Thursday 21 May 2020

விஷ்ணும் ப்ரதி ப்ருதி²வ்யா வாக்யம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 52

அத² த்³விபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

விஷ்ணும் ப்ரதி ப்ருதி²வ்யா வாக்யம்

Lord Vishnu and Goddess Earth
வைஸ²ம்பாயன உவாச
பா³ட⁴மித்யேவ ஸஹ தைர்து³ர்தி³னாம்போ⁴த³னி꞉ஸ்வன꞉ |
ப்ரதஸ்தே² து³ர்தி³னாகாரஹ் ஸது³ர்தி³ன இவாசல꞉ ||1-52-1

ஸமுக்தாமணிவித்³யோதம் ஸசந்த்³ராம்போ⁴த³வர்சஸம் |
ஸஜடாமண்ட³லம் க்ருத்ஸ்னம் ஸ பி³ப்⁴ரச்ச்²ரீத⁴ரோ ஹரி꞉ ||1-52-2

ஸ சாஸ்யோரஸி விஸ்தீர்ணே ரோமாஞ்சோத்³க³தராஜிமான் |
ஸ்ரீவத்ஸோ ராஜதே ஸ்²ரீமாம்ஸ்தனத்³வயமுகா²ஞ்சித꞉ ||1-52-3

பீதே வஸானோ வஸனே லோகானாம் கு³ருரவ்யய꞉ |
ஹரி꞉ ஸோ(அ)ப⁴வதா³லக்ஷ்ய꞉ ஸ ஸந்த்⁴யாப்⁴ர இவாசல꞉ ||1-52-4

தம் வ்ரஜந்தம் ஸுபர்ணேன பத்³மயோனிக³தானுக³ம் |
அனுஜக்³மு꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே தத்³க³தாஸக்தசக்ஷுஷ꞉ ||1-52-5

நாதிதீ³ர்கே⁴ண காலேன ஸம்ப்ராப்தா ரத்னபர்வதம் |
த³த்³ருஸு²ர்தே³வதாஸ்தத்ர தாம் ஸபா⁴ம் காமரூபிணீம் ||1-52-6

மேரோ꞉ ஸி²க²ரவின்யஸ்தாம் ஸம்யுக்தாம் ஸூர்யவர்சஸா |
காஞ்சனஸ்தம்ப⁴ரசிதாம் வஜ்ரஸந்தா⁴னதோரணாம் ||1-52-7

மனோனிர்மாணசித்ராட்⁴யாம் விமானஸ²தமாலினீம் |
ரத்னஜாலாந்தரவதீம் காமகா³ம் ரத்னபூ⁴ஷிதாம் ||1-52-8

க்லுப்தரத்னஸமாகீர்ணாம் ஸர்வர்துகுஸுமோத்கடாம் |
தே³வமாயாத⁴ராம் தி³வ்யாம் விஹிதாம் விஸ்²வகர்மணா ||1-52-9

தாம் ஹ்ருஷ்டமனஸ꞉ ஸர்வே யதா²ஸ்தா²னம் யதா²விதி⁴ |
யதா²னிதே³ஸ²ம் த்ரித³ஸா² விவிஸு²ஸ்தே ஸபா⁴ம் ஸு²பா⁴ம் ||1-52-10

தே நிஷேது³ர்யதோக்தேஷு விமானேஷ்வாஸனேஷு ச |
ப⁴த்³ராஸனேஷு பீடே²ஷு குதா²ஸ்வாஸ்தரணேஷு ச ||1-52-11

தத꞉ ப்ரப⁴ஞ்ஜனோ வாயுர்ப்³ரஹ்மணா ஸது⁴ சோதி³த꞉ |
மா ஸ²ப்³த³மிதி ஸர்வத்ர ப்ரசக்ராமாத² தாம் ஸபா⁴ம் ||1-52-12

நி꞉ஸ²ப்³த³ஸ்திமிதே தஸ்மின்ஸமாஜே த்ரிதி³வௌகஸாம் |
ப³பா⁴ஷே த⁴ரணீ வாக்யம் கே²தா³த்கருணபா⁴ஷினீ ||1-52-13

த⁴ரண்யுவாச
த்வயா தா⁴ர்யா த்வஹம் தே³வ த்வயா வை தா⁴ர்யதே ஜக³த் |
த்வம் தா⁴ரயஸி பூ⁴தானி பு⁴வனானி பி³ப⁴ர்ஷி ச ||1-52-14

யத்த்வயா தா⁴ர்யதே கிஞ்சித்தேஜஸா ச ப³லேன ச |
ததஸ்தவ ப்ரஸாதே³ன மயா யத்னாச்ச தா⁴ர்யதே |1-52-15

த்வயா த்⁴ருதம் தா⁴ரயாமி நாத்⁴ருதம் தா⁴ரயாம்யஹம் |
ந ஹி தத்³வித்³யதே பூ⁴தம் யத்த்வயா நானுதா⁴ர்யதே ||1-52-16

த்வமேவ குருஷே தே³வ நாராயண யுகே³ யுகே³ |
மம பா⁴ராவதரணம் ஜக³தோ ஹிதகாம்யயா ||1-52-17

தவைவ தேஜஸா க்ராந்தாம் ரஸாதலதலம் க³தாம் |
த்ராயஸ்வ மாம் ஸுரஸ்²ரேஷ்ட² த்வாமேவ ஸ²ரணம் க³தாம் ||1-52-18

தா³னவை꞉ பீட்³யமானாஹம் ராக்ஷஸைஸ்²ச து³ராத்மபி⁴꞉ |
த்வாமேவ ஸ²ரணம் நித்யமுபாயாஸ்யே ஸனாதனம் ||1-52-19

தாவன்மே(அ)ஸ்தி ப⁴யம் பூ⁴யோ யாவன்ன த்வாம் ககுத்³மினம் |
ஸ²ரணம் யாமி மனஸா ஸ²தஸோ² ஹ்யுபலக்ஷயே ||1-52-20

அஹமாதௌ³ புராணஸ்ய ஸங்க்ஷிப்தா பத்³மயோனினா |
மாவருந்தா⁴ம் க்ருதௌ பூர்வம் ம்ருன்மயௌ த்³வௌ மஹாஸுரௌ ||1-52-21

கர்ணஸ்ரோதோத்³ப⁴வௌ தௌ ஹி விஷ்ணோரஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
மஹார்ணவே ப்ரஸ்வபத꞉ காஷ்ட²குட்³யஸமௌ ஸ்தி²தௌ ||1-52-22

தௌ விவேஸ² ஸ்வயம் வாயுர்ப்³ரஹ்மனா ஸாது⁴ சோதி³த꞉ |
தி³வம் ப்ரச்சா²த³யந்தௌ து வவ்ருதா⁴தே மஹாஸுரௌ ||1-52-23

வாயுப்ராணௌ து தௌ க்³ருஹ்ய ப்³ரஹ்மா பர்யம்ருஸ²ச்ச²னை꞉ |
ஏகம் ம்ருது³தரம் மேனே கடி²னம் வேத³ சாபரம் ||1-52-24

நாமனீ து தயோஸ்²சக்ரே ஸ விபு⁴꞉ ஸலிலோத்³ப⁴வ꞉ |
ம்ருது³ஸ்த்வயம் மது⁴ர்னாம கடி²ன꞉ கைடபோ⁴(அ)ப⁴வத் ||1-52-25

தௌ தை³த்யௌ க்ருதனாமானௌ சேரதுர்ப³லத³ர்பிதௌ |
ஸர்வமேகார்ணவம் லோகம் யோத்³து⁴காமௌ ஸுது³ர்ஜயௌ ||1-52-26

தாவாக³தௌ ஸமாலோக்ய ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ |
ஏகார்ணவாம்பு³னிசயே தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ||1-52-27

ஸ பத்³மே பத்³மனாப⁴ஸ்ய நாபி⁴மத்⁴யாத்ஸமுத்தி²தே |
ரோசயாமாஸ வஸதிம் கு³ஹ்யாம் ப்³ரஹ்மா சதுர்முக²꞉ ||1-52-28

தாவுபௌ⁴ ஜலக³ர்ப⁴ஸ்தௌ² நாராயணபிதாமஹௌ |
ப³ஹூன்வர்ஷக³ணானப்ஸு ஸ²யானௌ ந சகம்பது꞉ ||1-52-29

அத² தீ³ர்க⁴ஸ்ய காலஸ்ய தாவுபௌ⁴ மது⁴கைடபௌ⁴ |
ஆஜக்³மதுஸ்தமுத்³தே³ஸ²ம் யத்ர ப்³ரஹ்மா வ்யவஸ்தி²த꞉ ||1-52-30

த்³ருஷ்ட்வா தாவஸுரௌ கோ⁴ரௌ மஹாகாயௌ து³ராஸதௌ³ |
ப்³ரஹ்மணா தாடி³தோ விஷ்ணு꞉ பத்³மனாலேன வை ததா³ |
உத்பபாதாத² ஸ²யனாத்பத்³மனாபோ⁴ மஹாத்³யுதி꞉ ||1-52-31

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் தயோஸ்தஸ்ய ச வை ததா³ |
ஏகார்ணவே ததா³ லோகே த்ரைலோக்யே ஜலதாம் க³தே ||1-52-32

ததா³பூ⁴த்துமுலம் யுத்³த⁴ம் வர்ஷஸங்க்²யாஸஹஸ்ரஸ²꞉ |
ந ச தாவஸுரௌ யுத்³தே⁴ ததா³ ஸ்²ரமமவாபது꞉ ||1-52-33

அதா²தோ தீ³ர்க⁴காலஸ்ய தௌ தை³த்யௌ யுத்³த⁴து³ர்மதௌ³ |
ஊசது꞉ ப்ரீதமனஸௌ தே³வம் நாராயணம் ஹரிம் ||1-52-34

ப்ரீதௌ ஸ்வஸ்தவ யுத்³தே⁴ன ஸ்²லாக்⁴யஸ்த்வம் ம்ருத்யுராவயோ꞉ |
ஆவாம் ஜஹி ந யத்ரோர்வீ ஸலிலேன பரிப்லுதா ||1-52-35

ஹதௌ ச தவ புத்ரத்வம் ப்ராப்னுயாவ꞉ ஸுரோத்தம |
யோ ஹ்யாவாம் யுதி⁴ நிர்ஜேதா தஸ்யாவாம் விஹிதௌ ஸுதௌ ||1-52-36

ஸ து க்³ருஹ்ய ம்ருதே⁴ தோ³ர்ப்⁴யாம் தை³த்யௌ தாவப்⁴யபீட³யத் |
ஜக்³மதுர்னித⁴னம் சாபி தாவுபௌ⁴ மது⁴கைடபௌ⁴ ||1-52-37

தௌ ஹதௌ சாப்லுதௌ தோயே வபுர்ப்⁴யாமேகதாம் க³தௌ |
மேதோ³ முமுசதுர்தை³த்யௌ மத்²யமானௌ ஜலோர்மிபி⁴꞉ ||1-52-38

மேத³ஸா தஜ்ஜலம் வ்யாப்தம் தாப்⁴யாமந்தர்த³தே⁴(அ)னக⁴꞉ |
நாராயணஸ்²ச ப⁴க³வானஸ்ருஜத்ஸ புன꞉ ப்ரஜா꞉ ||1-52-39

தை³த்யயோர்மேத⁴ஸா ச்ச²ன்னா மேதி³னீதி தத꞉ ஸ்ம்ருதா |
ப்ரபா⁴வாத்பத்³மனாப⁴ஸ்ய ஸா²ஸ்²வதீ ஜக³தீ க்ருதா ||1-52-40

வாராஹேண புரா பூ⁴த்வா மார்கண்டே³யஸ்ய பஸ்²யத꞉ |
விஷாணேனாஹமேகேன தோயமத்⁴யாத்ஸமுத்³த்⁴ருதா ||1-52-41

ஹ்ருதாஹம் க்ரமதோ பூ⁴யஸ்ததா³ யுஷ்மாகமக்³ரத꞉ |
ப³லே꞉ ஸகாஸா²த்³தை³த்யஸ விஷ்ணுனா ப்ரப⁴விஷ்ணுனா ||1-52-42

ஸாம்ப்ரதம் கி²த்³யமானாஹமேனமேவ க³தா³த⁴ரம் |
அனாதா² ஜக³தோ நாத²ம் ஸ²ரண்யம் ஸ²ரணம் க³தா ||1-52-43

அக்³னி꞉ ஸுவர்ணஸ்ய கு³ருர்க³வாம் ஸூர்யோ கு³ரு꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
நக்ஷத்ராணாம் கு³ரு꞉ ஸோமோ மம நாராயணோ கு³ரு꞉ ||1-52-44

யத³ஹம் தா⁴ரயாம்யேகா ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் |
மயா த்⁴ருதம் தா⁴ரயதே ஸர்வமேதத்³க³தா³த⁴ர꞉ ||1-52-45

ஜாமத³க்³ன்யேன ராமேண பா⁴ராவதரணேப்ஸயா |
ரோஷாத்த்ரி꞉ஸப்தக்ரித்த்வோஹம் க்ஷத்ரியைர்விப்ரயோஜிதா ||1-52-46

ஸா(அ)ஸ்மி வேத்³யாம் ஸமாரோப்ய தர்பிதா ந்ருபஸோ²ணிதை꞉ |
பா⁴ர்க³வேண பிது꞉ ஸ்²ராத்³தே⁴ கஸ்²யபாய நிவேதி³தா ||1-52-47

மாம்ஸமேதோ³ஸ்தி²து³ர்க³ந்தா⁴ தி³க்³தா⁴ க்ஷத்ரியஸோ²ணிதை꞉ |
ரஜஸ்வலேவ யுவதி꞉ கஸ்²யபம் ஸமுபஸ்தி²தா ||1-52-48

ஸ மாம் ப்³ரஹ்மர்ஷிரப்யாஹ கிமுர்வி த்வமவாங்முகீ² |
வீரபத்னீவ்ரதமித³ம் தா⁴ரயந்தீ விஷீத³ஸி ||1-52-49

ஸாஹம் விஜ்ஞாபிதவதீ கஸ்²யபம் லோகபா⁴வனம் |
பதயோ மே ஹதா ப்³ரஹ்மன்பா⁴ர்க³வேண மஹாத்மனா ||1-52-50

ஸாஹம் விஹீனா விக்ராந்தை꞉ க்ஷத்ரியை꞉ ஸ²ஸ்த்ரவ்ருத்திபி⁴꞉ |
வித⁴வா ஸூ²ன்யனக³ரா ந தா⁴ரயிதுமுத்ஸஹே ||1-52-51

தன்மஹ்யம் தீ³யதாம் ப⁴ர்தா ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்ஸமோ ந்ருப꞉ |
ரக்ஷேத்ஸக்³ராமனக³ராம் யோ மாம் ஸாக³ரமாலினீம் ||1-52-52

ஸ ஸ்²ருத்வா ப⁴க³வான்வாக்யம் பா³ட⁴மித்யப்³ரவீத்ப்ரபு⁴꞉ |
ததோ மாம் மானவேந்த்³ராய மனவே ஸ ப்ரத³த்தவான் ||1-52-53

ஸா மனுப்ரப⁴வம் தி³வ்யம் ப்ராப்யேக்ஷ்வாகுகுலம் ந்ருபம் |
விபுலேனாஸ்மி காலேன பார்தி²வாத்பார்தி²வம் க³தா ||1-52-54

ஏவம் த³த்தாஸ்மி மனவே மானவேந்த்³ராய தீ⁴மதே |
பு⁴க்தா ராஜஸஹஸ்ரைஸ்²ச மஹர்ஷிகுலஸம்மிதை꞉ ||1-52-55

ப³ஹவ꞉ க்ஷத்ரியா꞉ ஸூ²ரா மாம் ஜித்வா தி³வமாஸ்²ரிதா꞉ |
தே ச காலவஸ²ம் ப்ராப்ய மய்யேவ ப்ரலயம் க³தா꞉ ||1-52-56

மத்க்ருதே விக்³ரஹா லோகே வ்ருத்தா வர்தந்த ஏவ ச |
க்ஷத்ரியாணாம் ப³லவதாம் ஸங்க்³ராமேஷ்வனிவர்தினாம் ||1-52-57

ஏதத்³யுஷ்மத்ப்ரவ்ருத்தேன தை³வேன பரிபால்யதே |
ஜக³த்³தி⁴தார்த²ம் குருத ராஜ்ஞாம் ஹேதும் ரணக்ஷயே ||1-52-58

யத்³யஸ்தி மயி காருண்யம் பா⁴ரஸை²தி²ல்யகாரணாத் |
ஏகஸ்²சக்ரத⁴ர꞉ ஸ்²ரீமானப⁴யம் மே ப்ரயச்ச²து ||1-52-59

யமஹம் பா⁴ரஸந்தப்தா ஸம்ப்ராப்தா ஸ²ரணார்தி²னீ |
பா⁴ரோ யத்³யவரோப்தவ்யோ விஷ்ணுரேஷ ப்³ரவீது மாம் ||1-52-60

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி த⁴ரணீவாக்யே
த்³விபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ |


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_52_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam - Part 1- Harivamsha Parva`
Chapter 52 - Mother
Earth's Request
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, January 7, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------

atha dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH

viShNuM prati pR^ithivyA vAkyam

vaishaMpAyana uvAcha
bADhamityeva saha tairdurdinAmbhodaniHsvanaH |
pratasthe durdinAkArah sadurdina ivAchalaH ||1-52-1

samuktAmaNividyotaM sachandrAmbhodavarchasam |
sajaTAmaNDalaM kR^itsnaM sa bibhrachChrIdharo hariH ||1-52-2

sa chAsyorasi vistIrNe romA~nchodgatarAjimAn |
srIvatso rAjate shrImAMstanadvayamukhA~nchitaH ||1-52-3

pIte vasAno vasane lokAnAM gururavyayaH |
hariH so.abhavadAlakShyaH sa saMdhyAbhra ivAchalaH ||1-52-4

taM vrajantaM suparNena padmayonigatAnugam |
anujagmuH surAH sarve tadgatAsaktachakShuShaH ||1-52-5

nAtidIrgheNa kAlena saMprAptA ratnaparvatam |
dadR^ishurdevatAstatra tAM sabhAM kAmarUpiNIm ||1-52-6

meroH shikharavinyastAM samyuktAM sUryavarchasA |
kA~nchanastambharachitAM vajrasandhAnatoraNAm ||1-52-7

manonirmANachitrADhyAM vimAnashatamAlinIm |
ratnajAlAntaravatIM kAmagAM ratnabhUShitAm ||1-52-8

kL^iptaratnasamAkIrNAM sarvartukusumotkaTAm |
devamAyAdharAM divyAM vihitAM vishvakarmaNA ||1-52-9

tAM hR^iShTamanasaH sarve yathAsthAnaM yathAvidhi |
yathAnideshaM tridashA vivishuste sabhAM shubhAm ||1-52-10

te niSheduryatokteShu vimAneShvAsaneShu cha |
bhadrAsaneShu pITheShu kuthAsvAstaraNeShu cha ||1-52-11

tataH prabha~njano vAyurbrahmaNA sadhu choditaH |
mA shabdamiti sarvatra prachakrAmAtha tAM sabhAm ||1-52-12

niHshabdastimite tasminsamAje tridivaukasAM |
babhAShe dharaNI vAkyaM khedAtkaruNabhAShinI ||1-52-13

dharaNyuvAcha
tvayA dhAryA tvahaM deva tvayA vai dhAryate jagat |
tvaM dhArayasi bhUtAni bhuvanAni bibharShi cha ||1-52-14

yattvayA dhAryate ki~nchittejasA cha balena cha |
tatastava prasAdena mayA yatnAchcha dhAryate |1-52-15

tvayA dhR^itaM dhArayAmi nAdhR^itaM dhArayAmyaham |
na hi tadvidyate bhUtaM yattvayA nAnudhAryate ||1-52-16

tvameva kuruShe deva nArAyaNa yuge yuge |
mama bhArAvataraNaM jagato hitakAMyayA ||1-52-17

tavaiva tejasA krAntAM rasAtalatalaM gatAm |
trAyasva mAM surashreShTha tvAmeva sharaNaM gatAm ||1-52-18

dAnavaiH pIDyamAnAhaM rAkShasaishcha durAtmabhiH |
tvAmeva sharaNaM nityamupAyAsye sanAtanam ||1-52-19

tAvanme.asti bhayaM bhUyo yAvanna tvAM kakudminam |
sharaNaM yAmi manasA shatasho hyupalakShaye ||1-52-20

ahamAdau purANasya saMkShiptA padmayoninA |
mAvarundhAM kR^itau pUrvaM mR^inmayau dvau mahAsurau ||1-52-21

karNasrotodbhavau tau hi viShNorasya mahAtmanaH |
mahArNave prasvapataH kAShThakuDyasamau sthitau ||1-52-22

tau vivesha svayaM vAyurbrahmanA sAdhu choditaH |
divaM prachChAdayantau tu vavR^idhAte mahAsurau ||1-52-23

vAyuprANau tu tau gR^ihya brahmA paryamR^ishachChanaiH |
ekaM mR^idutaraM mene kaThinaM veda chAparam ||1-52-24

nAmanI tu tayoshchakre sa vibhuH salilodbhavaH |
mR^idustvayaM madhurnAma kaThinaH kaiTabho.abhavat ||1-52-25

tau daityau kR^itanAmAnau cheraturbaladarpitau |
sarvamekArNavaM lokaM yoddhukAmau sudurjayau ||1-52-26

tAvAgatau samAlokya brahmA lokapitAmahaH |
ekArNavAmbunichaye tatraivAntaradhIyata ||1-52-27

sa padme padmanAbhasya nAbhimadhyAtsamutthite |
rochayAmAsa vasatiM guhyAM brahmA chaturmukhaH ||1-52-28

tAvubhau jalagarbhasthau nArAyaNapitAmahau |
bahUnvarShagaNAnapsu shayAnau na chakaMpatuH ||1-52-29

atha dIrghasya kAlasya tAvubhau madhukaiTabhau |
AjagmatustamuddeshaM yatra brahmA vyavasthitaH ||1-52-30

dR^iShTvA tAvasurau ghorau mahAkAyau durAsadau |
brahmaNA tADito viShNuH padmanAlena vai tadA |
utpapAtAtha shayanAtpadmanAbho mahAdyutiH ||1-52-31

tadyuddhamabhavadghoraM tayostasya cha vai tadA |
ekArNave tadA loke trailokye jalatAM gate ||1-52-32

tadAbhUttumulaM yuddhaM varShasaMkhyAsahasrashaH |
na cha tAvasurau yuddhe tadA shramamavApatuH ||1-52-33

athAto dIrghakAlasya tau daityau yuddhadurmadau |
UchatuH prItamanasau devaM nArAyaNaM harim ||1-52-34

prItau svastava yuddhena shlAghyastvaM mR^ityurAvayoH |
AvAM jahi na yatrorvI salilena pariplutA ||1-52-35

hatau cha tava putratvaM prApnuyAvaH surottama |
yo hyAvAM yudhi nirjetA tasyAvAM vihitau sutau ||1-52-36

sa tu gR^ihya mR^idhe dorbhyAM daityau tAvabhyapIDayat |
jagmaturnidhanaM chApi tAvubhau madhukaiTabhau ||1-52-37

tau hatau chAplutau toye vapurbhyAmekatAM gatau |
medo mumuchaturdaityau mathyamAnau jalormibhiH ||1-52-38

medasA tajjalaM vyAptaM tAbhyAmantardadhe.anaghaH |
nArAyaNashcha bhagavAnasR^ijatsa punaH prajAH ||1-52-39

daityayormedhasA chChannA medinIti tataH smR^itA |
prabhAvAtpadmanAbhasya shAshvatI jagatI kR^itA ||1-52-40

vArAheNa purA bhUtvA mArkaNDeyasya pashyataH |
viShANenAhamekena toyamadhyAtsamuddhR^itA ||1-52-41

hR^itAhaM kramato bhUyastadA yuShmAkamagrataH |
baleH sakAshAddaityasa viShNunA prabhaviShNunA ||1-52-42

sAmprataM khidyamAnAhamenameva gadAdharam |
anAthA jagato nAthaM sharaNyaM sharaNaM gatA ||1-52-43

agniH suvarNasya gururgavAM sUryo guruH smR^itaH |
nakShatrANAM guruH somo mama nArAyaNo guruH ||1-52-44

yadahaM dhArayAmyekA jagatsthAvaraja~NgamaM |
mayA dhR^itaM dhArayate sarvametadgadAdharaH ||1-52-45

jAmadagnyena rAmeNa bhArAvataraNepsayA |
roShAttriHsaptakrittvohaM kShatriyairviprayojitA ||1-52-46

sA.asmi vedyAM samAropya tarpitA nR^ipashoNitaiH |
bhArgaveNa pituH shrAddhe kashyapAya niveditA ||1-52-47

mAmsamedosthidurgandhA digdhA kShatriyashoNitaiH |
rajasvaleva yuvatiH kashyapaM samupasthitA ||1-52-48

sa mAM brahmarShirapyAha kimurvi tvamavA~NmukhI |
vIrapatnIvratamidaM dhArayantI viShIdasi ||1-52-49

sAhaM vij~nApitavatI kashyapaM lokabhAvanam |
patayo me hatA brahmanbhArgaveNa mahAtmanA ||1-52-50

sAhaM vihInA vikrAntaiH kShatriyaiH shastravR^ittibhiH |
vidhavA shUnyanagarA na dhArayitumutsahe ||1-52-51

tanmahyaM dIyatAM bhartA bhagavaMstvatsamo nR^ipaH |
rakShetsagrAmanagarAM yo mAM sAgaramAlinIm ||1-52-52

sa shrutvA bhagavAnvAkyaM bADhamityabravItprabhuH |
tato mAM mAnavendrAya manave sa pradattavAn ||1-52-53

sA manuprabhavaM divyaM prApyekShvAkukulaM nR^ipam |
vipulenAsmi kAlena pArthivAtpArthivaM gatA ||1-52-54

evaM dattAsmi manave mAnavendrAya dhImate |
bhuktA rAjasahasraishcha maharShikulasaMmitaiH ||1-52-55

bahavaH kShatriyAH shUrA mAM jitvA divamAshritAH |
te cha kAlavashaM prApya mayyeva pralayaM gatAH ||1-52-56

matkR^ite vigrahA loke vR^ittA vartanta eva cha |
kShatriyANAM balavatAM saMgrAmeShvanivartinAm ||1-52-57

etadyuShmatpravR^ittena daivena paripAlyate |
jagaddhitArthaM kuruta rAj~nAM hetuM raNakShaye ||1-52-58

yadyasti mayi kAruNyaM bhArashaithilyakAraNAt |
ekashchakradharaH shrImAnabhayaM me prayachChatu ||1-52-59

yamahaM bhArasaMtaptA saMprAptA sharaNArthinI |
bhAro yadyavaroptavyo viShNureSha bravItu mAm ||1-52-60

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi dharaNIvAkye
dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH |  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்