Monday 29 June 2020

அக்ரூரப்ரஸ்தா²னம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 77 - 022

அத² த்³வாவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

அக்ரூரப்ரஸ்தா²னம்

Kamsa in his Sabha

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
க்ருஷ்ணம் வ்ரஜக³தம் ஷ்²ருத்வா வர்த⁴மானமிவானலம் |
உத்³வேக³மக³மத்கம்ஸ꞉ ஷ²ங்கமானஸ்ததோ ப⁴யம் |2-22-1

பூதனாயாம் ஹதாயாம் ச காலியே ச பராஜிதே |
தே⁴னுகே ப்ரலயம் நீதே ப்ரலம்பே³ ச நிபாதிதே ||2-22-2

த்⁴ருதே கோ³வர்த⁴னே ஷை²லே விப²லே ஷ²க்ரஷா²ஸனே |
கோ³ஷு த்ராதாஸு ச ததா² ஸ்ப்ருஹணீயேன கர்மணா ||2-22-3

ககுத்³மினி ஹதே(அ)ரிஷ்டே கோ³பேஷு முதி³தேஷு ச |
த்³ருஷ்²யமானே வினாஷே² ச ஸம்நிக்ருஷ்டே மஹாப⁴யே || 2-22-4

கர்ஷணே வ்ருக்ஷயோஷ்²சைவ ஷ²கடஸ்ய ததை²வ ச |
அசிந்த்யம் கர்ம தச்ச்²ருத்வா வர்த⁴மானேஷு ஷ²த்ருஷு ||2-22-5

ப்ராப்தாரிஷ்²டாமிவாத்மானம் மேனே ஸ மது²ரேஷ்²வர꞉ |
விஸஞ்ஜ்ஞேந்த்³ரியபூ⁴தாத்மா க³தாஸுப்ரதிமோ ப³பௌ⁴ ||2-22-6

ததோ ஜ்ஞாதீன்ஸமானாய்ய பிதரம் சோக்³ரஷா²ஸன꞉ |
நிஷி² ஸ்திமிதமூகாயாம் மது²ராயாம் ஜனாதி⁴ப꞉ ||2-22-7

வஸுதே³வம் ச தே³வாப⁴ம் கங்கம் சாஹூய யாத³வம் |
ஸத்யகம் தா³ருகம் சைவ கஞ்ண்காவரஜமேவ ச ||2-22-8

போ⁴ஜம் வைதரணம் சைவ விகத்³ரும் ச மஹாப³லம் |
ப⁴யஷ²ங்க²ம் ச த⁴ர்மஜ்ஞம் விப்ருது²ம் ச ப்ருது²ஷ்²ரியம் ||2-22-9

ப³ப்⁴ரும் தா³னபதிம் சைவ க்ருதவர்மாணமேவ ச |
பூ⁴ரிதேஜஸமக்ஷோப்⁴யம் பூ⁴ரிஷ்²ரவஸமேவ ச ||2-22-10

ஏதாண் ஸ யாத³வான்ஸர்வானாபா⁴ஷ்ய ஷ்²ருணுதேதி ச |
உக்³ரஸேனஸுதோ ராஜா ப்ரோவாச மது²ரேஷ்²வர꞉ ||2-22-11

ப⁴வந்த꞉ ஸர்வகார்யஜ்ஞா வேதே³ஷு பரினிஷ்டி²தா꞉ |
ந்யாயவ்ருத்தாந்தகுஷ²லாஸ்த்ரிவர்க³ஸ்ய ப்ரவர்தகா꞉ ||2-22-12

கர்தவ்யானாம்
ச கர்தாரோ லோகஸ்ய விபு³தோ⁴பமா꞉ |
தஸ்தி²வாம்ஸோ மஹாவ்ருத்தே நிஷ்கம்பா இவ பர்வதா꞉ ||2-22-13 

அத³ம்ப⁴வ்ருத்தய꞉ ஸர்வே ஸர்வே கு³ருகுலோஷிதா꞉ |
ராஜமந்த்ரத⁴ரா꞉ ஸர்வே ஸர்வே த⁴னுஷி பாரகா³꞉ ||2-22-14

யஷ²꞉ப்ரதீ³பா லோகானாம் வேதா³ர்தா²னாம் விவக்ஷவ꞉ |
ஆஷ்²ரமாணாம் நிஸர்க³ஜ்ஞா வர்ணானாம் க்ரமபாரகா³꞉ ||2-22-15

ப்ரவக்தார꞉ ஸுனியதாம் நேதாரோ நயத³ர்ஷி²னாம் |
பே⁴த்தார꞉ பரராஷ்ட்ராணாம் த்ராதார꞉ ஷ²ரணார்தி²னாம் ||2-22-16

ஏவமக்ஷதசாரித்ரை꞉ ஷ்²ரீமத்³பி⁴ருதி³தோதி³தை꞉ |
த்³யௌரப்யனுக்³ருஹீதா ஸ்யாத்³ப⁴வத்³பி⁴꞉ கிம் புனர்மஹீ ||2-22-17

ருஷீணாமிவ வோ வ்ருத்தம் ப்ரபா⁴வோ மருதாமிவ |
ருத்³ராணாமிவ வ꞉ க்ரோதோ⁴ தீ³ப்திரங்கி³ரஸாமிவ ||2-22-18

வ்யாவர்தமானம் ஸுமஹத்³ப⁴வத்³பி⁴꞉ க்²யாதகீர்திபி⁴꞉ |
த்⁴ருதம் யது³குலம் வீரைர்பூ⁴தலம் பர்வதைரிவ ||2-22-19

ஏவம் ப⁴வத்ஸு யுக்தேஷு மம சித்தானுவர்திஷு |
வர்த⁴மானோ மமானர்தோ² ப⁴வத்³பி⁴꞉ கிமுபேக்ஷித꞉ ||2-22-20

ஏஷ க்ருஷ்ண இதி க்²யாதோ நந்த³கோ³பஸுதோ வ்ரஜே |
வர்த⁴மான இவாம்போ⁴தி⁴ர்மூலம் ந꞉ பரிக்ருந்ததி ||2-22-21 

அனமாத்யஸ்ய ஷூ²ன்யஸ்ய சாராந்த⁴ஸ்ய மமைவ து |
காரணான்னந்த³கோ³பஸ்ய ஸ ஸுதோ கோ³பிதோ க்³ருஹே ||2-22-22

உபேக்ஷித இவ வ்யாதி⁴꞉ பூர்யமாண இவாம்பு³த³꞉ |
நத³ன்மேக⁴ இவோஷ்ணாந்தே ஸ து³ராத்மா விவர்த⁴தே ||2-22-23

தஸ்ய நாஹம் க³திம் ஜானே ந யோக³ம் ந பராக்ரமம் |
நந்த³கோ³பஸ்ய ப⁴வனே ஜாதஸ்யாத்³பு⁴தகர்மண꞉ ||2-22-24

கிம் தத்³பூ⁴தம் ஸமுத்³பூ⁴தம் தே³வாபத்யம் ந வித்³மஹே |
அதிதே³வைரமானுஷ்யை꞉ கர்மபி⁴꞉ ஸோ(அ)னுமீயதே ||2-22-25

பூதனா ஷ²குனீ பா³ல்யே ஷி²ஷு²னோத்தானஷா²யினா |
ஸ்தனபானேப்ஸுனா பீதா ப்ராணை꞉ ஸஹ து³ராஸதா³ ||2-22-26

யமுனாயா ஹ்ரதே³ நாக³꞉ காலியோ த³மிதஸ்ததா² |
ரஸாதலசரோ நீத꞉ க்ஷணேனாத³ர்ஷ²னம் ஹ்ரதா³த் ||2-22-27

நந்த³கோ³பஸுதோ யோக³ம் க்ருத்வா ஸ புனருத்தி²த꞉ |
தே⁴னுகஸ்தாலஷி²க²ராத்பாதிதோ ஜீவிதம் வினா ||2-22-28

ப்ரலம்ப³ம் யம் ம்ருதே⁴ தே³வா ந ஷே²குரதிவர்திதும் |
பா³லேன முஷ்டினைகேன ஸ ஹத꞉ ப்ராக்ருதோ யதா² ||2-22-29

வாஸவஸ்யோத்ஸவம் ப⁴ங்க்த்வா வர்ஷம் வாஸவரோஷஜம் |
நிர்ஜித்ய கோ³க்³ருஹார்தா²ய த்⁴ருதோ கோ³வர்த⁴னோ கி³ரி꞉ ||2-22-30

ஹதஸ்த்வரிஷ்டோ ப³லவான்னி꞉ஷ்²ருங்க³ஷ்²ச க்ருதோ வ்ரஜே |
அபா³லோ பா³ல்யமாஸ்தா²ய ரமதே ஷி²ஷு²லீலயா ||2-22-31 

ப்ரப³ந்த⁴꞉ கர்மணாமேவம் தஸ்ய கோ³வ்ரஜவாஸின꞉ |
ஸன்னிக்ருஷ்டம் ப⁴யம் சைவ கேஷி²னோ மம ச த்⁴ருவம் ||2-22-32

பூ⁴தபூர்வஷ்²ச மே ம்ருத்யு꞉ ஸததம் பூர்வதை³ஹிக꞉ |
யுத்³தா⁴காங்க்ஷீ ச ஸ யதா² திஷ்ட²தீஹ மமாக்³ரத꞉ ||2-22-33

க்வ ச கோ³பத்வமஷு²ப⁴ம் மானுஷ்யம் ம்ரூத்யுது³ர்ப³லம் |
க்வ ச தே³வப்ரபா⁴வேண க்ரீடி³தவ்யம் வ்ரஜே மயா ||2-22-34  

அஹோ நீசேன வபுஷா(ஆ)ச்சா²த³யித்வாத்மனோ வபு꞉ |
கோ(அ)ப்யேஷ ரமதே தே³வ꞉ ஷ்²மஷா²னஸ்ய இவானல꞉ ||2-22-35

ஷ்²ரூயதே ஹி புரா விஷ்ணு꞉ ஸுராணாம் காரணாந்தரே |
வாமனேன து ரூபேண ஜஹார ப்ருதி²வீமிமாம் ||2-22-36

க்ருத்வா கேஸரிணோ ரூபம் விஷ்ணுனா ப்ரப⁴விஷ்ணுனா |
ஹதோ ஹிரண்யகஷி²புர்தா³னவானாம் பிதாமஹ꞉ ||2-22-37

அசிந்த்யரூபமாஸ்தா²ய ஷ்²வேதஷை²லஸ்ய மூர்த⁴னி | 
ப⁴வேன ச்யாவிதா தை³த்யா꞉ புரா தத்த்ரிபுரம் க்⁴னதா ||2-22-38

சாலிதோ கு³ருபுத்ரேண பா⁴ர்க³வோ(அ)ங்கி³ரஸேன வை |
ப்ரவிஷ்²ய தா³ர்து³ரீம் மாயாமனாவ்ருஷ்டிம் சகார ஹ ||2-22-39     

அனந்த꞉ ஷா²ஷ்²வதோ தே³வ꞉ ஸஹஸ்ரஷி²ரஸோ(அ)வ்யய꞉ |
வாராஹம் ரூபமாஸ்தா²ய ப்ரோஜ்ஜஹாரார்ணவான்மஹீம் ||2-22-40

அம்ருதே நிர்மிதே பூர்வம் விஷ்ணு꞉ ஸ்த்ரீரூபமாஸ்தி²த꞉ |
ஸுராணாமஸுராணாம் ச யுத்³த⁴ம் சக்ரே ஸுதா³ருணம் ||2-22-41

அம்ருதார்தே² புரா சாபி தே³வதை³த்யஸமாக³மே |
த³தா⁴ர மந்த³ரம் விஷ்ணுரகூபார இதி ஷ்²ருதி꞉ ||2-22-42

வபுர்வாமனமாஸ்தா²ய நந்த³னீயம் புரா ப³லே꞉ |
த்ரிபி³꞉ க்ரமைஸ்து  த்ரீம்ˮல்லோகாஞ்ஜஹார த்ரிதி³வாலயம் ||2-22-43

சதுர்தா⁴ தேஜஸோ பா⁴க³ம் க்ருத்வா தா³ஷ²ரதே² க்³ருஹே |
ஸ ஏவ ராமஸஞ்ஜ்ஞோ வை ராவணம் வ்யனஷ²த்ததா³ ||2-22-44 

ஏவமேஷ நிக்ருத்யா வை தத்தத்³ரூபமுபாக³த꞉ |
ஸாத⁴யித்வா(ஆ)த்மன꞉ கார்யம் ஸுராணாமர்த²ஸித்³த⁴யே||2-22-45

ததே³ஷ நூனம் விஷ்ணுர்வா ஷ²க்ரோ வா மருதாம் பதி꞉ |
மத்ஸாத⁴னேச்ச²ய ப்ராப்தோ நாரதோ³ மாம் ப்ரயுக்தவான் ||2-22-46

அத்ர மே ஷ²ங்கதே  பு³த்³தி⁴ர்வஸுதே³வம் ப்ரதி த்⁴ருவா |
அஸ்ய பு³த்³தி⁴விஷே²ஷேண வயம் காதரதாம் க³தா꞉ ||2-22-47

அஹம் ஹி க²ட்வாங்க³வனே நாரதே³ன ஸமாக³த꞉ |
த்³விதீயம் ஸ ஹி மாம் விப்ர꞉ புனரேவாப்³ரவீத்³வச꞉ ||2-22-48

யஸ்த்வயா ஹி க்ருதோ யத்ன꞉ கம்ஸ க³ர்ப⁴க்ர்^இதே மஹான் |
வஸுதே³வேன தே ராத்ரௌ தத்கர்ம விப²லீக்ருதம் ||2-22-49

தா³ரிகா யா த்வயா ராத்ரௌ ஷி²லாயாம் கம்ஸ பாதிதா |
தாம் யஷோ²தா³ஸுதாம் வித்³தி⁴ க்ருஷ்ணம் ச வஸுதே³வஜம் ||2-22-50

ராத்ரௌ வ்யாவர்திதாவேதௌ க³ர்பௌ⁴ தவ வதா⁴ய வை |
வஸுதே³வேன ஸந்தா⁴ய மித்ரரூபேண ஷ²த்ருணா ||2-22-51

ஸா து கன்யா யஷோ²தா³யா விந்த்⁴யே பர்வதஸத்தமே |
ஹத்வா ஷு²ம்ப⁴னிஷு²ம்பௌ⁴ த்³வௌ தா³னவௌ நக³சாரிணௌ ||2-22-52

க்ருதாபி⁴ஷேகா வரதா³ பூ⁴தஸங்க⁴னிஷேவிதா |
அர்ச்யதே த³ஸ்யுபி⁴ர்கோ⁴ரைர்மஹாப³லிபஷு²ப்ரியா ||2-22-53

ஸுராபிஷி²தபூர்ணாப்⁴யாம் கும்பா⁴ப்⁴யாமுபஷோ²பி⁴தா |
மயுராங்க³த³சித்ரைஷ்²ச ப³ர்ஹபா⁴ரைர்விபூ⁴ஷிதா ||2-22-54 

ஹ்ருஷ்டகுக்குடஸம்நாத³ம் வனம் வாயஸனாதி³தம் |
ம்ருக³ஸங்கை⁴ஷ்²ச ஸம்பூற்னாமவிருத்³தை⁴ஷ்²ச பக்ஷிபி⁴꞉ ||2-22-55

ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரவராஹாணாம் நாதே³ன ப்ரதினாதி³தம் |
வ்ருக்ஷக³ம்பீ⁴ரனிபி³ட³ம் காந்தாரை꞉ ஸர்வதோ வ்ருதம் ||2-22-56

தி³வ்யப்⁴ருங்கா³ருசமரைராத³ர்ஷை²ருபஷோ²பி⁴தம் ||
தே³வதூர்யனினாதை³ஷ்²ச ஷ²தஷ²꞉ ப்ரதினாதி³தம் ||2-22-57

ஸ்தா²னம் தஸ்யா நகே³ விந்த்⁴யே நிர்மிதம் ஸ்வேன தேஜஸா |
ரிபூணாம் த்ராஸஜனனீ நித்யம் தத்ர மனோரமே ||2-22-58

வஸதே பரமப்ரீதா தே³வதைரபி பூஜிதா |
யஸ்த்வயம் நந்த³கோ³பஸ்ய க்ருஷ்ண இத்யுச்யதே ஸுத꞉ ||2-22-59

அத்ர மே நாரத³꞉ ப்ராஹ ஸுமஹத்கர்மகாரணம் |
த்³விதீயோ வஸுதே³வாத்³வை வாஸுதே³வோ ப⁴விஷ்யதி ||2-22-60

ஸ ஹி தே ஸஹஜோ ம்ருத்யுர்பா³ந்த⁴வஷ்²ச ப⁴விஷ்யதி |
ஸ  ஏவ வாஸுதே³வோ வை வஸுதே³வஸுதோ ப³லீ |
பா³ந்த⁴வோ த⁴ர்மதோ மஹ்யம் ஹ்ருத³யேனாந்தகோ ரிபு꞉ ||2-22-61

யதா² ஹி வாயஸோ மூர்த்⁴னி பத்³ப்⁴யாம் யஸ்யாவதிஷ்ட²தி |
நேத்ரே துத³தி தஸ்யைவ வக்த்ரேணாபி⁴ஷக்³ருத்³தி⁴னா ||2-22-62

வஸுதே³வஸ்ததை²வாயம் ஸபுத்ரஜ்ஞாதிபா³ந்த⁴வ꞉ |
சி²னத்தி மம மூலாணி பு⁴ங்க்தே ச மம பார்ஷ்²வத꞉ ||2-22-63

ப்⁴ரூணஹத்யாபி ஸந்தார்யா கோ³வத⁴꞉ ஸ்த்ரீவதோ⁴(அ)பி வா |
ந க்ருதக்⁴னஸ்ய லோகோ(அ)ஸ்தி பா³ந்த⁴வஸ்ய விஷே²ஷத꞉ ||2-22-64


பதிதானுக³தம் மார்க³ம் நிஷேவத்யசிரேண ஸ꞉ |
ய꞉ க்ருதக்⁴னோ(அ)னுப³ந்தே⁴ன ப்ரீதிம் வஹதி தா³ருணாம் ||2-22-65

நரகாத்⁴யுஷித꞉ பந்தா² க³ந்தவ்யஸ்தேன தா³ருண꞉ |
அபாபே பாபஹ்ருத³யோ ய꞉ பாபமனுதிஷ்ட²தி ||2-22-66

அஹம் வா ஸ்வஜன꞉ ஷ்²லாக்⁴ய꞉ ஸ வா ஷ்²லாக்⁴யதர꞉ ஸுத꞉ |
நியமைர்கு³ணவ்ருத்தேன த்வயா பா³ந்த⁴வகாம்யயா ||2-22-67

ஹஸ்தினாம் கலஹே கோ⁴ரே வத⁴ம்ருச்ச²ந்தி வீருத⁴꞉ |
யுத்³த⁴வ்யுபரமே தே து ஸஹாஷ்²னந்தி மஹாவனே |2-22-68

பா³ந்த⁴வானாமபி ததா² பே⁴த³காலே ஸமுத்தி²தே |
ப³த்⁴யதே யோ(அ)ந்தரப்ரேப்ஸு꞉ ஸ்வஜனோ யதி³ வேதர꞉ ||2-22-69

காலஸ்த்வம் ஹி வினாஷா²ய மயா புஷ்டோ விஜானதா |
வஸுதே³வகுலஸ்யாஸ்ய யத்³விரோத⁴யஸே ப்⁴ருஷ²ம் ||2-22-70

அமர்ஷீ வைரஷீ²லஷ்²ச ஸதா³ பாபமதி꞉ ஷ²ட²꞉ |
ஸ்தா²னே யது³குலம் மூட⁴ ஷோ²சனீயம் த்வயா க்ருதம் ||2-22-71

வஸுதே³வ வ்ருதா² வ்ருத்³த⁴ யன்மயா த்வம் புரஸ்க்ருத꞉ |
ஷ்²வேதேன ஷி²ரஸா வ்ருத்³தோ⁴ நைவ வர்ஷஷ²தைர்ப⁴வேத் ||2-22-72

யஸ்யபு³த்³தி⁴꞉ பரிணதா ஸ வை வ்ருத்³த⁴தரோ ந்ருணாம் |
ந தேன வ்ருத்³தோ⁴ ப⁴வதி யேனாஸ்ய பலிதம் ஷி²ர꞉ ||2-22-73

த்வம் ச கர்கஷ²ஷீ²லஷ்²ச பு³த்³த்⁴யா ச ந ப³ஹுஷ்²ருத꞉ |
கேவலம் வயஸா வ்ருத்³தோ⁴ யதா² ஷ²ரதி³ தோயத³꞉ ||2-22-74 

கிம் ச த்வம் ஸாது⁴ ஜானீஷே வஸுதே³வ வ்ருதா²மதே |
ம்ருதே கம்ஸே மம ஸுதோ மது²ராம் பாலயிஷ்யதி ||2-22-75

சி²ன்னாஷ²ஸ்த்வம் வ்ருதா²வ்ருத்³தோ⁴ மித்²யா த்வேவம் விசாரிதம் |
ஜிஜீவிஷுர்ன ஸோ(அ)ப்யஸ்தி யோ. அவதிஷ்டே²ன்மமாக்³ரத꞉||2-22-76

ப்ரஹர்துகாமோ விஷ்²வஸ்தே யஸ்த்வம் து³ஷ்டேன சேதஸா |
தத்தே ப்ரதிகரிஷ்யே(அ)ஹம் புத்ரயோஸ்தவ பஷ்²யத꞉ ||2-22-77 

ந மே வ்ருத்³த⁴வத⁴꞉ கஷ்²சித்³த்³விஜஸ்த்ரீவத⁴ ஏவ ச |
ஃக்²ருதபூர்வ꞉ கரிஷ்யே வா விஷே²ஷேண து பா³ந்த⁴வே ||2-22-78

இஹ த்வம் ஜாதஸம்வ்ருத்³தோ⁴ மம பித்ரா விவர்தி⁴த꞉ |
பித்ருஷ்வஸுஷ்²ச மே ப⁴ர்தா யதூ³னாம் ப்ரத²மோ கு³ரு꞉ ||2-22-79

குலே மஹதி விக்²யாத꞉ ப்ரதி²தே சக்ரவர்தினாம் |
கு³ர்வர்த²ம் பூஜித꞉ ஸத்³பி⁴ர்மஹத்³பி⁴ர்த⁴ர்மபு³த்³தி⁴பி⁴꞉ ||2-22-80

கிம் கரிஷ்யாமஹே ஸர்வே ஸத்ஸு வக்தவ்யதாம் க³தா꞉ |
யதூ³னாம் யூத²முக்²யஸ்ய யஸ்ய தே வ்ருத்தமீத்³ருஷ²ம் ||2-22-81

மத்³வதோ⁴ வா ஜயோ வாத² வஸுதே³வஸ்ய து³ர்னயை꞉ |
ஸத்ஸு யாஸ்யந்தி புருஷா யதூ³னாமவகு³ண்டி²தா꞉ || 2-22-82 

த்வயா ஹி மத்³வதோ⁴பாயம் தர்கமாணேன வை ம்ருதே⁴ |
அவிஷ்²வாஸ்யம் க்ருதம் கர்ம வாச்யாஷ்²ச யத³வ꞉ க்ருதா꞉ ||2-22-83 

அஷா²ம்யம் வைரமுத்பன்னம் மம க்ருஷ்ணஸ்ய சோப⁴யோ꞉ |
ஷா²ந்திமேகதரே ஷா²ந்திம் க³தே யாஸ்யந்தி யாத³வா꞉ ||2-22-84

க³ச்ச² தா³னபதே க்ஷிப்ரம் தாவிஹானயிதும் வ்ரஜாத் |
நந்த³கோ³பம் ச கோ³பாம்ஷ்²ச கரதா³ன்மம ஷா²ஸனாத் ||2-22-85

வாச்யஷ்²ச நந்த³கோ³போ வை கரமாதா³ய வார்ஷிகம் |
ஷீ²க்⁴ரமாக³ச்ச² நக³ரம் கோ³பை꞉ ஸஹ ஸமன்வித꞉ ||2-22-86

க்ருஷ்ணஸங்கர்ஷணௌ சைவ வஸுதே³வஸுதாவுபௌ⁴ |
த்³ரஷ்²டுமிச்ச²தி வை கம்ஸ꞉ ஸப்⁴ருத்ய꞉ ஸபுரோஹித꞉ ||2-22-87

ஏதௌ யுத்³த⁴விதௌ³ ரங்கே³ காலனிர்மாணயோதி⁴னௌ |
த்³ருடௌ⁴ ச க்ருதினௌ சைவ ஷ்²ருணோமி வ்யாயதோத்³யமௌ ||2-22-88

அஸ்மாகமபி மல்லௌ த்³வௌ ஸஜ்ஜௌ யுத்³த⁴க்ருதோத்ஸவௌ |
தாப்⁴யாம் ஸஹ நியோத்ஸ்யேதே தௌ யுத்³த⁴குஷ²லாவுபௌ⁴ ||2-22-89

த்³ரஷ்டவ்யௌ ச மயாவஷ்²யம் பா³லௌ தாவமரோபமௌ |
பித்ருஷ்வஸு꞉ ஸுதௌ முக்²யௌ வ்ரஜவாஸௌ வனேசரௌ ||2-22-90

வக்தவ்யம் ச வ்ரஜே தஸ்மின்ஸமீபே வ்ரஜவாஸினாம் |
ராஜா த⁴னுர்மக²ம் நாம காரயிஷ்யதி வை ஸுகீ² ||2-22-91

ஸன்னிக்ருஷ்டம் வனே தே து நிவஸந்து யதா²ஸுக²ம் |
ஜனஸ்யாமந்த்ரிதஸ்யார்தே² யத² ஸ்யாத்ஸர்வமவ்யயம் ||2-22-92

பயஸ꞉ ஸர்பிஷஷ்²சைவ த³த்⁴னோ த³த்⁴யுத்தரஸ்ய ச |
யதா²காமப்ரதா³னாய போ⁴ஜ்யாதி⁴ஷ்²ரயணாய ச ||2-22-93

அக்ரூர க³ச்ச² ஷீ²க்⁴ரம் த்வம் தாவானய மமாஜ்ஞயா |
ஸங்கர்ஷணம் ச க்ருஷ்ணம் ச த்³ரஷ்டும் கௌதூஹலம் ஹி மே ||2-22-94     

தயோராக³மனே ப்ரீதி꞉ பரமா மத்க்ருதா ப⁴வேத் |
த்³ருஷ்ட்வா து தௌ மஹாவீர்யௌ தத்³விதா⁴ஸ்யாமி யத்³தி⁴தம் ||2-22-95

ஷா²ஸனம் யதி³ வா ஷ்²ருத்வா மம தௌ பரிபா⁴ஷிதம் |
நாக³ச்சே²தாம் யதா²காலம் நிக்³ராஹ்யாவபி தௌ மம ||2-22-96

ஸாந்த்வமேவ து பா³லேஷு ப்ரதா⁴னம் ப்ரத²மோ நய꞉ |  
மது⁴ரேணைவ தௌ மந்தௌ³ ஸ்வயமேவானயாஷு² வை ||2-22-97

அக்ரூர குரு மே ப்ரீதிமேதாம் பரமது³ர்லபா⁴ம் |
யதி³ வா நோபஜப்தோ(அ)ஸி வஸுதே³வேன ஸுவ்ரத ||2-22-98

ததா² கர்தவ்யமேதத்³தி⁴ யத² தாவாக³மிஷ்யத꞉ |
ஏவமாக்ஷிப்யமாணோ(அ)பி வஸுதே³வோ வஸூபம꞉ |
ஸாக³ராகாரமாத்மானம் நிஷ்ப்ரகம்பமதா⁴ரயத் ||2-22-99

வாக்ச²ல்யைஸ்தாட்³யமானஸ்து கம்ஸேனாதீ³ர்க⁴த³ர்ஷி²னா |
க்ஷமாம் மனஸி ஸந்தா⁴ய நோத்தரம் ப்ரத்யபா⁴ஷத ||2-22-100

யே து தம் த³த்³ருஷு²ஸ்தத்ர க்ஷிப்யமாணமனேகதா⁴ |
தி⁴க்³தி⁴கி³த்யஸக்ருத்தே வை ஷ²னைரூசுரவாங்முகா²꞉ ||2-22-101

அக்ரூரஸ்து மஹாதேஜா ஜானந்தி³வ்யேன சக்ஷுஷா |
ஜலம் த்³ருஷ்ட்வேவ த்ருஷித꞉ ப்ரேஷித꞉ ப்ரீதிமானபூ⁴த் |2-22-102

தஸ்மின்னேவ முஹூர்தே து மது²ராயா꞉ ஸ நிர்யயௌ |
ப்ரீதிமான்புண்ட³ரீகாக்ஷம் த்³ரஸ்ஷ்டும் தா³னபதி꞉ ஸ்வயம் ||2-22-103 

இதி ஸ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
அக்ரூரப்ரஸ்தா²னே த்³வாவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_22_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 22 - A Mission for Akrura
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
May 30 , 2008

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAviMsho.adhyAyaH

akrUraprasthAnam
vaishaMpAyana uvAcha
kR^iShNaM vrajagataM shrutvA vardhamAnamivAnalam |
udvegamagamatkaMsaH sha~NkamAnastato bhayam |2-22-1

pUtanAyAM hatAyAM cha kAliye cha parAjite |
dhenuke pralayaM nIte pralambe cha nipAtite ||2-22-2

dhR^ite govardhane shaile viphale shakrashAsane |
goShu trAtAsu cha tathA spR^ihaNIyena karmaNA ||2-22-3

kakudmini hate.ariShTe gopeShu muditeShu cha |
dR^ishyamAne vinAshe cha saMnikR^iShTe mahAbhaye || 2-22-4

karShaNe vR^ikShayoshchaiva shakaTasya tathaiva cha |
achintyaM karma tachChrutvA vardhamAneShu shatruShu ||2-22-5

prAptArishTAmivAtmAnaM mene sa mathureshvaraH |
visaMj~nendriyabhUtAtmA gatAsupratimo babhau ||2-22-6

tato j~nAtInsamAnAyya pitaraM chograshAsanaH |
nishi stimitamUkAyAM mathurAyAM janAdhipaH ||2-22-7

vasudevaM cha devAbhaM ka~NkaM chAhUya yAdavam |
satyakaM dArukaM chaiva ka~nNkAvarajameva cha ||2-22-8

bhojaM vaitaraNaM chaiva vikadruM cha mahAbalam |
bhayasha~NkhaM cha dharmaj~naM vipR^ithuM cha pR^ithushriyam ||2-22-9

babhruM dAnapatiM chaiva kR^itavarmANameva cha |
bhUritejasamakShobhyaM bhUrishravasameva cha ||2-22-10

etAN sa yAdavAnsarvAnAbhAShya shR^iNuteti cha |
ugrasenasuto rAjA provAcha mathureshvaraH ||2-22-11

bhavantaH sarvakAryaj~nA vedeShu pariniShThitAH |
nyAyavR^ittAntakushalAstrivargasya pravartakAH ||2-22-12

kartavyAnAM
cha kartAro lokasya vibudhopamAH |
tasthivAMso mahAvR^itte niShkampA iva parvatAH ||2-22-13 

adambhavR^ittayaH sarve sarve gurukuloShitAH |
rAjamantradharAH sarve sarve dhanuShi pAragAH ||2-22-14

yashaHpradIpA lokAnAM vedArthAnAM vivakShavaH |
AshramANAM nisargaj~nA varNAnAM kramapAragAH ||2-22-15

pravaktAraH suniyatAM netAro nayadarshinAm |
bhettAraH pararAShTrANAM trAtAraH sharaNArthinAm ||2-22-16

evamakShatachAritraiH shrImadbhiruditoditaiH |
dyaurapyanugR^ihItA syAdbhavadbhiH kiM punarmahI ||2-22-17

R^iShINAmiva vo vR^ittaM prabhAvo marutAmiva |
rudrANAmiva vaH krodho dIptira~NgirasAmiva ||2-22-18

vyAvartamAnaM sumahadbhavadbhiH khyAtakIrtibhiH |
dhR^itaM yadukulaM vIrairbhUtalaM parvatairiva ||2-22-19

evaM bhavatsu yukteShu mama chittAnuvartiShu |
vardhamAno mamAnartho bhavadbhiH kimupekShitaH ||2-22-20

eSha kR^iShNa iti khyAto nandagopasuto vraje |
vardhamAna ivAmbhodhirmUlaM naH parikR^intati ||2-22-21 

anamAtyasya shUnyasya chArAndhasya mamaiva tu |
kAraNAnnandagopasya sa suto gopito gR^ihe ||2-22-22

upekShita iva vyAdhiH pUryamANa ivAmbudaH |
nadanmegha ivoShNAnte sa durAtmA vivardhate ||2-22-23

tasya nAhaM gatiM jAne na yogaM na parAkramam |
nandagopasya bhavane jAtasyAdbhutakarmaNaH ||2-22-24

kiM tadbhUtaM samudbhUtaM devApatyaM na vidmahe |
atidevairamAnuShyaiH karmabhiH so.anumIyate ||2-22-25

pUtanA shakunI bAlye shishunottAnashAyinA |
stanapAnepsunA pItA prANaiH saha durAsadA ||2-22-26

yamunAyA hrade nAgaH kAliyo damitastathA |
rasAtalacharo nItaH kShaNenAdarshanaM hradAt ||2-22-27

nandagopasuto yogaM kR^itvA sa punarutthitaH |
dhenukastAlashikharAtpAtito jIvitaM vinA ||2-22-28

pralambaM yaM mR^idhe devA na shekurativartitum |
bAlena muShTinaikena sa hataH prAkR^ito yathA ||2-22-29

vAsavasyotsavaM bha~NktvA varShaM vAsavaroShajam |
nirjitya gogR^ihArthAya dhR^ito govardhano giriH ||2-22-30

hatastvariShTo balavAnniHshR^i~Ngashcha kR^ito vraje |
abAlo bAlyamAsthAya ramate shishulIlayA ||2-22-31 

prabandhaH karmaNAmevaM tasya govrajavAsinaH |
sannikR^iShTaM bhayaM chaiva keshino mama cha dhruvam ||2-22-32

bhUtapUrvashcha me mR^ityuH satataM pUrvadaihikaH |
yuddhAkA~NkShI cha sa yathA tiShThatIha mamAgrataH ||2-22-33

kva cha gopatvamashubhaM mAnuShyaM mR^Ityudurbalam |
kva cha devaprabhAveNa krIDitavyaM vraje mayA ||2-22-34  

aho nIchena vapuShA.a.achChAdayitvAtmano vapuH |
ko.apyeSha ramate devaH shmashAnasya ivAnalaH ||2-22-35

shrUyate hi purA viShNuH surANAM kAraNAntare |
vAmanena tu rUpeNa jahAra pR^ithivImimAm ||2-22-36

kR^itvA kesariNo rUpaM viShNunA prabhaviShNunA |
hato hiraNyakashipurdAnavAnAM pitAmahaH ||2-22-37

achintyarUpamAsthAya shvetashailasya mUrdhani | 
bhavena chyAvitA daityAH purA tattripuraM ghnatA ||2-22-38

chAlito guruputreNa bhArgavo.a~Ngirasena vai |
pravishya dArdurIM mAyAmanAvR^iShTiM chakAra ha ||2-22-39     

anantaH shAshvato devaH sahasrashiraso.avyayaH |
vArAhaM rUpamAsthAya projjahArArNavAnmahIm ||2-22-40

amR^ite nirmite pUrvaM viShNuH strIrUpamAsthitaH |
surANAmasurANAM cha yuddhaM chakre sudAruNam ||2-22-41

amR^itArthe purA chApi devadaityasamAgame |
dadhAra mandaraM viShNurakUpAra iti shrutiH ||2-22-42

vapurvAmanamAsthAya nandanIyaM purA baleH |
tribiH kramaistu  trI.NllokA~njahAra tridivAlayam ||2-22-43

chaturdhA tejaso bhAgaM kR^itvA dAsharathe gR^ihe |
sa eva rAmasaMj~no vai rAvaNaM vyanashattadA ||2-22-44 

evameSha nikR^ityA vai tattadrUpamupAgataH |
sAdhayitvA.a.atmanaH kAryaM surANAmarthasiddhaye||2-22-45

tadeSha nUnaM viShNurvA shakro vA marutAM patiH |
matsAdhanechChaya prApto nArado mAM prayuktavAn ||2-22-46

atra me sha~Nkate  buddhirvasudevaM prati dhruvA |
asya buddhivisheSheNa vayaM kAtaratAM gatAH ||2-22-47

ahaM hi khaTvA~Ngavane nAradena samAgataH |
dvitIyaM sa hi mAM vipraH punarevAbravIdvachaH ||2-22-48

yastvayA hi kR^ito yatnaH kaMsa garbhakr^ite mahAn |
vasudevena te rAtrau tatkarma viphalIkR^itam ||2-22-49

dArikA yA tvayA rAtrau shilAyAM kamsa pAtitA |
tAM yashodAsutAM viddhi kR^iShNaM cha vasudevajam ||2-22-50

rAtrau vyAvartitAvetau garbhau tava vadhAya vai |
vasudevena saMdhAya mitrarUpeNa shatruNA ||2-22-51

sA tu kanyA yashodAyA vindhye parvatasattame |
hatvA shumbhanishumbhau dvau dAnavau nagachAriNau ||2-22-52

kR^itAbhiShekA varadA bhUtasa~NghaniShevitA |
archyate dasyubhirghorairmahAbalipashupriyA ||2-22-53

surApishitapUrNAbhyAM kumbhAbhyAmupashobhitA |
mayurA~Ngadachitraishcha barhabhArairvibhUShitA ||2-22-54 

hR^iShTakukkuTasaMnAdaM vanaM vAyasanAditam |
mR^igasa~Nghaishcha saMpURnAmaviruddhaishcha pakShibhiH ||2-22-55

simhavyAghravarAhANAM nAdena pratinAditam |
vR^ikShagambhIranibiDaM kAntAraiH sarvato vR^itam ||2-22-56

divyabhR^i~NgAruchamarairAdarshairupashobhitam ||
devatUryaninAdaishcha shatashaH pratinAditam ||2-22-57

sthAnaM tasyA nage vindhye nirmitaM svena tejasA |
ripUNAM trAsajananI nityaM tatra manorame ||2-22-58

vasate paramaprItA devatairapi pUjitA |
yastvayaM nandagopasya kR^iShNa ityuchyate sutaH ||2-22-59

atra me nAradaH prAha sumahatkarmakAraNam |
dvitIyo vasudevAdvai vAsudevo bhaviShyati ||2-22-60

sa hi te sahajo mR^ityurbAndhavashcha bhaviShyati |
sa  eva vAsudevo vai vasudevasuto balI |
bAndhavo dharmato mahyaM hR^idayenAntako ripuH ||2-22-61

yathA hi vAyaso mUrdhni padbhyAM yasyAvatiShThati |
netre tudati tasyaiva vaktreNAbhiShagR^iddhinA ||2-22-62

vasudevastathaivAyaM saputraj~nAtibAndhavaH |
Chinatti mama mUlANi bhu~Nkte cha mama pArshvataH ||2-22-63

bhrUNahatyApi saMtAryA govadhaH strIvadho.api vA |
na kR^itaghnasya loko.asti bAndhavasya visheShataH ||2-22-64


patitAnugataM mArgaM niShevatyachireNa saH |
yaH kR^itaghno.anubandhena prItiM vahati dAruNAm ||2-22-65

narakAdhyuShitaH panthA gantavyastena dAruNaH |
apApe pApahR^idayo yaH pApamanutiShThati ||2-22-66

ahaM vA svajanaH shlAghyaH sa vA shlAghyataraH sutaH |
niyamairguNavR^ittena tvayA bAndhavakAmyayA ||2-22-67

hastinAM kalahe ghore vadhamR^ichChanti vIrudhaH |
yuddhavyuparame te tu sahAshnanti mahAvane |2-22-68

bAndhavAnAmapi tathA bhedakAle samutthite |
badhyate yo.antaraprepsuH svajano yadi vetaraH ||2-22-69

kAlastvaM hi vinAshAya mayA puShTo vijAnatA |
vasudevakulasyAsya yadvirodhayase bhR^isham ||2-22-70

amarShI vairashIlashcha sadA pApamatiH shaThaH |
sthAne yadukulaM mUDha shochanIyaM tvayA kR^itam ||2-22-71

vasudeva vR^ithA vR^iddha yanmayA tvaM puraskR^itaH |
shvetena shirasA vR^iddho naiva varShashatairbhavet ||2-22-72

yasyabuddhiH pariNatA sa vai vR^iddhataro nR^iNAm |
na tena vR^iddho bhavati yenAsya palitaM shiraH ||2-22-73

tvaM cha karkashashIlashcha buddhyA cha na bahushrutaH |
kevalaM vayasA vR^iddho yathA sharadi toyadaH ||2-22-74 

kiM cha tvaM sAdhu jAnIShe vasudeva vR^ithAmate |
mR^ite kaMse mama suto mathurAM pAlayiShyati ||2-22-75

ChinnAshastvaM vR^ithAvR^iddho mithyA tvevaM vichAritam |
jijIviShurna so.apyasti yo. avatiShThenmamAgrataH||2-22-76

prahartukAmo vishvaste yastvaM duShTena chetasA |
tatte pratikariShye.ahaM putrayostava pashyataH ||2-22-77 

na me vR^iddhavadhaH kashchiddvijastrIvadha eva cha |
KR^itapUrvaH kariShye vA visheSheNa tu bAndhave ||2-22-78

iha tvaM jAtasaMvR^iddho mama pitrA vivardhitaH |
pitR^iShvasushcha me bhartA yadUnAM prathamo guruH ||2-22-79

kule mahati vikhyAtaH prathite chakravartinAm |
gurvarthaM pUjitaH sadbhirmahadbhirdharmabuddhibhiH ||2-22-80

kiM kariShyAmahe sarve satsu vaktavyatAM gatAH |
yadUnAM yUthamukhyasya yasya te vR^ittamIdR^isham ||2-22-81

madvadho vA jayo vAtha vasudevasya durnayaiH |
satsu yAsyanti puruShA yadUnAmavaguNThitAH || 2-22-82 

tvayA hi madvadhopAyaM tarkamANena vai mR^idhe |
avishvAsyaM kR^itaM karma vAchyAshcha yadavaH kR^itAH ||2-22-83 

ashAmyaM vairamutpannaM mama kR^iShNasya chobhayoH |
shAntimekatare shAntiM gate yAsyanti yAdavAH ||2-22-84

gachCha dAnapate kShipram tAvihAnayituM vrajAt |
nandagopaM cha gopAMshcha karadAnmama shAsanAt ||2-22-85

vAchyashcha nandagopo vai karamAdAya vArShikam |
shIghramAgachCha nagaraM gopaiH saha samanvitaH ||2-22-86

kR^iShNasa~NkarShaNau chaiva vasudevasutAvubhau |
drashTumichChati vai kaMsaH sabhR^ityaH sapurohitaH ||2-22-87

etau yuddhavidau ra~Nge kAlanirmANayodhinau |
dR^iDhau cha kR^itinau chaiva shR^iNomi vyAyatodyamau ||2-22-88

asmAkamapi mallau dvau sajjau yuddhakR^itotsavau |
tAbhyAM saha niyotsyete tau yuddhakushalAvubhau ||2-22-89

draShTavyau cha mayAvashyaM bAlau tAvamaropamau |
pitR^iShvasuH sutau mukhyau vrajavAsau vanecharau ||2-22-90

vaktavyaM cha vraje tasminsamIpe vrajavAsinAm |
rAjA dhanurmakhaM nAma kArayiShyati vai sukhI ||2-22-91

sannikR^iShTaM vane te tu nivasantu yathAsukham |
janasyAmantritasyArthe yatha syAtsarvamavyayam ||2-22-92

payasaH sarpiShashchaiva dadhno dadhyuttarasya cha |
yathAkAmapradAnAya bhojyAdhishrayaNAya cha ||2-22-93

akrUra gachCha shIghraM tvaM tAvAnaya mamAj~nayA |
saMkarShaNaM cha kR^iShNaM cha draShTuM kautUhalaM hi me ||2-22-94     

tayorAgamane prItiH paramA matkR^itA bhavet |
dR^iShTvA tu tau mahAvIryau tadvidhAsyAmi yaddhitam ||2-22-95

shAsanaM yadi vA shrutvA mama tau paribhAShitam |
nAgachChetAm yathAkAlaM nigrAhyAvapi tau mama ||2-22-96

sAntvameva tu bAleShu pradhAnaM prathamo nayaH |  
madhureNaiva tau mandau svayamevAnayAshu vai ||2-22-97

akrUra kuru me prItimetAM paramadurlabhAm |
yadi vA nopajapto.asi vasudevena suvrata ||2-22-98

tathA kartavyametaddhi yatha tAvAgamiShyataH |
evamAkShipyamANo.api vasudevo vasUpamaH |
sAgarAkAramAtmAnaM niShprakampamadhArayat ||2-22-99

vAkChalyaistADyamAnastu kaMsenAdIrghadarshinA |
kShamAM manasi saMdhAya nottaraM pratyabhAShata ||2-22-100

ye tu taM dadR^ishustatra kShipyamANamanekadhA |
dhigdhigityasakR^itte vai shanairUchuravA~NmukhAH ||2-22-101

akrUrastu mahAtejA jAnandivyena chakShuShA |
jalaM dR^iShTveva tR^iShitaH preShitaH prItimAnabhUt |2-22-102

tasminneva muhUrte tu mathurAyAH sa niryayau |
prItimAnpuNDarIkAkShaM drasShTuM dAnapatiH svayam ||2-22-103 

iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
akrUraprasthAne dvAviMsho.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்