Sunday 16 August 2020

ஜராஸந்த⁴பராப⁴வ꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 99 - 043

அத² த்ரிசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஜராஸந்த⁴பராப⁴வ꞉

Gomanta mount war

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
தௌ நகா³தா³ப்லுதௌ த்³ருஷ்ட்வா வஸுதே³வஸுதாவ்பௌ⁴ |
க்ஷுப்³த⁴ம் நரவரானீகம் ஸர்வம் ஸம்மூட⁴வாஹனம் ||2-43-1

பா³ஹுப்ரஹரனௌ தௌ து சேரதுஸ்தத்ர யாத³வௌ |
மகராவிவ ஸம்ரப்³தௌ⁴ ஸமுத்³ரக்ஷோப⁴ணாவுபௌ⁴ ||2-43-2

தாப்⁴யாம் ம்ருதே⁴ ப்ரவிஷ்டாப்⁴யாம் யாத³வாப்⁴யாம் மதிஸ்த்வபூ⁴த் |
ஆயுதா⁴னாம் புராணாநாமாதா³னக்ருதலக்ஷணா ||2-43-3

ததோ(அ)ம்ப³ரதலாத்³பூ⁴ய꞉ பதந்தி ஸ்ம மஹாத்மனோ꞉ |
மத்⁴யே ராஜஸஹஸ்ரஸ்ய ஸமரம் ப்ரதிகாங்க்ஷிணோ꞉ ||2-43-4

யானி வை மாது²ரே யுத்³தே⁴ ப்ராப்தான்யாஹவஷோ²பி⁴னோ꞉ |
தான்யம்ப³ராத்பதந்தி ஸ்ம தி³வ்யான்யாஹவஸம்ப்லவே ||2-43-5  

லேலிஹானானி தி³வ்யானி தீ³ப்தாக்³நிஸத்³ருஷா²னி வை |
நிக்ஷிப்ய யானி தத்ரைவ தானி ப்ராப்தௌ ஸ்ம யாத³வௌ ||2-43-6

க்ரவ்யாதை³ரனுயாதானி மூர்திமந்தி ப்³ருஹந்தி ச |
த்ருஷிதான்யாஹவே போ⁴க்தும் ந்ருபமாம்ஸானி ஸர்வஷ²꞉ ||2-43-7

தி³வ்யஸ்ரக்³தா³மதா⁴ரீணி த்ராஸயந்தி ச கே²சரான் |
ப்ரப⁴யா பா⁴ஸமானானி த³ம்ஷி²தானி தி³ஷோ² த³ஷ² ||2-43-8

ஹலம் ஸாம்வர்தகம் நாம ஸௌனந்த³ம் முஸலம் ததா² |
சக்ரம் ஸுத³ர்ஷ²னம் நாம க³தா³ம் கௌமோத³கீம் ததா² ||2-43-9

சத்வார்யேதானி தேஜாம்ஸி விஷ்ணுப்ரஹரணானி வை |
தாப்⁴யாம் ஸமவதீர்ணானி யாத³வாப்⁴யாம் மஹாம்ருதே⁴ ||2-43-10

ஜக்³ராஹ ப்ரத²மம் ராமோ லலாமப்ரதிமம் ரணே | 
ஸர்பந்தமிவ ஸர்பேந்த்³ரம் தி³வ்யமாலாகுலம் ஹலம் ||2-43-11

ஸவ்யேன ஸாத்வதாம் ஷ்²ரேஷ்டோ² ஜக்³ராஹ முஸலோத்தமம் |
ஸௌனந்த³ம் நாம ப³லவாந்நிரானந்த³கரம் த்³விஷாம் ||2-43-12

த³ர்ஷ²னீயம் ச லோகேஷு சக்ரமாதி³த்யவர்சஸம் |
நாம்னா ஸுத³ர்ஷ²னம் நாம ப்ரீதோ ஜக்³ராஹ கேஷ²வ꞉ ||2-43-13

த³ர்ஷ²னீயம் ச லோகேஷு த⁴னுர்ஜலத³நி꞉ஸ்வனம் |
நாம்னா ஷா²ர்ங்க³மிதி க்²யாதம் ப்ரீதோ ஜக்³ராஹ வீர்யவான் ||2-43-14

தே³வைர்னிக³தி³தார்த²ஸ்ய க³தா³ தஸ்யாபரே கரே |
நிஷக்தா குமுதா³க்ஷஸ்ய நாம்னா கௌமோத³கீதி ஸா ||2-43-15

தௌ ஸப்ரஹரணௌ வீரௌ ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணுதனூபமௌ |
ஸமரே ராமகோ³விந்தௌ³ ரிபூம்ஸ்தான்ப்ரத்யயுத்³த்⁴யதாம் ||2-43-16

ஆயுத⁴ப்ரக்³ரஹௌ வீரௌ தாவன்யோன்யமயாவுபௌ⁴ |
பூர்வஜானுஜஸஞ்ஜ்ஞௌ து ராமகோ³விந்த³லக்ஷனௌ ||2-43-17

ஸமரே(அ)ப்ரதிரூபௌ தௌ விஷ்ணுரேகோ த்³விதா⁴ க்ருத꞉ |
த்³விஷத்ஸு ப்ரதிகுர்வாணௌ பராக்ராந்தௌ யதே²ஷ்²வரௌ ||2-43-18

ஹலமுத்³யம்ய ராமஸ்து ஸர்பேந்த்³ரமிவ கோபனம் |
சசார ஸமரே வீரோ த்³விஷதாமந்தகோபம꞉ ||2-43-19

விகர்ஷன்ரத²வ்ருந்தா³னி க்ஷத்ரியாணாம் மஹாத்மனாம் 
சகார ரோஷம் ஸப²லம் நாகே³ஷு ச ஹயேஷு ச ||2-43-20

குஞ்ஜராம்ˮல்லாங்க³லோத்க்ஷிப்தான்முஸலாக்ஷேபதாதி³தான் |
ரமோ(அ)பி⁴ராம꞉ ஸமரே நிர்மமந்த² யதா²சலான் ||2-43-21

தே வத்⁴யமானா ராமேண ஸமரே க்ஷத்ரியர்ஷபா⁴꞉ | 
ஜராஸந்தா⁴ந்திகம் பீ⁴தா விரதா²꞉ ப்ரதிஜக்³மிரே ||2-43-22

தானுவாச ஜராஸந்த⁴꞉ க்ஷத்ரத⁴ர்மே வ்யவஸ்தி²த꞉ |
தி⁴கே³தாம் க்ஷத்ரவ்ருத்திம் வ꞉ ஸமரே காதராத்மனாம் ||2-43-23

பராக்ராந்தஸ்ய ஸமரே விரத²ஸ்ய பலாயத꞉ |
ப்⁴ரூணஹத்யாமிவாஸஹ்யாம் ப்ரவத³ந்தி மனீஷிண꞉ ||2-43-24

பத்தினோ பு⁴வி சைகஸ்ய கோ³பஸ்யால்பப³லீயஸ꞉ |
பீ⁴தா꞉ கிம் விநிவர்தத்⁴வம் தி⁴கே³தாம் க்ஷத்ரவ்ருத்திதாம் ||2-43-25

க்ஷிப்ரம் ஸமபி⁴வர்தந்தாம் மம வாக்யேன நோதி³தா꞉ |
யாவதே³தௌ ரணே கோ³பௌ ப்ரேஷயாமி யமக்ஷ்யம் ||2-43-26

ததஸ்தே க்ஷத்ரியா꞉ ஸர்வே ஜராஸந்தே⁴ன நோதி³தா꞉ |
க்ஷிபந்த꞉ ஷ²ரஜாலானி ஹ்ருஷ்டா யோத்³து⁴முபஸ்தி²தா꞉ ||2-43-27

தே ஹயை꞉ காஞ்சனாபீடை³ ரதை²ஷ்²சேந்து³ஸமப்ரபை⁴꞉ |
நாகை³ஷ்²சாம்போ⁴த³ஸங்காஷை²ர்மஹாமாத்ரப்ரஙோதி³தை꞉ ||2-43-28

ஸதனுத்ராணநிஸ்த்ரிம்ஷா²꞉ ஸாயுதா⁴ப⁴ரணாம்ப³ரா꞉ |
ஸ்வாரோபிதத⁴னுஷ்மந்த꞉ ஸதூணீரா꞉ ஸஸாயகா꞉ ||2-43-29

ஸச்ச²த்ரோத்ஸேதி⁴ன꞉ ஸர்வே சாருசாமரவீஜிதா꞉ |
ரணாவனிக³தா ரேஜு꞉ ஸ்யந்த³னஸ்தா² மஹீக்ஷித꞉ ||2-43-30

தௌ யுத்³த⁴ரங்கா³பதிதௌ விதா⁴வந்தௌ மஹாபு⁴ஜௌ |
வஸுதே³வஸுதௌ வீரௌ யுயுத்ஸூ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யதாம் ||2-43-31

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்தத்ர தயோஸ்தேஷாம் து ஸம்யுகே³ |
ஸாயகோத்ஸர்க³ப³ஹுலம் க³தா³நிர்கா⁴ததா³ருணம் ||2-43-32

தத꞉ ஷ²ரஸஹஸ்ராணி ப்ரதீச்ச²ந்தௌ ரணேஷிணௌ |
தஸ்த²துர்யோத⁴முக்²யௌ தாவபி⁴வ்ருஷ்டௌ யதா²சலௌ ||2-43-33
  
க³தா³பி³ஷ்²சைவ கு³ர்வீபி⁴꞉ க்ஷேபணீயைஷ்²ச முத்³க³ரை꞉ |
அர்த்³யமானௌ மஹேஷ்வாஸௌ யாத³வௌ ந சகம்பது꞉ ||2 43-34

தத꞉ க்ருஷ்ணோ(அ)ம்பு³தா³கார꞉ ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ |
வ்யவர்த⁴த மஹாதேஜா வாதயுக்த இவானல꞉ ||2-43-35

ஸ சக்ரேணார்கதுல்யேன தீ³ப்யமானேன தேஜஸா |
சிச்சே²த³ ஸமரே வீரோ ந்ருக³ஜாஷ்²வமஹாரதா²ன் ||2-43-36

க³தா³னிபாதவிஹதா லாங்க³லேன ச கர்ஷிதா꞉ |
ந ஷே²குஸ்தே ரணே ஸ்தா²தும் பார்தி²வா நஷ்டசேதஸ꞉ ||2-43-37

சகக்ஷுரனிக்ருத்தானி விசித்ராணி மஹீக்ஷிதாம் |
ரத²யூதா²னி ப⁴க்³னானி ந ஷே²குஷ்²சலிதும் ரணே ||2-43-38

முஸலாக்ஷேபப⁴க்³நாஷ்²ச குஞ்ஜரா꞉ ஷஷ்டிஹாயனா꞉ |
க⁴னா இவ க⁴னாபாயே ப⁴க்³னத³ந்தா விசுக்ருஷு²꞉ ||2-43-39

சக்ரானலஜ்வாலஹதா꞉ ஸாதி³ன꞉ ஸபதா³தய꞉ |
பேது꞉ பராஸவஸ்தத்ர யதா² வஜ்ரஹதாஸ்ததா² ||2-43-40

சக்ரலாங்க³லநிர்த³க்³த⁴ம் தத்ஸைன்யம் வித³லீக்ருதம் |
யுகா³ந்தோபஹதப்ரக்²யம் ஸர்வம் பதிதமாப³பௌ⁴ ||2-43-41

ஆக்ரீட³பூ⁴மிம் தி³வ்யாநாமாயுதா⁴னாம் வபுஷ்மதாம் |
வைஷ்ணவானாம் ந்ருபாஸ்தே து த்³ரஷ்டூமப்யப³லீயஸ꞉ ||2-43-42

கேசித்³ரதா²꞉ ஸம்ம்ருதி³தா꞉ கேசின்னிஹதபார்தி²வா꞉ |
ப⁴க்³னைகசக்ராஸ்த்வபரே விகீர்ணா த⁴ரணீதலே ||2-43-43

தஸ்மின்விஷ²ஸனே கோ⁴ரே சக்ரலாங்க³லஸம்ப்லவே | 
தா³ருணானி ப்ரவ்ருத்தானி ரக்ஷாம்ஸ்யௌத்பாதிகானி ச ||2-43-44

ஆர்தானாம் கூஜமானானாம் பாடிதானாம் ச வேணூவத் |
அந்தோ ந ஷ²க்யதே(அ)ன்வேஷ்டும் ந்ற்நாக³ரத²வாஜினாம் ||2-43-45

ஸா பாதிதனரேந்த்³ராணாம் ருதி⁴ரார்த்³ரா ரணக்ஷிதி꞉ |
யோஷேவ சந்த³னார்த்³ராங்கீ³ பை⁴ரவா ப்ரதிபா⁴தி வை ||2-43-46

நரகேஷா²ஸ்தி²மஜ்ஜாந்த்ரை꞉ ஷா²திதானாம் ச த³ந்தினாம் |
ருதி⁴ரௌக⁴ப்லவஸ்தத்ர சாத³யாமாஸ மேதி³னீம் ||2-43-47

தஸ்மின்மஹாபீ⁴ஷணகே நரவாஹனஸங்க்ஷயே |
ஷி²வாநாமஷி²வை꞉ ஷ²ப்³தை³ர்நாதி³தே கோ⁴ரத³ர்ஷ²னே ||2-43-48

ஆர்தஸ்தனிதஸம்நாதே³ ருதி⁴ராம்பு³ஹ்ரதா³குலே |
அந்தகாக்ரீட³ஸத்³ருஷே² நாக³தே³ஹை꞉ ஸமாவ்ருதே ||2-43-49

அபாஸ்தைர்பா³ஹுபி⁴ர்யோதை⁴ஸ்துரகை³ஷ²ச விதா³ரிதை꞉ |
கங்கைஷ்²ச ப³லக்³ருத்⁴ரைஷ்²ச நாதி³தை꞉ ப்ரதிநாதி³தே ||2-43-50

நிபாதே ப்ருதி²வீஷா²னாம் ம்ருத்யுஸாதா⁴ரணே ரணே |
க்ருஷ்ண꞉ ஷ²த்ருவத⁴ம் கர்தும் சசாராந்தகத³ர்ஷ²ன꞉ ||2-43-51

யுகா³ந்தார்கப்ரப⁴ம் சக்ரம் காலீம் சைவாயஸீம் க³தா³ம் |
க்³ருஹ்ய ஸைன்யாவனிக³தோ ப³பா⁴ஷே கேஷ²வோ ந்ருபான் ||2-43-52

கிம் ந யுத்³த்⁴யத வை ஷூ²ரா ஹஸ்த்யஷ்²வரத²ஸம்யுதா꞉ |
கிமித³ம் க³ம்யதே ஷூ²ரா꞉ க்ருதாஸ்த்ரா த்³ருட³ஹ்நிஷ்²சயா꞉ |
அஹம் ஸபூர்வஜ꞉ ஸங்க்²யே பதா³தி꞉ ப்ரமுகே² ஸ்தி²ர꞉ || 2-43-53

அத்³ருஷ்டதோ³ஷேண ரணே ப⁴வந்தோ யேன பாலிதா꞉ |
ஸ இதா³னீம் ஜராஸந்த⁴꞉ கிமர்த²ம் நாபி⁴வர்ததே ||2-43-54

ஏவமுக்தே து ந்ருபதிர்த³ரதோ³ நாம வீர்யவான் |
ராமம் ஹலாக்³ரோக்³ரபு⁴ஜம் ப்ரத்யயாத்ஸைன்யமத்⁴யக³ம் ||2-43-55 

ப³பா⁴ஷே ஸ து தாம்ராக்ஷமுக்ஷாணமிவ ஸேவனீ |
ஏஹ்யேஹி ராம யுத்³த்⁴யஸ்வ மயா ஸார்த⁴மரிந்த³ம ||2-43-56

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்தாப்⁴யாம் ராமஸ்ய த³ரத³ஸ்ய ச |
ம்ருதே⁴ லோகவரிஷ்டா²ப்⁴யாம் குஞ்ஜராப்⁴யாமிவௌஜஸா ||2-43-57

யோஜயித்வா தத꞉ ஸ்கந்தே⁴ ராமோ த³ரத³மாஹவே |
ஹலேன ப³லினாம் ஷே²ஷ்டோ² முஸலேனாவபோத²யத் ||2-43-58

ஸ்வகாயக³தமூர்தா⁴ வை முஸலேனாவபோதி²த꞉ |
பபாத த³ரதோ³ பூ⁴மௌ தா³ரிதார்த⁴ இவாசல꞉ ||2-43-59

ராமேண நிஹதே தஸ்மிந்த³ரதே³ ராஜஸத்தமே |
ஜராஅந்த⁴ஸ்ய ராஜ்ஞஸ்து  ராமேணாஸீத்ஸமாக³ம꞉ ||2-43-60

மஹேந்த்³ரஸ்யேவ வ்ருத்ரேண தா³ருணோ லோமஹர்ஷண꞉ |
க³தே³ க்³ருஹீத்வா விக்ராந்தாவன்யோன்யமபி⁴தா⁴வத꞉ ||2-43-61

கம்பயந்தௌ பு⁴வம் வீரௌ தாவுத்³யதமஹாக³தௌ³ |
த³த்³ருஷா²தே மஹாத்மானௌ கி³ரீ ஸஷி²க²ராவிவ ||2-43-62

வ்யுபாரமந்த யுத்³தா⁴னி ப்ரேக்ஷ்ய தௌ புருஷர்ஷபௌ⁴ |
ஸம்ரப்³தா⁴விவ தா⁴வந்தௌ க³தா³யுத்³தே⁴ஷு விஷ்²ருதௌ ||2-43-63

தாவுபௌ⁴ பரமாசார்யௌ லோகே க்²யாதௌ மஹாப³லௌ |
மத்தாவிவ மஹாநாகா³வன்யோன்யம் ஸமதா⁴வதாம் ||2-43-64

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச பரமர்ஷ்ய꞉ |
யக்ஷா꞉ ஸாப்ஸரஸஷ்²சைவ ஸமாஜக்³மு꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-43-65 

தத்³தே³வயக்ஷக³ந்த⁴ர்வமஹர்ஷிபி⁴ரலங்க்ருதம் |
ஷு²ஷு²பே⁴(அ)ப்⁴யதி⁴கம் ராஜன்னபோ⁴ ஜ்யோதிர்க³ணைரிவ ||2-43-66

அபி⁴து³த்³ராவ ராமம் து ஜராஸந்தோ⁴ நராதி⁴ப꞉ |
ஸவ்யம் மண்ட³லமாஷ்²ரித்ய ப³லதே³வஸ்து த³க்ஷிணம் ||2-43-67

தாவன்யோன்யம் ப்ரஜஹ்ராதே க³தா³யுத்³த⁴விஷா²ரதௌ³ |
த³ந்தாப்⁴யாமிவ மாதங்கௌ³ நாத³யந்தௌ தி³ஷோ² த³ஷ² ||2-43-68

க³தா³னிபாதோ ராமஸ்ய ஷு²ஷ்²ருவே(அ)ஷ²னிநி꞉ஸ்வன꞉ |
ஜராஸந்த⁴ஸ்ய ச ரணே பர்வதஸ்யேவ தீ³ர்யத꞉ ||2-43-69

ந ஸ்ம கம்பயதே ராமம் Jஅராஸந்த⁴கரச்யுதா |
க³தா³ க³தா³ப்⁴ருதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் விந்த்⁴யம் கி³ரிமிவானில꞉ ||2-43-70

ராமஸ்ய து க³தா³வேக³ம் ராஜா ஸ மக³தே⁴ஷ்²வர꞉ |
ஸேஹே தை⁴ர்யேண மஹதா ஷி²க்ஷயா ச வ்யபோத²யத் ||2-43-71

ததோ(அ)ந்தரிக்ஷே வாகா³ஸீத்ஸுஸ்வரா லோகஸாக்ஷிணீ |
ந த்வயா ராம வத்⁴யோ(அ)யமலம் கே²தே³ன மானத³ ||2-43-72

விஹிதோ(அ)ஸ்ய மயா ம்ருத்யுஸ்தஸ்மாத்ஸாது⁴ வ்யுபாரம |
அசிரேணைவ காலேன ப்ராணாம்ஸ்த்யக்ஷ்²யதி மாக³த⁴꞉ ||2-43-73  

ஜராஸந்த⁴ஸ்து தச்ச்²ருத்வா விமனா꞉ ஸமபத்³யத |
ந ப்ராஹரத்ததஸ்தஸ்மை புனரேவ ஹலாயுத⁴꞉ |
தௌ வ்யுபாரமதாம் யுத்³தா⁴த்³வ்ருஷ்ணயஸ்தே ச பார்தி²வா꞉ ||2-43-74

தீ³ர்க⁴காலே மஹாராஜ நிஜக்⁴னுரிதரேதரம் |
பராஜிதே த்வபக்ராந்தே ஜராஸந்தே⁴ மஹீபதௌ |
விவிக்தமப⁴வத்ஸைன்யம் பராவ்ருத்தமஹாரத²ம் ||2-43-75

தே ந்ருபாஷ்²சோதி³தைர்நாகை³꞉ ஸ்யந்த³னைஸ்துரகை³ஸ்ததா² 
து³த்³ருவுர்பீ⁴தமனஸோ வ்யாக்⁴ராக்⁴ராத ம்ருகா³ இவ ||2-43-76

தன்னரேந்த்³ரை꞉ பரித்யக்தம் ப⁴க்³னத³ர்பைர்மஹாரதை²꞉ |
கோ⁴ரம் க்ரவ்யாத³ப³ஹுலம் ரௌத்³ரமாயோத⁴னம் ப³பௌ⁴ ||2-43-77

த்³ரவத்ஸு ரத²முக்²யேஷு சேதி³ராஜோ மஹாத்³யுதி꞉ |
ஸ்ம்ருத்வா யாத³வஸம்ப³ந்த⁴ம் க்ருஷ்ணமேவான்வவர்தத ||2-43-78

வ்ருத꞉ காரூஷஸைன்யேன சேதி³ஸைன்யேன சானக⁴ |
ஸம்ப³ந்த⁴காமோ கோ³விந்த³மித³மாஹ ஸ சேதி³ராட் ||2-43-79 

அஹம் பித்ருஷ்வஸுர்ப⁴ர்தா தவ யாத³வநந்த³ன |
ஸப³லஸ்த்வாமுபாவ்ருத்தஸ்த்வம் ஹி மே த³யித꞉ ப்ரபோ⁴ ||2-43-80

உக்தஷ்²சைஷ மயா ராஜா ஜராஸந்தோ⁴(அ)ல்பசேதன꞉ |
க்ருஷ்ணாத்³விரம து³ர்பு³த்³தே⁴ விக்³ரஹாத்³ரணகர்மணி ||2-43-81

ததே³ஷோ(அ)த்³ய மயா த்யக்தோ மம வாக்யஸ்ய தூ³ஷக꞉ |
ப⁴க்³னோ யுத்³தே⁴ ஜராஸந்த⁴ஸ்த்வயா த்³ரவதி ஸானுக³꞉ ||2-43-82

நிர்வைரோ நைஷ ஸம்யாதி ஸ்வபுரம் ப்ருதி²வீபதி꞉ |
த்வய்யேவ பூ⁴யோ(அ)ப்யபரம் த³ர்ஷ²யிஷ்யதி கில்பி³ஷம் ||2-43-83

ததி³மாம் ஸந்த்யஜாஷு² த்வம் மஹீம் ஹதனராகுலாம் |
க்ரவ்யாத³க³ணஸங்கீர்ணாம் ஸேவிதவ்யாமமானுஷை꞉ ||2-43-84

கரவீரபுரம் க்ருஷ்ண க³ச்சா²ம꞉ ஸப³லானுகா³꞉ |
ஷ்²ருகா³லம் வாஸுதே³வம் வை த்³ரக்ஷ்யாமஸ்தத்ர பார்தி²வம் ||2-43-85

இமௌ ரத²வரோத³க்³ரௌ யவயோ꞉ காரிதௌ மயா |
யோஜிதௌ ஷீ²க்⁴ரதுரகை³꞉ ஸ்வங்க³சக்ராக்ஷகூப³ரௌ ||2-43-86   

ஷீ²க்⁴ரமாருஹ ப⁴த்³ரம் தே ப³லதே³வஸஹாயவான் |
த்வராம꞉ கரவீரஸ்த²ம் த்³ரஷ்டும் தம் வஸுதா⁴தி⁴பம் ||2-43-87

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
பித்ருஷ்வஸுபதேர்வாக்யம் ஷ்²ருத்வா சேதி³பதேஸ்ததா³ |
வாக்யம் ஹ்ருஷ்டமனா꞉ க்ருஷ்ணோ ஜகா³த³ ஜக³தோ கு³ரு꞉ ||2-43-88

அஹோ யுத்³தா⁴பி⁴ஸந்தப்தௌ தே³ஷ²காலோசிதௌ த்வயா |
பா³ந்த⁴வப்ரதிரூபேண ஸம்ஸிக்தௌ வசனாம்பு³னா ||2-43-89

தே³ஷ²காலவிஷி²ஷ்டஸ்ய ஹிதஸ்ய மது⁴ரஸ்ய ச |
வாக்யஸ்ய து³ர்லபா⁴ லோகே வக்தாரஷ்²சேதி³ஸத்தம ||2-43-90

சேதி³நாத² ஸநாதௌ² ஸ்வ꞉ ஸம்வ்ருத்தௌ தவ த³ர்ஷ²னாத் |
நாவயோ꞉ கிஞ்சித³ப்ராப்யம் யயோஸ்த்வம் ப³ந்து⁴ரீத்³ருஷ²꞉ ||2-43-91 

ஜராஸந்த⁴ஸ்ய நித⁴னம் யே சான்யே தத்ஸமா ந்ருபா꞉ |
பர்யாப்தௌ த்வத்ஸநாதௌ² ஸ்வ꞉ கர்தும் சேதி³குலோத்³வஹ ||2-43-92

யதூ³னாம் ப்ரத²மோ ப³ந்து⁴ஸ்த்வம் ஹி ஸர்வமஹீக்ஷிதாம் |
அத꞉ப்ரப்⁴ருதி ஸங்க்³ராமாந்த்³ரக்ஷ்யஸே சேதி³ஸத்தம ||2-43-93

சாக்ரம் மௌஸலமித்யேவம் ஸங்க்³ராமம் ரணவ்ருத்தய꞉ |
கத²யிஷ்யந்தி லோகே(அ)ஸ்மின்யே த⁴ரிஷ்யந்தி பார்தி²வா꞉ ||2-43-94

ராஜ்ஞாம் பராஜயம் யுத்³தே⁴ கோ³மந்தே(அ)சலஸத்தமே |
ஷ்²ரவணாத்³தா⁴ரணாத்³வாபி ஸ்வர்க³லோகம் வ்ரஜந்தி ஹி ||2-43-95

தத்³க³ச்சா²ம மஹாராஜ கரவீரம் புரோத்தமம் |
த்வயோத்³தி³ஷ்டேன மார்கே³ண சேதி³ராஜ ஷி²வாய வை ||2-43-96

தே ஸ்யந்த³னக³தா꞉ ஸர்வே பவனோத்பாதிபி⁴ர்ஹயை꞉ |
பே⁴ஜிரே தீ³ர்க⁴மத்⁴வானம் மூர்திமந்த இவாக்³னய꞉ ||2-43-97

தே த்ரிராத்ரோஷிதா꞉ ப்ராப்தா꞉ கரவீரம் புரோத்தமம் |
ஷி²வாய ச ஷி²வே தே³ஷே² நிவிஷ்டாஸ்த்ரித³ஷோ²பமா꞉ ||2-43-98   

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கரவீரபுராபி⁴க³மனே த்ரிசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_43_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam -  Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 43 - Jarasandha Defeated
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 20, 2008 
Remarks : (1) verses 13 - 72 are missing in Chitrashala text
           provided. These have been supplied here from Gita
           Press edition 
           (2) verses 7 to 27 here are 99% same as verses 58 to 77
           of Chapter 2-35; as also several other passages.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------             

atha trichatvAriMsho.adhyAyaH 

jarAsaMdhaparAbhavaH
                         
vaishampAyana uvAcha                          
tau nagAdAplutau dR^iShTvA vasudevasutAvbhau |
kShubdhaM naravarAnIkaM sarvaM saMmUDhavAhanam ||2-43-1

bAhupraharanau tau tu cheratustatra yAdavau |
makarAviva saMrabdhau samudrakShobhaNAvubhau ||2-43-2

tAbhyAM mR^idhe praviShTAbhyAM yAdavAbhyAM matistvabhUt |
AyudhAnAM purANAnAmAdAnakR^italakShaNA ||2-43-3

tato.ambaratalAdbhUyaH patanti sma mahAtmanoH |
madhye rAjasahasrasya samaraM pratikA~NkShiNoH ||2-43-4

yAni vai mAthure yuddhe prAptAnyAhavashobhinoH |
tAnyambarAtpatanti sma divyAnyAhavasaMplave ||2-43-5  

lelihAnAni divyAni dIptAgnisadR^ishAni vai |
nikShipya yAni tatraiva tAni prAptau sma yAdavau ||2-43-6

kravyAdairanuyAtAni mUrtimanti bR^ihanti cha |
tR^iShitAnyAhave bhoktuM nR^ipamAMsAni sarvashaH ||2-43-7

divyasragdAmadhArINi trAsayanti cha khecharAn |
prabhayA bhAsamAnAni daMshitAni disho dasha ||2-43-8

halaM sAMvartakaM nAma saunandaM musalaM tathA |
chakram sudarshanaM nAma gadAM kaumodakIM tathA ||2-43-9

chatvAryetAni tejAMsi viShNupraharaNAni vai |
tAbhyAM samavatIrNAni yAdavAbhyAM mahAmR^idhe ||2-43-10

jagrAha prathamaM rAmo lalAmapratimaM raNe | 
sarpantamiva sarpendraM divyamAlAkulaM halam ||2-43-11

savyena sAtvatAM shreShTho jagrAha musalottamam |
saunandaM nAma balavAnnirAnandakaraM dviShAm ||2-43-12

darshanIyaM cha lokeShu chakramAdityavarchasam |
nAmnA sudarshanaM nAma prIto jagrAha keshavaH ||2-43-13

darshanIyam cha lokeShu dhanurjaladaniHsvanam |
nAmnA shAr~Ngamiti khyAtaM prIto jagrAha vIryavAn ||2-43-14

devairnigaditArthasya gadA tasyApare kare |
niShaktA kumudAkShasya nAmnA kaumodakIti sA ||2-43-15

tau sapraharaNau vIrau sAkShAdviShNutanUpamau |
samare rAmagovindau ripUMstAnpratyayuddhyatAm ||2-43-16

Ayudhapragrahau vIrau tAvanyonyamayAvubhau |
pUrvajAnujasaMj~nau tu rAmagovindalakShanau ||2-43-17

samare.apratirUpau tau viShNureko dvidhA kR^itaH |
dviShatsu pratikurvANau parAkrAntau yatheshvarau ||2-43-18

halamudyamya rAmastu sarpendramiva kopanam |
chachAra samare vIro dviShatAmantakopamaH ||2-43-19

vikarShanrathavR^indAni kShatriyANAM mahAtmanAm 
chakAra roShaM saphalaM nAgeShu cha hayeShu cha ||2-43-20

ku~njarA.NllA~NgalotkShiptAnmusalAkShepatAditAn |
ramo.abhirAmaH samare nirmamantha yathAchalAn ||2-43-21

te vadhyamAnA rAmeNa samare kShatriyarShabhAH | 
jarAsaMdhAntikaM bhItA virathAH pratijagmire ||2-43-22

tAnuvAcha jarAsaMdhaH kShatradharme vyavasthitaH |
dhigetAM kShatravR^ittiM vaH samare kAtarAtmanAm ||2-43-23

parAkrAntasya samare virathasya palAyataH |
bhrUNahatyAmivAsahyAM pravadanti manIShiNaH ||2-43-24

pattino bhuvi chaikasya gopasyAlpabalIyasaH |
bhItAH kiM vinivartadhvaM dhigetAM kShatravR^ittitAm ||2-43-25

kShipraM samabhivartantAM mama vAkyena noditAH |
yAvadetau raNe gopau preShayAmi yamakShyam ||2-43-26

tataste kShatriyAH sarve jarAsaMdhena noditAH |
kShipantaH sharajAlAni hR^iShTA yoddhumupasthitAH ||2-43-27

te hayaiH kA~nchanApIDai rathaishchendusamaprabhaiH |
nAgaishchAmbhodasa~NkAshairmahAmAtrapraNOditaiH ||2-43-28

satanutrANanistriMshAH sAyudhAbharaNAmbarAH |
svAropitadhanuShmantaH satUNIrAH sasAyakAH ||2-43-29

sachChatrotsedhinaH sarve chAruchAmaravIjitAH |
raNAvanigatA rejuH syandanasthA mahIkShitaH ||2-43-30

tau yuddhara~NgApatitau vidhAvantau mahAbhujau |
vasudevasutau vIrau yuyutsU pratyadR^ishyatAm ||2-43-31

tadyuddhamabhavattatra tayosteShAM tu saMyuge |
sAyakotsargabahulaM gadAnirghAtadAruNam ||2-43-32

tataH sharasahasrANi pratIchChantau raNeShiNau |
tasthaturyodhamukhyau tAvabhivR^iShTau yathAchalau ||2-43-33
  
gadAbishchaiva gurvIbhiH kShepaNIyaishcha mudgaraiH |
ardyamAnau maheShvAsau yAdavau na chakaMpatuH ||2 43-34

tataH kR^iShNo.ambudAkAraH sha~NkhachakragadAdharaH |
vyavardhata mahAtejA vAtayukta ivAnalaH ||2-43-35

sa chakreNArkatulyena dIpyamAnena tejasA |
chichCheda samare vIro nR^igajAshvamahArathAn ||2-43-36

gadAnipAtavihatA lA~Ngalena cha karShitAH |
na shekuste raNe sthAtuM pArthivA naShTachetasaH ||2-43-37

chakakShuranikR^ittAni vichitrANi mahIkShitAm |
rathayUthAni bhagnAni na shekushchalituM raNe ||2-43-38

musalAkShepabhagnAshcha ku~njarAH ShaShTihAyanAH |
ghanA iva ghanApAye bhagnadantA vichukrushuH ||2-43-39

chakrAnalajvAlahatAH sAdinaH sapadAtayaH |
petuH parAsavastatra yathA vajrahatAstathA ||2-43-40

chakralA~NgalanirdagdhaM tatsainyaM vidalIkR^itam |
yugAntopahataprakhyaM sarvaM patitamAbabhau ||2-43-41

AkrIDabhUmiM divyAnAmAyudhAnAM vapuShmatAm |
vaiShNavAnAM nR^ipAste tu draShTUmapyabalIyasaH ||2-43-42

kechidrathAH saMmR^iditAH kechinnihatapArthivAH |
bhagnaikachakrAstvapare vikIrNA dharaNItale ||2-43-43

tasminvishasane ghore chakralA~NgalasaMplave | 
dAruNAni pravR^ittAni rakShAMsyautpAtikAni cha ||2-43-44

ArtAnAM kUjamAnAnAM pATitAnAM cha veNUvat |
anto na shakyate.anveShTuM nR^nAgarathavAjinAm ||2-43-45

sA pAtitanarendrANAM rudhirArdrA raNakShitiH |
yoSheva chandanArdrA~NgI bhairavA pratibhAti vai ||2-43-46

narakeshAsthimajjAntraiH shAtitAnAM cha dantinAm |
rudhiraughaplavastatra chAdayAmAsa medinIm ||2-43-47

tasminmahAbhIShaNake naravAhanasa~NkShaye |
shivAnAmashivaiH shabdairnAdite ghoradarshane ||2-43-48

ArtastanitasaMnAde rudhirAmbuhradAkule |
antakAkrIDasadR^ishe nAgadehaiH samAvR^ite ||2-43-49

apAstairbAhubhiryodhaisturagaishacha vidAritaiH |
ka~Nkaishcha balagR^idhraishcha nAditaiH pratinAdite ||2-43-50

nipAte pR^ithivIshAnAM mR^ityusAdhAraNe raNe |
kR^iShNaH shatruvadhaM kartuM chachArAntakadarshanaH ||2-43-51

yugAntArkaprabhaM chakraM kAlIM chaivAyasIM gadAm |
gR^ihya sainyAvanigato babhAShe keshavo nR^ipAn ||2-43-52

kiM na yuddhyata vai shUrA hastyashvarathasaMyutAH |
kimidaM gamyate shUrAH kR^itAstrA dR^iDahnishchayAH |
ahaM sapUrvajaH sa~Nkhye padAtiH pramukhe sthiraH || 2-43-53

adR^iShTadoSheNa raNe bhavanto yena pAlitAH |
sa idAnIM jarAsaMdhaH kimarthaM nAbhivartate ||2-43-54

evamukte tu nR^ipatirdarado nAma vIryavAn |
rAmaM halAgrograbhujaM pratyayAtsainyamadhyagam ||2-43-55 

babhAShe sa tu tAmrAkShamukShANamiva sevanI |
ehyehi rAma yuddhyasva mayA sArdhamariMdama ||2-43-56

tadyuddhamabhavattAbhyAM rAmasya daradasya cha |
mR^idhe lokavariShThAbhyAM ku~njarAbhyAmivaujasA ||2-43-57

yojayitvA tataH skandhe rAmo daradamAhave |
halena balinAM sheShTho musalenAvapothayat ||2-43-58

svakAyagatamUrdhA vai musalenAvapothitaH |
papAta darado bhUmau dAritArdha ivAchalaH ||2-43-59

rAmeNa nihate tasmindarade rAjasattame |
jarAaMdhasya rAj~nastu  rAmeNAsItsamAgamaH ||2-43-60

mahendrasyeva vR^itreNa dAruNo lomaharShaNaH |
gade gR^ihItvA vikrAntAvanyonyamabhidhAvataH ||2-43-61

kampayantau bhuvaM vIrau tAvudyatamahAgadau |
dadR^ishAte mahAtmAnau girI sashikharAviva ||2-43-62

vyupAramanta yuddhAni prekShya tau puruSharShabhau |
saMrabdhAviva dhAvantau gadAyuddheShu vishrutau ||2-43-63

tAvubhau paramAchAryau loke khyAtau mahAbalau |
mattAviva mahAnAgAvanyonyaM samadhAvatAm ||2-43-64

tato devAH sagandharvAH siddhAshcha paramarShyaH |
yakShAH sApsarasashchaiva samAjagmuH sahasrashaH ||2-43-65 

taddevayakShagandharvamaharShibhirala~NkR^itam |
shushubhe.abhyadhikaM rAjannabho jyotirgaNairiva ||2-43-66

abhidudrAva rAmaM tu jarAsaMdho narAdhipaH |
savyaM maNDalamAshritya baladevastu dakShiNam ||2-43-67

tAvanyonyaM prajahrAte gadAyuddhavishAradau |
dantAbhyAmiva mAta~Ngau nAdayantau disho dasha ||2-43-68

gadAnipAto rAmasya shushruve.ashaniniHsvanaH |
jarAsaMdhasya cha raNe parvatasyeva dIryataH ||2-43-69

na sma kaMpayate rAmaM JarAsaMdhakarachyutA |
gadA gadAbhR^itAM shreShThaM vindhyaM girimivAnilaH ||2-43-70

rAmasya tu gadAvegaM rAjA sa magadheshvaraH |
sehe dhairyeNa mahatA shikShayA cha vyapothayat ||2-43-71

tato.antarikShe vAgAsItsusvarA lokasAkShiNI |
na tvayA rAma vadhyo.ayamalaM khedena mAnada ||2-43-72

vihito.asya mayA mR^ityustasmAtsAdhu vyupArama |
achireNaiva kAlena prANAMstyakshyati mAgadhaH ||2-43-73  

jarAsaMdhastu tachChrutvA vimanAH samapadyata |
na prAharattatastasmai punareva halAyudhaH |
tau vyupAramatAM yuddhAdvR^iShNayaste cha pArthivAH ||2-43-74

dIrghakAle mahArAja nijaghnuritaretaram |
parAjite tvapakrAnte jarAsaMdhe mahIpatau |
viviktamabhavatsainyaM parAvR^ittamahAratham ||2-43-75

te nR^ipAshchoditairnAgaiH syandanaisturagaistathA 
dudruvurbhItamanaso vyAghrAghrAta mR^igA iva ||2-43-76

tannarendraiH parityaktaM bhagnadarpairmahArathaiH |
ghoraM kravyAdabahulaM raudramAyodhanaM babhau ||2-43-77

dravatsu rathamukhyeShu chedirAjo mahAdyutiH |
smR^itvA yAdavasaMbandhaM kR^iShNamevAnvavartata ||2-43-78

vR^itaH kArUShasainyena chedisainyena chAnagha |
saMbandhakAmo govindamidamAha sa chedirAT ||2-43-79 

ahaM pitR^iShvasurbhartA tava yAdavanandana |
sabalastvAmupAvR^ittastvaM hi me dayitaH prabho ||2-43-80

uktashchaiSha mayA rAjA jarAsaMdho.alpachetanaH |
kR^iShNAdvirama durbuddhe vigrahAdraNakarmaNi ||2-43-81

tadeSho.adya mayA tyakto mama vAkyasya dUShakaH |
bhagno yuddhe jarAsaMdhastvayA dravati sAnugaH ||2-43-82

nirvairo naiSha saMyAti svapuraM pR^ithivIpatiH |
tvayyeva bhUyo.apyaparaM darshayiShyati kilbiSham ||2-43-83

tadimAM saMtyajAshu tvaM mahIM hatanarAkulAm |
kravyAdagaNasa~NkIrNAM sevitavyAmamAnuShaiH ||2-43-84

karavIrapuraM kR^iShNa gachChAmaH sabalAnugAH |
shR^igAlaM vAsudevaM vai drakShyAmastatra pArthivam ||2-43-85

imau rathavarodagrau yavayoH kAritau mayA |
yojitau shIghraturagaiH sva~NgachakrAkShakUbarau ||2-43-86   

shIghramAruha bhadraM te baladevasahAyavAn |
tvarAmaH karavIrasthaM draShTuM taM vasudhAdhipam ||2-43-87

vaishampAyana uvAcha 
pitR^iShvasupatervAkyaM shrutvA chedipatestadA |
vAkyaM hR^iShTamanAH kR^iShNo jagAda jagato guruH ||2-43-88

aho yuddhAbhisaMtaptau deshakAlochitau tvayA |
bAndhavapratirUpeNa saMsiktau vachanAmbunA ||2-43-89

deshakAlavishiShTasya hitasya madhurasya cha |
vAkyasya durlabhA loke vaktArashchedisattama ||2-43-90

chedinAtha sanAthau svaH saMvR^ittau tava darshanAt |
nAvayoH ki~nchidaprApyaM yayostvaM bandhurIdR^ishaH ||2-43-91 

jarAsaMdhasya nidhanaM ye chAnye tatsamA nR^ipAH |
paryAptau tvatsanAthau svaH kartuM chedikulodvaha ||2-43-92

yadUnAM prathamo bandhustvaM hi sarvamahIkShitAm |
ataHprabhR^iti saMgrAmAndrakShyase chedisattama ||2-43-93

chAkraM mausalamityevaM saMgrAmaM raNavR^ittayaH |
kathayiShyanti loke.asminye dhariShyanti pArthivAH ||2-43-94

rAj~nAM parAjayaM yuddhe gomante.achalasattame |
shravaNAddhAraNAdvApi svargalokaM vrajanti hi ||2-43-95

tadgachChAma mahArAja karavIraM purottamam |
tvayoddiShTena mArgeNa chedirAja shivAya vai ||2-43-96

te syandanagatAH sarve pavanotpAtibhirhayaiH |
bhejire dIrghamadhvAnaM mUrtimanta ivAgnayaH ||2-43-97

te trirAtroShitAH prAptAH karavIraM purottamam |
shivAya cha shive deshe niviShTAstridashopamAH ||2-43-98   

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
karavIrapurAbhigamane trichatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்