுக்தௌ தௌ ப்ரத்³யும்ந இவ பா⁴ரத ||2-84-6

தத꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய வசநாதா³ஹதோ ரணது³ந்து³பி⁴꞉ |
ஜலஜா முரஜாஷ்²சைவ வாத்³யாந்யேவாபராணி ச ||2-84-7

மகரோ ரசிதோ வ்யூஹ꞉ ஸாம்பே³ந ச க³தே³ந ச |
ஸாரணஷ்²சோத்³த⁴வஷ்²சைவ போ⁴ஜோ வைதரணஸ்ததா² ||2-84-8

அநாத்⁴ருஷ்டிஷ்²ச  த⁴ர்மாத்மா ப்ருது²ர்விப்ருது²ரேவ ச |
க்ருதவர்மா ச த³ம்ஷ்ட்ரஷ்²ச நிசக்ஷுரரிமர்த³ந꞉ ||2-84-9

ஸநத்குமாரோ த⁴ர்மாத்மா சாருதே³ஷ்ணஷ்²ச பா⁴ரத |
அநிருத்³த⁴ஸஹாயௌ தௌ ப்ருஷ்டா²நீகம் ரரக்ஷது꞉ ||2-84-10

ஷே²ஷா யாத³வஸேநா து வ்யூஹமத்⁴யே வ்யவஸ்தி²தா |
ரதை²ரஷ்²வைர்நரைர்நாகை³ராகுலா குலவர்த⁴ந ||2-84-11

ஷட்புராத³பி நிஷ்க்ராந்தா தா³நவா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ |
ஆருஹ்ய மேக⁴நாதா³ம்ஷ்²ச க³ர்த³பா⁴நபி ஹஸ்திந꞉ ||2-84-12

மகராஞ்சி²ஷு²மாராம்ஷ்²ச த்³ருதாநபி ச பா⁴ரத |
மஹிஷாநபி க²ட்³கா³ம்ஷ்²ச உஷ்ட்ராநபி ச கச்ச²பாந் ||2-84-13Â?

ஏதைரேவ ரதை²ர்யுக்தா விவிதா⁴யுத⁴பாணய꞉ |
கிரீடாபீட³முகுடைரங்க³தை³ரபி மண்டி³தா꞉ ||2-84-14

நாநர்த³மாநைர்விவிதை⁴ஸ்தூர்யைர்நேமிஸ்வநாகுலை꞉ |
ப்ரத்⁴மாயமாநை꞉ ஷ²ங்கை²ஷ்²ச மஹாம்பு³த³ஸமஸ்வநை꞉ ||2-84-15

தாஸாமஸுரஸேநாநாமுத்³யதாநாம் ஜநேஷ்²வர |
நிகும்போ⁴ நிர்யயாவக்³ரே தே³வாநாமிவ வாஸவ꞉ ||2-84-16

பூ⁴மிம் த்³யாம் ச வவ்ருதி⁴ரே தா³நவாஸ்தே ப³லோத்கடா꞉ |
நத³ந்தோ விவிதா⁴ந்நாதா³ந்க்ஷ்வேட³ந்தஷ்²ச புந꞉ புந꞉ ||2-84-17

ராஜஸேநாபி ஸம்யத்தா சேதி³ராஜபுரோக³மா |
அஸுராணாம் ஸஹாயார்த²ம் நிஷ்²சிதா ஜநமேஜய ||2-84-18
து³ர்யோத⁴நம் ப்⁴ராத்ருஷ²தம் சேதி³ராஜாநுஜாக்³ரக³ம் |
ஸ்தி²தம் ரதை²ர்நரவ்யாக்⁴ர க³ந்த⁴ர்வநக³ரோபமை꞉ ||2-84-19

கடி²நா நாதி³நோ வீரா த்³ருபத³ஸ்யந்த³நாஸ்ததா² |  
ருக்மீ சைவாஹ்வ்ருதிஷ்²சைவ தஸ்த²துர்நிஷ்²சிதௌ ரணே |
தாலவ்ருக்ஷப்ரதீகாஷே² து⁴ந்வாநௌ த⁴நுஷீ ஷு²பே⁴ || 2-84-20

ஷ²ல்யஷ்²ச ஷ²குநிஷ்²சோபௌ⁴ ப⁴க³த³த்தஷ்²ச பார்தி²வ꞉ |
ஜராஸம்த⁴ஸ்த்ரிக³ர்தஷ்²ச விராடஷ்²ச ஸஹோத்தர꞉ ||2-84-21

யுத்³தா⁴ர்த²முத்³யதா வீரா நிகும்பா⁴த்³யா ஜயைஷிண꞉ |
யுயுத்ஸமாநா யது³பி⁴ர்தே³வைரிவ மஹாஸுரா꞉ ||2-84-22

ததோ நிகும்ப⁴꞉ ஸமரே ஷ²ரைராஷீ²விஷோபமை꞉ |
மமர்த³ ஸமரே ஸேநாம் பை⁴மாநாம் பீ⁴மத³ர்ஷ²நாம் ||2-84-23

ஸேநாபதிரநாத்⁴ருஷ்டிர்மம்ருஷே தத்ர யாத³வ꞉ |
மமர்த³ கோ⁴ரைர்பா³ணௌகை⁴ஷ்²சித்ரபுங்கை²꞉ ஷி²லாஷி²தை꞉ ||2-84-24

ந ரதோ²(அ)ஸுரமுக்²யஸ்ய த³த்³ருஷே² ந ச வாஜிந꞉ |
ந த்⁴வஜோ ந நிகும்ப⁴ஸ்து ஸர்வே பா³ணாபி⁴ஸம்வ்ருதா꞉ ||2-84-25

ஸ பரீத்ய ததோ வீரோ நிகும்போ⁴ மாயிநாம் வர꞉ |
அஸ்தம்ப⁴யத³நாத்⁴ருஷ்டிம் மாயயா பை⁴மஸத்தமம் ||2-84-26

ஸ்தம்ப⁴யித்வாநயத்³வீரம் கு³ஹாம் ஷட்புரஸம்ஜ்ஞிதாம் |
ருத்³த்⁴வா சாப்⁴யக³மத்³வீரோ  மாயாப³லமுபாஷ்²ரித꞉ ||2-84-27

புநரேவ நிகும்ப⁴ஸ்து க்ருதவர்மாணமாஹவே |
அநயச்சாருதே³ஷ்நம் ச போ⁴ஜம் வைதரணம் ததா² ||2-84-28

ஸநத்குமாரம்ருக்ஷம் ச ததை²வ நிஷ²டோ²ல்குலௌ |
ப³ஹூம்ஷ்²சைவாபராந்போ⁴ஜாந்மாயாப³லஸமாஷ்²ரித꞉ ||2-84-29

ந தஸ்ய த³த்³ருஷே² தே³ஹோ மாயாச்ச²ந்நோ ஜநேஷ்²வர |
நயதோ யாத³வாந்கோ⁴ராந்கு³ஹாம் ஷட்புரஸம்ஜ்ஞிதாம் ||2-84-30

தத்³த்³ருஷ்ட்வா கத³நம் கோ⁴ரம்  பை⁴மாநாம் ப⁴யவர்த⁴ந꞉ |
சுகோப ப⁴க³வாந்க்ருஷ்ணோ ப³ல꞉ ஸத்யக ஏவ ச ||2-84-31

ஸவிஷே²ஷம் யதா²காம꞉ ஸாம்ப³ஷ்²ச பரவீரஹா |
அநிருத்³த⁴ஷ்²ச து³ர்த⁴ர்ஷோ பை⁴மாஷ்²ச ப³ஹவோ(அ)பரே ||2-84-32

தத꞉ ஷா²ர்ங்கா³யுத⁴꞉ ஷா²ர்ங்க³ம் க்ருத்வா ஸஜ்யம் நரேஷ்²வர |  
தா³நவேஷு ப்ரவ்ருத்தேஷு த்ருணேஷ்விவ ஹுதாஷ²ந꞉ ||2-84-33

தம் த்³ரூஷ்ட்வா தா³நவா தே³வமபி⁴து³த்³ருவுரீஷ்²வரம் |
ஷ²லபா⁴꞉ காலபாஷா²ர்தா꞉ ப்ரதீ³ப்தமிவ பாவகம் ||2-84-34

ஸமுத்ஸ்ருஜ்ய ஷ²தக்⁴நீஷ்²ச பரிகா⁴ம்ஷ்²ச ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ஷூ²லாநி சாக்³நிதுல்யாநி ப்ரதீ³ப்தாம்ஷ்²ச பரஷ்²வதா⁴ந் ||2-84-35 
  
பர்வதாக்³ராணி வ்ருக்ஷாம்ஷ்²ச கோ⁴ராஷ்²ச விபுலா꞉ ஷி²லா꞉ |
உத்க்ஷிப்ய ச க³ஜாந்மத்தாந்ரதா²நபி ஹயாநபி ||2-84-36

நாராயணாக்³நிஸ்தாந்ஸர்வாந்த³தா³ஹ ப்ரஹஸந்நிவ |
பா³ணார்சிஷா மஹாதேஜா ஜக³த்³தி⁴தகரோ ஹரி꞉ ||2-84-37

ஷா²ரத³ம் வர்ஷணம் யத்³வத்ஸேஹே தீ⁴ரோ க³வாம் பதி꞉ |
தத்³வத்³யது³வ்ருஷ꞉ ஸேஹே பா³ணவர்ஷமரிந்த³ம꞉ ||2-84-38

ந ஸேஹிரே(அ)ஸுரா பா³ணாந்நாராயணத⁴நுஷ்²ச்யுதாந் |
வர்ஷம் பர்ஜந்யவிஹிதம் வாலுகாஸேதவோ யதா² ||2-84-39

ந ஷே²கு꞉ ப்ரமுகே² ஸ்தா²தும் க்ருஷ்ணஸ்யாஸுரஸத்தமா꞉ |
வ்யாதி³தாஸ்யஸ்ய ஸிம்ஹஸ்ய வ்ருஷபா⁴ இவ பா⁴ரத ||2-84-40

தே வத்⁴யமாநா꞉ க்ருSணேந தி³வமாசக்ரமுஸ்ததா³ |
ஜீஇவிதாஷா²ம் வஹந்தஸ்து நாராயணப⁴யார்தி³தா꞉ ||2-84-41

தாநாகாஷ²க³தாநைந்த்³ரிர்ஜயந்த꞉ ப்ரவரஸ்ததா² |
நிஜக்⁴நது꞉ ஷ²ரைர்கோ⁴ரைர்ஜ்வலிதார்சிஸமை꞉ ப்ரபோ⁴ ||2-84-42

நிபேதுரஸுராணாம் து ஷி²ராம்ஸி த⁴ரணீதலே |
த்ருணராஜப²லாநீவ முக்தாநி ஷி²க²ராத்தரோ꞉ ||2-84-43

நிபேதுர்பா³ஹவஷ்²சி²ந்நா꞉ தை³த்யாநாம் வஸுதா⁴தலே |
காலேநோபஹதா வீரா꞉ பஞ்சவக்த்ரா இவோரகா³꞉ ||2-84-44

ரௌக்மிணேயஸ்தத꞉ ஸ்ருஷ்ட்வா  கோ⁴ராம் மாயாமயீம் கு³ஹாம் |
அத்³ருஷ்²யநிஷ்க்ரமம் வீர꞉ க்ஷத்ரம் ப்ரக்ஷேப்துமுத்³யத꞉ ||2-84-45

க³தே³நா ஸஹ த⁴ர்மாத்மா ஸாரணேந ஸுதேந ச |
ஸாம்பே³ந சபரைஷ்²சாபி பூர்வம் யேந ப்ரவேஷி²த꞉ ||2-84-46

ப்ரமத்²ய தரஸா கர்ணம் யதந்தம் ரணமூர்த⁴நி |
ஜக்³ராஹ ப³லவாந்கார்ஷ்ணி꞉ ப்ரஸ்பு²ரந்தம் ததஸ்தத꞉ ||2-84-47

விநத்³ய ச கு³ஹாம் வீரோ கோ⁴ராம் மாயாமயீம் ந்ருப |
து³ர்யோத⁴நம் ச ராஜாநம் விராடத்³ருபதா³வபி ||2-84-48

ஷ²குநிம் சைவ ஷ²ல்யம் ச நீலம் சாபி நதீ³ஸுதம் |
விந்தா³நுவிந்தௌ³ ராஜாநௌ ஜராஸம்த⁴ம் ச பா⁴ரத ||2-84-49

த்ரிக³ர்தாந்மாலவாம்ஷ்²சைவ வாஸந்த்யாம்ஷ்²ச மஹாப³லாந் |
த்⁴ருஷ்டத்³யும்நாதி³காம்ஷ்²சைவ பாஞ்சாலாநஸ்த்ரகோவிதா³ந் ||2-84-50

ததா²(ஆ)ப்⁴ருதிமுவாசேத³ம் மாதுலம் ருக்மிமேவ ச |
ஷி²ஷு²பாலம் ச ராஜாநம் ப⁴க³த³த்தம் ச பா⁴ரத ||2-84-51

ஸம்ப³ந்த⁴ம் ச கு³ருத்வம் ச மாநயாமி நராதி⁴பா꞉ |   
கு³ஹாமிமாம் கோ⁴ரரூபாம் யத்ர ப்ரக்ஷேபயாமி வ꞉ ||2-84-52

பி³ல்வோத³கேஷ்²வரேணாஹமாஜ்ஞப்த꞉ ஷூ²லபாணிநா |
ப்ரக்ஷேப்தவ்யா நரேந்த்³ராஸ்தே  கு³ஹாயாமிதி தீ⁴மதா ||2-84-53

ஆஷ்²ரித்ய ஷா²ம்ப³ரீம் மாயாம் நிகும்பே⁴ந மஹாத்மநா |
ப்ரக்ஷிப்தாந்யாத³வாம்ஷ்²சைவ மோக்ஷயிஷ்யாமி ஸர்வதா² ||2-84-54

இத்யுக்தோ ஷி²ஷு²பாலஸ்து ராஜா ஸேநாபதிஸ்ததா² |
ஷ²ரைஸ்ததர்த³ தாந்பை⁴மாந்ப்ரத்³யும்நம் ச விஷே²ஷத꞉ ||2-84-55

பி³ல்வோத³கேஷ்²வரம் தே³வம் ரௌக்மிணேயோ நமஸ்ய ச |
ஆரப⁴ந்ந்ருபதிம் ப³த்³து⁴ம் ஷி²ஷு²பாலம் மஹாப³லம் ||2-84-56

தத꞉ பாஷ²ஸஹஸ்ராணி க்³ருஹாய ப்ரவரோத்தம꞉ |
ஷை²லாதி³ரப்³ரவீத்³தீ⁴ரம் ரௌக்மிணேயம் மஹாப³லம் ||2-84-57

பி³ல்வோத³கேஷ்²வரோ தே³வ꞉ ப்ராஹ த்வாம் யது³நந்த³ந |
ஸர்வம் குரு ததா² ராத்ர்யாம் சோக்தஸ்த்வம் போ⁴ யத² மயா ||2-84-58

கந்யார்த²ம் ரத்நலுப்³தா⁴ம்ஸ்து ப³த்³த்⁴வா சேமாந்நராதி⁴பாந் |
பாஷை²ஸ்த்வமேவ மோக்தும் ச ப்ரமாணம் யது³நந்த³ந ||2-84-59

அஸுராம்ஸ்து மஹாபா³ஹோ நி꞉ஷே²ஷாந்கர்துமர்ஹஸி |
ஏவமேவ ச வக்தவ்யஸ்த்வயா வீர ஜநார்த³ந꞉ ||2-84-60

தத꞉ ஸ ப⁴க³த³த்தம் ச ஷி²ஷு²பாலம் ச பூ⁴மிப |
ஆப்⁴ருதிம் சைவ ருக்மிம் ச ஷே²ஷாம்ஷ்²சாந்யாந்நராதி⁴பாந் ||2-84-61

ப³ப³ந்த⁴ ஹரத³த்தைஸ்தை꞉ பாஷை²ருத்தமவீர்யத்⁴ருக் |
மாயாமயீம் கு³ஹாம் சைவமாநயத்குருநந்த³ந ||2-84-62

ப³த்³த்⁴வா ச ரௌக்மிணேயோ(அ)த² நி꞉ஷ்²வஸந்த இவோரகா³ந் |
அநிருத்³த⁴ம் சகாராத² ரக்ஷிதாரம் ஸ்வமாத்மஜம் ||2-84-63

தேஷாம் நிரவஷே²ஷேண ப³ப³ந்த⁴ யது³நந்த³ந꞉ |
ஸேநாபதீந்க்ஷத்ரியாம்ஷ்²ச கோஷா²த்⁴யக்ஷாம்ஷ்²ச பா⁴ரத ||2-84-64

ஹஸ்த்யஷ்²வரத²வ்ருந்தா³ம்ஷ்²ச சகார ச ததா²(ஆ)த்மஸாத் |
அவ்யக்³ரஸ்து ததோ ஹந்துமஸுராநுத்³யத꞉ ப்ரபோ⁴ ||2-84-65

ஸந்நத்³த⁴ ஏவ சோவாச ப்³ரஹ்மத³த்தம் த்³விஜோத்தமம் |
விஸ்ரப்³த⁴ம் வர்ததாம் கர்ம மா பை⁴꞉ பஷ்²ய த⁴நஞ்ஜயம் ||2-84-66

ந தே³வேப்⁴யோ நாஸுரேப்⁴யோ நாகே³ப்⁴யோ த்³விஜஸத்தம |
ப⁴யம் ஹி வித்³யதே தஸ்ய கோ³ப்தாரோ யஸ்ய பாண்ட³வா꞉ ||2-84-67

ந சாஸுரைஸ்தவ ஸுதா꞉ ஸ்ப்ருஷ்டா꞉ க²ல்வபி சேதஸா |
யஜ்ஞவாடே நிரீக்ஷ்யந்தாம் மாயயா நிஹித மயா ||2-84-68
  
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி 
ஷ²ட்புரவதே⁴ சதுரஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_84_mpr.html


## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 84 - Aniruddha's valour, KIngs Tied up
Itranslated by K S Ramachandraan, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
December 5, 2008 
Note : verse 39, line 1 : asurA is correct##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha chaturashItitamo.adhyAyaH

aniruddhavikramaH rAj~nAM bandhanaM cha 

vaishampAyana uvAcha
muhUrtAbhyudite sUrye janachakShuShi nirmale |
balaH kR^iShNaH sAtyakishcha tArkShyamAruruhustadA ||2-84-1

baddhagodhA~NgulitrANA daMshitA yuddhakA~NkShiNaH |
bilvodakeshvaraM devaM namaskR^itya surottamam ||2-84-2

AvartayA jale snAtvA rudreNa varadattayA |
ga~NgAyAH kurushArdUla rudravAkyena puNyayA ||2-84-3

pradyumnamagre sainyasya viyati sthpAya mAnadaH |
rakShArthaM yaj~navATasya pANDavAnviniyujya cha ||2-84-4

sheShAM senAM guhAdvAri bhagavAnviniyujya cha |
jayantamatha sasmAra pravaraM cha satAM gatiH ||2-84-5

tAvApetaturevAtha svayaM chApashyatAM tathA |
viyatyeva niyuktau tau pradyumna iva bhArata ||2-84-6

tataH kR^iShNasya vachanAdAhato raNadundubhiH |
jalajA murajAshchaiva vAdyAnyevAparANi cha ||2-84-7

makaro rachito vyUhaH sAmbena cha gadena cha |
sAraNashchoddhavashchaiva bhojo vaitaraNastathA ||2-84-8

anAdhR^iShTishcha  dharmAtmA pR^ithurvipR^ithureva cha |
kR^itavarmA cha daMShTrashcha nichakShurarimardanaH ||2-84-9

sanatkumAro dharmAtmA chArudeShNashcha bhArata |
aniruddhasahAyau tau pR^iShThAnIkaM rarakShatuH ||2-84-10

sheShA yAdavasenA tu vyUhamadhye vyavasthitA |
rathairashvairnarairnAgairAkulA kulavardhana ||2-84-11

ShaTpurAdapi niShkrAntA dAnavA yuddhadurmadAH |
Aruhya meghanAdAMshcha gardabhAnapi hastinaH ||2-84-12

makarA~nChishumArAMshcha drutAnapi cha bhArata |
mahiShAnapi khaDgAMshcha uShTrAnapi cha kachChapAn ||2-84-13Â?

etaireva rathairyuktA vividhAyudhapANayaH |
kirITApIDamukuTaira~Ngadairapi maNDitAH ||2-84-14

nAnardamAnairvividhaistUryairnemisvanAkulaiH |
pradhmAyamAnaiH sha~Nkhaishcha mahAmbudasamasvanaiH ||2-84-15

tAsAmasurasenAnAmudyatAnAM janeshvara |
nikuMbho niryayAvagre devAnAmiva vAsavaH ||2-84-16

bhUmiM dyAM cha vavR^idhire dAnavAste balotkaTAH |
nadanto vividhAnnAdAnkShveDantashcha punaH punaH ||2-84-17

rAjasenApi saMyattA chedirAjapurogamA |
asurANAM sahAyArthaM nishchitA janamejaya ||2-84-18

duryodhanaM bhrAtR^ishataM chedirAjAnujAgragam |
sthitaM rathairnaravyAghra gandharvanagaropamaiH ||2-84-19
kaThinA nAdino vIrA drupadasyandanAstathA |  
rukmI chaivAhvR^itishchaiva tasthaturnishchitau raNe |
tAlavR^ikShapratIkAshe dhunvAnau dhanuShI shubhe || 2-84-20

shalyashcha shakunishchobhau bhagadattashcha pArthivaH |
jarAsaMdhastrigartashcha virATashcha sahottaraH ||2-84-21

yuddhArthamudyatA vIrA nikumbhAdyA jayaiShiNaH |
yuyutsamAnA yadubhirdevairiva mahAsurAH ||2-84-22

tato nikumbhaH samare sharairAshIviShopamaiH |
mamarda samare senAM bhaimAnAM bhImadarshanAm ||2-84-23

senApatiranAdhR^iShTirmamR^iShe tatra yAdavaH |
mamarda ghorairbANaughaishchitrapu~NkhaiH shilAshitaiH ||2-84-24

na ratho.asuramukhyasya dadR^ishe na cha vAjinaH |
na dhvajo na nikumbhastu sarve bANAbhisaMvR^itAH ||2-84-25

sa parItya tato vIro nikumbho mAyinAM varaH |
astambhayadanAdhR^iShTiM mAyayA bhaimasattamam ||2-84-26

stambhayitvAnayadvIraM guhAM ShaTpurasaMj~nitAm |
ruddhvA chAbhyagamadvIro  mAyAbalamupAshritaH ||2-84-27

punareva nikumbhastu kR^itavarmANamAhave |
anayachchArudeShnaM cha bhojaM vaitaraNaM tathA ||2-84-28

sanatkumAramR^ikShaM cha tathaiva nishaTholkulau |
bahUMshchaivAparAnbhojAnmAyAbalasamAshritaH ||2-84-29

na tasya dadR^ishe deho mAyAchChanno janeshvara |
nayato yAdavAnghorAnguhAM ShaTpurasaMj~nitAm ||2-84-30

taddR^iShTvA kadanaM ghoraM  bhaimAnAm bhayavardhanaH |
chukopa bhagavAnkR^iShNo balaH satyaka eva cha ||2-84-31

savisheShaM yathAkAmaH sAmbashcha paravIrahA |
aniruddhashcha durdharSho bhaimAshcha bahavo.apare ||2-84-32

tataH shAr~NgAyudhaH shAr~NgaM kR^itvA sajyaM nareshvara |  
dAnaveShu pravR^itteShu tR^iNeShviva hutAshanaH ||2-84-33

taM dR^IShTvA dAnavA devamabhidudruvurIshvaram |
shalabhAH kAlapAshArtAH pradIptamiva pAvakam ||2-84-34

samutsR^ijya shataghnIshcha parighAMshcha sahasrashaH |
shUlAni chAgnitulyAni pradIptAMshcha parashvadhAn ||2-84-35 
  
parvatAgrANi vR^ikShAMshcha ghorAshcha vipulAH shilAH |
utkShipya cha gajAnmattAnrathAnapi hayAnapi ||2-84-36

nArAyaNAgnistAnsarvAndadAha prahasanniva |
bANArchiShA mahAtejA jagaddhitakaro hariH ||2-84-37

shAradaM varShaNaM yadvatsehe dhIro gavAM patiH |
tadvadyaduvR^iShaH sehe bANavarShamarindamaH ||2-84-38

na sehire.asurA bANAnnArAyaNadhanushchyutAn |
varShaM parjanyavihitaM vAlukAsetavo yathA ||2-84-39

na shekuH pramukhe sthAtuM kR^iShNasyAsurasattamAH |
vyAditAsyasya siMhasya vR^iShabhA iva bhArata ||2-84-40

te vadhyamAnAH kR^iSNena divamAchakramustadA |
jIivitAshAM vahantastu nArAyaNabhayArditAH ||2-84-41

tAnAkAshagatAnaindrirjayantaH pravarastathA |
nijaghnatuH sharairghorairjvalitArchisamaiH prabho ||2-84-42

nipeturasurANAM tu shirAMsi dharaNItale |
tR^iNarAjaphalAnIva muktAni shikharAttaroH ||2-84-43

nipeturbAhavashChinnAH daityAnAM vasudhAtale |
kAlenopahatA vIrAH pa~nchavaktrA ivoragAH ||2-84-44

raukmiNeyastataH sR^iShTvA  ghorAM mAyAmayIM guhAm |
adR^ishyaniShkramaM vIraH kShatraM prakSheptumudyataH ||2-84-45

gadenA saha dharmAtmA sAraNena sutena cha |
sAmbena chaparaishchApi pUrvaM yena praveshitaH ||2-84-46

pramathya tarasA karNaM yatantaM raNamUrdhani |
jagrAha balavAnkArShNiH prasphurantaM tatastataH ||2-84-47

vinadya cha guhAM vIro ghorAM mAyAmayIM nR^ipa |
duryodhanaM cha rAjAnaM virATadrupadAvapi ||2-84-48

shakuniM chaiva shalyaM cha nIlaM chApi nadIsutam |
vindAnuvindau rAjAnau jarAsaMdhaM cha bhArata ||2-84-49

trigartAnmAlavAMshchaiva vAsantyAMshcha mahAbalAn |
dhR^iShTadyumnAdikAMshchaiva pA~nchAlAnastrakovidAn ||2-84-50

tathA.a.abhR^itimuvAchedaM mAtulaM rukmimeva cha |
shishupAlam cha rAjAnaM bhagadattaM cha bhArata ||2-84-51

sambandhaM cha gurutvam cha mAnayAmi narAdhipAH |   
guhAmimAM ghorarUpAM yatra prakShepayAmi vaH ||2-84-52

bilvodakeshvareNAhamAj~naptaH shUlapANinA |
prakSheptavyA narendrAste  guhAyAmiti dhImatA ||2-84-53

Ashritya shAmbarIM mAyAM nikumbhena mahAtmanA |
prakShiptAnyAdavAMshchaiva mokShayiShyAmi sarvathA ||2-84-54

ityukto shishupAlastu rAjA senApatistathA |
sharaistatarda tAnbhaimAnpradyumnaM cha visheShataH ||2-84-55

bilvodakeshvaraM devaM raukmiNeyo namasya cha |
ArabhannR^ipatiM baddhuM shishupAlaM mahAbalam ||2-84-56

tataH pAshasahasrANi gR^ihAya pravarottamaH |
shailAdirabravIddhIraM raukmiNeyaM mahAbalam ||2-84-57

bilvodakeshvaro devaH prAha tvAM yadunandana |
sarvaM kuru tathA rAtryAM choktastvaM bho yatha mayA ||2-84-58

kanyArthaM ratnalubdhAMstu baddhvA chemAnnarAdhipAn |
pAshaistvameva moktuM cha pramANaM yadunandana ||2-84-59

asurAMstu mahAbAho niHsheShAnkartumarhasi |
evameva cha vaktavyastvayA vIra janArdanaH ||2-84-60

tataH sa bhagadattaM cha shishupAlaM cha bhUmipa |
AbhR^itiM chaiva rukmiM cha sheShAMshchAnyAnnarAdhipAn ||2-84-61

babandha haradattaistaiH pAshairuttamavIryadhR^ik |
mAyAmayIM guhAM chaivamAnayatkurunandana ||2-84-62

baddhvA cha raukmiNeyo.atha niHshvasanta ivoragAn |
aniruddhaM chakArAtha rakShitAraM svamAtmajam ||2-84-63

teShAM niravasheSheNa babandha yadunandanaH |
senApatInkShatriyAmshcha koshAdhyakShAMshcha bhArata ||2-84-64

hastyashvarathavR^indAMshcha chakAra cha tathA.a.atmasAt |
avyagrastu tato hantumasurAnudyataH prabho ||2-84-65

sannaddha eva chovAcha brahmadattaM dvijottamam |
visrabdhaM vartatAM karma mA bhaiH pashya dhana~njayam ||2-84-66

na devebhyo nAsurebhyo nAgebhyo dvijasattama |
bhayaM hi vidyate tasya goptAro yasya pANDavAH ||2-84-67

na chAsuraistava sutAH spR^iShTAH khalvapi chetasA |
yaj~navATe nirIkShyantAM mAyayA nihita mayA ||2-84-68
  
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
shaTpuravadhe chaturashItitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்