Friday 25 September 2020

நரகவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 119 (120) - 063 (64)

அத² த்ரிஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

நரகவத⁴꞉


Krishna Cleaves the Danava Narakasura with his Discus

ஜநமேஜய உவாச
ப்ரத்யேத்ய த்³வாரகாம் விஷ்ணுர்ஹதே ருக்மிணி வீர்யவாந் |
அகரோத்³யந்மஹாபா³ஹுஸ்தந்மே வத³ மஹாமுநே ||2-63-1

வைஶம்பாயந உவாச
ஸ தை꞉ பரிவ்ருத꞉ ஶ்ரீமாந்புரீம் யாத³வநந்த³ந꞉ |
த்³வாரகாம் ப⁴க³வாந்விஷ்ணு꞉ ப்ரத்யவைக்ஷத வீர்யவாந் ||2-63-2 

ப்ரத்யபத்³யத ரத்நாநி விவிதா⁴நி வஸூநி ச |
யதா²ர்ஹம் புண்த³ரீகாக்ஷோ நைர்ருதாந்ப்ரத்யவாரயத் ||2-63-3

தத்ர விக்⁴நம் சரந்தி ஸ்ம தை³தேயா꞉ ஸஹ தா³நவை꞉ |
தாஞ்ஜகா⁴ந மஹாபா³ஹுர்வரத்³ருப்தாந்மஹாஸுராந் ||2-63-4

விக்⁴நம் சாஸ்யாகரோத்தத்ர நரகோ நாம தா³நவ꞉ |
த்ராஸந꞉ ஸர்வதே³வாநாம் தே³வராஜரிபுர்மஹாந் ||2-63-5

ஸ ப³பௌ⁴ மூர்திலிங்க³ஸ்த²꞉ ஸர்வதே³வாதி⁴பா³தி⁴தா |
தே³வதாநாம்ருஷீணாம் ச ப்ரதீபமகரோத்ததா³ ||2-63-6

த்வஷ்டுர்து³ஹிதரம் பௌ⁴ம꞉ கஶேருமக³மத்ததா³ |
க³ஜரூபேண ஜக்³ராஹ ருசிராங்கீ³ம் சதுர்த³ஶீம் ||2-63-7

ப்ரமத்²ய தாம் வராரோஹாம் நரகோ வாக்யமப்³ரவீத் |
நஷ்டஶோகப⁴யோ மோஹாத்ப்ராக்³ஜ்யோதிஷபதிஸ்ததா³ ||2-63-8

யாநி தே³வமநுஷ்யேஷு ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச |
பி³ப⁴ர்தி ச மஹீ க்ருத்ஸ்நா ஸாக³ரேஷு ச யத்³வஸு ||2-63-9

அத்³யப்ரப்⁴ருதி தாநீஹ ஸஹிதா꞉ ஸர்வநைர்ருதா꞉ |
மமைவோபாஹரிஷ்யந்தி தை³த்யாஶ்ச ஸஹ தா³நவை꞉ ||2-63-10

ஏவமுத்தமரத்நாநி வஸ்த்ராணி விவிதா⁴நி ச |
ஸ ஜஹார ததா³ பௌ⁴மஸ்தச்ச நாதி⁴சகார ஸ꞉ ||2-63-11

க³ந்த⁴ர்வாணாம் ச யா꞉ கந்யா ஜஹார நரகோ ப³லீ |
யாஶ்ச தே³வமநுஷ்யாணம் ஸப்த சாப்ஸரஸாம் க³ணா꞉ ||2-63-12

சதுர்த³ஶ ஸஹஸ்ராணி ஏகவிம்ஶச்ச²தாநி ச |
ஏகவேணீத⁴ரா꞉ ஸர்வா꞉ ஸதீமார்க³மநுவ்ரதா꞉ ||2-63-13

வைஶம்பாயந உவாச 
தாஸாம் புரவரம் பௌ⁴மோ(அ)காரயந்மணிபர்வதம் |
அலகாயாமதீ³நாத்மா முரோ꞉ ஸ்வவிஷயம் ப்ரதி ||2-63-14

தாஶ்ச ப்ராக்³ஜ்யோதிஷபதிம் முரோஶ்சைவ த³ஶாத்மஜா꞉ |
நைர்ருதாஶ்ச யதா² முக்²யா꞉ பாலயந்த உபாஸதே |
ஸ ஏஷ தமஸ꞉ பாரே வரத்³ருப்தோ மஹாஸுர꞉ |2-63-15

ந சாஸுரக³ணை꞉ ஸர்வை꞉ ஸஹிதை꞉ கர்ம தத்புரா |
க்ருதபூர்வம் ததா³ கோ⁴ரம் யத³கார்ஷீந்மஹாஸுர꞉ ||2-63-16

அதி³திம் த⁴ர்ஷயாமாஸ குண்ட³லார்தே² மஹாஸுர꞉ |
யம் மஹீ ஸுஷுவே தே³வீ யஸ்ய ப்ராக்³ஜ்யோதிஷம் புரம் ||2-63-17

 த்³வாரபாலாஶ்ச சத்வாரஸ்தஸ்யாஸந்யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ |
ஹயக்³ரீவோ நிஸுந்த³ஶ்ச வீர꞉ பஞ்சநத³ஸ்ததா² ||2-63-18

முரு꞉ புத்ரஸஹஸரைஶ்ச வரத³த்தோ(அ)ஸுரோ மஹாந் |
ஆதே³வயாநமாவ்ருத்ய பந்தா²நம் ஸமுபஸ்தி²த꞉ |
வித்ராஸந꞉ ஸுக்ருதிநாம் விரூபை ராக்ஷஸை꞉ ஸஹ ||2-63-19

தத்³வதா⁴ர்த²ம் மஹாபா³ஹு꞉ ஶங்க²சக்ரக³தா³ஸிப்⁴ருத் |
ஜாதோ வ்ருஷ்ணிஷு தே³வக்யாம் வஸுதே³வாஜ்ஜநார்த³ந꞉ ||2-63-20

தஸ்யாத² புருஷேந்த்³ரஸ்ய லோகப்ரதி²ததேஜஸ꞉ |
நிவாஸோ த்³வாரகா தே³வைருபாயாது³பபாதி³தா ||2-63-21

அதீவ ஹி புரீ ரம்யா த்³வாரகா வாஸவக்ஷயாத் |
மஹார்ணவபரிக்ஶிப்தா பஞ்சபர்வதஶோபி⁴தா ||2-63-22

தஸ்யாம் தே³வபுராபா⁴யாம் ஸபா⁴ காஞ்சநதோரணா |
ஸா தா³ஶார்ஹீதி விக்²யாதா யோஜநாயாமவிஸ்த்ருதா ||2-63-23

தத்ர வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கா꞉ ஸர்வே ராமக்ருஷ்ணபுரோக³மா꞉ | 
லோகயாத்ராமிமாம் க்ருத்ஸ்நாம் பரிரக்ஷந்த ஆஸதே ||2-63-24

தத்ராஸீநேஷு ஸவஷு கதா³சித்³ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
தி³வ்யக³ந்தோ⁴ வவௌ வாயு꞉ புஷ்பவர்ஷம் பபாத ஹ ||2-63-25

தத꞉ கிலகிலாஶப்³த³꞉ ப்ரபா⁴ஜாலாபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ |
முஹூர்தமந்தரிக்ஷே(அ)பூ⁴த்ததோ பூ⁴மௌ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ||2-63-26

மத்⁴யே து தேஜஸஸ்தஸ்ய பாண்டு³ரம் க³ஜமாஸ்தி²த꞉ |
வ்ருதோ தே³வக³ணை꞉ ஸர்வைர்வாஸவ꞉ ஸமத்³ருஶய்த ||2-63-27

ரமக்ருஷ்ணௌ ச  ராஜா ஸ வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கக³ணை꞉ ஸஹ |
ப்ரத்யுத்³யயுர்மஹாத்மநம் பூஜயந்த꞉ ஸுரேஶ்வரம் ||2-63-28

ஸோ(அ)வதீர்ய க³ஜாத்தூர்ணம் பரிஷ்வஜ்ய ஜநார்த³நம் |
ஸஸ்வஜே ப³லதே³வம் ச தம் ச ராஜாநமாஹுகம் ||2-63-29

வ்ருஷ்நீநந்யாந்ஸஸ்வஜே ச யதா²காலம் யதா²வய꞉ |
பூஜிதோ ராமக்ருஷ்ணாப்⁴யாமாவிவேஶ ஸ தாம் ஸபா⁴ம் ||2-63-30

தத்ராஸீநோ(அ)ப்⁴யலங்க்ருத்வா ஸபா⁴ம் தாமமரேஶ்வர꞉ |
அர்கா⁴தி³ஸமுதா³சாரம் ப்ரத்யக்³ருஹ்ணாத்³யதா²விதி⁴ ||2-63-31

வைஶம்பாயந உவாச                                       
அதோ²வாச மஹாதேஜா வாஸவோ வாஸவாநுஜம் |
ஸாந்த்வபூர்வம் கரேணாஸ்ய ஸம்ஸ்ப்ருஶ்ய வத³நம் ஶுப⁴ம் ||2-63-32

தே³வகீநந்த³ந வச꞉ ஶ்ருணு மே மது⁴ஸூத³ந |
யேந த்வாபி⁴க³தோ(அ)ஸ்ம்யத்³ய கார்யேணாமித்ரகர்ஶந ||2-63-33

நைர்ருதோ நரகோ நாம ப்³ரஹ்மணோ வரத³ர்பித꞉ |
அதி³த்யா꞉ குண்ட³லே மோஹாஜ்ஜஹார தி³திநந்த³ந꞉ ||2-63-34

தே³வாநாம் விப்ரியே நித்யம்ருஷீணாம் ச ஸ வர்ததே |
தம் ச தே³வாந்தரம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜஹி த்வம் பாபபூருஷம் ||2-63-35 

அயம் த்வாம் க³ருட³ஸ்தத்ர ப்ராபயிஷ்யதி காமக³꞉ |
காமவீர்யோ(அ)திதேஜஸ்வீ வைநதேயோ(அ)ந்தரிக்ஷக³꞉ ||2-63-36

அவத்⁴ய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் பௌ⁴ம꞉ ஸ நரகோ(அ)ஸுர꞉ |
நிஷூத³யித்வா தம் பாபம் க்ஷிப்ரமாக³ந்துமர்ஹஸி ||2-63-37

இத்யுக்த꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷோ தே³வராஜேந கேஶவ꞉ |
ப்ரதிஜஜ்ஞே மஹாபா³ஹுர்நரகஸ்ய நிப³ர்ஹணே ||2-63-38

தத꞉ ஸஹைவ ஶக்ரேண ஶங்க²சக்ரக³தா³ஸிப்⁴ருத் |
ப்ரதஸ்தே² க³ருடே³நாத² ஸத்யபா⁴மாஸஹாயவாந் ||2-63-39

க்ரமேண ஸப்தஸ்கந்தா⁴ந்ஸ மருதாம் ஸஹவாஸவ꞉ |
பஶ்யதாம் யது³ஸிம்ஹாநாமூர்த்⁴வமாசக்ரமே ப³லீ ||2-63-40

வாரணேந்த்³ரக³த꞉ ஶக்ரோ க³ருட³ஸ்தோ² ஜநார்த³ந꞉ |
விதூ³ரத்வாத்ப்ரகாஶேதே ஸூர்யாசந்த்³ரமஸாவிவ ||2-63-41

அந்தரிக்ஷே ச க³ந்த⁴ர்வைரப்ஸரோபி⁴ஶ்ச கேஶவ꞉ |
ஸ்தூயமாநோ(அ)த² ஶக்ரஶ்ச க்ரமேணாந்தரதீ⁴யத ||2-63-42

ஸமாதா⁴யேதிகர்தவ்யம் வாஸவோ விபு³தா⁴தி⁴ப꞉ |
ஸ்வமேவ ப⁴வநம் ப்ராயாத்க்ருஷ்ண꞉ ப்ராக்³ஜ்யோதிஷம் ப்ரதி ||2-63-43

பக்ஷாநிலஹதோ வாயு꞉ ப்ரதிலோமம் வவௌ ததா³ |
ததோ பீ⁴மரவா மேகா⁴ ப³ப்⁴ரமுர்க³க³நேசரா꞉ ||2-63-44

க்ஷநேந ஸமநுப்ராப்தௌ த்³விஜேநாகாஶகே³ந வை | 
தூ³ராதே³வ ச தாந்த்³ருஷ்ட்வா ப்ரயயௌ யத்ர தே ஸ்தி²தா꞉ ||2-63-45

அபஶ்யத்³த்³வாரி தத்ரஸ்தா²ம் ஹஸ்த்யஶ்வரத²வாஹிநீம் |
க்ஷுராந்தாந்மௌரவாந்பாஶாந்ஷட்ஸஹஸ்ராந்த³த³ர்ஶ ஹ ||2-63-46

வைஶம்பாயந உவாச 
க³ருட³ஸ்யோபரி ஶ்ரீமாஞ்ச²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ |
பி³ப்⁴ரந்நீலாம்பு³தா³காரம் பீதவாஸாஶ்சதுர்பு⁴ஜ꞉ ||2-63-47

வநமாலாகுலோரஸ்க꞉ ஶ்ரீவத்ஸாங்கிதபூ⁴ஷண꞉ |
கிரீடமூர்த்³தா⁴ ஸூர்யாப⁴꞉ ஸவித்³யுதி³வ சந்த்³ரமா꞉ ||2-63-48

ஜ்யாம் விகூஜந்மஹாஶப்³த³꞉ ஶ்ரூயதே(அ)ஶநிநி꞉ஸ்வந꞉ |
ஜ்ஞாத்வா ச தா³நவ꞉ ஸர்வம் ஸ்வயம் விஷ்ணுரிஹாக³த꞉ ||2-63-49

க்ரோதா⁴த்³த்³விகு³ணரக்தாக்ஷோ முரு꞉ காலாந்தகோபம꞉ |
அப்⁴யதா⁴வத வேகே³ந ஶக்திம் க்³ருஹ்ய மஹாஸுர꞉ ||2-63-50

சிக்ஷேப ஸுமஹாஶக்திம் வஜ்ரகாஞ்சநபூ⁴ஷிதாம் |
தாமாபதந்தீம் ஶக்தீம் து மஹோல்காம் ஜ்வலிதாமிவ ||2-63-51

ஸமாத⁴த்த ஶரம் சைகம் ருக்மபுங்க²ம் ஜநார்த³ந꞉ |
த்³விதா⁴ச்சி²நத்க்ஷுரப்ரேண வாஸுதே³வ꞉ ஸ வீர்யவாந் ||2-63-52

ஶக்திம் சிச்சே²த³ தத்ராஸௌ வித்³யுத்புஞ்ஜ இவ ஜ்வலந் |
புநஶ்ச க்ரோத⁴ரக்தாக்ஷோ முருர்க்³ருஹ்ய மஹாக³தா³ம் ||2-63-53

இந்த்³ராஶநிரிவேந்த்³ரேண விக்ருஷ்ட இவ நி꞉ஸ்வந꞉ |
ஆகர்ணமுக்தம் சிக்ஷேப அர்த⁴சந்த்³ரம் ஸுரோத்தம꞉ ||2-63-54

மத்⁴யதே³ஶே து சிச்சே²த³ க³தா³ம் தாம் ருக்மபூ⁴ஷிதாம் |
புநஶ்சிச்சே²த³ ப⁴ல்லேந தா³நவஸ்ய ஶிரோ ரணே ||2-63-55 

ஸஞ்சி²த்³ய பாஶாண்ஸர்வாம்ஸ்தந்முரும் ஹத்வா ஸபா³ந்த⁴வம் |
ஸோ(அ)க்³ர்யாந்ரக்ஷோக³ணாந்ஹத்வா நரகஸ்ய மஹாப³லாந் ||2-63-56

ஶிலாஸங்கா⁴நதிக்ரம்ய ப⁴க³வாந்தே³வகீஸுத꞉ |
அபஶ்யத்³தா³நவம் ஸைந்யம் நிஸுந்த³ம் ச மஹாப³லம் ||2-63-57

ஹயக்³ரீவம் ச தி³திஜம் ததா²ந்யாம்ஶ்சித்ரயோதி⁴ந꞉ |
ரோத⁴யாமாஸ தந்மார்க³ம் ஸ்வஸைந்யேந மஹாப³ல꞉ ||2-63-58

நிஸுந்தோ³ ப³லிநாம் ஶ்ரேஷ்டோ² ரத²மாருஹ்ய ஸத்வரம் |
ஜக்³ராஹ கார்முகம் தி³வ்யம் ஹேமப்ருஷ்ட²ம் து³ராஸத³ம் ||2-63-59

விவ்யாத⁴ த³ஶபி⁴ர்பா³ணைர்நிஸுந்தோ³ மது⁴ஸூத³நம் |
கேஶவஶ்சாபி ஸப்தத்யா விவ்யாத⁴ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ||2-63-60 

அப்ராப்தாம்ஶ்சாந்தரிக்ஷே தாஞ்ச²ராம்ஶ்சிச்சே²த³ மாத⁴வ꞉ | 
தே ஸர்வே ஸைநிகா꞉ க்ருஷ்ணம் ஸமந்தாத்பர்யவாரயந் ||2-63-61

ஶரஜாலேந மஹதா சா²த்³யமாந꞉ ஸுரோத்தம꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா தாந்தா³நவாந்ஸர்வாந்ஸக்ரோதோ⁴ மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-63-62

ததோ தி³வ்யேந சாஸ்த்ரேந பார்ஜந்யேந ஜநார்த³ந꞉ |
மஹதா ஶரவர்ஷேண வாரயாமாஸ தத்³ப³லம் ||2-63-63

பஞ்சபஞ்சஶரைஸ்தேஷு ஏகைகேந ச தாந்ப³ஹூண் |
பார்ஜந்யஸ்ய ப்ரபா⁴வேண ஸர்வாந்மர்மஸ்வதாட³யத் ||2-63-64

து³த்³ருவுர்ப⁴யஸம்த்ரஸ்தா ப⁴க்³நாஸ்தே தா³நவா ரணே |
ஸ்வஸைந்யம் வித்³ருதம் த்³ருஷ்ட்வா நிஶ்சக்ராம புநர்ம்ருதே⁴ ||2-63-65

விஸ்ருஜச்ச²ரவர்ஷாணி சா²த³யாமாஸ கேஶவம் |
ந விபா⁴தி ரணே ஸூர்யோ நாபி வ்யோம தி³ஶோ த³ஶ ||2-63-66

ஶரை꞉ ஸஞ்சா²த³யாமாஸ நிஸுந்தோ³ க³ருட³த்⁴வஜம் |
ஸாவித்ரம் நாம தி³வ்யாஸ்த்ரம் ஜக்³ராஹ புருஷோத்தம꞉ ||2-63-67

தேந பா³ணேந தாந்பா³ணம்ஶ்சிச்சே²த³ ஸமரே ஹரி꞉ |
பா³ணைர்பா³ணாம்ஶ்ச ஸம்ச்சி²த்³ய தஸ்ய க்ருஷ்ணோ மஹாப³ல꞉ ||2-63-68

ச²த்ரமேகேந பா³ணேந ரதே²ஷாம் ச த்ரிபி⁴꞉ ஶரை꞉ |
புநஶ்சிச்சே²த³ தாநஶ்வாம்ஶ்சதுர்பி⁴ஶ்சதுர꞉ ஶரை꞉ ||2-63-69

ஸாரதி²ம் பஞ்சபி⁴ர்பா³ணாஇர்த்⁴வஜமேகேந சிச்சி²தே³ ||
ஶரைகேந வபு꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸுதீக்ஷ்ணேந ஶிதேந வை ||2-63-70

ஶிரஶ்சிச்சே²த³ ப⁴ல்லேந நிஸுந்த³ஸ்ய ஸுரோத்தம꞉ |    
ய꞉ ஸஹஸ்ரஸமாஸ்த்வேக꞉ ஸர்வாந்தே³வாநயோத⁴யத் ||2-63-71

நிஸுந்த³ம் பதிதம் த்³ருஷ்ட்வா ஹயக்³ரீவ꞉ ப்ரதாபவாந் |
ஶிலாம் ப்ரக்³ருஹ்ய மஹதீம் தோலயாமாஸ தா³நவ꞉ ||2-63-72  

ஆவித்⁴ய ஸஹஸாமுஞ்சச்சி²லாம் ஶைலஸமாம் ப்ரபு⁴꞉ |
க்³ருஹீத்வா தி³வ்யபார்ஜந்யமஸ்த்ரமஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ ||2-63-73

தி³வ்யாஸ்த்ரேண ஶிலாம் விஷ்ணு꞉ ஸப்ததா⁴க்ருத தேஜஸா |
தத்³விதா³ர்ய மஹச்சாஶ்ம பாதயாமாஸ பூ⁴தலே ||2-63-74

ததஸ்தை꞉ ஶார்ங்க³நிர்முக்தைர்நாநாவர்ணைர்மஹாஶரை꞉ |
யதா² தே³வாஸுரம் யுத்³த⁴மப⁴வத்³ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
நாநாப்ரஹரணாகீர்ணம் ததா² கோ⁴ரமவர்தத ||2-63-75

தத꞉ ஶார்ங்க³விநிர்முக்தைர்நாநாவர்ணைர்மஹாஶரை꞉ |
க³ருட³ஸ்தோ² மஹாபா³ஹுர்நிஜகா⁴ந மஹாஸுராந் ||2-63-76

மஹாலாங்க³லநிர்பி⁴ந்நா꞉ ஶங்க²ஶக்திநிபாதிதா꞉ |
விநேஶுர்தா³நவா꞉ ஸர்வே ஸமாஸாத்³ய ஜநார்த³நம் ||2-63-77

கேசிச்சக்ராக்³நிநிர்த³க்³தா⁴ தா³நவா꞉ பேதுரம்ப³ராத் |
ஸம்நிகர்ஷக³தா꞉ கேசித்³க³தாஸுவிக்ருதாநநா꞉ ||2-63-78

அஸ்ருஜச்ச²ரவர்ஷாணி வ்ருஷ்டிமந்த இவாம்பு³தா³꞉ |
விக்ருதாங்கா³ஸுரா꞉ ஸர்வே க்ருஷ்ணபா³ணப்ரபீடி³தா꞉ ||2-63-79 

ஶோணிதாக்தா꞉ ஸ்ம த்³ருஶ்யந்தே புஷ்பிதா இவ கிம்ஶுகா꞉ |
வ்யத்³ரவந்த ஸுவித்ரஸ்தா ப⁴க்³நாஸ்த்ராஹ்ஸ்சித்ரயோதி⁴ந꞉ ||2-63-80

புநஶ்ச க்ரோத⁴ரக்தாக்ஷோ வாயுவேகே³ந தா³நவ꞉ |
த³ஶவ்யாமோச்ச்²ரிதம் வ்ருக்ஷம் ஸமாருஹ்ய வநஸ்பதிம் ||2-63-81

வ்ருக்ஷமுத்பாட்ய வேகே³ந ப்ரதிக்³ருஹ்யாப்⁴யதா⁴வத |
சிக்ஷேப ஸ மஹாவ்ருக்ஷம் ஶிக்ஷயா ஸுக⁴நாக்ருதி꞉ ||2-63-82

வ்ருக்ஷவேகா³நிலோத்³பூ⁴த꞉ ஶுஶ்ருவே ஸுமஹாஸ்வந꞉ |
தத꞉ ஶரஸஹஸ்ரேண யதமாநோ ஜநார்த³ந꞉ ||2-63-83

நைகதா⁴ தம் ப்ரசிச்சே²த³ சித்ரப⁴க்திநிபா⁴க்ருதிம் |
புநஶ்சைகேந பா³ணேந ஹயக்³ரீவஸ்ய சோரஸி ||2-63-84

விவ்யாத⁴ ஸ்தநயோர்மத்⁴யே ஸாயகோ ஜ்வலநப்ரப⁴꞉ |
விவேஶ ஸோ(அ)பி வேகே³ந ஹ்ருத³ம் பி⁴த்த்வா விநிர்க³த꞉ ||2-63-85 

தம் ஜகா⁴ந மஹாகோ⁴ரம் ஹயக்³ரீவம் மஹாப³லம் |
அபாரதேஜா து³ர்த்³த⁴ர்ஷ꞉ ஸ வை யாத³வநநத³ந꞉ ||2-63-86

மத்⁴யே லோஹிதக³ங்க³ஸ்ய ப⁴க³வாந்தே³வகீஸுத꞉ |
ஔத³காயாம் விரூபாக்ஷம் பாப்மாநம் புருஷோத்தம꞉ ||2-63-87

அஷ்டௌ ஶதஸஹஸ்ராணி தா³நவாநாம் பரம்தப꞉ |
நிஹத்ய புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ப்ராக்³ஜ்யோதிஷமுபாத்³ரவத் ||2-63-88

ஹத்வா பஞ்சநத³ம் நாம நரகஸ்ய மஹாஸுரம் |
தத꞉ ப்ராக்³ஜ்யோதிஷம் நாம தீ³ப்யமாநமிவ ஶ்ரியா ||2-63-89

புரமாஸாத³யாமாஸ யுத்³த⁴ம் தத்ராப⁴வந்மஹத் |
தத꞉ ப்ராத்⁴மாபயச்ச²ங்க²ம் பாஞ்சஜந்யம் மஹாப³ல꞉ ||2-63-90

ஶுஶ்ருவே ஸுமஹாஶப்³த³꞉ ஸம்வர்தநிநதோ³ யதா² |           
ஶ்ரூயதே த்ரிஷு லோகேஷு பீ⁴மக³ம்பீ⁴ரநி꞉ஸ்வந꞉ |
தம் ஶ்ருத்வா நரகஶ்சாஸீத்க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசந꞉ ||2-63-91  
 
லோஹசக்ராஷ்டஸம்யுக்தம் த்ரிநல்வப்ரதிமம் ரத²ம் |
ரத்நகாஞ்சநசித்ராட்⁴யம் வேதி³காபோ⁴க³விஸ்தரம் ||2-63-92

வஜ்ரத்⁴வஜேந மஹதா காஞ்சநேந விராஜிதம் |
ஹேமத³ண்ட³பதாகாட்⁴யம் வைதூ³ர்யமணிகூப³ரம் ||2-63-93

யுக்தமஶ்வஸஹஸ்ரேண ரத²ம் பரரதா²ருஜம் |
லோஹஜாலைஶ்ச ஸஞ்ச²ந்நம் சித்ரப⁴க்திவிராஜிதம் ||2-63-94

ரத²மத்⁴யக³தோ வீர꞉ ஸஸந்த்⁴ய இவ பா⁴ஸ்கர꞉ |
நாநாப்ரஹரணாகீர்ணம் ரத²ம் ஹேமபரிஷ்க்ருதம் ||2-63-95

வஜ்ரம் ரதோ²ரச்ச²த³மிந்து³வர்ணம் 
வ்யாநத்³த⁴முக்தாமலதுல்யதேஜா꞉ |
கிரீடமூர்த்³தா⁴ர்கஹுதாஶநாப⁴꞉ 
கர்நௌ ததா² குண்ட³லயோர்ஜ்வலந்தௌ ||2-63-96

தூ⁴ம்ரவர்ணா மஹாகாயா ரக்தாக்ஷா விக்ருதாநநா꞉ |
நாநாகவசிந꞉ ஸர்வே தை³த்யதா³நவராக்ஷஸா꞉ ||2-63-97

க²ட்³க³சர்மத⁴ரா꞉ கேசித்கேசித்தூர்ணத⁴நுர்ப்⁴ருத꞉ |
ஶக்திஹஸ்தாஸ்ததா² கேசிச்சூ²லஹஸ்தாஸ்ததா²பரே ||2-63-98

க³ஜவாஜிரதௌ²கை⁴ஶ்ச காலயந்தஶ்ச மேதி³நீம் |
நிர்யயுர்நக³ராத்ஸர்வே ஸுஸந்நத்³தா⁴꞉ ப்ரஹாரிண꞉ ||2-63-99

வ்ருதோ தை³த்யக³ணை꞉ ஸார்த⁴ம் நரக꞉ காலஸம்நிப⁴꞉ |
பே⁴ரீஶங்க²ம்ருத³ங்கா³நாம் பணவாநாம் ஸஹஸ்ரஶ꞉ ||2-63-100

வாத்³யமாநாநி ஶுஶ்ராவ ஜீமூதநிநதோ³பம꞉ |
யத꞉ க்ருஷ்ணஸ்ததோ க³த்வா ஸர்வே தே விக்ருதாநநா꞉ ||2-63-101

பரிவார்ய க³ருத்மந்தம் ஸர்வே(அ)யுத்⁴யந்த ஸங்க³தா꞉ |
மஹதா சா²த³யாமாஸு꞉ ஶரவர்ஷேண ஸைநிகா꞉ ||2-63-102

ஶக்திஶூலக³தா³ப்ராஸாம்ஸ்தோமராந்ஸாயகாந்ப³ஹூந் |
ஆகாஶம் சா²த³யாமாஸுர்விமுஞ்சந்த꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ||2-63-103

க்ருஷ்ண꞉ க்ருஷ்ணோம்பு³தா³கார꞉ ஶார்ங்க³ம் க்³ருஹ்ய த⁴நுஸ்தத꞉ |
விஸ்பா²ர்ய ஸுமஹச்சாபம் த⁴நுர்ஜலத³நி꞉ஸ்வநம் ||2-63-104

வ்யஸ்ருஜச்ச²ரவர்ஷாணி தா³நவாநாம் ஜநார்த³ந꞉ |
ஶரவர்ஷேண தத்ஸைந்யம் வ்யத்³ரவத்து மஹாஹவாத் ||2-63-105

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் கோ⁴ரரூபேண ரக்ஷஸா |
ப⁴க்³நவ்யூஹாஶ்ச தே ஸர்வே க்ருஷ்ணபா³ணப்ரபீடி³தா꞉ ||2-63-106

கேசிச்சி²ந்நபு⁴ஜாஶ்சைவ ச்சி²ந்நக்³ரீவாஶிராநநா꞉ |
கேசிச்சக்ரத்³விதா⁴ச்சி²ந்நா꞉ கேசித்³பா³ணார்தி³தோரஸ꞉ ||2-63-107

கேசித்³த்³விதா⁴க்ருதா꞉ ஶக்த்யா க³ஜாஶ்வரத²வாஹநா꞉ |
கேசித்கௌமோத³கீபி⁴ந்நா꞉ கேசிச்சக்ரவிதா³ரிதா꞉ ||2-63-108

ஏவம் விமதி²தா ஸர்வா நராஶ்வரத²வாஹிநீ |
தத்ராஸீந்நரகேணாஸ்ய யுத்³த⁴ம் பரமதா³ருணம் ||2-63-109

யத்ஸமாநேந வக்ஷ்யாமி தந்மே நிக³த³த꞉ ஶ்ருணு |
த்ராஸந꞉ ஸுரஸங்கா⁴நாம் நரக꞉ புருஷோத்தமம் ||2-63-110  
 
யோத⁴யாமாஸ தேஜஸ்வீ மது⁴வந்மது⁴ஸூத³நம் |
க்ரோத⁴ரக்தாந்தநயநோ நரகோ க⁴நஸம்நிப⁴꞉ ||2-63-111

ஜக்³ராஹ கார்முகம் வீர꞉ ஶக்ரசாபமிவோச்ச்²ரிதம் |
ததா²ர்ககிரணப்ரக்²யம் பா³ணம் ஜக்³ராஹ கேஶவ꞉ ||2-63-112

தி³வ்யேநாஸ்த்ரேண ஸமரே பூரயாமாஸ தம் ரத²ம் |
உத்தமாஸ்த்ரம் மஹாபாதம் முமோச நரகோ ப³லீ ||2-63-113

வஜ்ரவிஸ்பூ²ர்ஜிதாகாரமாயாந்தம் வீக்ஷ்ய கேஶவ꞉ |
சிச்சே²தா³ஸ்த்ரம் மஹாபா⁴க³ஶ்சக்ரேண மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-63-114

வ்யஹநத்ஸ ரத²ம் சாஸ்ய ஶரைகேண ஜநார்த³ந꞉ |
ஸரத²ம் ஸத்⁴வஜம் ஸாஶ்வம் ஜகா⁴ந த³ஶபி⁴꞉ ஶரரை꞉ ||2-63-115

தநுத்ரம் சைவ சிச்சே²த³ ஶரேண மது⁴ஸூத³ந꞉ | 
ததோ விமுக்தகவச꞉ ஸர்பஸ்யேவ தநுர்யதா² ||2-63-116

ஹதாஶ்வோ(அ)பி ரணே வீரோ விதநுத்ரஶ்ச தா³நவ꞉ |
ஜக்³ராஹ விமலஜ்வாலம் லோஹபா⁴ரார்பிதம் த்³ருட⁴ம் ||2-63-117

ஆவித்⁴ய ஸஹஸா முக்தம் ஶூலமிந்த்³ராஶநிப்ரப⁴ம் |
ததா³பதத்ஸ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஶூலம் ஹேமபரிஷ்க்ருதம் ||2-63-118

த்³விதா⁴ சி²ந்நம் க்ஷுரப்ரேண க்ருஷ்ணேநாத்³பு⁴தகர்மணா |
தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் கோ⁴ரரூபேண ரக்ஷஸா ||2-63-119

ஶஸ்த்ரபாதமஹாகா⁴தம் நரகேந மஹாத்மநா |
முஹூர்தம் யோத⁴யாமாஸ நரகம் மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-63-120

அதோ²க்³ரசக்ரஶ்சக்ரேண ப்ரதீ³ப்தேநாகரோத்³த்³விதா⁴ |
சக்ரத்³விதா⁴க்ருதம் தஸ்ய ஶரீரமபதத்³பு⁴வி ||2-63-121

விப⁴க்தம் குலிஶேநைவ கி³ரே꞉ ஶ்ருங்க³ம் த்³விதா⁴க்ருதம் |
க்ருஷ்ணமாஸாத்³ய தே³வேஶம் ஜகா³மாஸ்தமிவாம்ஶுமாந் ||2-63-122

சக்ரோத்க்ருந்திதகா³த்ரோ(அ)ஸௌ தா³நவ꞉ பதிதோ ரணே |
வஜ்ரப்ரஹாரநிர்பி⁴ந்நம் யதா² கை³ரிகபர்வதம் ||2-63-123

பூ⁴மிஸ்து பதிதம் புத்ரம் நிரீக்ஷ்யாதா³ய குண்ட³லே |
உபாதிஷ்ட²த கோ³விந்த³ம் வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ||2-63-124

த³த்தஸ்த்வயைவ கோ³விந்த³ த்வயைவ விநிபாதித꞉ |
யதே²ச்ச²ஸி ததா² க்ரீட³ பா³ல꞉ க்ரீட³நகைரிவ ||2-63-125

இமே தே குண்ட³லே தே³வ ப்ரஜாஸ்தஸ்யாநுபாலய ||2-63-126

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே Vஇஷ்ணுபர்வணி
நரகவதே⁴ த்ரிஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_63_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 63 - Slaying of Narakasura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 5, 2008
Note : (1) sloka 122, line 2: spelling misteke in deveshaM  
       (2) sloka  79, line 2: I think it shouldbe really
              vikR^itA~NgAsurAH  (vikR^itA~NgAH + asurAH)
              Please check##
              
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
             
atha triShaShTitamo.adhyAyaH 

narakavadhaH

janamejaya uvAcha
pratyetya dvArakAM viShNurhate rukmiNi vIryavAn |
akarodyanmahAbAhustanme vada mahAmune ||2-63-1

vaishampAyana uvAcha
sa taiH parivR^itaH shrImAnpurIM yAdavanandanaH |
dvArakAM bhagavAnviShNuH pratyavaikShata vIryavAn ||2-63-2 

pratyapadyata ratnAni vividhAni vasUni cha |
yathArhaM puNdarIkAkSho nairR^itAnpratyavArayat ||2-63-3

tatra vighnaM charanti sma daiteyAH saha dAnavaiH |
tA~njaghAna mahAbAhurvaradR^iptAnmahAsurAn ||2-63-4

vighnaM chAsyAkarottatra narako nAma dAnavaH |
trAsanaH sarvadevAnAM devarAjaripurmahAn ||2-63-5

sa babhau mUrtili~NgasthaH sarvadevAdhibAdhitA |
devatAnAmR^iShINAM cha pratIpamakarottadA ||2-63-6

tvaShTurduhitaraM bhaumaH kasherumagamattadA |
gajarUpeNa jagrAha ruchirA~NgIM chaturdashIm ||2-63-7

pramathya tAM varArohAM narako vAkyamabravIt |
naShTashokabhayo mohAtprAgjyotiShapatistadA ||2-63-8

yAni devamanuShyeShu ratnAni vividhAni cha |
bibharti cha mahI kR^itsnA sAgareShu cha yadvasu ||2-63-9

adyaprabhR^iti tAnIha sahitAH sarvanairR^itAH |
mamaivopAhariShyanti daityAshcha saha dAnavaiH ||2-63-10

evamuttamaratnAni vastrANi vividhAni cha |
sa jahAra tadA bhaumastachcha nAdhichakAra saH ||2-63-11

gandharvANAM cha yAH kanyA jahAra narako balI |
yAshcha devamanuShyANaM sapta chApsarasAM gaNAH ||2-63-12

chaturdasha sahasrANi ekaviMshachChatAni cha |
ekaveNIdharAH sarvAH satImArgamanuvratAH ||2-63-13

vaishampAyana uvAcha 
tAsAM puravaraM bhaumo.akArayanmaNiparvatam |
alakAyAmadInAtmA muroH svaviShayaM prati ||2-63-14

tAshcha prAgjyotiShapatiM muroshchaiva dashAtmajAH |
nairR^itAshcha yathA mukhyAH pAlayanta upAsate |
sa eSha tamasaH pAre varadR^ipto mahAsuraH |2-63-15

na chAsuragaNaiH sarvaiH sahitaiH karma tatpurA |
kR^itapUrvaM tadA ghoraM yadakArShInmahAsuraH ||2-63-16

aditiM dharShayAmAsa kuNDalArthe mahAsuraH |
yaM mahI suShuve devI yasya prAgjyotiShaM puram ||2-63-17

 dvArapAlAshcha chatvArastasyAsanyuddhadurmadAH |
hayagrIvo nisundashcha vIraH pa~nchanadastathA ||2-63-18

muruH putrasahasaraishcha varadatto.asuro mahAn |
AdevayAnamAvR^itya panthAnaM samupasthitaH |
vitrAsanaH sukR^itinAM virUpai rAkShasaiH saha ||2-63-19

tadvadhArthaM mahAbAhuH sha~NkhachakragadAsibhR^it |
jAto vR^iShNiShu devakyAM vasudevAjjanArdanaH ||2-63-20

tasyAtha puruShendrasya lokaprathitatejasaH |
nivAso dvArakA devairupAyAdupapAditA ||2-63-21

atIva hi purI ramyA dvArakA vAsavakShayAt |
mahArNavaparikshiptA pa~nchaparvatashobhitA ||2-63-22

tasyAM devapurAbhAyAM sabhA kA~nchanatoraNA |
sA dAshArhIti vikhyAtA yojanAyAmavistR^itA ||2-63-23

tatra vR^iShNyandhakAH sarve rAmakR^iShNapurogamAH | 
lokayAtrAmimAM kR^itsnAM parirakShanta Asate ||2-63-24

tatrAsIneShu savaShu kadAchidbharatarShabha |
divyagandho vavau vAyuH puShpavarShaM papAta ha ||2-63-25

tataH kilakilAshabdaH prabhAjAlAbhisaMvR^itaH |
muhUrtamantarikShe.abhUttato bhUmau pratiShThitaH ||2-63-26

madhye tu tejasastasya pANDuraM gajamAsthitaH |
vR^ito devagaNaiH sarvairvAsavaH samadR^ishayta ||2-63-27

ramakR^iShNau cha  rAjA sa vR^iShNyandhakagaNaiH saha |
pratyudyayurmahAtmanaM pUjayantaH sureshvaram ||2-63-28

so.avatIrya gajAttUrNaM pariShvajya janArdanam |
sasvaje baladevaM cha tam cha rAjAnamAhukam ||2-63-29

vR^iShnInanyAnsasvaje cha yathAkAlaM yathAvayaH |
pUjito rAmakR^iShNAbhyAmAvivesha sa tAM sabhAm ||2-63-30

tatrAsIno.abhyala~NkR^itvA sabhAM tAmamareshvaraH |
arghAdisamudAchAraM pratyagR^ihNAdyathAvidhi ||2-63-31

vaishampAyana uvAcha                                       
athovAcha mahAtejA vAsavo vAsavAnujam |
sAntvapUrvaM kareNAsya saMspR^ishya vadanaM shubham ||2-63-32

devakInandana vachaH shR^iNu me madhusUdana |
yena tvAbhigato.asmyadya kAryeNAmitrakarshana ||2-63-33

nairR^ito narako nAma brahmaNo varadarpitaH |
adityAH kuNDale mohAjjahAra ditinandanaH ||2-63-34

devAnAM vipriye nityamR^iShINAM cha sa vartate |
taM cha devAntaraM prekShya jahi tvaM pApapUruSham ||2-63-35 

ayaM tvAM garuDastatra prApayiShyati kAmagaH |
kAmavIryo.atitejasvI vainateyo.antarikShagaH ||2-63-36

avadhyaH sarvabhUtAnAM bhaumaH sa narako.asuraH |
niShUdayitvA taM pApaM kShipramAgantumarhasi ||2-63-37

ityuktaH puNDarIkAkSho devarAjena keshavaH |
pratijaj~ne mahAbAhurnarakasya nibarhaNe ||2-63-38

tataH sahaiva shakreNa sha~NkhachakragadAsibhR^it |
pratasthe garuDenAtha satyabhAmAsahAyavAn ||2-63-39

krameNa saptaskandhAnsa marutAM sahavAsavaH |
pashyatAM yadusimhAnAmUrdhvamAchakrame balI ||2-63-40

vAraNendragataH shakro garuDastho janArdanaH |
vidUratvAtprakAshete sUryAchandramasAviva ||2-63-41

antarikShe cha gandharvairapsarobhishcha keshavaH |
stUyamAno.atha shakrashcha krameNAntaradhIyata ||2-63-42

samAdhAyetikartavyaM vAsavo vibudhAdhipaH |
svameva bhavanaM prAyAtkR^iShNaH prAgjyotiShaM prati ||2-63-43

pakShAnilahato vAyuH pratilomaM vavau tadA |
tato bhImaravA meghA babhramurgaganecharAH ||2-63-44

kShanena samanuprAptau dvijenAkAshagena vai | 
dUrAdeva cha tAndR^iShTvA prayayau yatra te sthitAH ||2-63-45

apashyaddvAri tatrasthAM hastyashvarathavAhinIm |
kShurAntAnmauravAnpAshAnShaTsahasrAndadarsha ha ||2-63-46

vaishampAyana uvAcha 
garuDasyopari shrImA~nCha~NkhachakragadAdharaH |
bibhrannIlAmbudAkAraM pItavAsAshchaturbhujaH ||2-63-47

vanamAlAkuloraskaH shrIvatsA~NkitabhUShaNaH |
kirITamUrddhA sUryAbhaH savidyudiva chandramAH ||2-63-48

jyAM vikUjanmahAshabdaH shrUyate.ashaniniHsvanaH |
j~nAtvA cha dAnavaH sarvaM svayaM viShNurihAgataH ||2-63-49

krodhAddviguNaraktAkSho muruH kAlAntakopamaH |
abhyadhAvata vegena shaktiM gR^ihya mahAsuraH ||2-63-50

chikShepa sumahAshaktiM vajrakA~nchanabhUShitAm |
tAmApatantIM shaktIM tu maholkAM jvalitAmiva ||2-63-51

samAdhatta sharaM chaikaM rukmapu~NkhaM janArdanaH |
dvidhAchChinatkShurapreNa vAsudevaH sa vIryavAn ||2-63-52

shaktiM chichCheda tatrAsau vidyutpu~nja iva jvalan |
punashcha krodharaktAkSho mururgR^ihya mahAgadAm ||2-63-53

indrAshanirivendreNa vikR^iShTa iva niHsvanaH |
AkarNamuktaM chikShepa ardhachandraM surottamaH ||2-63-54

madhyadeshe tu chichCheda gadAM tAM rukmabhUShitAm |
punashchichCheda bhallena dAnavasya shiro raNe ||2-63-55 

sa~nChidya pAshANsarvAMstanmuruM hatvA sabAndhavam |
so.agryAnrakShogaNAnhatvA narakasya mahAbalAn ||2-63-56

shilAsa~NghAnatikramya bhagavAndevakIsutaH |
apashyaddAnavaM sainyaM nisundaM cha mahAbalam ||2-63-57

hayagrIvaM cha ditijaM tathAnyAMshchitrayodhinaH |
rodhayAmAsa tanmArgaM svasainyena mahAbalaH ||2-63-58

nisundo balinAM shreShTho rathamAruhya satvaram |
jagrAha kArmukaM divyaM hemapR^iShThaM durAsadam ||2-63-59

vivyAdha dashabhirbANairnisundo madhusUdanam |
keshavashchApi saptatyA vivyAdha nishitaiH sharaiH ||2-63-60 

aprAptAMshchAntarikShe tA~nCharAMshchichCheda mAdhavaH | 
te sarve sainikAH kR^iShNaM samantAtparyavArayan ||2-63-61

sharajAlena mahatA ChAdyamAnaH surottamaH |
dR^iShTvA tAndAnavAnsarvAnsakrodho madhusUdanaH ||2-63-62

tato divyena chAstrena pArjanyena janArdanaH |
mahatA sharavarSheNa vArayAmAsa tadbalam ||2-63-63

pa~nchapa~nchasharaisteShu ekaikena cha tAnbahUN |
pArjanyasya prabhAveNa sarvAnmarmasvatADayat ||2-63-64

dudruvurbhayasaMtrastA bhagnAste dAnavA raNe |
svasainyaM vidrutaM dR^iShTvA nishchakrAma punarmR^idhe ||2-63-65

visR^ijachCharavarShANi ChAdayAmAsa keshavam |
na vibhAti raNe sUryo nApi vyoma disho dasha ||2-63-66

sharaiH sa~nChAdayAmAsa nisundo garuDadhvajam |
sAvitraM nAma divyAstraM jagrAha puruShottamaH ||2-63-67

tena bANena tAnbANamshchichCheda samare hariH |
bANairbANAMshcha saMchChidya tasya kR^iShNo mahAbalaH ||2-63-68

Chatramekena bANena ratheShAM cha tribhiH sharaiH |
punashchichCheda tAnashvAMshchaturbhishchaturaH sharaiH ||2-63-69

sArathiM pa~nchabhirbANAirdhvajamekena chichChide ||
sharaikena vapuH kR^iShNaH sutIkShNena shitena vai ||2-63-70

shirashchichCheda bhallena nisundasya surottamaH |    
yaH sahasrasamAstvekaH sarvAndevAnayodhayat ||2-63-71

nisundaM patitaM dR^iShTvA hayagrIvaH pratApavAn |
shilAM pragR^ihya mahatIM tolayAmAsa dAnavaH ||2-63-72  

Avidhya sahasAmu~nchachChilAM shailasamAM prabhuH |
gR^ihItvA divyapArjanyamastramastravidAM varaH ||2-63-73

divyAstreNa shilAM viShNuH saptadhAkR^ita tejasA |
tadvidArya mahachchAshma pAtayAmAsa bhUtale ||2-63-74

tatastaiH shAr~NganirmuktairnAnAvarNairmahAsharaiH |
yathA devAsuraM yuddhamabhavadbharatarShabha |
nAnApraharaNAkIrNaM tathA ghoramavartata ||2-63-75

tataH shAr~NgavinirmuktairnAnAvarNairmahAsharaiH |
garuDastho mahAbAhurnijaghAna mahAsurAn ||2-63-76

mahAlA~NgalanirbhinnAH sha~NkhashaktinipAtitAH |
vineshurdAnavAH sarve samAsAdya janArdanam ||2-63-77

kechichchakrAgninirdagdhA dAnavAH peturambarAt |
saMnikarShagatAH kechidgatAsuvikR^itAnanAH ||2-63-78

asR^ijachCharavarShANi vR^iShTimanta ivAmbudAH |
vikR^itA~NgAsurAH sarve kR^iShNabANaprapIDitAH ||2-63-79 

shoNitAktAH sma dR^ishyante puShpitA iva kiMshukAH |
vyadravanta suvitrastA bhagnAstrAhschitrayodhinaH ||2-63-80

punashcha krodharaktAkSho vAyuvegena dAnavaH |
dashavyAmochChritaM vR^ikShaM samAruhya vanaspatim ||2-63-81

vR^ikShamutpATya vegena pratigR^ihyAbhyadhAvata |
chikShepa sa mahAvR^ikShaM shikShayA sughanAkR^itiH ||2-63-82

vR^ikShavegAnilodbhUtaH shushruve sumahAsvanaH |
tataH sharasahasreNa yatamAno janArdanaH ||2-63-83

naikadhA taM prachichCheda chitrabhaktinibhAkR^itim |
punashchaikena bANena hayagrIvasya chorasi ||2-63-84

vivyAdha stanayormadhye sAyako jvalanaprabhaH |
vivesha so.api vegena hR^idaM bhittvA vinirgataH ||2-63-85 

taM jaghAna mahAghoraM hayagrIvaM mahAbalam |
apAratejA durddharShaH sa vai yAdavananadanaH ||2-63-86

madhye lohitaga~Ngasya bhagavAndevakIsutaH |
audakAyAM virUpAkShaM pApmAnaM puruShottamaH ||2-63-87

aShTau shatasahasrANi dAnavAnAM paramtapaH |
nihatya puruShavyAghraH prAgjyotiShamupAdravat ||2-63-88

hatvA pa~nchanadaM nAma narakasya mahAsuram |
tataH prAgjyotiShaM nAma dIpyamAnamiva shriyA ||2-63-89

puramAsAdayAmAsa yuddhaM tatrAbhavanmahat |
tataH prAdhmApayachCha~NkhaM pA~nchajanyaM mahAbalaH ||2-63-90

shushruve sumahAshabdaH saMvartaninado yathA |           
shrUyate triShu lokeShu bhImagambhIraniHsvanaH |
taM shrutvA narakashchAsItkrodhasaMraktalochanaH ||2-63-91  
 
lohachakrAShTasaMyuktaM trinalvapratimaM ratham |
ratnakA~nchanachitrADhyaM vedikAbhogavistaram ||2-63-92

vajradhvajena mahatA kA~nchanena virAjitaM |
hemadaNDapatAkADhyaM vaidUryamaNikUbaram ||2-63-93

yuktamashvasahasreNa rathaM pararathArujam |
lohajAlaishcha sa~nChannaM chitrabhaktivirAjitam ||2-63-94

rathamadhyagato vIraH sasandhya iva bhAskaraH |
nAnApraharaNAkIrNaM rathaM hemapariShkR^itam ||2-63-95

vajraM rathorachChadaminduvarNaM 
vyAnaddhamuktAmalatulyatejAH |
kirITamUrddhArkahutAshanAbhaH 
karnau tathA kuNDalayorjvalantau ||2-63-96

dhUmravarNA mahAkAyA raktAkShA vikR^itAnanAH |
nAnAkavachinaH sarve daityadAnavarAkShasAH ||2-63-97

khaDgacharmadharAH kechitkechittUrNadhanurbhR^itaH |
shaktihastAstathA kechichChUlahastAstathApare ||2-63-98

gajavAjirathaughaishcha kAlayantashcha medinIm |
niryayurnagarAtsarve susannaddhAH prahAriNaH ||2-63-99

vR^ito daityagaNaiH sArdhaM narakaH kAlasaMnibhaH |
bherIsha~NkhamR^ida~NgAnAM paNavAnAM sahasrashaH ||2-63-100

vAdyamAnAni shushrAva jImUtaninadopamaH |
yataH kR^iShNastato gatvA sarve te vikR^itAnanAH ||2-63-101

parivArya garutmantaM sarve.ayudhyanta sa~NgatAH |
mahatA ChAdayAmAsuH sharavarSheNa sainikAH ||2-63-102

shaktishUlagadAprAsAMstomarAnsAyakAnbahUn |
AkAshaM ChAdayAmAsurvimu~nchantaH sahasrashaH ||2-63-103

kR^iShNaH kR^iShNombudAkAraH shAr~NgaM gR^ihya dhanustataH |
visphArya sumahachchApaM dhanurjaladaniHsvanam ||2-63-104

vyasR^ijachCharavarShANi dAnavAnAM janArdanaH |
sharavarSheNa tatsainyaM vyadravattu mahAhavAt ||2-63-105

tadyuddhamabhavadghoraM ghorarUpeNa rakShasA |
bhagnavyUhAshcha te sarve kR^iShNabANaprapIDitAH ||2-63-106

kechichChinnabhujAshchaiva chChinnagrIvAshirAnanAH |
kechichchakradvidhAchChinnAH kechidbANArditorasaH ||2-63-107

kechiddvidhAkR^itAH shaktyA gajAshvarathavAhanAH |
kechitkaumodakIbhinnAH kechichchakravidAritAH ||2-63-108

evaM vimathitA sarvA narAshvarathavAhinI |
tatrAsInnarakeNAsya yuddhaM paramadAruNam ||2-63-109

yatsamAnena vakShyAmi tanme nigadataH shR^iNu |
trAsanaH surasa~NghAnAM narakaH puruShottamam ||2-63-110  
 
yodhayAmAsa tejasvI madhuvanmadhusUdanam |
krodharaktAntanayano narako ghanasaMnibhaH ||2-63-111

jagrAha kArmukaM vIraH shakrachApamivochChritam |
tathArkakiraNaprakhyaM bANaM jagrAha keshavaH ||2-63-112

divyenAstreNa samare pUrayAmAsa taM ratham |
uttamAstraM mahApAtaM mumocha narako balI ||2-63-113

vajravisphUrjitAkAramAyAntaM vIkShya keshavaH |
chichChedAstraM mahAbhAgashchakreNa madhusUdanaH ||2-63-114

vyahanatsa rathaM chAsya sharaikeNa janArdanaH |
sarathaM sadhvajaM sAshvaM jaghAna dashabhiH shararaiH ||2-63-115

tanutraM chaiva chichCheda shareNa madhusUdanaH | 
tato vimuktakavachaH sarpasyeva tanuryathA ||2-63-116

hatAshvo.api raNe vIro vitanutrashcha dAnavaH |
jagrAha vimalajvAlaM lohabhArArpitaM dR^iDham ||2-63-117

Avidhya sahasA muktaM shUlamindrAshaniprabham |
tadApatatsa saMprekShya shUlaM hemapariShkR^itam ||2-63-118

dvidhA ChinnaM kShurapreNa kR^iShNenAdbhutakarmaNA |
tadyuddhamabhavadghoraM ghorarUpeNa rakShasA ||2-63-119

shastrapAtamahAghAtaM narakena mahAtmanA |
muhUrtaM yodhayAmAsa narakaM madhusUdanaH ||2-63-120

athograchakrashchakreNa pradIptenAkaroddvidhA |
chakradvidhAkR^itaM tasya sharIramapatadbhuvi ||2-63-121

vibhaktaM kulishenaiva gireH shR^i~NgaM dvidhAkR^itam |
kR^iShNamAsAdya deveshaM jagAmAstamivAMshumAn ||2-63-122

chakrotkR^intitagAtro.asau dAnavaH patito raNe |
vajraprahAranirbhinnaM yathA gairikaparvatam ||2-63-123

bhUmistu patitaM putraM nirIkShyAdAya kuNDale |
upAtiShThata govindaM vachanaM chedamabravIt ||2-63-124

dattastvayaiva govinda tvayaiva vinipAtitaH |
yathechChasi tathA krIDa bAlaH krIDanakairiva ||2-63-125

ime te kuNDale deva prajAstasyAnupAlaya ||2-63-126

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe ViShNuparvaNi
narakavadhe triShaShTitamo.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்