Saturday 27 June 2020

வ்ருஷபா⁴ஸுரவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 76 - 021

அத² ஏகவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வ்ருஷபா⁴ஸுரவத⁴꞉

Krishna killing Aristhasura

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ப்ரதோ³ஷார்த்³தே⁴ கதா³சித்து க்ருஷ்ணே ரதிபரயணே |
த்ராஸயந்த்ஸமதோ³ கோ³ஷ்ட²மரிஷ்ட꞉ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யத ||2-21-1

நிர்வாணாங்கா³ரமேகா⁴ப⁴ஸ்தீக்ஷ்ணஷ்²ருங்கோ³(அ)ர்கலோசன꞉ |
க்ஷுரதீக்ஷ்ணாக்³ரசரண꞉ கால꞉ கால இவாபர꞉ ||2-21-2

லேலிஹான꞉ ஸனிஷ்பேஷம் ஜிஹ்வயோஷ்டௌ² புன꞉ புன꞉ |
க³ர்விதாவித்³த⁴லாங்கூ³ல꞉ கடி²னஸ்கந்த⁴ப³ன்த⁴ன꞉ ||2-21-3

ககுதோ³த³க்³ரனிர்மாண꞉ ப்ரமாணாத்³து³ரதிக்ரம꞉ |
ஷ²க்ருன்மூத்ரோபலிப்தாங்கோ³ க³வாமுத்³வேஜனோ ப்⁴ருஷ²ம் ||2-21-4

மஹாகத்டி꞉ ஸ்தூ²லமுகோ² த்³ருட⁴ஜானுர்மஹோத³ர꞉ |
விஷாணாவல்கி³தக³திர்லம்ப³தா கன்ட²சர்மணா ||2-21-5

க³வாரோஹேஷு சபலஸ்தருகா⁴தாங்கிதானன꞉ |
யுத்³த⁴ஸஜ்ஜவிஷாணாக்³ரோ த்³விஷத்³வ்ருஷப⁴ஸூத³ன꞉ ||2-21-6

அரிஷ்²டோ நாம ஹி க³வாமரிஷ்டோ தா³ருணாக்ருதி꞉ |
தை³த்யோ வ்ருஷப⁴ரூபேண கோ³ஷ்டா²ன்விபரிதா⁴வதி ||2-21-7

பாதயானோ க³வாம் க³ர்பா⁴ன்த்³ருப்தோ க³ச்ச²த்யனார்தவம் |
ஜ்ரும்ப⁴மாணஷ்²ச சபலோ க்³ருஷ்டீ꞉ ஸம்ப்ரசசார ஹ ||2-21-8  

ஷ்²ருங்க³ப்ரஹரணோ ரௌத்³ர꞉ ப்ரஹரன்கோ³ஷு து³ர்மத³꞉ |
கோ³ஷ்டே²ஷு ந ரதிம் லேபே⁴ வினா யுத்³தே⁴ன கோ³வ்ருஷ꞉ ||2-21-9

கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ஸ வ்ருஷ꞉ கேஷ²வாக்³ரத꞉ |
ஆஜகா³ம ப³லோத³க்³ரோ வைவஸ்வதவஷே² ஸ்தி²த꞉ ||2-21-10 

ஸ தத்ர கா³ஸ்து ப்ரஸப⁴ம் பா³த⁴மானோ மதோ³த்கட꞉ |
சகார நிர்வ்ருஷம் கோ³ஷ்ட²ம் நிர்வத்ஸஷி²ஷு²புங்க³வம் ||2-21-11

ஏதஸ்மின்னேவ கலே து கா³வ꞉ க்ருஷ்ணஸமீபகா³꞉ |
த்ராஸயாமாஸ து³ஷ்டாத்மா வைவஸ்வதவஷே² ஸ்தி²த꞉ ||2-21-12

ஸேந்த்³ராஷ²னிரிவாம்போ⁴தோ³ நர்த³மானோ மஹாஸுர꞉ |
தாலஷ²ப்³தே³ன தம் க்ருஷ்ணஸ்ஸிம்ஹனாதை³ஷ்²ச மோஹயன் ||2-21-13

அப்⁴யதா⁴வத கோ³விந்தோ³ தை³த்யம் வ்ருஷப⁴ரூபிணம் |
ஸ க்ருஷ்ணம் கோ³வ்ருஷோ த்³ருஷ்ட்வா ஹ்ருஷ்டலாங்கூ³லலோசன꞉ ||2-21-14

ரோஷிதஸ்தாலஷ²ப்³தே³ன யுத்³தா⁴காங்க்ஷீ நனர்த³ ஹ |
தமாபதந்தம் து³ர்வ்ருத்தம் த்³ர்^இஷ்²த்வா வ்ருஷப⁴ரூபிணம் |
தஸ்மாத்ஸ்தா²னான்ன வ்யசலத்க்ருஷ்ணோ கி³ரிரிவாசல꞉ |||2-21-15

ஸ குக்ஷௌ வ்ருஷபோ⁴ த்³ருஷ்டிம் ப்ரணிதா⁴ய த்⁴ரூதானன꞉ |
க்ருஷ்ணஸ்ய நித⁴னாகாங்க்ஷீ தூர்ணமப்⁴யுத்பபாத ஹ ||2-21-16

தமாபதந்தம் ப்ரமுகே² ப்ரதிஜக்³ராஹ து³ர்த்³த⁴ரம் |
க்ருஷ்ண꞉ க்ருஷ்ணாஞ்ஜனனிபோ⁴ வ்ருஷம் ப்ரதிவ்ருஷோபம꞉ ||2-21-17

ஸ ஸம்ஸக்தஸ்து க்ருஷ்ணோ வை வ்ருஷேணேவ மஹாவ்ருஷ꞉ |
முமோச வக்த்ரஜம் பே²னம் நஸ்தஷ்²சாத² ஸஷ²ப்³த³வத் ||2-21-18

தாவன்யோன்யாவருத்³தா⁴ங்கௌ³ யுத்³தே⁴ க்ருஷ்ணவ்ருஷாவுபௌ⁴ |
ரேஜதுர்மேக⁴ஸமயே ஸம்ஸக்தாவிவ தோயதௌ³ ||2-21-19 

தஸ்ய த³ர்பப³லம் ஹத்வா க்ருத்வா ஷ்²ருங்கா³ன்தரே பத³ம் |
ஆபீட³யத³ரிஷ்டஸ்ய கண்ட²ம் க்லின்னமிவாம்ப³ரம் ||2-21-20

ஷ்²ருங்க³ம் சாஸ்ய புன꞉ ஸவ்யமுத்பாட்ய யமத³ண்டா³வத் |
தேனைவ ப்ராஹரத்³வக்த்ரே ஸ மமார ப்⁴ருஷ²ம் ஹத꞉ ||2-21-21

ஸ பி⁴ன்னஷ்²ருங்கோ³ ப⁴க்³னாஸ்யோ ப⁴க்³னஸ்கந்த⁴ஷ்²ச தா³னவ꞉ |
பபாத ருதி⁴ரோத்³கா³ரீ ஸாம்பு³தா⁴ர இவாம்பு³த³꞉ ||2-21-22

கோ³விந்தே³ன ஹதம் த்³ருஷ்ட்வா த்³ருப்தம் வ்ருஷப⁴தா³னவம் |
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி பூ⁴தானி தத்கர்மாஸ்யாபி⁴துஷ்டுவு꞉ ||2-21-23

ஸ சோபேந்த்³ரோ வ்ருஷம் ஹத்வா காந்தசந்த்³ரே நிஷா²முகே² |
அரவிந்தா³ப⁴னயன꞉ புனரேவ ரராஸ ஹ ||2-21-24

தே(அ)பி கோ³வ்ருத்தய꞉ ஸர்வே க்ருஷ்ணம் கமலலோசனம் |
உபாஸாஞ்சக்ரிரே ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸர்வே ஷ²க்ரமிவாமரா꞉ ||2-21-25  

இதி ஸ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வ்ருஷபா⁴ஸுரவதே⁴ ஏகவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_20_mpr.html


## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 21 - Slaying of Vrishabhasura
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 27, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekaviMsho.adhyAyaH

vR^iShabhAsuravadhaH
           
vaishampAyana uvAcha           
pradoShArddhe kadAchittu kR^iShNe ratiparayaNe |
trAsayantsamado goShThamariShTaH pratyadR^ishyata ||2-21-1

nirvANA~NgArameghAbhastIkShNashR^i~Ngo.arkalochanaH |
kShuratIkShNAgracharaNaH kAlaH kAla ivAparaH ||2-21-2

lelihAnaH saniShpeShaM jihvayoShThau punaH punaH |
garvitAviddhalA~NgUlaH kaThinaskandhabandhanaH ||2-21-3

kakudodagranirmANaH pramANAdduratikramaH |
shakR^inmUtropaliptA~Ngo gavAmudvejano bhR^isham ||2-21-4

mahAkatTiH sthUlamukho dR^iDhajAnurmahodaraH |
viShANAvalgitagatirlambatA kanThacharmaNA ||2-21-5

gavAroheShu chapalastarughAtA~NkitAnanaH |
yuddhasajjaviShANAgro dviShadvR^iShabhasUdanaH ||2-21-6

arishTo nAma hi gavAmariShTo dAruNAkR^itiH |
daityo vR^iShabharUpeNa goShThAnviparidhAvati ||2-21-7

pAtayAno gavAM garbhAndR^ipto gachChatyanArtavam |
jR^imbhamANashcha chapalo gR^iShTIH saMprachachAra ha ||2-21-8  

shR^i~NgapraharaNo raudraH praharangoShu durmadaH |
goShTheShu na ratiM lebhe vinA yuddhena govR^iShaH ||2-21-9

kasyachittvatha kAlasya sa vR^iShaH keshavAgrataH |
AjagAma balodagro vaivasvatavashe sthitaH ||2-21-10 

sa tatra gAstu prasabhaM bAdhamAno madotkaTaH |
chakAra nirvR^iShaM goShThaM nirvatsashishupu~Ngavam ||2-21-11

etasminneva kale tu gAvaH kR^iShNasamIpagAH |
trAsayAmAsa duShTAtmA vaivasvatavashe sthitaH ||2-21-12

sendrAshanirivAmbhodo nardamAno mahAsuraH |
tAlashabdena taM kR^iShNassiMhanAdaishcha mohayan ||2-21-13

abhyadhAvata govindo daityaM vR^iShabharUpiNam |
sa kR^iShNaM govR^iSho dR^iShTvA hR^iShTalA~NgUlalochanaH ||2-21-14

roShitastAlashabdena yuddhAkA~NkShI nanarda ha |
tamApatantaM durvR^ittaM dr^ishtvA vR^iShabharUpiNam |
tasmAtsthAnAnna vyachalatkR^iShNo giririvAchalaH |||2-21-15

sa kukShau vR^iShabho dR^iShTiM praNidhAya dhR^ItAnanaH |
kR^iShNasya nidhanAkA~NkShI tUrNamabhyutpapAta ha ||2-21-16

tamApatantaM pramukhe pratijagrAha durddharam |
kR^iShNaH kR^iShNA~njananibho vR^iShaM prativR^iShopamaH ||2-21-17

sa saMsaktastu kR^iShNo vai vR^iSheNeva mahAvR^iShaH |
mumocha vaktrajaM phenaM nastashchAtha sashabdavat ||2-21-18

tAvanyonyAvaruddhA~Ngau yuddhe kR^iShNavR^iShAvubhau |
rejaturmeghasamaye saMsaktAviva toyadau ||2-21-19 

tasya darpabalaM hatvA kR^itvA shR^i~NgAntare padam |
ApIDayadariShTasya kaNThaM klinnamivAMbaram ||2-21-20

shR^i~NgaM chAsya punaH savyamutpATya yamadaNDAvat |
tenaiva prAharadvaktre sa mamAra bhR^ishaM hataH ||2-21-21

sa bhinnashR^i~Ngo bhagnAsyo bhagnaskandhashcha dAnavaH |
papAta rudhirodgArI sAmbudhAra ivAmbudaH ||2-21-22

govindena hataM dR^iShTvA dR^iptaM vR^iShabhadAnavam |
sAdhu sAdhviti bhUtAni tatkarmAsyAbhituShTuvuH ||2-21-23

sa chopendro vR^iShaM hatvA kAntachandre nishAmukhe |
aravindAbhanayanaH punareva rarAsa ha ||2-21-24

te.api govR^ittayaH sarve kR^iShNaM kamalalochanam |
upAsAMchakrire hR^iShTAH sarve shakramivAmarAH ||2-21-25  

iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vR^iShabhAsuravadhe ekaviMsho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்