Saturday 28 March 2020

து⁴ந்து⁴வத⁴꞉ | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 11

ஏகாத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

து⁴ந்து⁴வத⁴꞉


ஜனமேஜய உவாச
கத²ம் ப³ஹுயுகே³ காலே ஸமதீதே த்³விஜோத்தம |
ந ஜரா ரேவதீம் ப்ராப்தா ரைவதம் ச ககுத்³மினம் || 1-11-1

மேரும் க³தஸ்ய வா தஸ்ய ஸ²ர்யாதே꞉ ஸந்ததி꞉ கத²ம் |
ஸ்தி²தா ப்ருதி²வ்யாமத்³யாபி ஸ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ || 1-11-2

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ந ஜரா க்ஷுத்பிபாஸே வா ந ம்ருத்யுர்ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ருதுசக்ரம் ந ப⁴வதி ப்³ரஹ்மலோகே ஸதா³னக⁴ || 1-11-3

ககுத்³மினஸ்து தம் லோகம் ரைவதஸ்ய க³தஸ்ய ஹ |
ஹதா புண்யஜனைஸ்தாத ராக்ஷஸை꞉ ஸா குஸ²ஸ்த²லீ || 1-11-4

தஸ்ய ப்⁴ராத்ருஸ²தம் சாஸீத்³தா⁴ர்மிகஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
தத்³வத்⁴யமானம் ரக்ஷோபி⁴ர்தி³ஸ²꞉ ப்ராத்³ரவத³ச்யுதம் || 1-11-5வித்³ருதஸ்ய து ராஜேந்த்³ர தஸ்ய ப்⁴ராத்ருஸ²தஸ்ய வை |
தேஷாம் து தே ப⁴யாக்ராந்தா꞉ க்ஷத்ரியாஸ்தத்ர தத்ர ஹ ||1-11-6

அன்வவாயஸ்து ஸுமஹாம்ஸ்தத்ர தத்ர விஸா²ம்பதே |
யேஷாமேதே மஹாராஜ ஸ²ர்யாதா இதி விஸ்²ருதா꞉ || 1-11-7

க்ஷத்ரியா ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² தி³க்ஷு ஸர்வாஸு தா⁴ர்மிகா꞉ |
ஸர்வஸ²꞉ பர்வதக³ணான்ப்ரவிஷ்டா꞉ குருனநத³ன|| 1-11-8

நாபா⁴கா³ரிஷ்டபுத்ரௌ த்³வௌ வைஸ்²யௌ ப்³ராஹ்மணதாம் க³தௌ |
கரூஷஸ்ய து காரூஷா꞉ க்ஷத்ரியா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ || 1-11-9

ப்ராம்ஸோ²ரேகோ(அ)ப⁴வத்புத்ர꞉ ப்ரஜாதிரிதி ந꞉ ஸ்²ருதம் |
ப்ருஷத்⁴ரோ ஹிம்ஸயித்வா து கு³ரோர்கா³ம் ஜனமேஜய | 1-11-10

ஸா²பாச்சூ²த்³ரத்வமாபன்னோ நவைதே பரிகீர்திதா꞉ |
வைவஸ்வதஸ்ய தனயா மனோர்வை ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 1-11-11

க்ஷுவதஸ்²ச மனோஸ்தாத இக்ஷ்வாகுரப⁴வத் ஸுத꞉ |
தஸ்ய புத்ரஸ²தம் த்வாஸீதி³க்ஷ்வாகோர்பூ⁴ரித³க்ஷிணம் || 1-11-12

தேஷாம் விகுக்ஷிர்ஜ்யேஷ்ட²ஸ்து விகுக்ஷித்வாத³யோத⁴தாம் |
ப்ராப்த꞉ பரமத⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸோ(அ)யோத்⁴யாதி⁴பதி꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 1-11-13

ஸ²குனிப்ரமுகா²ஸ்தஸ்ய புத்ரா꞉ பஞ்சாஸ²து³த்தமா꞉ |
உத்தராபத²தே³ஸ²ஸ்தா² ரக்ஷிதாரோ மஹீபதே | 1-11-14

சத்வாரிம்ஸ²த³தா²ஷ்டௌ ச த³க்ஷிணஸ்யாம் ததா² தி³ஸி² |
ஸ²ஸா²த³ப்ரமுகா²ஸ்²சான்யே ரக்ஷிதாரோ விஸா²ம்பதே | 1-11-15

இக்ஷ்வாகுஸ்து விகுக்ஷிர்வை அஷ்டகாயாமதா²தி³ஸ²த் |
மாம்ஸமானய ஸ்²ராத்³தா⁴ர்த²ம் ம்ருகா³ன்ஹத்வா மஹாப³ல || 1-11-16

ஸ்²ராத்³த⁴கர்மணி சோத்³தி³ஷ்ட அக்ருதே ஸ்²ராத்³த⁴கர்மணி |
ப⁴க்ஷயித்வா ஸ²ஸ²ம் தாத ஸ²ஸா²தோ³ ம்ருக³யாம் க³த꞉ || 1-11-17

இக்ஷ்வாகுணா பரித்யக்தோ வஸிஷ்ட²வசனாத் ப்ரபு⁴꞉ |
இக்ஷ்வாகௌ ஸம்ஸ்தி²தே தாத ஸ²ஸா²த³꞉ புரமாவஸத் || 1 -11-18

ஸ²ஸா²த³ஸ்ய து தா³யாத³꞉ ககுத்ஸ்தோ² நாம வீர்யவான் |
இந்த்³ரஸ்ய வ்ருஷபூ⁴தஸ்ய ககுத்ஸ்தோ² (அ)ஜயதாஸுரான் || 1-11-19

பூர்வம் தே³வாஸுரே யுத்³தே⁴ ககுத்ஸ்த²ஸ்தேன ஹி ஸ்ம்ருத꞉ |
அனேனாஸ்து ககுத்ஸ்த²ஸ்ய ப்ருது²ரானேனஸ꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-11-20

விஷ்டராஸ்²வ꞉ ப்ருதோ²꞉ புத்ரஸ்தஸ்மாதா³ர்த்³ரஸ்த்வஜாயத |
ஆர்த்³ரஸ்ய யுவனாஸ்²வஸ்து ஸ்²ராவஸ்தஸ்ய து சாத்மஜ꞉ || 1-11-21

ஜஜ்ஞே ஸ்²ராவஸ்தகோ ராஜா ஸ்²ராவஸ்தீ யேன நிர்மிதா |
ஸ்²ராவஸ்தஸ்ய து தா³யாதோ³ ப்³ருஹத³ஸ்²வோ மஹயஸா²꞉ || 1-11-22

குவலாஸ்²வ꞉ ஸுதஸ்தஸ்ய ராஜா பரமதா⁴ர்மிக꞉ |
ய꞉ ஸ து⁴ந்து⁴வதா⁴த்³ராஜா து⁴ந்து⁴மாரத்வமாக³த꞉ || 1-11-23

ஜனமேஜய உவாச
து⁴ந்தோ⁴ர்வத⁴மஹம் ப்³ரஹ்மஞ்ஸ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ |
யத³ர்த²ம் குவலாஸ்²வ꞉ ஸந்து⁴ந்து⁴மாரத்வமாக³த꞉ || 1-11-24

வைஸ²ம்பாயன உவாச
குவலாஸ்²வஸ்ய புத்ராணாம் ஸ²தமுத்தமத⁴ன்வினாம் |
ஸர்வே வித்³யாஸு நிஷ்ணாதா ப³லவந்தோ து³ராஸதா³꞉ || 1-11-25

ப³பூ⁴வுர்தா⁴ர்மிகா꞉ ஸர்வே யஜ்வானோ பூ⁴ரித³க்ஷிணா꞉ |
குவலாஸ்²வம் ஸுதம் ராஜ்யே ப்³ருஹத³ஸ்²வோ ந்யயோஜயத் || 1-11-26

புத்ரஸங்க்ராமிதஸ்²ரீஸ்து வனம் ராஜா ஸமாவிஸ²த் |
தமுத்தங்கோ(அ)த² விப்ரர்ஷி꞉ ப்ரயாந்தம் ப்ரத்யவாரயத் || 1-11-27

உத்தங்க உவாச
ப⁴வதா ரக்ஷணம் கார்யம் தத்தாவத்கர்துமர்ஹஸி |
நிருத்³விக்³னஸ்தபஸ்²சர்தும் ந ஹி ஸ²க்னோஷி பார்தி²வ || 1-11-28

த்வயா ஹி ப்ருதி²வீ ராஜன்ரக்ஷ்யமணா மஹாத்மனா |
ப⁴விஷ்யதி நிருத்³விக்³னா நாரண்யம் க³ந்துமர்ஹஸி || 1-11-29

பாலனே ஹி மஹாந்த⁴ர்ம꞉ ப்ரஜானாமிஹ த்³ருஸ்²யதே |
ந ததா² த்³ருஸ்²யதே(அ)ரண்யே மா தே(அ)பூ⁴த்³பு³த்³தி⁴ரீத்³ருஸீ² || 1-11-30

ஈத்³ருஸோ² ந ஹி ராஜேந்த்³ர த⁴ர்ம꞉ க்வசன த்³ருஸ்²யதே |
ப்ரஜானாம் பாலனே யோ வை புரா ராஜர்ஷிபி⁴꞉ க்ருத꞉ |
ரக்ஷிதவ்யா꞉ ப்ரஜா ராஜ்ஞா தாஸ்த்வம் ரக்ஷிதுமர்ஹஸி || 1-11-31

மமாஸ்²ரமஸமீபே ஹி ஸமேஷு மருத⁴ன்வஸு |
ஸமுத்³ரோ வாலுகாபூர்ண உஜ்ஜானக இதி ஸ்²ருத꞉ |
தே³வதானாமவத்⁴யஸ்²ச மஹாகாயோ மஹாப³ல꞉ || 1-11-32

அந்தர்பூ⁴மிக³தஸ்தத்ர வாலுகாந்தர்ஹிதோ மஹான் |
ராக்ஷஸஸ்ய மதோ⁴꞉ புத்ரோ து⁴ந்து⁴னாமா மஹாஸுர꞉ |
ஸே²தே லோகவினாஸா²ய தப ஆஸ்தா²ய தா³ருணம் || 1-11-33

ஸம்வத்ஸரஸ்ய பர்யந்தே ஸ நிஸ்²வாஸம் ப்ரமுஞ்சதி |
யதா³ ததா³ பூ⁴ஸ்²சலதி ஸஸை²லவனகானநா || 1-11-34

தஸ்ய நி꞉ஸ்²வாஸவாதேன ரஜ உத்³தூ⁴யதே மஹத் |
ஆதி³த்யபத²மாவ்ருத்ய ஸப்தாஹம் பூ⁴மிகம்பனம் || 1-11-35

ஸவிஸ்பு²லிங்க³ம் ஸாங்கா³ரம் ஸதூ⁴மமதிதா³ருணம் |
தேன தாத ந ஸ²க்னோமி தஸ்மின்ஸ்தா²தும் ஸ்வகாஸ்²ரமே || 1-11-36

தம் மாரய மஹாகாயம் லோகானாம் ஹிதகாம்யயா |
லோகா꞉ ஸ்வஸ்தா² ப⁴வந்த்யத்³ய தஸ்மின்வினிஹதே(அ)ஸுரே || 1-11-37

த்வம் ஹி தஸ்ய வதா⁴யைக꞉ ஸமர்த²꞉ ப்ருதி²வீபதே |
விஷ்ணுனா ச வரோ த³த்தோ மஹ்யம் பூர்வயுகே³(அ)னக⁴ || 1-11-38

யஸ்த்வம் மஹாஸுரம் ரௌத்³ரம் ஹனிஷ்யஸி மஹாப³லம் |
தஸ்ய த்வம் வரதா³னேன தேஜ ஆப்யாயயிஷ்யஸி || 1-11-39

ந ஹி து⁴ந்து⁴ர்மஹாதேஜாஸ்தேஜஸால்பேன ஸ²க்யதே |
நிர்த³க்³து⁴ம் ப்ருதி²வீபால ஸ ஹி வர்ஷஸ²தைரபி |
வீர்யம் ஹி ஸுமஹத் தஸ்ய தே³வைரபி து³ராஸத³ம் || 1-11-40

ஸ ஏவமுக்தோ ராஜர்ஷிருத்தங்கேன மஹாத்மனா |
குவலாஸ்²வம் ஸுதம் ப்ராதா³த்தஸ்மை து⁴ந்து⁴னிவாரணே || 1-11-41

ப்³ருஹத³ஸ்²வ உவாச
ப⁴க³வன்ன்யஸ்தஸ²ஸ்த்ரோ(அ)ஹமயம் து தனயோ மம |
ப⁴விஷ்யதி த்³விஜஸ்²ரேஷ்ட² து⁴ந்து⁴மாரோ ந ஸம்ஸ²ய꞉ || 1-11-42

ஸ தம் வ்யாதி³ஸ்²ய தனயம் ராஜர்ஷிர்து⁴ந்து⁴மாரணே |
ஜகா³ம பர்வதாயைவ தபஸே ஸம்ஸி²தவ்ரத꞉ || 1-11-43

வைஸ²ம்பாயன உவாச
குவலாஸ்²வஸ்து புத்ராணாம் ஸ²தேன ஸஹ பார்தி²வ꞉ |
ப்ராயாது³த்தங்கஸஹிதோ து⁴ந்தோ⁴ஸ்தஸ்ய வினிக்³ரஹே || 1-11- 44

தமாவிஸ²த்ததா³ விஷ்ணுர்ப⁴க³வாம்ஸ்தேஜஸா ப்ரபு⁴꞉ |
உத்தங்கஸ்ய நியோகா³த்³வை லோகாஸ்ய ஹிதகாம்யயா || 1-11-45

தஸ்மின்ப்ரயாதே து³ர்த⁴ர்ஷே தி³வி ஸ²ப்³தோ³ மஹானபூ⁴த் |
ஏஷ ஸ்²ரீமானவத்⁴யோ(அ)த்³ய து⁴ந்து⁴மாரோ ப⁴விஷ்யதி || 1-11-46

தி³வ்யைர்க³ந்தை⁴ஸ்²ச தம் தே³வா꞉ ஸமந்தாத்ஸமவாகிரன் |
தே³வது³ந்து³ப⁴யஸ்²சாபி ப்ரணேது³ர்ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 1-11-47

ஸ க³த்வா ஜயதாம் ஸ்²ரேஷ்ட²ஸ்தனயை꞉ ஸஹ வீர்யவான் |
ஸமுத்³ரம் கா²னயாமாஸ வாலுகார்ணவமவ்யயம் | 1-11-48

நாராயணேன கௌரவ்ய தேஜஸா(ஆ)ப்யாயித꞉ ஸ வை |
ப³பூ⁴வ ஸ மஹாதேஜா꞉ பூ⁴யோ ப³லஸமன்வித꞉ || 1-11-49

தஸ்ய புத்ரை꞉ க²னத்³பி⁴ஸ்து வாலுகாந்தர்ஹிதஸ்ததா³ |
து⁴ந்து⁴ராஸாதி³தோ ராஜந்தி³ஸ²மாவ்ருத்ய பஸ்²சிமாம் || 1-11-50

முக²ஜேனாக்³னினா க்ரோதா⁴ல்லோகானுத்³வர்தயன்னிவ |
வாரி ஸுஸ்ராவ வேகே³ன மஹோத³தி⁴ரிவோத³யே || 1-11-51

ஸோமஸ்ய ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² தா⁴ரோர்மிகலிலம் மஹத் |
தஸ்ய புத்ரஸ²தம் த³க்³த⁴ம் த்ரிபி⁴ரூனம் து ரக்ஷஸா || 1-11-52

தத꞉ ஸ ராஜா கௌரவ்ய ராக்ஷஸம் தம் மஹாப³லம் |
ஆஸஸாத³ மஹாதேஜா து⁴ந்து⁴ம் து⁴ந்து⁴னிப³ர்ஹண꞉ || 1-11-53

தஸ்ய வாரிமயம் வேக³மாபீய ஸ நராதி⁴ப꞉ |
யோகீ³ யோகே³ன வஹ்னிம் ச ஸ²மயாமாஸ வாரிணா || 1-11-54

நிஹத்ய தம் மஹாகாயம் ப³லேனோத³கராக்ஷஸம் |
உத்தங்கம் த³ர்ஸ²யாமாஸ க்ருதகர்மா நராதி⁴ப꞉ || 1-11-55

உத்தங்கஸ்து வரம் ப்ராதா³த்தஸ்மை ராஜ்ஞே மஹாத்மனே |
த³தௌ³ தஸ்யாக்ஷயம் வித்தம் ஸ²த்ருபி⁴ஸ்²சாபராஜயம் || 1-11-56

த⁴ர்மே ரதிம் ச ஸததம் ஸ்வர்க³வாஸம் ததா²க்ஷயம் |
புத்ராணாம் சாக்ஷயாம்ˮல்லோகான்ஸ்வர்கே³ யே ரக்ஷஸா ஹதா꞉ || 1-11-57

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வணி து⁴ந்து⁴வதே⁴
ஏகாத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_11_mpr.html


## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamsha parva-
Chapter 11
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)   jankbrz @ videotron.ca
proofread by K S Ramachandran, ksrkal @ dataone.in> April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------

ekAdasho.adhyAyaH

dhundhuvadhaH

janamejaya uvAcha
kathaM bahuyuge kAle samatIte dvijottama |
na jarA revatIM prAptA raivataM cha kakudminam || 1-11-1

meruM gatasya vA tasya sharyAteH saMtatiH katham |
sthitA pR^ithivyAmadyApi shrotumichChAmi tattvataH || 1-11-2

vaishampAyana uvAcha
na jarA kShutpipAse vA na mR^ityurbharatarShabha  |
R^ituchakraM na bhavati brahmaloke sadAnagha || 1-11-3

kakudminastu taM lokaM  raivatasya gatasya ha |
hatA puNyajanaistAta rAkShasaiH sA kushasthalI || 1-11-4

tasya bhrAtR^ishataM chAsIddhArmikasya mahAtmanaH |
tadvadhyamAnaM rakShobhirdishaH prAdravadachyutam || 1-11-5

vidrutasya tu rAjendra tasya  bhrAtR^ishatasya vai |
teShAM tu te bhayAkrAntAH kShatriyAstatra tatra ha ||1-11-6

anvavAyastu sumahAMstatra tatra vishAmpate |
yeShAmete mahArAja sharyAtA iti vishrutAH || 1-11-7

kShatriyA bharatashreShTha dikShu sarvAsu dhArmikAH |
sarvashaH parvatagaNAnpraviShTAH kurunanadana|| 1-11-8

nAbhAgAriShTaputrau dvau vaishyau brAhmaNatAM gatau |
karUShasya tu kArUShAH kShatriyA yuddhadurmadAH || 1-11-9

prAMshoreko.abhavatputraH prajAtiriti naH shrutam |
pR^iShadhro hiMsayitvA tu gurorgAM janamejaya | 1-11-10

shApAchChUdratvamApanno navaite parikIrtitAH |
vaivasvatasya tanayA manorvai bharatarShabha || 1-11-11

kShuvatashcha manostAta ikShvAkurabhavat sutaH |
tasya putrashataM tvAsIdikShvAkorbhUridakShiNam || 1-11-12

teShAM vikukShirjyeShThastu vikukShitvAdayodhatAm |
prAptaH paramadharmaj~naH so.ayodhyAdhipatiH prabhuH || 1-11-13

shakunipramukhAstasya putrAH pa~nchAshaduttamAH |
uttarApathadeshasthA rakShitAro mahIpate | 1-11-14

chatvAriMshadathAShTau cha dakShiNasyAM tathA dishi |
shashAdapramukhAshchAnye rakShitAro vishAMpate | 1-11-15

ikShvAkustu vikukShirvai aShTakAyAmathAdishat |
mAMsamAnaya shrAddhArthaM mR^igAnhatvA mahAbala  || 1-11-16

shrAddhakarmaNi choddiShTa akR^ite shrAddhakarmaNi |
bhakShayitvA shashaM tAta shashAdo mR^igayAM gataH || 1-11-17

ikShvAkuNA parityakto vasiShThavachanAt prabhuH |
ikShvAkau saMsthite tAta shashAdaH puramAvasat || 1 -11-18

shashAdasya tu dAyAdaH kakutstho nAma vIryavAn |
indrasya vR^iShabhUtasya kakutstho .ajayatAsurAn || 1-11-19

pUrvaM devAsure yuddhe kakutsthastena hi smR^itaH |
anenAstu kakutsthasya pR^ithurAnenasaH smR^itaH || 1-11-20

viShTarAshvaH pR^ithoH putrastasmAdArdrastvajAyata |
Ardrasya yuvanAshvastu shrAvastasya tu chAtmajaH || 1-11-21

jaj~ne shrAvastako rAjA shrAvastI yena nirmitA |
shrAvastasya tu dAyAdo bR^ihadashvo mahayashAH || 1-11-22

kuvalAshvaH sutastasya rAjA paramadhArmikaH |
yaH sa dhundhuvadhAdrAjA dhundhumAratvamAgataH || 1-11-23

janamejaya uvAcha
dhundhorvadhamahaM brahma~nshrotumichChAmi tattvataH |
yadarthaM kuvalAshvaH sandhundhumAratvamAgataH || 1-11-24

vaishampAyana uvAcha
kuvalAshvasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm |
sarve vidyAsu niShNAtA balavanto durAsadAH || 1-11-25

babhUvurdhArmikAH sarve yajvAno bhUridakShiNAH |
kuvalAshvaM sutaM rAjye bR^ihadashvo nyayojayat || 1-11-26

putrasa~NkrAmitashrIstu vanaM rAjA samAvishat |
tamutta~Nko.atha viprarShiH prayAntaM pratyavArayat || 1-11-27

utta~Nka uvAcha
bhavatA rakShaNaM kAryaM tattAvatkartumarhasi |
nirudvignastapashchartuM na hi shaknoShi pArthiva || 1-11-28

tvayA hi pR^ithivI rAjanrakShyamaNA mahAtmanA |
bhaviShyati nirudvignA nAraNyaM gantumarhasi || 1-11-29

pAlane hi mahAndharmaH prajAnAmiha dR^ishyate |
na tathA dR^ishyate.araNye mA te.abhUdbuddhirIdR^ishI  || 1-11-30

IdR^isho na hi rAjendra dharmaH kvachana dR^ishyate |
prajAnAM pAlane yo vai purA rAjarShibhiH kR^itaH |
rakShitavyAH prajA rAj~nA tAstvaM rakShitumarhasi || 1-11-31

mamAshramasamIpe hi sameShu marudhanvasu |
samudro vAlukApUrNa ujjAnaka iti shrutaH |
devatAnAmavadhyashcha mahAkAyo mahAbalaH || 1-11-32

antarbhUmigatastatra vAlukAntarhito mahAn |
rAkShasasya madhoH putro dhundhunAmA mahAsuraH |
shete lokavinAshAya tapa AsthAya dAruNam || 1-11-33

saMvatsarasya paryante sa nishvAsaM pramu~nchati |
yadA tadA bhUshchalati sashailavanakAnanA || 1-11-34

tasya niHshvAsavAtena raja uddhUyate mahat |
AdityapathamAvR^itya saptAhaM bhUmikampanam || 1-11-35

savisphuli~NgaM sA~NgAraM sadhUmamatidAruNam |
tena tAta na shaknomi tasminsthAtuM svakAshrame || 1-11-36

taM mAraya mahAkAyaM lokAnAM hitakAmyayA |
lokAH svasthA bhavantyadya tasminvinihate.asure || 1-11-37

tvaM hi tasya vadhAyaikaH samarthaH pR^ithivIpate |
viShNunA cha varo datto mahyaM pUrvayuge.anagha || 1-11-38

yastvaM mahAsuraM raudraM haniShyasi mahAbalam |
tasya tvaM varadAnena teja ApyAyayiShyasi || 1-11-39

na hi dhundhurmahAtejAstejasAlpena shakyate |
nirdagdhuM pR^ithivIpAla sa hi varShashatairapi |
vIryaM hi sumahat tasya devairapi durAsadam || 1-11-40

sa evamukto rAjarShirutta~Nkena mahAtmanA |
kuvalAshvaM sutaM prAdAttasmai dhundhunivAraNe || 1-11-41
     
bR^ihadashva uvAcha       
bhagavannyastashastro.ahamayaM tu tanayo mama |
bhaviShyati dvijashreShTha dhundhumAro na saMshayaH || 1-11-42

sa taM vyAdishya tanayaM rAjarShirdhundhumAraNe |
jagAma parvatAyaiva  tapase saMshitavrataH || 1-11-43
           
vaishampAyana uvAcha             
kuvalAshvastu putrANAM shatena saha pArthivaH |
prAyAdutta~Nkasahito dhundhostasya vinigrahe || 1-11- 44

tamAvishattadA viShNurbhagavAMstejasA prabhuH |
utta~Nkasya niyogAdvai lokAsya hitakAmyayA || 1-11-45

tasminprayAte durdharShe divi shabdo mahAnabhUt |
eSha shrImAnavadhyo.adya dhundhumAro bhaviShyati || 1-11-46

divyairgandhaishcha  taM devAH samantAtsamavAkiran |
devadundubhayashchApi praNedurbharatarShabha || 1-11-47

sa gatvA jayatAM shreShThastanayaiH saha vIryavAn |
samudraM khAnayAmAsa vAlukArNavamavyayam | 1-11-48

nArAyaNena kauravya tejasA.a.apyAyitaH sa vai |
babhUva sa mahAtejAH bhUyo  balasamanvitaH || 1-11-49

tasya putraiH khanadbhistu vAlukAntarhitastadA |
dhundhurAsAdito rAjandishamAvR^itya pashchimAm || 1-11-50

mukhajenAgninA krodhAllokAnudvartayanniva |
vAri susrAva vegena mahodadhirivodaye || 1-11-51

somasya bharatashreShTha dhArormikalilaM mahat |
tasya putrashataM dagdhaM tribhirUnaM tu rakShasA || 1-11-52

tataH sa rAjA kauravya rAkShasaM taM mahAbalam |
AsasAda mahAtejA dhundhuM dhundhunibarhaNaH || 1-11-53

tasya vArimayaM vegamApIya sa narAdhipaH |
yogI yogena vahniM cha shamayAmAsa vAriNA || 1-11-54

nihatya taM mahAkAyaM balenodakarAkShasam |
utta~NkaM darshayAmAsa kR^itakarmA narAdhipaH || 1-11-55

utta~Nkastu varaM prAdAttasmai rAj~ne mahAtmane |
dadau tasyAkShayaM vittaM shatrubhishchAparAjayam || 1-11-56

dharme ratiM cha satataM svargavAsaM tathAkShayam |
putrANAM chAkShayA.NllokAnsvarge ye rakShasA hatAH || 1-11-57

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi dhundhuvadhe
ekAdasho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்