Saturday 11 July 2020

கம்ஸவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 85 - 030

அத² த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கம்ஸவத⁴꞉

Krishna killing Kansa

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ப்ரவிஷ²ந்தம் து வேகே³ன மாருதாவல்கி³தாம்ப³ரம் |
பூர்வஜம் புரத꞉ க்ருத்வா க்ருஷ்ணம் கமலலோசனம் ||2-30-1

க³ஜத³ந்தக்ருதோல்லேக²ம் ஸுபு⁴ஜம் தே³வகீஸுதம் |
லீலாக்ருதாங்க³த³ம் வீரம் மதே³ன ருதி⁴ரேண ச ||2-30-2

வல்க³மானம் யதா² ஸிம்ஹம் வ்யூஹமானம் யதா² க⁴னம் |
பா³ஹுஷ²ப்³த³ப்ரஹாரேண சாலயந்தம் வஸுந்த⁴ராம் ||2-30-3

ஔக்³ரஸேனி꞉ ஸமாலோக்ய த³ந்தித³ந்தோத்³யதாயுத⁴ம் |
க்ருஷ்ணம் ப்⁴ருஷா²யஸ்தமுக²꞉ ஸரோஷம் ஸமுதை³க்ஷத ||2-30-4

பு⁴ஜாஸக்தேன ஷு²ஷு²பே⁴ க³ஜத³ந்தேன கேஷ²வ꞉ | 
சந்த்³ரார்த⁴பி³ம்ப³ஸம்ஸக்தோ யதை²கஷி²க²ரோ கி³ரி꞉ ||2-30-5

வல்க³மானே து கோ³விந்தே³ ஸ க்ருத்ஸ்னோரக³ஸாக³ர꞉ |
ஜனௌக⁴ப்ரதிநாதே³ன பூர்யமாண இவாப³பௌ⁴ ||2-30-6

தத꞉ க்ரோதா⁴பி⁴தாம்ராக்ஷ꞉ கம்ஸ꞉ பரமகோபன꞉ |
சாணூரமாதி³ஷ²த்³யுத்³தே⁴ க்ருஷ்ணஸ்ய ஸுமஹாப³லம் ||2-30-7

அந்த்⁴ரம் மல்லம் ச நிக்ருதிம் முஷ்டிகம் ச மஹாப³லம் |
ப³லதே³வாய ஸக்ரோதோ⁴ தி³தே³ஷா²த்³ரிசயோபமம் ||2-30-8       

கம்ஸேனாபி ஸமாஜ்ஞப்தஷ்²சாணூர꞉ பூர்வமேவ து |
யோத்³த⁴வ்யம் ஸஹ க்ருஷ்ணேன த்வயா யத்னவதேதி வை ||2-30-9

ஸ ரோஷேணா து சாணூர꞉ கஷாயீக்ருதலோசன꞉ |
அப்⁴யாவர்தத யுத்³தா⁴ர்த²மபாம் பூர்ணோ யதா² க⁴ன꞉ ||2-30-10

அவகு⁴ஷ்டே ஸமாஜே து நிஷ்²ஷ²ப்³த³ஸ்திமிதே ஜனே |
யாத³வா꞉ ஸஹிதாஸ்தத்ர இத³ம் வசனமப்³ருவன் ||2-30-11

பா³ஹுயுத்³த⁴மித³ம்  ரங்கே³ ஸப்ராஷ்²னிகமகாதரம் |
க்ரியாப³லஸமாஜ்ஞாதமஷ²ஸ்த்ரம் நிர்மிதம் புரா ||2-30-12

அத்³பி⁴ஷ்²சாதிஷ்²ரமோ நித்யம் வினேய꞉ காலத³ர்ஷி²பி⁴꞉ |
கரீஷேண ச மல்லஸ்ய ஸததம் ஸத்க்ரியா ஸ்ம்ருதா ||2-30-13

ஸ்தி²தோ பூ⁴மிக³தேனைவ யோ யதா² மார்க³த꞉ ஸ்தி²த꞉ |
ஸம்யுஜ்யதஷ்²ச பர்யாய꞉ ப்ராஷ்²னிகை꞉ ஸமுதா³ஹ்ருத꞉ ||2-30-14

பா³லோ வா யதி³ வா வ்ருத்³தோ⁴ மத்⁴யோ வாபி க்ருஷோ²(அ)பி வா |
ப³லஸ்தோ² வா ஸ்தி²தோ ரங்கே³ ஜ்ஞேய꞉ கக்ஷாந்தரேண வை ||2-30-15

ப³லதஷ்²ச  க்ரியாதஷ்²ச பா³ஹுயுத்³த⁴விஷா²ரதை³꞉ |
நிபாதானந்தரம் கிஞ்சின்ன கர்தவ்யம் விஜானதா ||2-30-16

ததி³த³ம் ப்ரஸ்துதம் ரங்கே³ யுத்³த⁴ம் க்ருஷ்ணாந்த்⁴ரமல்லயோ꞉ |
பா³லா꞉ க்ருஷ்ணோ மஹானந்த்⁴ர꞉ கத²ம் ந ஸ்யாத்³விசாரணா ||2-30-17

தத꞉ கிலகிலாஷ²ப்³த³꞉ ஸமாஜே ஸமவர்தத | 
ப்ராவல்க³த ச கோ³விந்தோ³ வாக்யம் சேத³முவாச ஹ ||2-30-18

அஹம் பா³லோ மஹானந்த்⁴ரோ வபுஷா பர்வதோபம꞉ | 
யுத்³த⁴ம் மமானேன ஸஹ ரோசதே பா³ஹுஷா²லினா ||2-30-19

யுத்³த⁴வ்யதிக்ரம꞉ கஷ்²சின்ன ப⁴விஷ்யதி மத்க்ருத꞉ |
ந ஹ்யஹம் பா³ஹுயோதா⁴னாம் தூ³ஷயிஷ்யாமி யன்மதம் || 2-30-20

யோ(அ)யம் கரீஷத⁴ர்மஷ்²ச தோயத⁴ர்மஷ்²ச ரங்க³ஜ꞉ |
கஷாயஸ்ய ச ஸம்ஸர்க³꞉ ஸமயோ ஹ்யேஷ கல்பித꞉ ||2-30-21

ஸம்யம꞉ ஸ்தி²ரதா ஷௌ²ர்யம் வ்யாயாம꞉ ஸத்க்ரியா ப³லம் |
ரங்கே³ ச நியதா ஸித்³தி⁴ரேதத்³யுத்³த⁴விதா³ம் மதம் ||2-30-22

அவைரமேவம் யத³யம் ஸவைரம் கர்துமுத்³யத꞉ |   
அத்ர வை நிக்³ரஹ꞉ கார்யஸ்தோஷயிஷ்யாம்யஹம் ஜக³த் ||2-30-23

கரூஷேஷு ப்ரஸூதோ(அ)யம் சாணூரோ நாம நாமத꞉ |
பா³ஹுயோதீ⁴ ஷ²ரீரேண கர்மபி⁴ஷ்²சாரு சிந்த்யதாம் ||2-30-24

ஏதேன ப³ஹவோ மல்லா நிபாதானந்தரம் ஹதா꞉ |
ரங்க³ப்ரதாபகாமேன மல்லமார்க³ஷ்²ச தூ³ஷித꞉ ||2-30-25

ஷ²ஸ்த்ரஸித்³தி⁴ஸ்து யோதா⁴னாம் ஸங்க்³ராமே ஷ²ஸ்த்ரயோதி⁴னாம் |
ரங்க³ஸித்³தி⁴ஸ்து மல்லானாம் ப்ரதிமல்லனிபாதஜா ||2-30-26

ரணே விஜயமானஸ்ய கீர்திர்ப⁴வதி ஷா²ஷ்²வதீ |
ஹதஸ்யாபி ரணே ஷ²ஸ்த்ரைர்னாகப்ருஷ்ட²ம் விதீ⁴யதே ||2-30-27    

ரணே ஹ்யுப⁴யத꞉ ஸித்³தி⁴ர்ஹதஸ்யேஹ க்⁴னதோ(அ)பி வா |
ஸா ஹி ப்ராணாந்திகீ யாத்ரா மஹத்³பி⁴꞉ ஸாது⁴ பூஜிதா ||2-30-28

அயம் து மார்கோ³ ப³லத꞉ க்ரியாதஷ்²ச விநி꞉ஸ்ருத꞉ |
ம்ருதஸ்ய ரங்கே³ க்வ ஸ்வர்கோ³ ஜயதோ வா குதோ ரதி꞉ ||2-30-29

யே து கேசித்ஸ்வதோ³ஷேண ராஜ்ஞ꞉ பண்டி³தமானின꞉ |
ப்ரதாபார்தே² ஹதா மல்லா மல்லஹந்துர்வதோ⁴ ஹி ஸ꞉ ||2-30-30

ஏவம் ஸஞ்ஜல்பதாமேவ தாப்⁴யாம் யுத்³த⁴ம் ஸுதா³ருணம் |
உபா⁴ப்⁴யாமப⁴வத்³கோ⁴ரம் வாரணாப்⁴யாம் யதா² வனே ||2-30-31

க்ருதப்ரதிக்ருதைஷ்²சித்ரைர்பா³ஹுபி⁴ஷ்²ச ஸகண்டகை꞉ |
ஸன்னிபாதாவதூ⁴தைஷ்²ச ப்ரமாதோ²ன்மத²னைஸ்ததா² ||2-30-32

தாவுபா⁴வபி ஸம்ஷ்²லிஷ்டௌ யதா² ஷை²லமயௌ ததா² |
க்ஷேபணைர்முஷ்டிபி⁴ஷ்²சைவ வராஹோத்³பூ⁴தநி꞉ஸ்வனை꞉ ||2-30-33

கீலைர்வஜ்ரனிபாதைஷ்²ச ப்ரஸ்ருஷ்டாபி⁴ஸ்ததை²வ ச |
ஷ²லாகாநக²பாதைஷ்²ச பாதோ³த்³பூ⁴தைஷ்²ச தா³ருணை꞉ ||2-30-34

ஜானுபி⁴ஷ்²சாஷ்²மநிர்கோ⁴ஷை꞉ ஷி²ராப்⁴யாம் சாவக⁴ட்டிதை꞉ |
தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரமஷ²ஸ்த்ரம் பா³ஹுதேஜஸா ||2-30-35

பா³ஹுக்⁴ராணேன ஷூ²ராணாம் ஸமாஜோத்ஸவஸந்நிதௌ⁴ |
அரஜ்யத ஜன꞉ ஸர்வ꞉ ஸோத்க்ரிஷ்டனினதோ³த்தி²த꞉ ||2-30-36

ஸாது⁴வாதா³ம்ஷ்²ச மஞ்சேஷு கோ⁴ஷயந்த்யபரே ஜனா꞉ |
தத꞉ ப்ரஸ்வின்னவத³ன꞉ க்ருஷ்ணாப்ரணிஹிதேக்ஷண꞉ |
ந்யவாரயத தூர்யாணி கம்ஸ꞉ ஸவ்யேன பாணினா ||2-30-37    

ப்ரதிஷித்³தே⁴ஷு தூர்யேஷு ம்ருத³ஞ்கா³தி³ஷு தேஷு வை |
கே² ஸங்க³தான்யவாத்³யந்த தே³வதூர்யாண்யனேகஷ²꞉ ||2-30-38

யுத்³த்⁴யமானே ஹ்ருஷீகேஷே² புண்ட³ரீகனிபே⁴க்ஷணே |
ஸ்வயமேவ ப்ரவாத்³யந்த தூர்யகோ⁴ஷாஸ்து ஸர்வஷ²꞉ ||2-30-39

அந்தர்தா⁴னக³தா தே³வா விமானை꞉ காமரூபிபி⁴꞉ |
சேருர்வித்³யாத⁴ரை꞉ ஸார்த⁴ம் க்ருஷ்ணஸ்ய ஜயகாங்க்ஷிண꞉ ||2-30-40

ஜயஸ்வ க்ருஷ்ண சாணூரம் தா³னவம் மல்லரூபிணம் |
இதி ஸப்தர்ஷய꞉ ஸர்வே ஊசுஷ்²சைவ நபோ⁴க³தா꞉ ||2-30-41

சாணூரேண சிரம் காலம் க்றீடி³த்வா தே³வகீஸுத꞉ |
ப³லமாஹாரயாமாஸ கம்ஸஸ்யாபா⁴வத³ர்ஷி²வான் ||2-30-42

ததஷ்²சசால வஸுதா⁴ மஞ்சாஷ்²சைவ ஜுகூ⁴ர்ணிரே |
முகுடாஷ்²சாபி கம்ஸஸ்ய பபாத மணிருத்தம꞉ ||2-30-43

தோ³ர்ப்⁴யாமானம்ய க்ருஷ்ணஸ்து சாணூரம் ஷீ²ர்ணஜீவிதம் |
ப்ராஹரன்முஷ்டினா மூர்த்⁴னி வக்ஷஸ்யாஹத்ய ஜானுனா ||2-30-44 

நிஸ்ஸ்ருதே ஸாஷ்²ருருதி⁴ரே தஸ்ய நேத்ரே ஸப³ந்த⁴னே |
தாபனீயே யதா² க⁴ண்டே கக்ஷோபரி விலம்பி³தே ||2-30-45

பபாத ஸ து ரங்க³ஸ்ய மத்⁴யே நி꞉ஸ்ருதலோசன꞉ |
சாணூரோ விக³தப்ராணோ ஜீவிதாந்தே மஹீதலே ||2-30-46

தே³ஹேன தஸ்ய மல்லஸ்ய சாணூரஸ்ய க³தாயுஷ꞉ |
ஸந்நிருத்³தோ⁴ மஹாரங்க³꞉ ஸ ஷை²லேனேவ லக்ஷ்யதே ||2-30-47

ரௌஹிணேயோ ஹதே தஸ்மிம்ஷ்²சாணூரே ப³லத³ர்பிதே |
ஜக்³ராஹ முஷ்டிகம் ரங்கே³ க்ருஷ்ணஸ்தோஷ²லகம் புன꞉  ||2-30-48

ஸன்னிபாதே து தௌ மல்லௌ ப்ரத²மே க்ரோத⁴மூர்ச்சி²தௌ |
ஸமேயாதாம் ராமக்ருஷ்ணௌ காலஸ்ய வஷ²வர்தினௌ ||2-30-49 

நிர்கா⁴தாவனதௌ பூ⁴த்வா ரங்க³மத்⁴யே வவல்க³து꞉ |
க்ருஷ்ணஸ்தோஷ²லமுத்³யம்ய கி³ரிஷ்²ருங்கோ³பமம் ப³லீ |
ப்⁴ராமயித்வா ஷ²தகு³ணம் நிஷ்பிபேஷ மஹீதலே |த்³|2-30-50  

தஸ்ய க்ற்^ஷ்ணாபி⁴பன்னஸ்ய பீடி³தஸ்ய ப³லீயஸ꞉ |
முகா²த்³ருதி⁴ரமத்யர்த²முஜ்ஜகா³ம முமூர்ஷத꞉ ||2-30-51

ஸங்கர்ஷணஸ்து ஸுசிரம் யோத⁴யித்வா மஹாப³ல꞉ |
அந்த்⁴ரமல்லம் மஹாமல்லோ மண்ட³லானி வ்யத³ர்ஷ²யத் ||2-30-52

முஷ்டினைகேன தேஜஸ்வீ ஸாஷ²நிஸ்தனயித்னுனா |
ஷி²ரஸ்யப்⁴யஹனத்³வீரோ வஜ்ரேணேவ மஹாகி³ரிம் ||2-30-53

ஸ நிஷ்பதிதமஸ்திஷ்கோ விஸ்ரஸ்தநயனோ பு⁴வி |
பபாத நிஹதஸ்தேன ததோ நாதோ³ மஹானபூ⁴த் ||2-30-54

அந்த்⁴ரதோஷ²லகௌ ஹத்வா க்ருஷ்ணஸங்கர்ஷணாவுபௌ⁴ |
க்ரோத⁴ஸம்ரக்தநயனௌ ரங்க³மத்⁴யே வவல்க³து꞉  ||2-30-55

ஸமாஜவாடோ நிர்மல்ல꞉ ஸோ(அ)ப⁴வத்³பீ⁴மத³ர்ஷ²ன꞉ |
அந்த்⁴ரே ததா³ மஹாமல்லே முஷ்டிகே ச நிபாதிதே ||2-30-56

யே ச ஸம்ப்ரேக்ஷகா கோ³பா நந்த³கோ³பபுரோக³மா꞉ |
ப⁴யக்ஷோபி⁴தஸர்வாங்கா³꞉ ஸர்வே தத்ராவதஸ்தி²ரே ||2-30-57

ஹர்ஷஜம் வாரி நேத்ராப்⁴யாம் வர்ஷமாணா ப்ரவேபதீ |
ப்ரஸ்ரவோத்பீடி³தா க்ருஷ்ணம் தே³வகீ ஸமுதை³க்ஷத ||2-30-58

க்ருஷ்ணத³ர்ஷ²னஜாதேன பா³ஷ்பேணாகுலிதேக்ஷணா |
வஸுதே³வோ ஜராம் த்யக்த்வா ஸ்னேஹேன தருணாயதே ||2-30-59

வாரமுக்²யாஷ்²ச தா꞉ ஸர்வா꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய முக²பங்கஜம் |
பபுர்ஹி நேத்ரப்⁴ரமரைர்னிமேஷாந்தரகா³மிபி⁴꞉ ||2-30-60  

கம்ஸஸ்யாத² முகே² ஸ்வேதோ³ ப்⁴ரூபே⁴தா³ந்தரகோ³சர꞉ |
அப⁴வத்³ரோஷநிர்யாஸ꞉ க்ருஷ்ணஸந்த³ர்ஷ²னேரித꞉ ||2-30-61
கேஷ²வாயஸதூ⁴மேன ரோஷநிஷ்²வாஸவாயுனா |
தீ³ப்தமந்தர்க³தம் தஸ்ய ஹ்ருத³யம் மானஸாக்³னினா ||2-30-62

தஸ்ய ப்ரஸ்பு²ரிதௌஷ்ட²ஸ்ய ஸ்வின்னாலிகதலஸ்ய வை |
கம்ஸவக்த்ரஸ்ய ரோஷேண ரக்தஸூர்யாயதே வபு꞉ ||2-30-63

க்ரோத⁴ரக்தான்முகா²த்தஸ்ய நி꞉ஸ்ருதா꞉ ஸ்வேத³பி³ந்த³வ꞉ |
யதா² ரவிகரஸ்ப்ருஷ்டா வ்ருக்ஷாவஷ்²யாயபி³ந்த³வ꞉ ||2-30-64

ஸோ(அ)ஜ்ஞாபயத ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ புருஷான்வ்யாயதான்ப³ஹூன் |
கோ³பாவேதௌ ஸமாஜௌகா⁴ந்நிஷ்க்ராம்யேதாம் வனேசரௌ ||2-30-65

ந சைதௌ த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி விக்ருதௌ பாபத³ர்ஷ²னௌ |
கோ³பாநாமபி மே ராஜ்யே ந கஷ்²சித்ஸ்தா²துமர்ஹதி ||2-30-66

நந்த³கோ³பஷ்²ச து³ர்மேதா⁴꞉ பாபேஷ்வபி⁴ரதோ மம |
ஆயஸைர்னிக³டா³காரைர்லோஹபாஷை²ர்நிக்³ருஹ்யதாம் ||2-30-67

வஸுதே³வஷ்²ச து³ர்வ்ருத்தோ நித்யம் த்³வேஷகரோ மம |
அவ்ருத்³தா⁴ர்ஹேண த³ண்டே³ன க்ஷிப்ரமத்³யைவ ஷா²ஸ்யதாம் ||2-30-68

யே சேமே ப்ராக்ருதா கோ³பா தா³மோத³ரபராயணா꞉ |
ஹ்ரியந்தாம் கா³வ  ஏதேஷாம் யச்சாஸ்தி வஸு கிஞ்சன ||2-30-69

ஏவமாஜ்ஞாபயானம் தம் கம்ஸம் பருஷபா⁴ஷிணம் |
த³த³ர்ஷா²யஸ்தநயன꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ||2-30-70  

க்ஷிப்தே பிதரி சுக்ரோத⁴ நந்த³கோ³பே ச கேஷ²வ꞉ |
ஜ்ஞாதீனாம் ச வ்யதா²ம் த்³ருஷ்ட்வா விஸஞ்ஜ்ஞாம் சைவ தே³வகீம் ||2-30-71

ஸ ஸிம்ஹ இவ வேகே³ன கேஷ²வோ ஜாதவிக்ரம꞉ |     
ஆருருக்ஷுர்மஹாபா³ஹு꞉ கம்ஸநாஷா²ர்த²மச்யுத꞉ ||2-30-72

ரங்க³மத்⁴யாது³த்பபாத க்ருஷ்ண꞉ கம்ஸாஸனாந்திகம் |
அஸஜ்ஜத்³வாயுனாக்ஷிப்தோ யதா² ஸ்வஸ்தோ² க⁴னாக⁴ன꞉ ||2-30-73

த³த்³ருஷு²ர்ன ஹி தம் ஸர்வே ரங்க³மத்⁴யாத³வப்லுதம் |
கேவலம் கம்ஸபார்ஷ்²வஸ்த²ம் த³த்³ருஷு²꞉ புரவாஸின꞉ ||2-30-74

ஸோ(அ)பி கம்ஸஸ்ததா²யஸ்த꞉ பரீத꞉ காலத⁴ர்மணா |
ஆகாஷா²தி³வ கோ³விந்த³ம் மேனே தத்ராக³தம் ப்ரபு⁴ம் ||2-30-75

ஸ க்ருஷ்ணேனாயதம் க்ருத்வா பா³ஹும் பரிக⁴ஸன்னிப⁴ம் |
மூர்த⁴ஜேஷு பராம்ருஷ்ட꞉ கம்ஸோ வை ரஞ்க³ஸம்ஸதி³ ||2-30-76

முகுடஷ்²சாபதத்தஸ்ய காஞ்சனோ வஜ்ரபூ⁴ஷித꞉  |
ஷி²ரஸஸ்தஸ்ய க்ருஷ்ணேன பராம்ருஷ்டஸ்ய பாணினா ||2-30-77

ஸ க்³ரஹக்³ரஸ்தகேஷ²ஷ்²ச கம்ஸோ நிர்யத்னதாம் க³த꞉ |
ததை²வ ச விஸம்மூடோ⁴ வைகல்யம் ஸமபத்³யத ||2-30-78 
   
நிக்³ருஹீதஷ்²ச கேஷே²ஷு க³தாஸுரிவ நி꞉ஷ்²வஸன் |
ந ஷ²ஷா²க முக²ம் த்³ரஷ்டும் கம்ஸ꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய வை ததா³ ||2-30-79

விகுண்ட³லாப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் சின்னஹாரேணா வக்ஷஸா |
ப்ரலம்பா³ப்⁴யாம் ச பா³ஹுப்⁴யாம் கா³த்ரைர்விஸ்ருதபூ⁴ஷணை꞉ ||2-30-80

ப்⁴ரம்ஷி²தேனோத்தரீயேண ஸஹஸாவலிதானன꞉ |
சேஷ்டமான꞉ ஸமாக்ஷிப்த꞉ கம்ஸ꞉ கார்ஷ்ணேன தேஜஸா ||2-30-81

சகர்ஷ ச மஹாரங்கே³ மஞ்சாந்நிஷ்க்ரம்ய கேஷ²வ꞉ |
கேஷே²ஷு தம் ப³லாத்³க்³ருஹ்ய கம்ஸம் க்லேஷா²ர்ஹதாம் க³தம் ||20-30-82

க்ருஷ்யமாண꞉ ஸ க்ருஷ்ணேன போ⁴ஜராஜோ மஹாத்³யுதி꞉ |
ஸமாஜவாடே பரிகா²ம் தே³ஹக்ருஷ்டாம் சகார ஹ ||2-30-83

ஸமாஜவாடெ க்ரீடி³த்வா விக்ருஷ்ய ச க³தாயுஷம் |
க்ருஷ்ணோ விஸர்ஜயாமாஸ கம்ஸதே³ஹமதூ³ரத꞉ ||2-30-84

த⁴ரண்யாம் ம்ருதி³த꞉ ஷி²ஷ்²யே தஸ்ய தே³ஹ꞉ ஸுகோ²சித꞉ |
க்ரமேண விபரீதேன பாம்ஸுபி⁴꞉ பருஷீக்ருத꞉ ||2-30-85

தஸ்ய தத்³வத³னம் ஷ்²யாமம் ஸுப்தாக்ஷம் முகுடம் வினா |
ந விபா⁴தி விபர்யஸ்தம் விபலாஷ²ம் யதா²ம்பு³ஜம் ||2-30-86

அஸங்க்³ராமஹத꞉ கம்ஸ꞉ ஸ பா³ணைரபரிக்ஷத꞉ |
கேஷ²க்³ராஹாந்நிரஸ்தாஸுர்வீரமார்கா³ந்நிராக்ருத꞉ ||2-30-87

தஸ்ய தே³ஹே ப்ரகாஷ²ந்தே ஸஹஸா கேஷ²வார்பிதா꞉ |
மாம்ஸச்சே²த³க⁴னா꞉ ஸர்வே நகா²க்³ரா ஜீவிதச்சி²த³꞉ ||2-30-88

தம் ஹத்வா புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ப்ரஹர்ஷாத்³த்³விகு³ணப்ரப⁴꞉ |
வவந்தே³ வஸுதே³வஸ்ய பாதௌ³ நிஹதகண்டக꞉ ||2-30-89

மாதுஷ்²ச ஷி²ரஸா பாதௌ³ நிபீட்³ய யது³நந்த³ன꞉ |
ஸாஸிஞ்சத்ப்ரஸ்ரவோத்பீடை³꞉ க்ருஷ்ணமாநந்த³நி꞉ஸ்ருதை꞉ ||2-30-90

யாத³வாம்ஷ்²சைவ தான்ஸர்வான்யதா²ஸ்தா²னம் யதா²வய꞉ |
பப்ரச்ச² குஷ²லம் க்ருஷ்ணோ தீ³ப்யமான꞉ ஸ்வதேஜஸா ||20-30-91

ப³லதே³வோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா கம்ஸப்⁴ராதரமூர்ஜிதம் |
பா³ஹுப்⁴யாமேவ தரஸா ஸுநாமானமபோத²யத் ||20-30-92

தௌ ஜிதாரீ ஜிதக்ரோதௌ⁴ சிரவிப்ரோஷிதௌ வ்ரஜே |
ஸ்வபிதுர்ப⁴வனம் வீரௌ ஜக்³மதுர்ஹ்ருஷ்டமானஸௌ || 2-30-93

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கம்ஸவதே⁴ த்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_30_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 30 - Slaying of Kamsa
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
June 28, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha triMsho.adhyAyaH 

kaMsavadhaH
                 
vaishampAyana uvAcha                  
pravishantaM tu vegena mArutAvalgitAMbaram |
pUrvajaM purataH kR^itvA kR^iShNaM kamalalochanam ||2-30-1

gajadantakR^itollekhaM subhujaM devakIsutam |
lIlAkR^itA~NgadaM vIraM madena rudhireNa cha ||2-30-2

valgamAnaM yathA simhaM vyUhamAnaM yathA ghanam |
bAhushabdaprahAreNa chAlayantaM vasuMdharAm ||2-30-3

augraseniH samAlokya dantidantodyatAyudham |
kR^iShNaM bhR^ishAyastamukhaH saroShaM samudaikShata ||2-30-4

bhujAsaktena shushubhe gajadantena keshavaH | 
chandrArdhabimbasaMsakto yathaikashikharo giriH ||2-30-5

valgamAne tu govinde sa kR^itsnoragasAgaraH |
janaughapratinAdena pUryamANa ivAbabhau ||2-30-6

tataH krodhAbhitAmrAkShaH kaMsaH paramakopanaH |
chANUramAdishadyuddhe kR^iShNasya sumahAbalam ||2-30-7

andhraM mallaM cha nikR^itiM muShTikaM cha mahAbalam |
baladevAya sakrodho dideshAdrichayopamam ||2-30-8       

kaMsenApi samAj~naptashchANUraH pUrvameva tu |
yoddhavyaM saha kR^iShNena tvayA yatnavateti vai ||2-30-9

sa roSheNA tu chANUraH kaShAyIkR^italochanaH |
abhyAvartata yuddhArthamapAM pUrNo yathA ghanaH ||2-30-10

avaghuShTe samAje tu nishshabdastimite jane |
yAdavAH sahitAstatra idaM vachanamabruvan ||2-30-11

bAhuyuddhamidam  raMge saprAshnikamakAtaram |
kriyAbalasamAj~nAtamashastraM nirmitaM purA ||2-30-12

adbhishchAtishramo nityaM vineyaH kAladarshibhiH |
karISheNa cha mallasya satataM satkriyA smR^itA ||2-30-13

sthito bhUmigatenaiva yo yathA mArgataH sthitaH |
saMyujyatashcha paryAyaH prAshnikaiH samudAhR^itaH ||2-30-14

bAlo vA yadi vA vR^iddho madhyo vApi kR^isho.api vA |
balastho vA sthito raMge j~neyaH kakShAntareNa vai ||2-30-15

balatashcha  kriyAtashcha bAhuyuddhavishAradaiH |
nipAtAnantaraM kiMchinna kartavyaM vijAnatA ||2-30-16

tadidaM prastutaM raMge yuddhaM kR^iShNAndhramallayoH |
bAlAH kR^iShNo mahAnandhraH kathaM na syAdvichAraNA ||2-30-17

tataH kilakilAshabdaH samAje samavartata | 
prAvalgata cha govindo vAkyaM chedamuvAcha ha ||2-30-18

ahaM bAlo mahAnandhro vapuShA parvatopamaH | 
yuddhaM mamAnena saha rochate bAhushAlinA ||2-30-19

yuddhavyatikramaH kashchinna bhaviShyati matkR^itaH |
na hyahaM bAhuyodhAnAM dUShayiShyAmi yanmatam || 2-30-20

yo.ayaM karIShadharmashcha toyadharmashcha raMgajaH |
kaShAyasya cha saMsargaH samayo hyeSha kalpitaH ||2-30-21

samyamaH sthiratA shauryaM vyAyAmaH satkriyA balam |
raMge cha niyatA siddhiretadyuddhavidAM matam ||2-30-22

avairamevaM yadayaM savairaM kartumudyataH |   
atra vai nigrahaH kAryastoShayiShyAmyahaM jagat ||2-30-23

karUSheShu prasUto.ayaM chANUro nAma nAmataH |
bAhuyodhI sharIreNa karmabhishchAru chintyatAm ||2-30-24

etena bahavo mallA nipAtAnantaraM hatAH |
ra~NgapratApakAmena mallamArgashcha dUShitaH ||2-30-25

shastrasiddhistu yodhAnAM saMgrAme shastrayodhinAm |
ra~Ngasiddhistu mallAnAM pratimallanipAtajA ||2-30-26

raNe vijayamAnasya kIrtirbhavati shAshvatI |
hatasyApi raNe shastrairnAkapR^iShThaM vidhIyate ||2-30-27    

raNe hyubhayataH siddhirhatasyeha ghnato.api vA |
sA hi prANAntikI yAtrA mahadbhiH sAdhu pUjitA ||2-30-28

ayaM tu mArgo balataH kriyAtashcha viniHsR^itaH |
mR^itasya ra~Nge kva svargo jayato vA kuto ratiH ||2-30-29

ye tu kechitsvadoSheNa rAj~naH paNDitamAninaH |
pratApArthe hatA mallA mallahanturvadho hi saH ||2-30-30

evaM sa~njalpatAmeva tAbhyAM yuddhaM sudAruNam |
ubhAbhyAmabhavadghoraM vAraNAbhyAM yathA vane ||2-30-31

kR^itapratikR^itaishchitrairbAhubhishcha sakaNTakaiH |
sannipAtAvadhUtaishcha pramAthonmathanaistathA ||2-30-32

tAvubhAvapi saMshliShTau yathA shailamayau tathA |
kShepaNairmuShTibhishchaiva varAhodbhUtaniHsvanaiH ||2-30-33

kIlairvajranipAtaishcha prasR^iShTAbhistathaiva cha |
shalAkAnakhapAtaishcha pAdodbhUtaishcha dAruNaiH ||2-30-34

jAnubhishchAshmanirghoShaiH shirAbhyAM chAvaghaTTitaiH |
tadyuddhamabhavadghoramashastraM bAhutejasA ||2-30-35

bAhughrANena shUrANAM samAjotsavasannidhau |
arajyata janaH sarvaH sotkriShTaninadotthitaH ||2-30-36

sAdhuvAdAMshcha ma~ncheShu ghoShayantyapare janAH |
tataH prasvinnavadanaH kR^iShNApraNihitekShaNaH |
nyavArayata tUryANi kaMsaH savyena pANinA ||2-30-37    

pratiShiddheShu tUryeShu mR^ida~ngAdiShu teShu vai |
khe sa~NgatAnyavAdyanta devatUryANyanekashaH ||2-30-38

yuddhyamAne hR^iShIkeshe puNDarIkanibhekShaNe |
svayameva pravAdyanta tUryaghoShAstu sarvashaH ||2-30-39

antardhAnagatA devA vimAnaiH kAmarUpibhiH |
cherurvidyAdharaiH sArdhaM kR^iShNasya jayakA~NkShiNaH ||2-30-40

jayasva kR^iShNa chANUraM dAnavaM mallarUpiNam |
iti saptarShayaH sarve Uchushchaiva nabhogatAH ||2-30-41

chANUreNa chiraM kAlaM kRIDitvA devakIsutaH |
balamAhArayAmAsa kaMsasyAbhAvadarshivAn ||2-30-42

tatashchachAla vasudhA ma~nchAshchaiva jughUrNire |
mukuTAshchApi kaMsasya papAta maNiruttamaH ||2-30-43

dorbhyAmAnamya kR^iShNastu chANUraM shIrNajIvitam |
prAharanmuShTinA mUrdhni vakShasyAhatya jAnunA ||2-30-44 

nissR^ite sAshrurudhire tasya netre sabandhane |
tApanIye yathA ghaNTe kakShopari vilambite ||2-30-45

papAta sa tu ra~Ngasya madhye niHsR^italochanaH |
chANUro vigataprANo jIvitAnte mahItale ||2-30-46

dehena tasya mallasya chANUrasya gatAyuShaH |
sanniruddho mahAra~NgaH sa shaileneva lakShyate ||2-30-47

rauhiNeyo hate tasmiMshchANUre baladarpite |
jagrAha muShTikaM raMge kR^iShNastoshalakaM punaH  ||2-30-48

sannipAte tu tau mallau prathame krodhamUrchChitau |
sameyAtAM rAmakR^iShNau kAlasya vashavartinau ||2-30-49 

nirghAtAvanatau bhUtvA ra~Ngamadhye vavalgatuH |
kR^iShNastoshalamudyamya girishR^i~NgopamaM balI |
bhrAmayitvA shataguNaM niShpipeSha mahItale |d|2-30-50  

tasya kR^ShNAbhipannasya pIDitasya balIyasaH |
mukhAdrudhiramatyarthamujjagAma mumUrShataH ||2-30-51

saMkarShaNastu suchiraM yodhayitvA mahAbalaH |
andhramallaM mahAmallo maNDalAni vyadarshayat ||2-30-52

muShTinaikena tejasvI sAshanistanayitnunA |
shirasyabhyahanadvIro vajreNeva mahAgirim ||2-30-53

sa niShpatitamastiShko visrastanayano bhuvi |
papAta nihatastena tato nAdo mahAnabhUt ||2-30-54

andhratoshalakau hatvA kR^iShNasaMkarShaNAvubhau |
krodhasaMraktanayanau raMgamadhye vavalgatuH  ||2-30-55

samAjavATo nirmallaH so.abhavadbhImadarshanaH |
andhre tadA mahAmalle muShTike cha nipAtite ||2-30-56

ye cha saMprekShakA gopA nandagopapurogamAH |
bhayakShobhitasarvA~NgAH sarve tatrAvatasthire ||2-30-57

harShajaM vAri netrAbhyAM varShamANA pravepatI |
prasravotpIDitA kR^iShNaM devakI samudaikShata ||2-30-58

kR^iShNadarshanajAtena bAShpeNAkulitekShaNA |
vasudevo jarAM tyaktvA snehena taruNAyate ||2-30-59

vAramukhyAshcha tAH sarvAH kR^iShNasya mukhapa~Nkajam |
papurhi netrabhramarairnimeShAntaragAmibhiH ||2-30-60  

kaMsasyAtha mukhe svedo bhrUbhedAntaragocharaH |
abhavadroShaniryAsaH kR^iShNasaMdarshaneritaH ||2-30-61
keshavAyasadhUmena roShanishvAsavAyunA |
dIptamantargataM tasya hR^idayaM mAnasAgninA ||2-30-62

tasya prasphuritauShThasya svinnAlikatalasya vai |
kaMsavaktrasya roSheNa raktasUryAyate vapuH ||2-30-63

krodharaktAnmukhAttasya niHsR^itAH svedabindavaH |
yathA ravikaraspR^iShTA vR^ikShAvashyAyabindavaH ||2-30-64

so.aj~nApayata saMkruddhaH puruShAnvyAyatAnbahUn |
gopAvetau samAjaughAnniShkrAmyetAM vanecharau ||2-30-65

na chaitau draShTumichChAmi vikR^itau pApadarshanau |
gopAnAmapi me rAjye na kashchitsthAtumarhati ||2-30-66

nandagopashcha durmedhAH pApeShvabhirato mama |
AyasairnigaDAkArairlohapAshairnigR^ihyatAM ||2-30-67

vasudevashcha durvR^itto nityaM dveShakaro mama |
avR^iddhArheNa daNDena kShipramadyaiva shAsyatAm ||2-30-68

ye cheme prAkR^itA gopA dAmodaraparAyaNAH |
hriyantAM gAva  eteShAM yachchAsti vasu ki~nchana ||2-30-69

evamAj~nApayAnaM taM kaMsaM paruShabhAShiNam |
dadarshAyastanayanaH kR^iShNaH satyaparAkramaH ||2-30-70  

kShipte pitari chukrodha nandagope cha keshavaH |
j~nAtInAM cha vyathAM dR^iShTvA visaMj~nAM chaiva devakIm ||2-30-71

sa simha iva vegena keshavo jAtavikramaH |     
ArurukShurmahAbAhuH kaMsanAshArthamachyutaH ||2-30-72

ra~NgamadhyAdutpapAta kR^iShNaH kaMsAsanAntikam |
asajjadvAyunAkShipto yathA svastho ghanAghanaH ||2-30-73

dadR^ishurna hi taM sarve ra~NgamadhyAdavaplutam |
kevalaM kaMsapArshvasthaM dadR^ishuH puravAsinaH ||2-30-74

so.api kaMsastathAyastaH parItaH kAladharmaNA |
AkAshAdiva govindaM mene tatrAgataM prabhum ||2-30-75

sa kR^iShNenAyataM kR^itvA bAhuM parighasannibham |
mUrdhajeShu parAmR^iShTaH kaMso vai ra~ngasaMsadi ||2-30-76

mukuTashchApatattasya kA~nchano vajrabhUShitaH  |
shirasastasya kR^iShNena parAmR^iShTasya pANinA ||2-30-77

sa grahagrastakeshashcha kaMso niryatnatAM gataH |
tathaiva cha visaMmUDho vaikalyaM samapadyata ||2-30-78 
   
nigR^ihItashcha kesheShu gatAsuriva niHshvasan |
na shashAka mukhaM draShTuM kaMsaH kR^iShNasya vai tadA ||2-30-79

vikuNDalAbhyAM karNAbhyAM chinnahAreNA vakShasA |
pralambAbhyAM cha bAhubhyAM gAtrairvisR^itabhUShaNaiH ||2-30-80

bhraMshitenottarIyeNa sahasAvalitAnanaH |
cheShTamAnaH samAkShiptaH kaMsaH kArShNena tejasA ||2-30-81

chakarSha cha mahAra~Nge ma~nchAnniShkramya keshavaH |
kesheShu taM balAdgR^ihya kaMsaM kleshArhatAM gatam ||20-30-82

kR^iShyamANaH sa kR^iShNena bhojarAjo mahAdyutiH |
samAjavATe parikhAM dehakR^iShTAM chakAra ha ||2-30-83

samAjavATE krIDitvA vikR^iShya cha gatAyuSham |
kR^iShNo visarjayAmAsa kaMsadehamadUrataH ||2-30-84

dharaNyAM mR^iditaH shishye tasya dehaH sukhochitaH |
krameNa viparItena pAMsubhiH paruShIkR^itaH ||2-30-85

tasya tadvadanaM shyAmaM suptAkShaM mukuTaM vinA |
na vibhAti viparyastaM vipalAshaM yathAmbujam ||2-30-86

asaMgrAmahataH kaMsaH sa bANairaparikShataH |
keshagrAhAnnirastAsurvIramArgAnnirAkR^itaH ||2-30-87

tasya dehe prakAshante sahasA keshavArpitAH |
mAMsachChedaghanAH sarve nakhAgrA jIvitachChidaH ||2-30-88

taM hatvA puNDarIkAkShaH praharShAddviguNaprabhaH |
vavande vasudevasya pAdau nihatakaNTakaH ||2-30-89

mAtushcha shirasA pAdau nipIDya yadunandanaH |
sAsi~nchatprasravotpIDaiH kR^iShNamAnandaniHsR^itaiH ||2-30-90

yAdavAMshchaiva tAnsarvAnyathAsthAnaM yathAvayaH |
paprachCha kushalaM kR^iShNo dIpyamAnaH svatejasA ||20-30-91

baladevo.api dharmAtmA kaMsabhrAtaramUrjitam |
bAhubhyAmeva tarasA sunAmAnamapothayat ||20-30-92

tau jitArI jitakrodhau chiraviproShitau vraje |
svapiturbhavanaM vIrau jagmaturhR^iShTamAnasau || 2-30-93

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kaMsavadhe triMsho.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்