Saturday 4 April 2020

பித்ருகல்ப꞉ - 1 | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 17

ஸப்தத³ஸோ².த்⁴யாய꞉

பித்ருகல்ப꞉ - 1


பீ⁴ஷ்ம உவாச
ததோ(அ)ஹம் தஸ்ய வசனான்மார்கண்டே³யம் ஸமாஹித꞉ |
ப்ரஸ்²னம் தமேவான்வப்ருச்ச²ம் யன்மே ப்ருஷ்ட²꞉ புரா பிதா || 1-17-1

ஸ மாமுவச த⁴ர்மாத்மா மார்கண்டே³யோ மஹாதபா꞉ |
பீ⁴ஷ்ம வக்ஷ்யாமி கர்த்ஸ்ன்யேன ஸ்²ருணுஷ்வ ப்ரயதோ(அ)னக⁴ || 1-17-2

அஹம் பித்ருப்ரஸாதா³த்³வை தீ³ர்கா⁴யுஷ்ட்வமவாப்தவான் |
பித்ருப⁴க்த்யைவ லப்³த⁴ம் ச ப்ராக்³லோகே பரமம் யஸ²꞉ || 1-17-3

ஸோ(அ)ஹம் யுக³ஸ்ய பர்யந்தே ப³ஹுவர்ஷஸஹஸ்ரிகே |
அதி⁴ருஹ்ய கி³ரிம் மேரும் தபோ(அ)தப்யம் ஸுது³ஸ்²சரம் || 1-17-4

தத꞉ கதா³சித்பஸ்²யாமி தி³வம் ப்ரஜ்வால்ய தேஜஸா |
விமானம் மஹதா³யாந்தமுத்தரேண கி³ரேஸ்ததா³ || 1-17-5தஸ்மின்விமானே பர்யங்கே ஜ்வலிதாதி³த்யஸன்னிப⁴ம் |
அபஸ்²யம் தத்ர சைவாஹம் ஸ²யானம் தீ³ப்ததேஜஸம் || 1-17-6

அங்கு³ஷ்ட²மாத்ரம் புருஷமக்³னாவக்³னிமிவாஹிதம் |
ஸோ(அ)ஹம் தஸ்மை நமஸ்க்ருத்ய ப்ரணம்ய ஸி²ரஸா விபு⁴ம் || 1-17-7

ஸன்னிவிஷ்டம் விமானஸ்த²ம் பாத்³யார்கா⁴ப்⁴யாமபூஜயம் |
அப்ருச்ச²ம் சைவ து³ர்த⁴ர்ஷம் வித்³யாம த்வாம் கத²ம் விபோ⁴ || 1-17-8

தபோவீர்யாத்ஸமுத்பன்னம் நாராயணகு³ணாத்மகம் |
தை³வதம் ஹ்யஸி தே³வானமிதி மே வர்ததே மதி꞉ || 1-17-9

ஸ மாமுவாச த⁴ர்மாத்மா ஸ்மயமான இவானக⁴ |
ந தே தப꞉ஸுசரிதம் யேன மாம் நாவபு³த்³த்⁴யஸே || 1-17-10

க்ஷணேனைவ ப்ரமாணம் ஸ꞉ பி³ப்⁴ரத³ன்யத³னுத்தமம் |
ரூபேண ந மயா கஸ்²சித்³த்³ருஷ்டபூர்வ꞉ புமான்க்வசித் || 1-17-11

ஸனத்குமார உவாச
வித்³தி⁴ மாம் ப்³ரஹ்மண꞉ புத்ரம் மானஸம் பூர்வஜம் விபோ⁴꞉ |
தபோவீர்யஸமுத்பன்னம் நாராயணகு³ணாத்மகம் || 1-17-12

ஸனத்குமார இதி ய꞉ ஸ்²ருதோ தே³வேஷு வை புரா |
ஸோ(அ)ஸ்மி பா⁴ர்க³வ ப⁴த்³ரம் தே கம் காமம் கரவாணி தே || 1-17-13

யே த்வன்யே ப்³ரஹ்மண꞉ புத்ரா꞉ யவீயாம்ஸஸ்து தே மம |
ப்⁴ராதர꞉ ஸப்த து³ர்த⁴ர்ஷாஸ்தேஷாம் வம்ஸா²꞉ ப்ரதிஷ்டி²தா꞉ || 1-17-14

க்ரதுர்வஸிஷ்ட²꞉ புலஹ꞉ புலஸ்த்யோ(அ)த்ரிஸ்ததா²ங்கி³ரா꞉ |
மரீசிஸ்து ததா² தீ⁴மான் தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவிதா꞉ |
த்ரீம்ˮல்லோகாந்தா⁴ரயந்தீமாந்தே³வக³ந்த⁴ர்வபூஜிதா꞉ || 1-17-15

வயம் து யதித⁴ர்மாண꞉ ஸம்யோஜ்யாத்மானமாத்மனி |
ப்ரஜா த⁴ர்மம் ச காமம் ச வ்யபஹாய மஹாமுனே || 1-17-16

யதோ²த்பன்னஸ்ததை²வாஹம் குமார இதி வித்³தி⁴ மாம் |
தஸ்மாத்ஸனத்குமாரேதி நாமைதன்மே ப்ரதிஷ்டி²தம் || 1-17-17

மத்³ப⁴க்த்யா தே தபஸ்²சீர்ணம் மம த³ர்ஸ²னகாங்க்ஷயா |
ஏஷ த்³ருஷ்டோ(அ)ஸ்மி ப⁴வதா கம் காமம் கரவாணி தே || 1-17-18

இத்யுக்தவந்தம் தமஹம் ப்ரத்யவோசம் ஸனாதனம் |
அனுஜ்ஞாதோ ப⁴க³வதா ப்ரீயமாணேன பா⁴ரத || 1-17-19

ததோ(அ)ஹமேனமர்த²ம் வை தமப்ருச்ச²ம் ஸனாதனம் |
ப்ருஷ்ட꞉ பித்ரூணாம் ஸர்க³ம் ச ப²லம் ஸ்²ராத்³த⁴ஸ்ய சானக⁴ || 1-17-20

சிச்சே²த³ ஸம்ஸ²யம் பீ⁴ஷ்ம ஸ து தே³வேஸ்²வரோ மம |
ஸ மாமுவாச த⁴ர்மாத்மா கதா²ந்தே ப³ஹுவார்ஷிகே |
ரமே த்வயா(அ)ஹம் விப்ரர்ஷே ஸ்²ருணு ஸர்வம் யதா²தத²ம் || 1-17-21

தே³வானஸ்ருஜத ப்³ரஹ்மா மாம் யக்ஷ்யந்தீதி பா⁴ர்க³வ |
தமுத்ஸ்ருஜ்ய ததா²த்மானமயஜம்ஸ்தே ப²லார்தி²ன꞉ || 1-17-22

தே ஸ²ப்தா ப்³ரஹ்மணா மூடா⁴ நஷ்டஸம்ஜ்ஞா தி³வௌகஸ꞉ |
ந ஸ்ம கிஞ்சித்³விஜானந்தி ததோ லோகோ(அ)ப்யமுஹ்யத || 1-17-23

தே பூ⁴ய꞉ ப்ரணதா꞉ ஸ²ப்தா꞉ ப்ராயாசந்த பிதாமஹம் |
அனுக்³ரஹாய லோகானாம் ததஸ்தானப்³ரவீதி³த³ம் || 1-17-24

ப்ராயஸ்²சித்தம் சரத்⁴வம் வை வ்யபி⁴சாரோ ஹி வ꞉ க்ரித꞉ |
புத்ராம்ஸ்²ச பரிப்ரூச்ச²த்⁴வம் ததோ ஜ்ஞானமவாப்ஸ்யத² || 1-17-25

ப்ராயஸ்²சித்தக்ரியார்த²ம் தே புத்ரான்பப்ரச்சு²ரார்தவத் |
தேப்⁴யஸ்தே ப்ரயதாத்மான꞉ ஸ²ஸ²ம்ஸுஸ்தனயாஸ்ததா³ || 1-17-26

ப்ராயஸ்²சித்தானி த⁴ர்மஜ்ஞா வாங்மன꞉கர்மஜானி வை |
ஸ²ம்ஸந்தி குஸ²லா நித்யம் சக்ஷுர்ப்⁴யாமபி நித்யஸ²꞉ || 1-17-27

ப்ராயஸ்²சித்தார்த²தத்த்வஜ்ஞா லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞா தி³வௌகஸ꞉ |
க³ம்யந்தாம் புத்ரகாஸ்²சேதி புத்ரைருக்தாஸ்²ச தே ததா³ || 1-17-28

அபி⁴ஸ²ப்தாஸ்து தே தே³வா꞉ புத்ரவாக்யேன நிந்தி³தா꞉ |
பிதாமஹமுபாக³ச்ச²ன்ஸம்ஸ²யச்சே²த³னாய வை || 1-17-29

ததஸ்தானப்³ரவீத்³தே³வோ யூயம் வை ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ |
தஸ்மாத்³யது³க்தம் யுஷ்மாகம் தத்ததா² ந தத³ன்யதா² || 1-17-30

யூயம் ஸ²ரீரகர்தாரஸ்தேஷாம் தே³வா ப⁴விஷ்யத² |
தே து ஜ்ஞானப்ரதா³தார꞉ பிதரோ வோ ந ஸம்ஸ²ய꞉ || 1-17-31

அன்யோன்யம் பிதரோ யூயம் தே சைவேதி ந ஸம்ஸ²ய꞉ |
தே³வாஸ்²ச பிதரஸ்²சைவ தத்³பு³த்⁴யத்⁴வம் தி³வௌகஸ꞉ || 1-17-32

ததஸ்தே புனராக³ம்ய புத்ரானூசுர்தி³வௌகஸ꞉ |
ப்³ரஹ்மணா ச்சி²ன்னஸந்தே³ஹா꞉ ப்ரீதிமந்த꞉ பரஸ்பரம் || 1-17-33

யூயம் வை பிதரோ(அ)ஸ்மாகம் யைர்வயம் ப்ரதிபோ³தி⁴தா꞉ |
த⁴ர்மஜ்ஞா꞉ கஸ்²ச வ꞉ காம꞉ கோ வரோ வ꞉ ப்ரதீ³யதாம் | 1-17-34

யது³க்தம் சைவ யுஷ்மாபி⁴ஸ்தத்ததா² ந தத³ன்யதா² |
உக்தாஸ்²ச யஸ்மாத்³யுஷ்மாபி⁴꞉ புத்ரகா இதி வை வயம் |
தஸ்மாத்³ப⁴வந்த꞉ பிதரோ ப⁴விஷ்யந்தி ந ஸம்ஸ²ய꞉ || 1-17-35

யோ(அ)னிஷ்ட்வா து பித்ரூஞ்ச்²ராத்³தை⁴꞉ க்ரியா꞉ காஸ்²சித்கரிஷ்யதி |
ராக்ஷஸா தா³னவா நாகா³꞉ ப²லம் ப்ராப்ஸ்யந்தி தஸ்ய தத் || 1-17-36

ஸ்²ராத்³தை⁴ராப்யாயிதாஸ்²சைவ பிதர꞉ ஸோமமவ்யயம் |
ஆப்யாய்யமானா யுஷ்மாபி⁴ர்வர்த⁴யிஷ்யதி நித்யதா³ || 1-17-37

ஸ்²ராத்³தை⁴ராப்யாயித꞉ ஸோமோ லோகானாப்யாயயிஷ்யதி |
ஸமுத்³ரபர்வதவனம் ஜங்க³மாஜங்க³மைர்வ்ருதம் || 1-17-38

ஸ்²ராத்³தா⁴னி புஷ்டிகாமாஸ்²ச யே கரிஷ்யந்தி மானவா꞉ |
தேப்⁴ய꞉ புஷ்டிம் ப்ரஜாஸ்²சைவ தா³ஸ்யந்தி பிதர꞉ ஸதா³ || 1-17-39

ஸ்²ராத்³தே⁴ யே ச ப்ரதா³ஸ்யந்தி த்ரீன்பிண்டா³ன்னாமகோ³த்ரத꞉ |
ஸர்வத்ர வர்தமானாம்ஸ்தான்பிதர꞉ ஸபிதாமஹான் |
பா⁴வயிஷ்யந்தி ஸததம் ஸ்²ராத்³த⁴தா³னேன தர்பிதா꞉ || 1-17-40

ஏவமாஜ்ஞாபிதம் பூர்வம் ப்³ரஹ்மணா பரமேஷ்டி²னா |
இதி தத்³வசனம் ஸத்யம் ப⁴வத்வத்³ய தி³வௌகஸ꞉ |
புத்ராஸ்²ச பிதரஸ்²சைவ வயம் ஸர்வே பரஸ்பரம் || 1-17-41

ஸனத்குமார உவாச
த ஏதே பிதரோ தே³வா தே³வாஸ்²ச பிதரஸ்ததா² |
அன்யோன்யம் பிதரோ ஹ்யேதே தே³வாஸ்²ச பிரதஸ்²ச ஹ || 1-17-42

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴தரே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வனி பித்^இகல்பே
ஸப்தத³ஸோ².த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_17_mpr.html


## Harivamsha Maha Puranam - part  1
Harivamsha parva - Chapter 17
Pitrukalpam (1)
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  May 4,  2007  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

saptadasho.dhyAyaH
pitR^ikalpaH - 1

bhIShma uvAcha
tato.ahaM tasya vachanAnmArkaNDeyaM samAhitaH |
prashnaM tamevAnvapR^ichChaM  yanme pR^iShThaH purA pitA || 1-17-1

sa mAmuvacha dharmAtmA mArkaNDeyo mahAtapAH |
bhIShma vakShyAmi kartsnyena shR^iNuShva prayato.anagha || 1-17-2

ahaM pitR^iprasAdAdvai dIrghAyuShTvamavAptavAn |
pitR^ibhaktyaiva labdhaM cha prAgloke paramaM yashaH || 1-17-3

so.ahaM yugasya paryante bahuvarShasahasrike |
adhiruhya giriM meruM tapo.atapyaM sudushcharam || 1-17-4

tataH kadAchitpashyAmi divaM prajvAlya tejasA |
vimAnaM mahadAyAntamuttareNa girestadA ||  1-17-5

tasminvimAne parya~Nke jvalitAdityasannibham |
apashyaM tatra chaivAhaM shayAnaM dIptatejasam || 1-17-6

a~NguShThamAtraM puruShamagnAvagnimivAhitam |
so.ahaM tasmai namaskR^itya praNamya shirasA vibhum || 1-17-7

sanniviShTaM vimAnasthaM pAdyArghAbhyAmapUjayam |
apR^ichChaM chaiva durdharShaM vidyAma tvAm kathaM vibho || 1-17-8

tapovIryAtsamutpannaM nArAyaNaguNAtmakam |
daivataM hyasi devAnamiti me vartate matiH || 1-17-9

sa mAmuvAcha dharmAtmA smayamAna ivAnagha |
na te tapaHsucharitaM yena mAM nAvabuddhyase || 1-17-10

kShaNenaiva pramANaM saH bibhradanyadanuttamam |
rUpeNa na mayA kashchiddR^iShTapUrvaH pumAnkvachit || 1-17-11

sanatkumAra uvAcha
viddhi mAM brahmaNaH putraM mAnasaM pUrvajaM vibhoH |
tapovIryasamutpannaM nArAyaNaguNAtmakam || 1-17-12

sanatkumAra iti yaH shruto deveShu vai purA |
so.asmi bhArgava bhadraM te kaM kAmaM karavANi te || 1-17-13

ye tvanye brahmaNaH putrAH yavIyAMsastu te mama |
bhrAtaraH sapta durdharShAsteShAM vaMshAH pratiShThitAH || 1-17-14

kraturvasiShThaH pulahaH pulastyo.atristathA~NgirAH |
marIchistu tathA dhImAn devagandharvasevitAH |
trI.NllokAndhArayantImAndevagandharvapUjitAH || 1-17-15

vayaM tu yatidharmANaH saMyojyAtmAnamAtmani |
prajA dharmaM cha kAmaM cha vyapahAya mahAmune || 1-17-16

yathotpannastathaivAhaM kumAra iti viddhi mAm |
tasmAtsanatkumAreti nAmaitanme pratiShThitam || 1-17-17

madbhaktyA te tapashchIrNaM mama darshanakA~NkShayA |
eSha dR^iShTo.asmi bhavatA kaM kAmaM karavANi  te || 1-17-18

ityuktavantaM tamahaM pratyavochaM sanAtanam |
anuj~nAto bhagavatA prIyamANena bhArata || 1-17-19

tato.ahamenamarthaM vai tamapR^ichChaM sanAtanam |
pR^iShTaH pitR^INAM sargaM cha phalaM shrAddhasya chAnagha || 1-17-20

chichCheda saMshayaM bhIShma sa tu deveshvaro mama |
sa mAmuvAcha dharmAtmA kathAnte bahuvArShike |
rame tvayA.ahaM viprarShe shR^iNu sarvaM yathAtatham || 1-17-21

devAnasR^ijata brahmA mAM yakShyantIti bhArgava |
tamutsR^ijya tathAtmAnamayajaMste phalArthinaH || 1-17-22

te shaptA brahmaNA mUDhA naShTasamj~nA  divaukasaH |
na sma ki~nchidvijAnanti tato loko.apyamuhyata || 1-17-23

te bhUyaH praNatAH shaptAH prAyAchanta pitAmaham |
anugrahAya lokAnAM tatastAnabravIdidam || 1-17-24

prAyashchittaM charadhvaM vai vyabhichAro hi vaH kritaH |
putrAMshcha paripR^IchChadhvaM tato j~nAnamavApsyatha || 1-17-25

prAyashchittakriyArthaM te putrAnpaprachChurArtavat |
tebhyaste prayatAtmAnaH shashaMsustanayAstadA || 1-17-26

prAyashchittAni dharmaj~nA vA~NmanaHkarmajAni vai |
shaMsanti kushalA nityaM chakShurbhyAmapi nityashaH || 1-17-27

prAyashchittArthatattvaj~nA labdhasaMj~nA divaukasaH |
gamyantAM putrakAshcheti putrairuktAshcha te tadA || 1-17-28

abhishaptAstu te devAH putravAkyena ninditAH |
pitAmahamupAgachChansaMshayachChedanAya vai || 1-17-29

tatastAnabravIddevo yUyaM vai brahmavAdinaH |
tasmAdyaduktaM yuShmAkaM tattathA na tadanyathA || 1-17-30

yUyaM sharIrakartArasteShAM devA bhaviShyatha |
te tu j~nAnapradAtAraH pitaro vo na saMshayaH || 1-17-31

anyonyaM pitaro yUyaM te chaiveti na saMshayaH |
devAshcha pitarashchaiva tadbudhyadhvaM divaukasaH || 1-17-32

tataste punarAgamya putrAnUchurdivaukasaH |
brahmaNA chChinnasaMdehAH prItimantaH parasparam || 1-17-33

yUyaM vai pitaro.asmAkaM yairvayaM pratibodhitAH |
dharmaj~nAH kashcha vaH kAmaH ko varo vaH pradIyatAm | 1-17-34

yaduktaM chaiva yuShmAbhistattathA na tadanyathA |
uktAshcha yasmAdyuShmAbhiH putrakA iti vai vayam |
tasmAdbhavantaH pitaro bhaviShyanti na saMshayaH || 1-17-35

yo.aniShTvA tu pitR^I~nChrAddhaiH kriyAH kAshchitkariShyati |
rAkShasA dAnavA nAgAH phalaM prApsyanti tasya tat || 1-17-36

shrAddhairApyAyitAshchaiva pitaraH somamavyayam |
ApyAyyamAnA yuShmAbhirvardhayiShyati nityadA || 1-17-37

shrAddhairApyAyitaH somo lokAnApyAyayiShyati |
samudraparvatavanaM ja~NgamAja~NgamairvR^itam || 1-17-38

shrAddhAni puShTikAmAshcha ye kariShyanti mAnavAH |
tebhyaH puShTiM prajAshchaiva dAsyanti pitaraH sadA || 1-17-39

shrAddhe ye cha pradAsyanti trInpiNDAnnAmagotrataH |
sarvatra vartamAnAMstAnpitaraH sapitAmahAn |
bhAvayiShyanti satataM shrAddhadAnena tarpitAH || 1-17-40

evamAj~nApitaM pUrvaM brahmaNA parameShThinA |
iti tadvachanaM satyaM bhavatvadya divaukasaH |
putrAshcha pitarashchaiva vayaM sarve parasparam || 1-17-41

sanatkumAra uvAcha
ta ete pitaro devA devAshcha pitarastathA |
anyonyaM pitaro hyete devAshcha piratashcha ha || 1-17-42

iti shrImahAbhAtare khileShu harivaMshe harivaMshaparvani pit^ikalpe
saptadasho.dhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்