Wednesday 20 May 2020

விஷ்ணுதே³வஸம்வாத³꞉ | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 51

அத² ஏகபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

விஷ்ணுதே³வஸம்வாத³꞉


Lord Vishnu Goddess Lakshmi and Lord Brahma

வைஸ²ம்பாயன உவாச
தச்ச்²ருத்வா விஷ்ணுக³தி³தம் ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ |
உவாச பரமம் வாக்யம் ஹிதம் ஸர்வதி³வௌகஸாம் ||1-51-1

நாஸ்தி கிஞ்சித்³ப⁴யம் விஷ்ணோ ஸுராணாமஸுராந்தக |
யேஷாம் ப⁴வானப⁴யத³꞉ கர்ணதா⁴ரோ ரணே ரணே ||1-51-2

ஸ²க்ரே ஜயதி தே³வேஸே² த்வயி சாஸுரஸூத³னே |
த⁴ர்மே ப்ரயதமானானாம் மானவானாம் குதோ ப⁴யம் ||1-51-3

ஸத்யே த⁴ர்மே ச நிரதான்மானவான்விக³தஜ்வரான் |
நாகாலே த⁴ர்மிணோ ம்ருத்யு꞉ ஸ²க்னோதி ப்ரஸமீக்ஷிதும் ||1-51-4

மானவானாம் ச பதய꞉ பார்தி²வாஸ்²ச பரஸ்பரம் |
ஷத்³பா⁴க³முபபு⁴ஞ்ஜானா ந ப⁴யம் குர்வதே மித²꞉ ||1-51-5

தே ப்ரஜானாம் ஸு²ப⁴கரா꞉ கரதை³ரவக³ர்ஹிதா꞉ |
ஸுகரைர்விப்ரயுக்தர்தா²꞉ கோஸ²மாபூரயந்த்யுத ||1-51-6

ஸ்பீ²தாஞ்ஜனபதா³ன்ஸர்வான்பாலயந்த꞉ க்ஷமாபரா꞉ |
அதீக்ஷ்ணத³ண்டா³ம்ஸ்²சதுரோ வர்ணாஞ்ஜுகு³புரஞ்ஜஸா ||1-51-7

நோத்³வேஜனீயா பூ⁴தானாம் ஸசிவை꞉ ஸாது⁴பூஜிதா꞉ |
சதுரஞ்க³ப³லைர்கு³ப்தா꞉ ஷத்³கு³ணானுபபு⁴ஞ்ஜதே ||1-51-8

த⁴னுர்வேத³பரா꞉ ஸர்வே ஸர்வே வேதே³ஷு நிஷ்டி²தா꞉
யஜந்தே ச யதா²காலம் யஜ்ஞைர்விபுலத³க்ஷிணை꞉ ||1-51-9

வேதா³னதீ⁴த்ய தீ³க்ஷாபி⁴ர்மஹர்ஷீன்ப்³ரஹ்மசர்யயா |
ஸ்²ராத்³தை⁴ஸ்²ச மேத்⁴யை꞉ ஸ²தஸ²ஸ்தர்பயந்தி பிதாமஹான் ||1-5-10

நைஷாமவிதி³தம் கிஞ்சித்த்ரிவித⁴ம் பு⁴வி த்³ருஸ்²யதே |
வைதி³கம் லௌகிகம் சைவ த⁴ர்மஸா²ஸ்த்ரோக்தமேவ ச ||1-51-11

தே பராவரத்³ருஷ்டார்த² மஹர்ஷிஸமதேஜஸ꞉ |
பூ⁴ய꞉ க்ருதயுக³ம் கர்துமுத்ஸஹந்தே நராதி⁴பா꞉ ||1-51-12

தேஷாமேவ ப்ரபா⁴வேண ஸி²வம் வர்ஷதி வாஸவ꞉ |
யதா²ர்த²ம் ச வவுர்வாதா விரஜஸ்கா தி³ஸோ² த³ஸ² ||1-51-13

நிருத்பாதா ச வஸுதா⁴ ஸுப்ரசாராஸ்²ச கே² க்³ரஹா꞉ |
சந்த்³ரமாஸ்²ச ஸனக்ஷத்ர꞉ ஸௌம்யம் சரதி யோக³த꞉ ||1-51-14

அனுலோமகர꞉ ஸூர்யஸ்த்வயனே த்³வே சசார ஹ |
ஹவ்யைஸ்²ச விவிதை⁴ஸ்த்ரிப்த꞉ ஸு²ப⁴க³ந்தோ⁴ ஹுதாஸ²ன꞉ ||1-51-15

ஏவம் ஸம்யக்ப்ரவ்ருத்தேஷு விவ்ருத்³தே⁴ஷு மகா²தி³ஷு |
தர்பயத்ஸு மஹீம் க்ருத்ஸ்னாம் ந்ருணாம் காலப⁴யம் குத꞉ ||1-51-16

தேஷாம் ஜ்வலிதகீர்தீனாமன்யோன்யவஸ²வர்தினாம் |
ராஜ்ஞாம் ப³லைர்ப³லவதாம் பீட்³யதே வஸுதா⁴தலம் ||1-51-17

ஸேயம் பா⁴ரபரிஸ்²ராந்தா பீட்³யமானா நராதி⁴பை꞉ |
ப்ருதி²வீ ஸமனுப்ராப்தா நௌரிவாஸன்னவிப்லவா ||1-51-18

யுகா³ந்தஸத்³ருஸை² ரூபை꞉ ஸை²லோச்சலிதப³ந்த⁴னா |
ஜலோத்பீடா³குலா ஸ்வேத³ம் தா⁴ரயந்தீ முஹுர்முஹு꞉ ||1-51-19

க்ஷத்ரியாணாம் வபுர்பி⁴ஷ்ச தேஜஸா ச ப³லேன ச |
ந்ருணாம் ச ராஷ்ட்ரைர்விஸ்தீர்ணை꞉ ஸ்²ராம்யதீவ வஸுந்த⁴ரா ||1-51-20

புரே புரே நரபதி꞉ கோடிஸங்க்²யைர்ப³லைர்வ்ருத꞉ |
ராஸ்²ட்ரே ராஷ்ட்ரே ச ப³ஹவோ க்³ராமா꞉ ஸ²தஸஹஸ்ரஸ²꞉ ||1-51-21

பூ⁴மிபானாம் ஸஹஸ்ரைஸ்²ச தேஷாம் ச ப³லினாம் ப³லை꞉ |
க்³ராமாயுதாட்⁴யை ராஷ்ட்ரைஸ்²ச பூ⁴மிர்னிர்விவரா க்ருதா ||1-51-22

ஸேயம் நிராமயம் க்ருத்வா நிஸ்²சேஷ்டா காலமக்³ரத꞉ |
ப்ராப்தா மமாலயம் விஷ்ணோ ப⁴வாம்ஸ்²சாஸ்யா꞉ பரா க³தி꞉ ||1-51-23

கர்மபூ⁴மிர்மனுஷ்யாணாம் பூ⁴மிரேஷா வ்யதா²ம் க³தா |
யதா² ந ஸீதே³த்தத்கார்யம் ஜக³த்யேஷா ஹி ஸா²ஸ்²வதீ ||1-51-24

அஸ்யா ஹி பீட³னே தோ³ஷோ மஹான்ஸ்யான்மது⁴ஸூத³ன |
க்ரியாலோபஸ்²ச லோகானாம் பீடி³தம் ச ஜக³த்³ப⁴வேத் ||1-51-25

ஸ்²ராம்யதே வ்யக்தமேவேயம் பார்தி²வௌக⁴ப்ரபீடி³தா|
ஸஹஜாம் யா க்ஷமாம் த்யக்த்வா சலத்வமசலா க³தா ||1-51-26

தத³ஸ்யா꞉ ஸ்²ருதவந்த꞉ ஸ்ம தச்சாபி ப⁴வதா ஸ்²ருதம் |
பா⁴ராவதரணார்த²ம் ஹி மந்த்ரயாம ஸஹ த்வயா ||1-51-27

ஸத்பதே² ஹி ஸ்தி²தா꞉ ஸர்வே ராஜானோ ராஷ்ட்ரவர்த⁴னா꞉ |
நராணாம் ச த்ரயோ வர்ணா ப்³ராஹ்மணானநுயாயின꞉ ||1-51-28

ஸர்வம் ஸத்யபரம் வாக்யம் வர்ணா த⁴ர்மபராஸ்ததா² |
ஸர்வே வேத³பரா விப்ரா꞉ ஸர்வே விப்ரபரா நரா꞉ ||1-51-29

ஏவம் ஜக³தி வர்தந்தே மனுஷ்யா த⁴ர்மகாரணாத் |
யதா² த⁴ர்மவதோ⁴ ந ஸ்யாத்ததா² மந்த்ர꞉ ப்ரவர்த்யதாம் ||1-51-30

ஸதாம் க³திரியம் நான்யா த⁴ர்மஸ்²சாஸ்யா꞉ ஸுஸாத⁴னம் |
ராஜ்ஞாம் சைவ வத⁴꞉ கார்யோ த⁴ரண்யா பா⁴ரனிர்ணயே ||1-51-31

ததா³க³ச்ச² மஹாபா⁴க³ ஸஹ வை மந்த்ரகாரணாத் |
வ்ரஜாமோ மேருஸி²க²ரம் புரஸ்க்ருத்ய வஸுந்த⁴ராம் ||1-51-32

ஏதாவது³க்த்வா ராஜேந்த்³ர ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ |
ப்ருதி²வ்யா ஸஹ விஸ்²வாத்மா விரராம மஹாத்³யுதி꞉ ||1-51-33

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி பா⁴ராவதரணே
ஏகபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_51_mpr.html


## Harivamsha Mahapuranam- Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 51 - Conversation between Devas and Vishnu
Itranslated and proofread by KSRamachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, December 29, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------

atha ekapa~nchAshattamo.adhyAyaH

viShNudevasaMvAdaH

vaishaMpAyana uvAcha
tachChrutvA viShNugaditaM brahmA lokapitAmahaH |
uvAcha paramaM vAkyaM hitaM sarvadivaukasAm ||1-51-1

nAsti kiMchidbhayaM viShNo surANAmasurAntaka |
yeShAM bhavAnabhayadaH karNadhAro raNe raNe ||1-51-2

shakre jayati deveshe tvayi chAsurasUdane |
dharme prayatamAnAnAM mAnavAnAM kuto bhayam ||1-51-3

satye dharme cha niratAnmAnavAnvigatajvarAn |
nAkAle dharmiNo mR^ityuH shaknoti prasamIkShitum ||1-51-4

mAnavAnAM cha patayaH pArthivAshcha parasparam |
ShadbhAgamupabhu~njAnA na bhayaM kurvate mithaH ||1-51-5

te prajAnAM shubhakarAH karadairavagarhitAH |
sukarairviprayuktarthAH koshamApUrayantyuta ||1-51-6

sphItA~njanapadAnsarvAnpAlayantaH kShamAparAH |
atIkShNadaNDAMshchaturo varNA~njugupura~njasA ||1-51-7

nodvejanIyA bhUtAnAM sachivaiH sAdhupUjitAH |
chatura~ngabalairguptAH ShadguNAnupabhu~njate ||1-51-8

dhanurvedaparAH sarve sarve vedeShu niShThitAH
yajante cha yathAkAlaM yaj~nairvipuladakShiNaiH ||1-51-9

vedAnadhItya dIkShAbhirmaharShInbrahmacharyayA |
shrAddhaishcha medhyaiH shatashastarpayanti pitAmahAn ||1-5-10

naiShAmaviditaM ki~nchittrividhaM bhuvi dR^ishyate |
vaidikaM laukikaM chaiva dharmashAstroktameva cha ||1-51-11

te parAvaradR^iShTArtha maharShisamatejasaH |
bhUyaH kR^itayugaM kartumutsahante narAdhipAH ||1-51-12

teShAmeva prabhAveNa shivaM varShati vAsavaH |
yathArthaM cha vavurvAtA virajaskA disho dasha ||1-51-13

nirutpAtA cha vasudhA suprachArAshcha khe grahAH |
chandramAshcha sanakShatraH saumyaM charati yogataH ||1-51-14

anulomakaraH sUryastvayane dve chachAra ha |
havyaishcha vividhaistriptaH shubhagandho hutAshanaH ||1-51-15

evaM saMyakpravR^itteShu vivR^iddheShu makhAdiShu |
tarpayatsu mahIM kR^itsnAM nR^iNAM kAlabhayaM kutaH ||1-51-16

teShAM jvalitakIrtInAmanyonyavashavartinAm |
rAj~nAM balairbalavatAM pIDyate vasudhAtalam ||1-51-17

seyaM bhAraparishrAntA pIDyamAnA narAdhipaiH |
pR^ithivI samanuprAptA naurivAsannaviplavA ||1-51-18

yugAntasadR^ishai rUpaiH shailochchalitabandhanA |
jalotpIDAkulA svedaM dhArayantI muhurmuhuH ||1-51-19

kShatriyANAM vapurbhiShcha tejasA cha balena cha |
nR^iNAM cha rAShTrairvistIrNaiH shrAmyatIva vasundharA ||1-51-20

pure pure narapatiH koTisaMkhyairbalairvR^itaH |
rAshTre rAShTre cha bahavo grAmAH shatasahasrashaH ||1-51-21

bhUmipAnAM sahasraishcha teShAM cha balinAM balaiH |
grAmAyutADhyai rAShTraishcha bhUmirnirvivarA kR^itA ||1-51-22

seyaM nirAmayaM kR^itvA nishcheShTA kAlamagrataH |
prAptA mamAlayaM viShNo bhavAMshchAsyAH parA gatiH ||1-51-23

karmabhUmirmanuShyANAM bhUmireShA vyathAM gatA |
yathA na sIdettatkAryaM jagatyeShA hi shAshvatI ||1-51-24

asyA hi pIDane doSho mahAnsyAnmadhusUdana |
kriyAlopashcha lokAnAM pIDitaM cha jagadbhavet ||1-51-25

shrAmyate vyaktameveyaM pArthivaughaprapIDitA|
sahajAM yA kShamAm tyaktvA chalatvamachalA gatA ||1-51-26

tadasyAH shrutavantaH sma tachchApi bhavatA shrutam |
bhArAvataraNArthaM hi mantrayAma saha tvayA ||1-51-27

satpathe hi sthitAH sarve rAjAno rAShTravardhanAH |
narANAM cha trayo varNA brAhmaNAnanuyAyinaH ||1-51-28

sarvaM satyaparaM vAkyaM varNA dharmaparAstathA |
sarve vedaparA viprAH sarve vipraparA narAH ||1-51-29

evaM jagati vartante manuShyA dharmakAraNAt |
yathA dharmavadho na syAttathA mantraH pravartyatAm ||1-51-30

satAM gatiriyaM nAnyA dharmashchAsyAH susAdhanam |
rAj~nAM chaiva vadhaH kAryo dharaNyA bhAranirNaye ||1-51-31

tadAgachCha mahAbhAga saha vai mantrakAraNAt |
vrajAmo merushikharaM puraskR^itya vasuMdharAm ||1-51-32

etAvaduktvA rAjendra brahmA lokapitAmahaH |
pR^ithivyA saha vishvAtmA virarAma mahAdyutiH ||1-51-33

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi bhArAvataraNe
ekapa~nchAshattamo.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்