Saturday 17 October 2020

பாரிஜாதம் ந தா³ஸ்யாமீதீந்த்³ரபா⁴ஷணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 126 (127) - 070 (71)

அதை²கோநஸப்ததிமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பாரிஜாதம் ந தா³ஸ்யாமீதீந்த்³ரபா⁴ஷணம்


indra and narada

வைஶம்பாயந உவாச
தே³வராஜவச꞉ ஶ்ருத்வா நாரத³꞉ குருநந்த³ந |
ப்ரோவாச வாக்யம் வாக்யஜ்ஞோ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மவித்தம꞉ ||2-70-1

அவஶ்யமேவ வக்தவ்யம் ஹிதம் ப³லநிஷூத³ந |
மயா தவ மஹாபா³ஹோ ப³ஹுமாநோ(அ)ஸ்தி மே த்வயி  ||2-70-2

உக்தோ மயா வாஸுதே³வோ ஜாநதா ப⁴வதோ மதம் |
ந த³த்த꞉ பாரிஜாதோ(அ)யம் ஹரஸ்யாபி த்வயா புரா ||2-70-3

ஹேதவஶ்ச மயா தஸ்ய த³ர்ஶிதாஸ்தே ஸமாஸத꞉ |
ந சாவக³தவாந்தே³வ꞉ ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி தே ||2-70-4

உபேந்த்³ரோ(அ)ஹம் மஹேந்த்³ரேண லாலநீய꞉ ஸதே³தி மாம் |
உவாச புண்ட³ரீகாக்ஷோ த³த்தமுத்தரமேவ ச ||2-70-5

புந꞉ புநர்மயா வாஸ்ய ஹேதவோ தே³வ த³ர்ஶிதா꞉ |
ததோ ந பு³த்³தி⁴ர்வ்யாவ்ருத்தா வ்ருத்ரநாஶாய தஸ்ய வை ||2-70-6

அபி சாப்யுக்தவாந்தே³வோ வாக்யாந்தே  மது⁴ஸூத³ந꞉ |
ப்ரத்யாஹ புருஷஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸரோஷமிவ வாஸவ ||2-70-7

ந தே³வக³ந்த⁴ர்வக³ணா ந ராக்ஷஸா 
ந சாஸுரா நைவ ச பந்நகோ³த்தமா꞉  |
மம ப்ரதிஜ்ஞாமபஹந்துமுத்³யதா
முநே ஸமர்தா²꞉ க²லு ப⁴த்³ரமஸ்து தே ||2-70-8

ஸ பாரிஜாதம் யதி³ ந ப்ரதா³ஸ்யதி 
ப்ரவாச்யமாநோ ப⁴வதா புரம்த³ர꞉ |
தத꞉ ஶசீவ்யாம்ருதி³தாநுலேபநே
க³தா³ம் விமோக்ஷ்யாமி புரம்த³ரோரஸி ||2-70-9

உபேந்த்³ரஸ்ய மஹேந்த்³ராயம் ப்⁴ராதுஸ்தே நிஶ்சய꞉ பர꞉ |
யத³த்ர மந்யஸே ந்யாய்யம் ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய குருஷ்வ தத் ||2-70-10

தத்த்வம் ஹிதம் ச தே³வேஶ ஶ்ரூயதாம் வத³தோ மம |
நயநம் பாரிஜாதஸ்ய த்³வாரகாம் மம ரோசதே ||2-70-11

நாரதே³நைவமுக்தஸ்து ஸுவ்யக்தம் ப³லதே³ஹபி⁴த் |
ரோஷாவிஷ்ட꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷோ(அ)ப்³ரவீதே³தந்நராதி⁴ப ||2-70-12

அநாக³ஸி மயி ஜ்யேஷ்டே² ஸோத³ரம் யதி³ கேஶவ꞉ |
ஏவம் ப்ரவ்ருத்த꞉ கிம் ஶக்யம் கர்துமத்³ய தபோத⁴ந ||2-70-13

ப³ஹூநி ப்ரதிலோமாநி புரா ஸ க்ருதவாந்மயி |
க்ருஷ்ணோ நாரத³ ஸோடா⁴நி ப்⁴ராதேதி ஸ்ம மயா ஸதா³ ||2-70-14

கா²ண்த³வே சார்ஜுநரத²ம் புரா வாஹயதா ஸதா |
மதீ³யா வாரிதா மேகா⁴꞉ ஶமயந்தோ(அ)க்³நிமுத்³த⁴தம் ||2-70-15 

கோ³வர்த⁴நம் தா⁴ரயதா விப்ரியம் ச க்ருதம் மம |
ததா² வ்ருத்ரவதே⁴ ப்ராப்தே ஸாஹாய்யார்த²ம் வ்ருதோ மயா ||2-70-16

ஸமோ(அ)ஹமிதி ஸர்வேஷாம் பூ⁴தாநாமிதி சோக்தவாந் |
ஸ்வபா³ஹுப³லமாஶ்ரித்ய வ்ருத்ரஶ்ச நிஹதோ மயா ||2-70-17

தே³வாஸுரேஷு ப்ராப்தேஷு ஸம்க்³ராமேஷு ச நாரத³ |
யுத்³த்⁴யத்யாத்மேச்ச²யா க்ருஷ்ணோ முநே ஸுவிதி³தம் தவ ||2-70-18

ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந தஸ்மாத்³தி³ஷ்ட்யா ப்ரவர்ததாம் |
ஜ்ஞாதிபே⁴தோ³ ந ந꞉ கார்ய꞉ ஸாக்ஷீ த்வம் மம நாரத³  ||2-70-19

மமோரஸி க³தா³ம் மோக்துமுத்³யதோ யதி³ கேஶவ꞉ |
அநுஶப்³த்³யாத² பௌலோமீம் கு³ண꞉ க இஹ த்³ருஶ்யதே ||2-70-20

உத³வாஸக³தோ தீ⁴மாந்பிதா ந꞉ கஶ்யப꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
அதி³த்யா ஸஹ மே மாத்ரா தயோர்வாக்யமித³ம் ப⁴வேத் ||2-70-21

அஜிதாத்மா மம ப்⁴ராதா ரஜஸா தமஸா வ்ருத꞉ |
காமேந  ச ஸ்த்ரியோ வாக்யாதே³வ மாமுக்தவாந்கு³ரும் ||2-70-22

தி⁴க்ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வதா² விப்ர தி⁴க்³ராஜஸமிதிம் ததா² |
யத்ராதி⁴க்ஷிப்தவாந்விஷ்ணுரேவம் மாம் ஸ்த்ரீஜிதோ த்³விஜ ||2-70-23

ந த்³ருஷ்டம் கஶ்யபகுலே வ்யபதே³ஶ்யம் மஹாமுநே |
நைவ த³க்ஷகுலம் த்³ருஷ்டம் மாதுர்மே யத்ர ஸம்ப⁴வ꞉ ||2-70-24

ந ஜ்யேஷ்ட²தா ந ராஜத்வம்  தே³வாநாம் ப்ரதிமாநிதம் |
காமராகா³பி⁴பூ⁴தேந க்ருஷ்ணேந க²லு நாரத³ ||2-70-25

புத்ரதா³ரஸஹஸ்ரைர்ஹி ப்⁴ராதாநக⁴ விஶிஷ்யதே |
ஸத்³வ்ருத்தோ ஜ்ஞாநஸம்பந்ந இதி ப்³ரஹ்மா புராப்³ரவீத் ||2-70-26 

நாஸ்தி ப்⁴ராத்ருஸமோ ப³ந்து⁴ராஹார்ய இதரோ ஜந꞉ |
இதி மாமப்³ரவீந்மாதா பிதா சைவ ப்ரஜாபதி꞉ ||2-70-27

ஸோத³ரே து விஶேஷம் து பிதா மே கஶ்யபோ(அ)ப்³ரவீத் |
த்³ருப்தா மய விருத்³த்⁴யந்தே தா³நவா꞉ பாபநிஶ்சயா꞉ ||2-70-28

காமமேதந்ந வக்தவ்யம் ஸ்வயமாத்மஸ்தவாந்விதம் |
ப்ராப்தஸ்த்வவஸரோ விப்ர யதி³ஹாத்³யோச்யதே மயா || 2-70-29

த⁴நுஜ்யாயாம் முநிஶ்ரேஷ்ட² சி²ந்நாயாம் ஹி புராநக⁴ |
த⁴ந்வீபி⁴ரமராணாம் ச வரதா³நாந்மஹாமுநே ||2-70-30

உத்க்ருத்தஶிரஸோ விஷ்ணோ꞉ புரா தே³ஹோ த்⁴ருதோ மயா |
ஸந்தி⁴தே ச ஶிரோ யத்நாச்சி²ந்நம் ரௌத்³ரேந தேஜஸா ||2-70-31

அஹம் விஶிஷ்டோ தே³வாநாமித்யுக்த்வா புநரச்யுத꞉ |
த⁴நுராரோப்ய த³ர்பேண ஸ்தி²தோ நாரத³ கேஶவ꞉ ||2-70-32

கிம் மாம் பிதா வா மாதா வா வக்ஷ்யதீதி மயா முநே |
ஸ்நேஹேந ச ஸ்தி²தம் விஷ்ணோ꞉ ஶரீரம் முநிஸத்தம ||2-70-33

ஐந்த்³ரம் வைஷ்ணவமஸ்யைவ முநே பா⁴க³மஹம் த³தௌ³ |
யவீயாம்ஸமஹம் ப்ரேம்ணா க்ருஷ்ணம் பஶ்யாமி நராத³ ||2-70-34

ஸம்க்³ராமேஷு ப்ரஹர்தவ்யம் தேந பூர்வம் தபோத⁴ந |
ராஜா கிலாஹம் ஸமரே ப்ரஹராம்யக்³ரதோ த்⁴ருவம் ||2-70-35

ப்ராது³ர்பா⁴வேஷு ஸர்வேஷு ஸ்வஶரீரமிவாநக⁴ |
யதோ ரக்ஷாமி த⁴ர்மஜ்ஞ கேஶவம் ப⁴க்திமாஶ்ரிதம் ||2-70-36

இத³ம் ப⁴ங்க்த்வா மதீ³யம் ச ப⁴வநம் விஷ்ணுநா க்ருதம் |
உபர்யுபரி லோகாநாமதி⁴கம் பு⁴வநம் முநே ||2-70-37

அவமாந꞉ ஸ ச மயா ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ரியதே முநே  |
லாலநீயோ மயா பா³ல இத்யேவம் ப்⁴ராத்ருகௌ³ரவாத் ||2-70-38

பா³லோ(அ)யம் மம புத்ரேதி யவீயாநிதி நாரத³  |
பித்ரா மாத்ரா ச கோ³விந்தோ³ மாநீ ச பரிபா⁴ஷித꞉ ||2-70-39

இஷ்டஸ்தத்ர ஜநாநம் ச கேஶவ꞉ ஸுவிஶேஷத꞉ |
வயம் த்³வேஷ்யா ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்ர ஸ்நேஹோ(அ)திரிச்யதே ||2-70-40

ஸர்வஜ்ஞோ ப³லவாஞ்சூ²ர꞉ பாத்ரம் மாநயிதா ததா² | 
கேஶவேத்யேவ ச த்⁴யாநம் யத்தத்³விதத²தாம் க³தம் ||2-70-41

க³ச்ச² நாரத³ வக்தவ்ய꞉ கேஶவோ வசநாந்மம |
ஆஹூதோ ந நிவர்தேயம் ஸமரம் ப்ரதி ஶத்ருபி⁴꞉ ||2-70-42

யதீ³ச்ச²ஸி ததா³க³ச்ச² ஸஹ்யம் தே யத்த்வமிச்ச²ஸி |
ப்ரஹரஸ்வ ச பூர்வம் த்வம் பா⁴ர்யாஜித யதே²ச்ச²ஸி ||2-70-43

ரதா²ங்க³நாத² ஶார்ங்கே³ண க³த³யா நந்த³கேந ச |
ப்ரஹராருஹ்ய க³ருட³ம் த்³ருடோ⁴ பூ⁴த்வா ஜநார்த³ந ||2-70-44

ப்ரஹ்ருதே ப்ரஹரிஷ்யாமி யதா² ஶக்த்யா ச கேஶவ |
அஹோ தி⁴க்³யதி³ மாம் ஸ்நேஹோ விக்லவம் ந கரிஷ்யதி ||2-70-45

யாவந்ந ஸம்க்³ராமக³தோ ஜிதோ(அ)ஹம் சக்ரபாணிநா |
பாரிஜாதம் ந தா³ஸ்யாமி தாவத்³போ⁴ முநிஸத்தம ||2-70-46

மாம் ஸமாஹ்வயதே ஜ்யேஷ்ட²ம் யவீயாந்ஸ தபோத⁴ந |
அஹோ தம் மர்ஷயிஷ்யாமி கிமர்த²ம் ஸ்த்ரீஜிதம் ஹரிம் ||2-70-47

அத்³யைவ க³ச்ச² ப⁴க³வந் த்³வாரகாம் க்ருஷ்ணபாலிதாம் |
விவாதே³ ஸம்ஸ்தி²த꞉ ஸோ(அ)த்³ய இதி வாச்யஸ்த்வயாச்யுத꞉ ||2-70-48

பலாஶபத்ரார்த⁴மபி த்வயாஜிதோ
ந பாரிஜாதஸ்ய தவ ப்ரதா³ஸ்யதி |
இதி ப்ரவாச்யோ மது⁴ஸூத³நஸ்த்வயா
வசோ மதீ³யம் ஸ்மரதா தபோத⁴ந ||2-70-49

புந꞉ ப்ரவாச்யோ ப⁴க³வம்ஸ்த்வயாச்யுதோ 
மம ப்ரியார்த²ம் க²லு நிர்விஶங்கிதம் |
ந மாயயா ஹர்துமிஹார்ஹஸி த்³ருமம் 
ஸுயுத்³த⁴மேவாஸ்து தி⁴க³ஸ்து ஜிஹ்மதாம் ||2-70-50  

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே இந்த்³ரவாக்யே ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_70_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 70 - Indra refuses to part with Parijata
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 5,  2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha saptatitamo.adhyAyaH 

pArijAtaM na dAsyAmItIndrabhAShaNam

vaishampAyana uvAcha
devarAjavachaH shrutvA nAradaH kurunandana |
provAcha vAkyam vAkyaj~no dharmAtmA dharmavittamaH ||2-70-1

avashyameva vaktavyaM hitaM balaniShUdana |
mayA tava mahAbAho bahumAno.asti me tvayi  ||2-70-2

ukto mayA vAsudevo jAnatA bhavato matam |
na dattaH pArijAto.ayaM harasyApi tvayA purA ||2-70-3

hetavashcha mayA tasya darshitAste samAsataH |
na chAvagatavAndevaH satyametadbravImi te ||2-70-4

upendro.ahaM mahendreNa lAlanIyaH sadeti mAm |
uvAcha puNDarIkAkSho dattamuttarameva cha ||2-70-5

punaH punarmayA vAsya hetavo deva darshitAH |
tato na buddhirvyAvR^ittA vR^itranAshAya tasya vai ||2-70-6

api chApyuktavAndevo vAkyAnte  madhusUdanaH |
pratyAha puruShashreShThAH saroShamiva vAsava ||2-70-7

na devagandharvagaNA na rAkShasA 
na chAsurA naiva cha pannagottamAH  |
mama pratij~nAmapahantumudyatA
mune samarthAH khalu bhadramastu te ||2-70-8

sa pArijAtaM yadi na pradAsyati 
pravAchyamAno bhavatA puraMdaraH |
tataH shachIvyAmR^iditAnulepane
gadAM vimokShyAmi puraMdarorasi ||2-70-9

upendrasya mahendrAyaM bhrAtuste nishchayaH paraH |
yadatra manyase nyAyyaM sampradhArya kuruShva tat ||2-70-10

tattvaM hitaM cha devesha shrUyatAM vadato mama |
nayanaM pArijAtasya dvArakAM mama rochate ||2-70-11

nAradenaivamuktastu suvyaktaM baladehabhit |
roShAviShTaH sahasrAkSho.abravIdetannarAdhipa ||2-70-12

anAgasi mayi jyeShThe sodaraM yadi keshavaH |
evaM pravR^ittaH kiM shakyaM kartumadya tapodhana ||2-70-13

bahUni pratilomAni purA sa kR^itavAnmayi |
kR^iShNo nArada soDhAni bhrAteti sma mayA sadA ||2-70-14

khANdave chArjunarathaM purA vAhayatA satA |
madIyA vAritA meghAH shamayanto.agnimuddhatam ||2-70-15 

govardhanaM dhArayatA vipriyaM cha kR^itaM mama |
tathA vR^itravadhe prApte sAhAyyArthaM vR^ito mayA ||2-70-16

samo.ahamiti sarveShAM bhUtAnAmiti choktavAn |
svabAhubalamAshritya vR^itrashcha nihato mayA ||2-70-17

devAsureShu prApteShu saMgrAmeShu cha nArada |
yuddhyatyAtmechChayA kR^iShNo mune suviditaM tava ||2-70-18

bahunAtra kimuktena tasmAddiShTyA pravartatAm |
j~nAtibhedo na naH kAryaH sAkShI tvaM mama nArada  ||2-70-19

mamorasi gadAM moktumudyato yadi keshavaH |
anushabdyAtha paulomIM guNaH ka iha dR^ishyate ||2-70-20

udavAsagato dhImAnpitA naH kashyapaH prabhuH |
adityA saha me mAtrA tayorvAkyamidaM bhavet ||2-70-21

ajitAtmA mama bhrAtA rajasA tamasA vR^itaH |
kAmena  cha striyo vAkyAdeva mAmuktavAngurum ||2-70-22

dhikstriyaH sarvathA vipra dhigrAjasamitiM tathA |
yatrAdhikShiptavAnviShNurevaM mAM strIjito dvija ||2-70-23

na dR^iShTaM kashyapakule vyapadeshyaM mahAmune |
naiva dakShakulaM dR^iShTaM mAturme yatra saMbhavaH ||2-70-24

na jyeShThatA na rAjatvaM  devAnAM pratimAnitam |
kAmarAgAbhibhUtena kR^iShNena khalu nArada ||2-70-25

putradArasahasrairhi bhrAtAnagha vishiShyate |
sadvR^itto j~nAnasaMpanna iti brahmA purAbravIt ||2-70-26 

nAsti bhrAtR^isamo bandhurAhArya itaro janaH |
iti mAmabravInmAtA pitA chaiva prajApatiH ||2-70-27

sodare tu visheShaM tu pitA me kashyapo.abravIt |
dR^iptA maya viruddhyante dAnavAH pApanishchayAH ||2-70-28

kAmametanna vaktavyaM svayamAtmastavAnvitaM |
prAptastvavasaro vipra yadihAdyochyate mayA || 2-70-29

dhanujyAyAM munishreShTha ChinnAyAM hi purAnagha |
dhanvIbhiramarANAM cha varadAnAnmahAmune ||2-70-30

utkR^ittashiraso viShNoH purA deho dhR^ito mayA |
sandhite cha shiro yatnAchChinnaM raudrena tejasA ||2-70-31

ahaM vishiShTo devAnAmityuktvA punarachyutaH |
dhanurAropya darpeNa sthito nArada keshavaH ||2-70-32

kiM mAM pitA vA mAtA vA vakShyatIti mayA mune |
snehena cha sthitaM viShNoH sharIraM munisattama ||2-70-33

aindraM vaiShNavamasyaiva mune bhAgamahaM dadau |
yavIyAMsamahaM premNA kR^iShNaM pashyAmi narAda ||2-70-34

saMgrAmeShu prahartavyaM tena pUrvaM tapodhana |
rAjA kilAhaM samare praharAmyagrato dhruvam ||2-70-35

prAdurbhAveShu sarveShu svasharIramivAnagha |
yato rakShAmi dharmaj~na keshavaM bhaktimAshritam ||2-70-36

idaM bha~NktvA madIyaM cha bhavanaM viShNunA kR^itam |
uparyupari lokAnAmadhikaM bhuvanaM mune ||2-70-37

avamAnaH sa cha mayA pR^iShThataH kriyate mune  |
lAlanIyo mayA bAla ityevaM bhrAtR^igauravAt ||2-70-38

bAlo.ayam mama putreti yavIyAniti nArada  |
pitrA mAtrA cha govindo mAnI cha paribhAShitaH ||2-70-39

iShTastatra janAnaM cha keshavaH suvisheShataH |
vayaM dveShyA na sandehastatra sneho.atirichyate ||2-70-40

sarvaj~no balavA~nChUraH pAtraM mAnayitA tathA | 
keshavetyeva cha dhyAnaM yattadvitathatAM gatam ||2-70-41

gachCha nArada vaktavyaH keshavo vachanAnmama |
AhUto na nivarteyaM samaraM prati shatrubhiH ||2-70-42

yadIchChasi tadAgachCha sahyaM te yattvamichChasi |
praharasva cha pUrvaM tvaM bhAryAjita yathechChasi ||2-70-43

rathA~NganAtha shAr~NgeNa gadayA nandakena cha |
praharAruhya garuDaM dR^iDho bhUtvA janArdana ||2-70-44

prahR^ite prahariShyAmi yathA shaktyA cha keshava |
aho dhigyadi mAM sneho viklavaM na kariShyati ||2-70-45

yAvanna saMgrAmagato jito.ahaM chakrapANinA |
pArijAtaM na dAsyAmi tAvadbho munisattama ||2-70-46

mAM samAhvayate jyeShThaM yavIyAnsa tapodhana |
aho taM marShayiShyAmi kimarthaM strIjitaM harim ||2-70-47

adyaiva gachCha bhagavan dvArakAM kR^iShNapAlitAm |
vivAde saMsthitaH so.adya iti vAchyastvayAchyutaH ||2-70-48

palAshapatrArdhamapi tvayAjito
na pArijAtasya tava pradAsyati |
iti pravAchyo madhusUdanastvayA
vacho madIyaM smaratA tapodhana ||2-70-49

punaH pravAchyo bhagavaMstvayAchyuto 
mama priyArtham khalu nirvisha~Nkitam |
na mAyayA hartumihArhasi drumaM 
suyuddhamevAstu dhigastu jihmatAm ||2-70-50  

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe indravAkye saptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்