Sunday 17 May 2020

காலனேமிவத⁴꞉ | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 48

அத² அஷ்டசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

காலனேமிவத⁴꞉

Kalnemi Garuda and Vishnu
வைஸ²ம்பாயன உவாச
பஞ்ச தம் நாப்⁴யவர்தந்த விபரீதேன கர்மணா |
வேதோ³ த⁴ர்ம꞉ க்ஷமா ஸத்யம் ஸ்²ரீஸ்²ச நாராயணாஸ்²ரயா ||1-48-1

ஸ தேஷாமனுபஸ்தா²னாத்ஸக்ரோதோ⁴ தா³னவேஸ²வர꞉ |
வைஷ்ணவம் பத³மன்விச்ச²ன்யயௌ நாராயணாந்திகம் ||1-48-2

ஸ த³த³ர்ஸ² ஸுபர்ணஸ்த²ம் ஸ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம் |
தா³னவானாம் வினாஸா²ய ப்⁴ராமயந்தம் க³தா³ம் ஸு²பா⁴ம் ||1-48-3

ஸஜலாம்போ⁴த³ஸத்³ருஸ²ம் வித்³யுத்ஸத்³ருஸ²வாஸஸம் |
ஸ்வாரூட⁴ம் ஸ்வர்ணபத்ராட்⁴யம் ஸி²கி²னம் காஸ்²யபம் க²க³ம் ||1-48-4

த்³ருஷ்த்வா தை³த்யவினாஸா²ய ரணே ஸ்வஸ்த²மவஸ்தி²தம் |
தா³னவோ விஷ்ணுமக்ஷோப்⁴யம் ப³பா⁴ஷே க்ஷுப்³த⁴மானஸ꞉ ||1-48-5

அயம் ஸ ரிபுரஸ்மாகம் பூர்வேஷாம் தா³னவர்ஷிணாம் |
அர்ணவாவாஸினஸ்²சைவ மதோ⁴ர்வை கைடப⁴ஸ்ய ச ||1-48-6

அயம் ஸ விக்³ரஹோ(அ)ஸ்மாகமஸா²ம்ய꞉ கில கத்²யதே |
யேன ந꞉ ஸம்யுகே³ஷ்வாத்³யா ப³ஹவோ தா³னவா ஹதா꞉ ||1-48-7

அயம் ஸ நிர்க்⁴ருணோ யுத்³தே⁴(அ)ஸ்த்ரீ பா³லனிரபத்ரப꞉ |
யேன தா³னவனாரீணாம் ஸீமந்தோத்³த⁴ரணம் க்ருதம் ||1-48-8

அயம் ஸ விஷ்ணுர்தே³வானாம் வைகுண்ட²ஸ்²ச தி³வௌகஸாம் |
அனந்தோ போ⁴கி³னாமப்ஸு ஸ்வயம்பூ⁴ஸ்²ச ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ||1-48-9

அயம் ஸ நாதோ² தே³வானாமஸ்மாகம் விப்ரியே ஸ்தி²த꞉ |
அஸ்ய க்ரோதே⁴ன மஹதா ஹிரண்யகஸி²புர்ஹத꞉ ||1-48-10

அஸ்யச்சா²யாம் ஸமாஸாத்³ய தே³வா மக²முகே² ஸ்தி²தா꞉ |
ஆஜ்யம் மஹர்ஷிபி⁴ர்த³த்தமஸ்²னுவந்தி த்ரிதா⁴ ஹுதம் ||1-48-11

அயம் ஸ நித⁴னே ஹேது꞉ ஸர்வேஷாம் தே³வவித்³விஷாம் |
யஸ்ய தேஜா꞉ப்ரவிஷ்டானி குலான்யஸ்மாகமாஹவே ||1-48-12

அயம் ஸ கில யுத்³தே⁴ஷு ஸுரார்தே² த்யக்தஜீவித꞉ |
ஸவிதுஸ்தேஜஸா துல்யம் சர்க்ரம் க்ஷிபதி ஸ²த்ருஷு ||1-48-13

அயம் ஸ காலோ தை³த்யானாம் காலபூ⁴தே மயி ஸ்தி²தே |
அதிக்ராந்தஸ்ய காலஸ்ய ப²லம் ப்ராப்ஸ்யதி து³ர்மதி꞉ ||1-48-14

தி³ஷ்ட்யேதா³னீம் ஸமக்ஷம் மே விஷ்ணுரேஷ ஸமாக³த꞉ |
அத்³ய மத்³பா³ணனிஷ்பிஷ்டோ மாமேவ ப்ரணமிஷ்யதி ||1-4-15

யாஸ்யாம்யபசிதிம் தி³ஷ்ட்யா பூர்வேஷாமத்³ய ஸம்யுகே³ |
இமம் நாராயணம் ஹத்வா தா³னவானாம் ப⁴யாவஹம் ||1-48-16

க்ஷிப்ரமேவ வதி⁴ஷ்யாமி ரணே நாராயணாஸ்²ரிதான் |
ஜாத்யந்தரக³தோ(அ)ப்யேஷ ம்ருதே⁴ பா³த⁴தி தா³னவான் ||1-48-17

ஏஷோ(அ)னந்த²꞉ புரா பூ⁴த்வா பத்³மனாப⁴ இதி ஸ்ம்ரூத꞉ |
ஜகா⁴னைகார்ணவே கோ⁴ரே தாவுபௌ⁴ மது⁴கைடபௌ⁴ |
வினிவேஸ்²ய ஸ்வகே ஊரௌ நிஹதௌ தா³னவேஸ்²வரௌ ||1-48-18

த்³விதா⁴பூ⁴தம் வபு꞉ க்ருத்வா ஸிம்ஹார்த⁴ம் நரஸம்ஸ்தி²தம் |
பிதரம் மே ஜகா⁴னைகோ ஹிரண்யகஸி²பும் புரா ||1-48-19

ஸு²ப⁴ம் க³ர்ப⁴மத⁴த்தேமமதி³திர்தே³வதாரணி꞉ |
யஜ்ஞகாலே ப³லேர்யோ வை ருத்வா வாமனரூபதாம் |
த்ரீம்ˮல்லோகானாஜஹாரைக꞉ க்ரமமாணஸ்த்ரிபி⁴꞉ க்ரமை꞉ ||1-48-20

பூ⁴யஸ்த்விதா³னீம் ஸமரே ஸம்ப்ராப்தே தாரகாமயே |
மயா ஸஹ ஸமாக³ம்ய ஸஹ தே³வைர்வினங்க்ஷ்யதி ||1-48-21

ஸ ஏவமுக்த்வா ப³ஹுதா⁴ க்ஷிபன்னாராயணம் ரணே |
வாக்³பி⁴ரப்ரதிரூபாபி⁴ர்யுத்³த⁴மேவாப்⁴யரோசயத் ||1-48-22

க்ஷிப்யமாணோ(அ)ஸுரேந்த்³ரேண ந சுகோப க³தா³த⁴ர꞉ |
க்ஷமாப³லேன மஹதா ஸஸ்மிதம் வாக்யமப்³ரவீத் ||1-48-23

அல்பத³ர்பப³லோ தை³த்ய ஸ்தி²த꞉ க்ரோதா⁴த³ஸத்³வத³ன் |
ஹதஸ்த்வமாத்மனோ தோ³ஷை꞉ க்ஷமாம் யோ(அ)தீத்ய பா⁴ஷஸே ||1-48-24

அத⁴மஸ்த்வம் மம மதோ தி⁴கே³தத்தவ வாக்³ப³லம் |
ந தத்ர புருஷா꞉ ஸந்தி யத்ர க³ர்ஜந்தி யோஷிதஹ் ||1-48-25

அஹம் த்வாம் தை³த்ய பஸ்²யாமி பூர்வேஷாம் மார்க³கா³மினம் |
ப்ரஜாபதிக்ருதம் ஸேதும் கோ பி⁴த்த்வா ஸ்வஸ்திமான்ப⁴வேத் ||1-48-26

அத்³ய த்வாம் நாஸ²யிஷ்யாமி தே³வவ்யாபாரகாரகம் |
ஸ்வேஷு ஸ்வேஷு ச ஸ்தா²னேஷு ஸ்தா²பயிஷ்யாமி தே³வதா꞉ ||1-48-27

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஏவம் ப்³ருவதி தத்³வாக்யம் ம்ருதே⁴ ஸ்²ரீவத்ஸதா⁴ரிணி |
ஜஹாஸ தா³னவ꞉ க்ரோதா⁴த்³த⁴ஸ்தாம்ஸ்²சக்ரே ச ஸாயுதா⁴ன் ||1-48-28

ஸ பா³ஹுஸ²தமுத்³யம்ய ஸர்வாஸ்த்ரக்³ரஹணம் ரணே |
க்ரோதா⁴த்³த்³விகு³ணரக்தாக்ஷோ விஷ்ணும் வக்ஷஸ்யதாட³யத் ||1-48-29

தா³னவாஸ்²சாபி ஸமரே மயதாரபுரோக³மா꞉ |
உத்³யதாயுத⁴னிஸ்த்ரிம்ஸா²த்³ருஷ்ட்வா விஷ்ணுமதா²த்³ரவன் ||1-48-30

ஸ தாட்³யமானோ(அ)திப³லைர்தை³த்யை꞉ ஸர்வாயுதோ⁴த்³யதை꞉ |
ந சசால ஹரிர்யுத்³தே⁴.கம்ப்யமான இவாசல꞉ ||1-48-31

ஸம்ஸக்தஸ்²ச ஸுபர்ணேன காலனேமீ மஹாஸுர꞉ |
ஸர்வப்ராணேன மஹதீம் க³தா³முத்³யம்ய பா³ஹுபி⁴꞉ ||1-48-32

முமோச ஜ்வலிதாம் கோ⁴ராம் ஸம்ரப்³தோ⁴ க³ருடோ³பரி |
கர்மணா தேன தை³த்யஸ்ய விஷ்ணுர்விஸ்மயமாக³த꞉ ||1-4-33

யதா³ தஸ்ய ஸுபர்ணஸ்ய பதிதா மூர்த்⁴னி ஸா க³தா³ |
ததா³க³மத்பதா³ பூ⁴மிம் பக்ஷீ வ்யதி²தவிக்³ரஹ꞉ ||1-48-34

ஸுப்ர்ணம் வ்யதி²தம் த்³ருஷ்ட்வா க்ஷதம் ச வபுராத்மன꞉
க்ரோதா⁴த்ஸம்ரக்தனயனோ வைகுண்ட²ஸ்²சக்ரமாத³தே³ ||1-48-35

வ்யவர்த⁴த ச வேகே³ன ஸுபர்ணேன ஸமம் ப்ரபு⁴꞉ |
பு⁴ஜாஸ்²சாஸ்ய வ்யவர்த⁴ந்த வ்யாப்னுவந்தோ தி³ஸோ² த³ஸ² ||1-48-36

ஸ தி³ஸ²꞉ ப்ரதி³ஸ²ஸ்²சைவ க²ம் ச கா³ம் சைவ பூரயன் |
வவ்ருதே⁴ ஸ புனர்லோகான்க்ராந்துகாம இவௌஜஸா ||1-48-37

தம் ஜயாய ஸுரேந்த்³ராணாம் வர்த⁴மானம் நப⁴ஸ்தலே |
ருஷய꞉ ஸஹ க³ந்த⁴ர்வைஸ்துஷ்டுவுர்மது⁴ஸூத³னம் ||1-48-38

ஸ த்³யாம் கிரீடேன லிக²ன்ஸாப்⁴ரமம்ப³ரமப³ரை꞉ |
பத்³ப்⁴யாமாக்ரம்ய வஸுதா⁴ம் தி³ஸ²꞉ ப்ரச்சா²த்³ய பா³ஹுபி⁴꞉ ||1-48-39

ஸூர்யஸ்ய ரஸ்²மிதுல்யாப⁴ம் ஸஹஸ்ராரமரீக்ஷயம் |
தீ³ப்தாக்³னிஸத்³ருஸ²ம் கோ⁴ரம் த³ர்ஸ²னீயம் ஸுத³ர்ஸ²னம் ||1-48-40

ஸுவர்ணனேமிபர்யந்தம் வஜ்ரனாப⁴ம் ப⁴யாவஹம் |
மேதோ³மஜ்ஜாஸ்தி²ருதி⁴ரைஏதி³க்³த⁴ம் தா³னவஸம்ப⁴வை꞉ ||1-48-41

அத்³விதீயம் ப்ரஹாரேஸு² க்ஷுரபர்யந்தமண்ட³லம் |
ஸ்ரக்³தா³மமாலவிததம் காமக³ம் காமரூபிணம் ||1-48-42

ஸ்வயம் ஸ்வயம்பு⁴வா ஸ்ருஷ்டம் ப⁴யத³ம் ஸர்வவித்³விஷாம் |
மஹர்ஷிரோஷைராவிஷ்டம் நித்யமாஹவத³ர்பிதம் ||1-48-43

க்ஷேபணாத்³யஸ்ய முஹ்யந்தி லோகா꞉ ஸஸ்தா²ணுஜங்க³மா꞉ |
க்ரவ்யாதா³னி ச பூ⁴தானி த்ருப்திம் யாந்தி மஹாஹவே ||1-48-44

தமப்ரதிமகர்மாணம் ஸமானம் ஸூர்யவர்சஸா |
சக்ரமுத்³யம்ய ஸமரே க்ரோத⁴தீ³ப்தோ க³தா³த⁴ர꞉ ||1-48-45

ஸம்முஷ்ணந்தா³னவம் தேஜ꞉ ஸமரே ஸ்வேன தேஜஸா |
சிச்சே²த³ பா³ஹும் சக்ரேண ஸ்²ரீத⁴ர꞉ காலனேமின꞉ ||1-48-46

தச்ச வக்த்ரஸ²தம் கோ⁴ரம் ஸாக்³னிசூர்ணாட்டஹாஸினம் |
தஸ்ய தை³த்யஸ்ய சக்ரேண ப்ரமமாத² ப³லாத்³த⁴ரி꞉ ||1-48-47

ஸ ச்சி²ன்னபா³ஹுர்விஸி²ரா ந ப்ராகம்பத தா³னவ꞉ |
கப³ந்தோ⁴(அ)வஸ்தி²த꞉ ஸங்க்²யே விஸா²க² இவ பாத³ப꞉ ||1-48-48

தம் விதத்ய மஹாபக்ஷௌ வாயோ꞉ க்ருத்வா ஸமம் ஜவம் |
உரஸா பாதயாமாஸ க³ருட³꞉ காலனேமினம் || 1-48-49

ஸ தஸ்ய தே³ஹோ விமுகோ² விஸா²க²꞉ கா²த்பரிப்⁴ரமன் |
நிபபாத தி³வம் த்யக்த்வா ஸோ²ப⁴யந்த⁴ரணீதலம் ||1-48-50

தஸ்மின்னிபதிதே தை³த்யே தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³ணாஸ்ததா³ |
ஸாது⁴ஸாத்⁴விதி வைகுண்ட²ம் ஸமேதா꞉ ப்ரத்யபூஜயன் ||1-48-51

அபரே யே து தை³த்யா வை யுத்³தே⁴ து³ஷ்டபராக்ரமா꞉ |
தே ஸர்வே பா³ஹுபி⁴ர்வ்யாப்தா ந ஸே²குஸ்²சலிதும் ரணே ||1-48-52

காம்ஸ்²சித்கேஸே²ஷு ஜக்³ராஹ காம்ஸ்²சித்கண்டே²(அ)ப்⁴யபீட³யத் |
பாடயத்கஸ்யசித்³வக்த்ரம் மத்⁴யே காம்ஸ்²சித³தா²க்³ரஹீத் ||1-48-53

தே க³தா³சக்ரனிர்த³க்³தா⁴ க³தஸத்த்வா க³தாஸவ꞉ |
க³க³னாத்³ப்⁴ரஷ்டஸர்வாங்கா³ நிபேதுர்த⁴ரணீதலே ||1-48-54

தேஷு ஸர்வேஷு தை³த்யேஷு ஹதேஷு புருஷோத்தம꞉ |
தஸ்தௌ² ஸ²க்ரப்ரியம் க்ருத்வா க்ருதகர்மா க³தா³த⁴ர꞉ ||1-48-55

தஸ்மின்விமர்தே³ நிர்வ்ருத்தே ஸங்க்³ராமே தாரகாமயே |
தம் தே³ஸ²மாஜகா³மாஸு² ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ ||1-48-56

ஸர்வைர்ப்³ரஹ்மர்Sஇபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் க³ந்த⁴ர்வை꞉ ஸாப்ஸரோக³ணை꞉ |
தே³வதே³வோ ஹரிம் தே³வம் பூஜயன்வாக்யமப்³ரவீத் ||1-48-57

ப்³ரஹ்மோவாச
க்ருதம் தே³வ மஹத்கர்ம ஸுராணாம் ஸ²ல்யமுத்³த்⁴ருதம் |
வதே⁴னானேன தை³த்யானாம் வயம் ஹி பரிதோஷிதா꞉ ||1-48-58

யோ(அ)யம் ஹதஸ்த்வயா விஷ்ணோ காலனேமீ மஹாஸுர꞉ |
த்வமேகோ(அ)ஸ்ய ம்ருதே⁴ ஹந்தா நான்ய꞉ கஸ்²சன வித்³யதே ||1-48-59

ஏஷ தே³வான்பரிப⁴வம்ˮல்லோகாஸ்²ச ஸசராசரான் |
ருஷீணாம் கத³னம் க்ருத்வா மாமபி ப்ரதிக³ர்ஜதி ||1-48-60

தத³னேன தவோக்³ரேண பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி கர்மணா |
யத³யம் காலதுல்யாப⁴꞉ காலனேமீ நிபாதித꞉ ||1-48-61

ததா³க³ச்ச²ஸ்வ ப⁴த்³ரம் தே க³ச்சா²ம தி³வமுத்தமம் |
ப்³ரஹ்மர்ஷயஸ்த்வாம் தத்ரஸ்தா²꞉ ப்ரதீக்ஷந்தே ஸதோ³க³தா꞉ ||1-48-62

அஹம் மஹர்ஷயஸ்²சைவ தத்ர த்வாம் வத³தாம் வர |
விதி⁴வச்சார்சயிஷ்யாமோ கீ³ர்பி⁴ர்தி³வ்யாபி⁴ரச்யுத ||1-48-63

கிம் சாஹம் தவ தா³ஸ்யாமி வரம் வரப்⁴ருதாம் வர |
ஸுரேஷ்வபி ஸதை³த்யேஷு வராணாம் வரதோ³ ப⁴வான் ||1-48-64

நிர்யாதயைதத்த்ரைலோக்யம் ஸ்பீ²தம் நிஹதகண்டகம் |
அஸ்மின்னேவ ம்ருதே⁴ விஷ்ணோ ஸ²க்ராய ஸுமஹாத்மனே ||1-48-65

ஏவமுக்தோ ப⁴க³வதா ப்³ரஹ்மணா ஹரிரவ்யய꞉ |
தே³வாஞ்ச²க்ரமுகா²ன்ஸர்வானுவாச ஸு²ப⁴யா கி³ரா ||1-48-66

விஷ்ணுருவாச
ஸ்²ரூயதாம் த்ரித³ஸா²꞉ ஸர்வே யாவந்தோ(அ)த்ர ஸமாக³தா꞉ |
ஸ்²ரவணாவஹிதைர்தே³ஹை꞉ புரஸ்க்ரித்ய புரந்த³ரம் ||1-48-67

அஸ்மின்ன꞉ ஸமரே ஸர்வே காலனேமிமுகா² ஹதா꞉ |
தா³னவா விக்ரமோபேதா꞉ ஸ²க்ராத³பி மஹத்தரா꞉ ||1-48-68

தஸ்மின்மஹதி ஸங்க்ரந்தே³ த்³வாவேவ து வினிஸ்ஸ்ருதௌ |
வைரோசனஸ்²ச தை³த்யேந்த்³ர꞉ ஸ்வர்பா⁴னுஸ்²ச மஹாக்³ரஹ꞉ ||1-48-69

ததி³ஷ்டாம் ப⁴ஜதாம் ஸ²க்ரோதி³ஸ²ம் வருன ஏவ ச |
யாம்யாம் யம꞉ பாலயதாமுத்தராம் ச த⁴னாதி⁴ப꞉ ||1-48-70

ருக்ஷை꞉ ஸஹ யதா²யோக³ம் காலே சரது சந்த்³ரமா꞉ |
அப்³த³ம் சதுர்முக²ம் ஸூர்யோ ப⁴ஜதாமயனை꞉ ஸஹ ||1-48-71

ஆஜ்யபா⁴கா³꞉ ப்ரவர்தந்தாம் ஸத³ஸ்யைரபி⁴பூஜிதா꞉ |
ஹூயந்தாமக்³னயோ விப்ரைர்வேத³த்³ருஷ்டேன கர்மணா ||1-48-72

தா³னைஸ்²ச ப³லிஹோமேன ஸ்வாத்⁴யாயேன மஹர்ஷய꞉ |
ஸ்²ராத்³தே⁴ன பிதரஸ்²சைவ த்ர்^இப்திம் யந்து யதா² புரா ||1-48-73

வாயுஸ்²சரது மார்க³ஸ்த²ஸ்த்ரிதா⁴ தீ³ப்யது பாவக꞉ |
த்ரயோ வர்ணாஸ்²ச லோகாம்ஸ்த்ரீன்வர்த⁴யந்த்வாத்மஜைர்கு³ணை꞉ ||1-48-74

க்ரதவ꞉ ஸம்ப்ரவர்தந்தாம் தீ³க்ஷணீயைர்த்³விஜாதிபி⁴꞉ |
த³க்ஷிணாஸ்²சோபவர்தந்தாம் யதா²ர்ஹம் ஸர்வஸத்ரிணாம் ||1-48-75

கா³ஸ்²ச ஸூர்யோ ரஸான்ஸோமோ வாயு꞉ ப்ராணாம்ஸ்²ச ப்ராணிஷு |
தர்பயந்த꞉ ப்ரவர்தந்தாம் ஸி²வை꞉ ஸௌம்யைஸ்²ச கர்மபி⁴꞉ ||1-48-76

யதா²வதா³னுபூர்வ்யேண மஹேந்த்³ரஸலிலோத்³ப⁴வா꞉ |
த்ரைலோக்யமாதர꞉ ஸர்வா꞉ ஸாக³ரம் யாந்து நிம்னகா³꞉ ||1-48-77

தை³த்யேப்⁴யஸ்த்யஜ்யதாம் பீ⁴ஸ்²ச ஸா²ந்திம் வ்ரஜத தே³வதா꞉ |
ஸ்வஸ்தி வோ(அ)ஸ்து க³மிஷ்யாமி ப்³ரஹ்மலோகம் ஸனாதனம் ||1-48-78

ஸ்வக்³ரூஹே ஸர்வலோகே வா ஸங்க்³ராமே வா விஸே²ஷத꞉ |
விஸ்²ரம்போ⁴ வோ ந மந்தவ்யோ நித்யம் க்ஷுத்³ரா ஹி தா³னவா꞉ ||1-48-79

சி²த்³ரேஷு ப்ரஹரந்த்யேதே ந சைஷாம் ஸம்ஸ்தி²திர்த்⁴ருவா |
ஸௌம்யானாம்ருஜுபா⁴வானாம் ப⁴வதாம் சார்ஜவே மதி꞉ ||1-48-80

அஹம் து து³ஷ்டபா⁴வானாம் யுஷ்மாஸு ஸுது³ராத்மனாம் |
அஸம்யக்³வர்தமானானாம் மோஹம் தா³ஸ்யாமி தே³வதா꞉ ||1-48-81

யதா³ ச ஸுது³ராத⁴ர்ஷம் தா³னவேப்⁴யோ ப⁴யம் ப⁴வேத் |
ததா³ ஸமுபக³ம்யாஸு² விதா⁴ஸ்யே வஸ்ததோ(அ)ப⁴யம் ||1-48-82

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஏவமுக்த்வா ஸுரக³ணான்விஷ்ணு꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ |
ஜகா³ம ப்³ரஹ்மனா ஸார்த⁴ம் ப்³ரஹ்மலோகம் மஹாயஸா²꞉ ||1-48-83

ஏததா³ஸ்²சர்யமப⁴வத்ஸங்க்³ராமே தாரகாமயே |
தா³னவானாம் ச விஷ்ணோஸ்²ச யன்மாம் த்வம் பரிப்ருச்ச²ஸி ||1-48-84

இதி ஸ்²ரீமன்மஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
காலனேமிவதே⁴(அ)ஷ்டசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_48_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva -
Chapter 48 - Kalanemi Death
Itranslated and Proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, Dec 15,2007 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------


atha aShTachatvAriMsho.adhyAyaH

kAlanemivadhaH

vaishaMpAyana uvAcha 
pa~ncha tam nAbhyavartanta viparItena karmaNA |
vedo dharmaH kShamA satyaM shrIshcha nArAyaNAshrayA ||1-48-1

sa teShAmanupasthAnAtsakrodho  dAnaveshavaraH |
vaiShNavaM padamanvichChanyayau nArAyaNAntikam ||1-48-2

sa dadarsha suparNasthaM sha~NkhachakragadAdharam |
dAnavAnAM vinAshAya bhrAmayantaM gadAM shubhAm ||1-48-3

sajalAmbhodasadR^ishaM vidyutsadR^ishavAsasam |
svArUDhaM svarNapatrADhyaM shikhinaM kAshyapaM khagam ||1-48-4

dR^iShtvA daityavinAshAya raNe svasthamavasthitam |
dAnavo viShNumakShobhyaM babhAShe kShubdhamAnasaH ||1-48-5

ayaM sa ripurasmAkaM pUrveShAM dAnavarShiNAm |
arNavAvAsinashchaiva madhorvai kaiTabhasya cha ||1-48-6

ayaM sa vigraho.asmAkamashAmyaH kila kathyate |
yena naH samyugeShvAdyA bahavo dAnavA hatAH ||1-48-7

ayaM sa nirghR^iNo yuddhe.astrI bAlanirapatrapaH |
yena dAnavanArINAM sImantoddharaNaM kR^itam ||1-48-8

ayaM sa viShNurdevAnAM vaikuNThashcha divaukasAm |
ananto bhoginAmapsu svayaMbhUshcha svayambhuvaH ||1-48-9

ayaM sa nAtho devAnAmasmAkaM vipriye sthitaH |
asya krodhena mahatA hiraNyakashipurhataH ||1-48-10

asyachChAyAM samAsAdya devA makhamukhe sthitAH |
AjyaM maharShibhirdattamashnuvanti tridhA hutam ||1-48-11

ayam sa nidhane hetuH sarveShAM devavidviShAm |
yasya tejAHpraviShTAni kulAnyasmAkamAhave ||1-48-12 

ayaM sa kila yuddheShu surArthe tyaktajIvitaH |
savitustejasA tulyaM charkraM kShipati shatruShu ||1-48-13

ayaM sa kAlo daityAnAM kAlabhUte mayi sthite |
atikrAntasya kAlasya phalaM prApsyati durmatiH ||1-48-14

diShTyedAnIM samakShaM me viShNureSha samAgataH |
adya madbANaniShpiShTo mAmeva praNamiShyati ||1-4-15

yAsyAmyapachitiM diShTyA pUrveShAmadya saMyuge |
imaM nArAyaNaM hatvA dAnavAnAM bhayAvaham ||1-48-16

kShiprameva vadhiShyAmi raNe nArAyaNAshritAn |
jAtyantaragato.apyeSha mR^idhe bAdhati dAnavAn ||1-48-17

eSho.ananthaH purA bhUtvA padmanAbha iti smR^ItaH |
jaghAnaikArNave ghore tAvubhau madhukaiTabhau |
viniveshya svake Urau nihatau dAnaveshvarau ||1-48-18

dvidhAbhUtaM vapuH kR^itvA siMhArdhaM narasaMsthitam |
pitaraM me jaghAnaiko  hiraNyakashipuM purA ||1-48-19

shubhaM garbhamadhattemamaditirdevatAraNiH |
yaj~nakAle baleryo vai R^itvA vAmanarUpatAm |
trI.NllokAnAjahAraikaH  kramamANastribhiH kramaiH ||1-48-20

bhUyastvidAnIM samare saMprApte tArakAmaye |
mayA saha samAgamya saha devairvina~NkShyati ||1-48-21

sa evamuktvA bahudhA kShipannArAyaNaM raNe |
vAgbhirapratirUpAbhiryuddhamevAbhyarochayat ||1-48-22

kShipyamANo.asurendreNa na chukopa gadAdharaH |
kShamAbalena mahatA sasmitaM vAkyamabravIt ||1-48-23

alpadarpabalo daitya sthitaH krodhAdasadvadan |
hatastvamAtmano doShaiH kShamAM yo.atItya bhAShase ||1-48-24  

adhamastvaM mama mato dhigetattava vAgbalam |
na tatra puruShAH santi yatra garjanti yoShitah ||1-48-25

ahaM tvAM daitya pashyAmi pUrveShAM mArgagAminam |
prajApatikR^itaM setum ko bhittvA svastimAnbhavet ||1-48-26

adya tvAM nAshayiShyAmi devavyApArakArakam |
sveShu sveShu cha sthAneShu sthApayiShyAmi devatAH ||1-48-27

vaishaMpAyana uvAcha  
evaM bruvati  tadvAkyaM mR^idhe shrIvatsadhAriNi |
jahAsa dAnavaH krodhAddhastAMshchakre cha sAyudhAn ||1-48-28

sa bAhushatamudyamya sarvAstragrahaNaM raNe |
krodhAddviguNaraktAkSho viShNuM vakShasyatADayat ||1-48-29

dAnavAshchApi samare mayatArapurogamAH |
udyatAyudhanistriMshAdR^iShTvA viShNumathAdravan ||1-48-30

sa tADyamAno.atibalairdaityaiH sarvAyudhodyataiH |
na chachAla hariryuddhe.kampyamAna ivAchalaH ||1-48-31

samsaktashcha suparNena kAlanemI mahAsuraH |
sarvaprANena mahatIM gadAmudyamya bAhubhiH ||1-48-32

mumocha jvalitAM ghorAM saMrabdho garuDopari |
karmaNA tena daityasya viShNurvismayamAgataH ||1-4-33

yadA tasya suparNasya patitA mUrdhni sA gadA |
tadAgamatpadA bhUmiM pakShI vyathitavigrahaH ||1-48-34

suprNaM vyathitaM dR^iShTvA kShataM cha vapurAtmanaH 
krodhAtsaMraktanayano vaikuNThashchakramAdade ||1-48-35 

vyavardhata cha vegena suparNena samaM prabhuH |
bhujAshchAsya vyavardhanta vyApnuvanto disho dasha ||1-48-36

sa dishaH pradishashchaiva khaM cha gAM chaiva pUrayan |
vavR^idhe sa punarlokAnkrAntukAma ivaujasA ||1-48-37

taM jayAya surendrANAM vardhamAnaM nabhastale |
R^iShayaH saha gandharvaistuShTuvurmadhusUdanam ||1-48-38

sa dyAM kirITena likhansAbhramambaramabaraiH |     
padbhyAmAkramya vasudhAM dishaH prachChAdya bAhubhiH ||1-48-39

sUryasya rashmitulyAbhaM sahasrAramariikShayam |
dIptAgnisadR^ishaM ghoraM darshanIyaM sudarshanam ||1-48-40

suvarNanemiparyantaM vajranAbhaM bhayAvaham |
medomajjAsthirudhiraiedigdhaM dAnavasaMbhavaiH ||1-48-41

advitIyaM prahAreshu kShuraparyantamaNDalam |
sragdAmamAlavitataM  kAmagam kAmarUpiNam ||1-48-42

svayaM svayaMbhuvA sR^iShTaM bhayadaM sarvavidviShAm |
maharShiroShairAviShTaM nityamAhavadarpitam ||1-48-43

kShepaNAdyasya muhyanti lokAH sasthANuja~NgamAH |
kravyAdAni cha bhUtAni tR^iptiM yAnti mahAhave ||1-48-44

tamapratimakarmANaM samAnaM sUryavarchasA |
chakramudyamya samare krodhadIpto gadAdharaH ||1-48-45  

saMmuShNandAnavaM  tejaH samare svena tejasA |
chichCheda bAhuM chakreNa shrIdharaH kAlaneminaH ||1-48-46   

tachcha vaktrashataM ghoraM sAgnichUrNATTahAsinam |
tasya daityasya chakreNa pramamAtha balAddhariH ||1-48-47

sa chChinnabAhurvishirA na prAkampata dAnavaH |
kabandho.avasthitaH  saMkhye vishAkha iva pAdapaH ||1-48-48

taM vitatya mahApakShau vAyoH kR^itvA samaM javam |
urasA pAtayAmAsa garuDaH kAlaneminam || 1-48-49

sa tasya deho vimukho vishAkhaH khAtparibhraman |
nipapAta divaM tyaktvA shobhayandharaNItalam ||1-48-50

tasminnipatite daitye devAH sarShigaNAstadA |
sAdhusAdhviti vaikuNThaM sametAH pratyapUjayan ||1-48-51

apare ye tu daityA vai yuddhe duShTaparAkramAH |
te sarve bAhubhirvyAptA na shekushchalituM raNe ||1-48-52

kAMshchitkesheShu jagrAha kAMshchitkaNThe.abhyapIDayat |
pATayatkasyachidvaktraM madhye kAMshchidathAgrahIt ||1-48-53

te gadAchakranirdagdhA gatasattvA gatAsavaH |
gaganAdbhraShTasarvA~NgA nipeturdharaNItale ||1-48-54

teShu sarveShu daityeShu hateShu puruShottamaH |
tasthau shakrapriyaM kR^itvA kR^itakarmA gadAdharaH ||1-48-55 

tasminvimarde nirvR^itte saMgrAme tArakAmaye |
taM deshamAjagAmAshu brahmA lokapitAmahaH ||1-48-56

sarvairbrahmarSibhiH sArdhaM gandharvaiH sApsarogaNaiH |
devadevo hariM devaM pUjayanvAkyamabravIt ||1-48-57

brahmovAcha
kR^itaM deva mahatkarma surANAM shalyamuddhR^itam |
vadhenAnena daityAnAM vayaM hi paritoShitAH ||1-48-58

yo.ayaM hatastvayA viShNo kAlanemI mahAsuraH |
tvameko.asya mR^idhe hantA nAnyaH kashchana vidyate ||1-48-59

eSha devAnparibhava.NllokAshcha sacharAcharAn |
R^iShINAM kadanaM kR^itvA mAmapi pratigarjati ||1-48-60

tadanena tavogreNa parituShTo.asmi karmaNA |
yadayaM kAlatulyAbhaH kAlanemI nipAtitaH ||1-48-61 

tadAgachChasva bhadraM te gachChAma divamuttamam |
brahmarShayastvAM tatrasthAH pratIkShante sadogatAH ||1-48-62

ahaM maharShayashchaiva tatra tvAM vadatAM vara |
vidhivachchArchayiShyAmo gIrbhirdivyAbhirachyuta ||1-48-63

kiM chAhaM tava dAsyAmi varaM varabhR^itAM vara |
sureShvapi sadaityeShu varANAM varado bhavAn ||1-48-64

niryAtayaitattrailokyaM sphItaM nihatakaNTakam |
asminneva mR^idhe viShNo shakrAya sumahAtmane ||1-48-65 

evamukto bhagavatA brahmaNA hariravyayaH |
devA~nChakramukhAnsarvAnuvAcha shubhayA girA ||1-48-66

viShNuruvAcha 
shrUyatAM tridashAH sarve yAvanto.atra samAgatAH |
shravaNAvahitairdehaiH puraskritya purandaram ||1-48-67

asminnaH samare sarve kAlanemimukhA hatAH |
dAnavA vikramopetAH shakrAdapi mahattarAH ||1-48-68

tasminmahati saMkrande dvAveva tu vinissR^itau |
vairochanashcha daityendraH svarbhAnushcha mahAgrahaH ||1-48-69

tadiShTAM bhajatAM shakrodishaM varuna eva cha |
yAmyAM yamaH pAlayatAmuttarAM cha dhanAdhipaH ||1-48-70

R^ikShaiH saha yathAyogaM kAle charatu chandramAH |
abdaM chaturmukhaM sUryo bhajatAmayanaiH saha ||1-48-71

AjyabhAgAH pravartantAM sadasyairabhipUjitAH |
hUyantAmagnayo viprairvedadR^iShTena karmaNA ||1-48-72

dAnaishcha balihomena svAdhyAyena maharShayaH |
shrAddhena pitarashchaiva tr^iptiM yantu yathA purA ||1-48-73

vAyushcharatu mArgasthastridhA dIpyatu pAvakaH |
trayo varNAshcha lokAMstrInvardhayantvAtmajairguNaiH ||1-48-74

kratavaH saMpravartantAM dIkShaNIyairdvijAtibhiH |
dakShiNAshchopavartantAM yathArhaM sarvasatriNAm ||1-48-75

gAshcha sUryo rasAnsomo vAyuH prANAMshcha prANiShu |
tarpayantaH pravartantAM shivaiH saumyaishcha karmabhiH ||1-48-76

yathAvadAnupUrvyeNa mahendrasalilodbhavAH |
trailokyamAtaraH sarvAH sAgaraM yAntu nimnagAH ||1-48-77

daityebhyastyajyatAM bhIshcha shAntiM vrajata devatAH |
svasti vo.astu gamiShyAmi brahmalokaM sanAtanam ||1-48-78

svagR^Ihe sarvaloke vA saMgrAme vA visheShataH |
vishrambho vo na mantavyo nityaM kShudrA hi dAnavAH ||1-48-79

ChidreShu praharantyete na chaiShAM saMsthitirdhruvA |
saumyAnAmR^ijubhAvAnAM bhavatAM chArjave matiH ||1-48-80

ahaM tu duShTabhAvAnAM yuShmAsu sudurAtmanAm |
asaMyagvartamAnAnAM mohaM dAsyAmi devatAH ||1-48-81

yadA cha sudurAdharShaM dAnavebhyo bhayaM bhavet |
tadA samupagaMyAshu vidhAsye vastato.abhayam ||1-48-82

vaishaMpAyana uvAcha 
evamuktvA suragaNAnviShNuH satyaparAkramaH |
jagAma brahmanA sArdhaM brahmalokaM mahAyashAH ||1-48-83

etadAshcharyamabhavatsaMgrAme tArakAmaye |
dAnavAnAM cha viShNoshcha yanmAM tvaM paripR^ichChasi ||1-48-84

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
kAlanemivadhe.aShTachatvAriMsho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்