Saturday 19 September 2020

ப³லதே³வமாஹாத்ம்யம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 118 (119) - 062 (63)

அத² த்³விஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப³லதே³வமாஹாத்ம்யம்

Balarama Bhima and Duryodhana


ராஜோவாச
பூ⁴ய ஏவ து விப்ரர்ஷே ப³லதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
மாஹாத்ம்யம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ஶேஷஸ்ய த⁴ரணீப்⁴ருத꞉ ||2-62-1

அதீவ ப³லதே³வம் தம் தேஜோராஶிமநிர்ஜிதம் |
கத²யந்தி மஹாத்மாநம் யே புராணவிதோ³ ஜநா꞉ ||2-62-2

தஸ்ய கர்மாண்யஹம் விப்ர ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ |
அநந்தம் யம் விது³ர்நாக³மாதி³தே³வம் நகே³ஶ்வரம் ||2-62-3

வைஶம்பாயந உவாச 
புராணே நாக³ராஜோ(அ)ஸௌ பட்²யதே த⁴ரணீத⁴ர꞉ |
ஶேஷஸ்தேஜோநிதி⁴꞉ ஶ்ரீமாநகம்ப்ய꞉ புருஷோத்தம꞉ ||2-62-4

யோகா³சார்யோ மஹாவீர்யோ தே³வமந்த்ரமுகோ² ப³லீ |
ஜராஸம்த⁴ம் க³தா³யுத்³தே⁴ ஜிதவாந்யோ ந சாவதீ⁴த் ||2-62-5

ப³ஹவஶ்சைவ ராஜாந꞉ ப்ரதி²தா꞉ ப்ருதி²வீதலே |
அந்வயுர்மாக³த⁴ம் ஸர்வே தே சாபி விஜிதா ரணே ||2-62-6

நாகா³யுதப³லப்ராணோ பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம꞉ |
அஸக்ருத்³ப³லதே³வேந பா³ஹுயுத்³தே⁴ பராஜித꞉ ||2-62-7

து³ர்யோத⁴நஸ்ய கந்யாம் து ஹரமாணோ ந்யக்³ருஹ்யத |
ஸாம்போ³ ஜாம்ப³வதீபுத்ரோ நக³ரே நாக³ஸாஹ்வயே ||2-62-8

ராஜபி⁴꞉ ஸர்வதோ ருத்³தே⁴ ஹரமாணோ ப³லாத்கில |
தது³பஶ்ருத்ய ஸம்ருத்³த⁴மாஜகா³ம மஹாப³ல꞉ ||2-62-9

ராமஸ்தஸ்ய து மோக்ஷார்த²மாக³தோ நாலப⁴ச்ச தம் |
ததஶ்சுக்ரோத⁴ ப³லவாநத்³பு⁴தம் சாகரோந்மஹத் ||2-62-10 

அநிவார்யமபே⁴த்³யம் ச தி³வ்யமப்ரதிமம் ப³லே |
லாங்க³லாஸ்த்ரம் ஸமுத்³யம்ய ப்³ரஹ்மமந்த்ராபி⁴மந்த்ரிதம் ||2-62-11

ப்ராகாரவப்ரே விந்யஸ்ய புரஸ்ய ச மஹாத்³யுதி꞉ |
ப்ரக்ஷேப்துமைச்ச²த்³க³ங்கா³யாம் நக³ரம் கௌரவஸ்ய தத் ||2-62-12

தத்³விகூ⁴ர்ணிதமாலக்ஷ்ய புரம் து³ர்யோத⁴நோ ந்ருப꞉ |
ஸாம்ப³ம் நிர்யாதயாமாஸ ஸபா⁴ர்யம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-62-13

த³தௌ³ ஶிஶ்யம் ததா³த்மாநம் ராமஸ்ய ஸுமஹாத்மந꞉ |
க³தா³யுத்³தே⁴ குருபதிம் ஶிஷ்யம் ஜக்³ராஹ தம் ச ஸ꞉ ||2-62-14

தத꞉ ப்ரப்⁴ருதி ராஜேந்த்³ர புரமேதத்³விகூ⁴ர்ணிதம் |
ஆவர்ஜிதமிவாபா⁴தி க³ங்கா³மபி⁴முக²ம் ந்ருப ||2-62-15

இத³மத்யத்³பு⁴தம் கர்ம ராமஸ்ய கதி²தம் பு⁴வி |
பா⁴ண்டீ³ரே கதி²தம் ராஜந்யத்க்ருதம் ஶௌரிணா புரா ||2-62-16

ப்ரலம்ப³ம் முஷ்டிநைகேந யஜ்ஜகா⁴ந ஹலாயுத⁴꞉ |
தே⁴நுகம் து மஹாவீர்யம் சிக்ஷேப நக³மூர்த⁴நி |
ஸ க³தாயு꞉ பபாதோர்வ்யாம் தை³த்யோ க³ர்த³ப⁴ரூபத்⁴ருக் |2-62-17

லவணஜலக³மா மஹாநதீ³ த்³ருதஜலவேக³தரங்க³மாலிநீ |
நக³ரமபி⁴முக²ம் யதா³ ஹ்ருதா ஹலவித்⁴ருதா யமுநா யமஸ்வஸா ||2-62-18

ப³லதே³வஸ்ய மாஹாத்ம்யமேதத்தே கதி²தம் மயா |
அநந்தஸ்யாப்ரமேயஸ்ய ஶேஷஸ்ய த⁴ரணீப்⁴ருத꞉ ||2-62-19

இதி புருஶவரஸ்ய லாங்க³லே-
ர்ப³ஹுவித⁴முத்தமமந்யதே³வ ச |
யத³கதி²தமிஹாத்³ய கர்ம தே 
தது³பலப⁴ஸ்வ புராணவிஸ்தராத் ||2-62-20

இதி ஶ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி 
ப³லதே³வமாஹாத்ம்யே த்³விஷஷ்டிதமோ(அ)த்³யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_62_mpr.html


## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 62 - The Greatnaess of Baladeva
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 3, 2008
Note : verse 10, line 2 : mahat is misspelt as maham ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
    
atha dviShaShTitamo.adhyAyaH

baladevamAhAtmyam

rAjovAcha
bhUya eva tu viprarShe baladevasya dhImataH |
mAhAtmyaM shrotumichChAmi sheShasya dharaNIbhR^itaH ||2-62-1

atIva baladevaM taM tejorAshimanirjitam |
kathayanti mahAtmAnaM ye purANavido janAH ||2-62-2

tasya karmANyahaM vipra shrotumichChAmi tattvataH |
anantaM yaM vidurnAgamAdidevaM nageshvaram ||2-62-3

vaishampAyana uvAcha 
purANe nAgarAjo.asau paThyate dharaNIdharaH |
sheShastejonidhiH shrImAnakampyaH puruShottamaH ||2-62-4

yogAchAryo mahAvIryo devamantramukho balI |
jarAsaMdhaM gadAyuddhe jitavAnyo na chAvadhIt ||2-62-5

bahavashchaiva rAjAnaH prathitAH pR^ithivItale |
anvayurmAgadhaM sarve te chApi vijitA raNe ||2-62-6

nAgAyutabalaprANo bhImo bhImaparAkramaH |
asakR^idbaladevena bAhuyuddhe parAjitaH ||2-62-7

duryodhanasya kanyAM tu haramANo nyagR^ihyata |
sAmbo jAmbavatIputro nagare nAgasAhvaye ||2-62-8

rAjabhiH sarvato ruddhe haramANo balAtkila |
tadupashrutya saMruddhamAjagAma mahAbalaH ||2-62-9

rAmastasya tu mokShArthamAgato nAlabhachcha tam |
tatashchukrodha balavAnadbhutaM chAkaronmahat ||2-62-10 

anivAryamabhedyaM cha divyamapratimaM bale |
lA~NgalAstraM samudyamya brahmamantrAbhimantritam ||2-62-11

prAkAravapre vinyasya purasya cha mahAdyutiH |
prakSheptumaichChadga~NgAyAM nagaraM kauravasya tat ||2-62-12

tadvighUrNitamAlakShya puraM duryodhano nR^ipaH |
sAmbaM niryAtayAmAsa sabhAryaM tasya dhImataH ||2-62-13

dadau shishyaM tadAtmAnaM rAmasya sumahAtmanaH |
gadAyuddhe kurupatiM shiShyaM jagrAha tam cha saH ||2-62-14

tataH prabhR^iti rAjendra purametadvighUrNitam |
AvarjitamivAbhAti ga~NgAmabhimukhaM nR^ipa ||2-62-15

idamatyadbhutaM karma rAmasya kathitaM bhuvi |
bhANDIre kathitaM rAjanyatkR^itaM shauriNA purA ||2-62-16

pralambaM muShTinaikena yajjaghAna halAyudhaH |
dhenukaM tu mahAvIryaM chikShepa nagamUrdhani |
sa gatAyuH papAtorvyAM daityo gardabharUpadhR^ik |2-62-17

lavaNajalagamA mahAnadI drutajalavegatara~NgamAlinI |
nagaramabhimukhaM yadA hR^itA halavidhR^itA yamunA yamasvasA ||2-62-18

baladevasya mAhAtmyametatte kathitaM mayA |
anantasyAprameyasya sheShasya dharaNIbhR^itaH ||2-62-19

iti purushavarasya lA~Ngale-
rbahuvidhamuttamamanyadeva cha |
yadakathitamihAdya karma te 
tadupalabhasva purANavistarAt ||2-62-20

iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
baladevamAhAtmye dviShaShTitamo.adyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்