Wednesday 25 March 2020

ஐலோத்பத்திவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 10

த³ஸ²மோ(அ)தா⁴ய꞉

ஐலோத்பத்திவர்ணனம்


வைஸ²ம்பாயன உவாச
மனோர்வைவஸ்வதஸ்யாஸன் புத்ரா வை நவ தத்ஸமா꞉ |
இக்ஷ்வாகுஸ்²சைவ நாபா⁴கோ³ த்⁴ருஷ்ணு꞉ ஸ²ர்யாதிரேவ ச || 1-10-1

நரிஷ்யம்ஸ்²ச ததா² ப்ராம்ஸு²ர்னாபா⁴கா³ரிஷ்டஸப்தமா꞉ |
கரூஷஸ்²ச ப்ருஷத்⁴ரஸ்²ச நவைதே ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 1-10-2

அகரோத்புத்ரகாமஸ்து மனுரிஷ்டிம் ப்ரஜாபதி꞉ |
மித்ராவருணயோஸ்தாத பூர்வமேவ விஸா²ம்பதே || 1-10-3

அனுத்பன்னேஷு நவஸு புத்ரேஷ்வேதேஷு பா⁴ரத |
தஸ்யாம் து வர்தமானாயாமிஷ்ட்யாம் ப⁴ரதஸத்தம || 1-10-4

மித்ராவருணயோரம்ஸே² முனிராஹுதிமாஜுஹோத் |
ஆஹுத்யாம் ஹூயமானாயாம் தே³வக³ந்த⁴ர்வமானுSஆ꞉ || 1-10- 5

துஷ்டிம் து பரமாம் ஜக்³முர்முனயஸ்²ச தபோத⁴னா꞉ |
அஹோ(அ)ஸ்ய தபஸோ வீர்யமஹோ(அ)ஸ்ய ஸ்²ருதமத்³பு⁴தம் || 1-10- 6தத்ர தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ரா தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா |
தி³வ்யஸம்ஹனநா சைவ இலா ஜஜ்ஞ இதி ஸ்²ருதி꞉ || 1-10-7

தாமிலேத்யேவ ஹோவாச மனுர்த³ண்ட³த⁴ரஸ்ததா³ |
அனுக³ச்ச²ஸ்வ மாம் ப⁴த்³ரே தமிலா ப்ரத்யுவாச ஹ |
த⁴ர்மயுக்தமித³ம் வாக்யம் புத்ரகாமம் ப்ரஜாபதிம் || 1-10-8

இலோவாச
மித்ராவருணயோரம்ஸே² ஜாதாஸ்மி வத³தாம் வர |
தயோ꞉ ஸகாஸ²ம் யாஸ்யாமி ந மாம் த⁴ர்மோ ஹதோ(அ)வதீ⁴த் || 1-10-9

ஸைவமுக்த்வா மனும் தே³வம் மித்ராவருணயோரிலா |
க³த்வாந்திகம் வராரோஹா ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமப்³ரவீத் || 1-10-10

(இலோவாச)
அம்ஸே²(அ)ஸ்மி யுவயோர்ஜாதா தே³வௌ கிம் கரவாணி வாம் |
மனுனா சாஹமுக்தா வை அனுக³ச்ச²ஸ்வ மாமிதி || 1-10-11

தாம் ததா²வாதி³னீம் ஸாத்⁴வீமிலாம் த⁴ர்மபராயணாம் |
மித்ரஸ்²ச வருணஸ்²சோபா⁴வூசதுர்யன்னிபோ³த⁴ தத் || 1-10-12

(*மித்ராவருணாவூசது꞉**)
அனேன தவ த⁴ர்மேண ப்ரஸ்²ரயேண த³மேன ச |
ஸத்யேன சைவ ஸுஸ்²ரோணி ப்ரீதௌ ஸ்வோ வரவர்ணினி || 1-10-13

ஆவயோஸ்த்வம் மஹாபா⁴கே³ க்²யாதிம் கன்யேதி யாஸ்யஸி |
மனோர்வம்ஸ²த⁴ர꞉ புத்ரஸ்த்வமேவ ச ப⁴விஷ்யஸி | 1-10-14

ஸுத்³யும்ன இதி விக்²யாதஸ்த்ரிஷு லோகேஷு ஸோ²ப⁴னே |
ஜக³த்ப்ரியோ த⁴ர்மஸீ²லோ மனோர்வம்ஸ²விவர்த⁴ன꞉ || 1-10-15

நிவ்ருத்தா ஸா து தச்ச்²ருத்வா க³ச்ச²ந்தீ பிதுரந்திகம் |
பு³தே⁴னாந்தரமாஸாத்³ய மைது²னாயோபமந்த்ரிதா || 1-10-16

ஸோமபுத்ராத்³பு³தா⁴த்³ராஜம்ஸ்தஸ்யாம் ஜஜ்ஞே புரூரவா꞉ |
ஜனயித்வா ஸுதம் ஸா தமிலா ஸுத்³யும்னதாம் க³தா || 1-10-17

ஸுத்³யும்னஸ்ய து தா³யாதா³ஸ்த்ரய꞉ பரமதா⁴ர்மிகா꞉ |
உத்கலஸ்²ச க³யஸ்²சைவ வினதாஸ்²வஸ்²ச பா⁴ரத || 1-10-18

உத்கலஸ்யோத்கலா ராஜன்வினதாஸ்²வஸ்ய பஸ்²சிமா |
தி³க்பூர்வா ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² க³யஸ்ய து க³யா புரீ | 1-10-19

ப்ரவிஷ்டே து மனௌ தாத தி³வாகரமரிந்த³ம |
த³ஸ²தா⁴ தத்³த³த⁴த்க்ஷத்ரமகரோத்ப்ருதி²வீமிமாம் || 1-10-20

யூபாங்கிதா வஸுமதீ யஸ்யேயம் ஸவனாகரா |
இக்ஷ்வாகுர்ஜ்யேஷ்ட²தா³யாதோ³ மத்⁴யதே³ஸ²மவாப்தவான் || 1-10-21

கன்யாபா⁴வாச்ச ஸுத்³யும்னோ நைனம் கு³ணமவாப்தவான் |
வஸிஷ்ட²வசனாச்சாஸீத்ப்ரதிஷ்டா²னே மஹாத்மன꞉ || 1-10-22

ப்ரதிஷ்டா² த⁴ர்மராஜஸ்ய ஸுத்³யும்னஸ்ய குரூத்³வஹ |
தத்புரூரவஸே ப்ராதா³த்³ராஜ்யம் ப்ராப்ய மஹாயஸா²꞉ || 1-10-23

ஸுத்³யும்ன꞉ காரயாமாஸ ப்ரதிஷ்டா²னே ந்ரூபக்ரியாம் |
உத்கலஸ்ய த்ரய꞉ புத்ராஸ்த்ரிஷு லோகேஷு விஸ்²ருதா꞉ |
த்⁴ருஷ்டகஸ்²சாம்ப³ரீஷஸ்²ச த³ண்ட³ஸ்²சேதி ஸுதாஸ்த்ரய꞉ || 1-10-24

யஸ்²சகார மஹாத்மா வை த³ண்ட³காரண்யமுத்தமம் |
வனம் தல்லோகவிக்²யாதம் தாபஸானாமனுத்தமம் || 1-10-25

தத்ர ப்ரவிஷ்டமாத்ரஸ்து நர꞉ பாபாத்ப்ரமுச்யதே |
ஸுத்³யும்னஸ்²ச தி³வம் யாத ஐலமுத்பாத்³ய பா⁴ரத || 1-10-26

மானவேயோ மஹாராஜ ஸ்த்ரீபும்ஸோர்லக்ஷணைர்யுத꞉ |
த்⁴ருதவான்ய இலேத்யேவ ஸுத்³யும்னஸ்²சாதிவிஸ்²ருத꞉ || 1-10-27

நாரிஷ்யத꞉ ஸ²கா꞉ புத்ரா நாபா⁴க³ஸ்ய து பா⁴ரத |
அம்ப³ரீஷோ(அ)ப⁴வத்புத்ர꞉ பார்தி²வர்ஷப⁴ஸத்தம꞉ || 1-10-28

த்⁴ருஷ்ணோஸ்து தா⁴ர்ஷ்டகம் க்ஷத்ரம் ரணத்³ருஷ்டம் ப³பூ⁴வ ஹ |
கரூஷஸ்ய து காரூஷா꞉ க்ஷத்ரியா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ || 1-10-29

ஸஹஸ்ரம் க்ஷத்ரியக³ணோ விக்ராந்த꞉ ஸம்ப³பூ⁴வ ஹ |
நாபா⁴கா³ரிஷ்டபுத்ராஸ்²ச க்ஷத்ரியா வைஸ்²யதாம் க³தா꞉ || 1-10-30

ப்ராம்ஸோ²ரேகோ(அ)ப⁴வத்புத்ர꞉ ஸ²ர்யாதிரிதி விஸ்²ருத꞉ |
நரிஷ்யதஸ்ய தா³யாதோ³ ராஜா த³ண்ட³த⁴ரோ த³ம꞉ |
ஸ²ர்யாதேர்மிது²னம் சாஆஸீதா³னர்தோ நாம விஸ்²ருத꞉ || 1-10-31

புத்ர꞉ கன்யா ஸுகன்யாக்²யா யா பத்னீ ச்யவனஸ்ய ஹ |
ஆனர்தஸ்ய து தா³யாதோ³ ரேவோ நாம மஹாத்³யுதி꞉ || 1-10-32

ஆனர்தவிஷயஸ்²சாஸீத்புரீ சாஸ்ய குஸ²ஸ்த²லீ |
ரேவஸ்ய ரைவத꞉ புத்ர꞉ ககுத்³மீ நாம தா⁴ர்மிக꞉ || 1-10-33

ஜ்யேஷ்ட²꞉ புத்ரஸ²தஸ்யாஸீத்³ராஜ்யம் ப்ராப்ய குஸ²ஸ்த²லீம் |
ஸ கன்யாஸஹித꞉ ஸ்²ருத்வா கா³ந்த⁴ர்வம் ப்³ரஹ்மணோ(அ)ந்திகே || 1-10-34

முஹூர்தபூ⁴தம் தே³வஸ்ய க³தம் ப³ஹுயுக³ம் ப்ரபோ⁴ |
ஆஜகா³மயுவைவாத² ஸ்வாம் புரீம் யாத³வைர்வ்ருதாம் || 1-10-35

க்ருதாம் த்³வாரவதீம் நாம்னா ப³ஹுத்³வாராம் மனோரமாம் |
போ⁴ஜவ்ருஷ்ண்யந்த⁴கைர்கு³ப்தாம் வாஸுதே³வபுரோக³மை꞉ || 1-10-36

தத꞉ ஸ ரைவதோ ஜ்ஞாத்வா யதா²தத்த்வமரிந்த³ம |
கன்யாம் தாம் ப³லதே³வாய ஸுவ்ரதாம் நாம ரேவதீம் || 1-10-37

த³த்த்வா ஜகா³ம ஸி²க²ரம் மேரோஸ்தபஸி ஸம்ஸ்தி²த꞉ |
ரேமே ராமோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா ரேவத்யா ஸஹித꞉ ஸுகீ² || 1-10-38

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி ஐலோத்பத்திவர்ணனம்
நாம த³ஸ²மோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_10_mpr.html


### itrans encoding of HarivamshamahApurAnam-
Part I - Harivamsha parva- |
Chapter 10
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)   jankbrz @ videotron.ca
proofread by K S Ramachandran ksrkal@dataone.in. March 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.

Brahma PurAna, Part 1,  Chapter 5  is almost the same, but it is a narration
addressed to a group of sages, while HarivaMsha is a conversation between
Vaishampayana and the king Janamejaya. ## |


Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------
dashamo.adhAyaH

ailotpattivarNanaM

vaishampAyana uvAcha
manorvaivasvatasyAsan putrA vai nava tatsamAH |
ikShvAkushchaiva nAbhAgo dhR^iShNuH sharyAtireva cha || 1-10-1

nariShyaMshcha tathA prAMshurnAbhAgAriShTasaptamAH |
karUShashcha pR^iShadhrashcha navaite bharatarShabha || 1-10-2

akarotputrakAmastu manuriShTiM prajApatiH |
mitrAvaruNayostAta pUrvameva vishAmpate || 1-10-3

anutpanneShu navasu putreShveteShu bhArata |
tasyAM tu vartamAnAyAmiShTyAM bharatasattama || 1-10-4

mitrAvaruNayoraMshe munirAhutimAjuhot |
AhutyAM hUyamAnAyAM devagandharvamAnuSAH || 1-10- 5

tuSTiM tu paramAM jagmurmunayashcha tapodhanAH |
aho.asya tapaso vIryamaho.asya shrutamadbhutam || 1-10- 6

tatra divyAmbaradharA divyAbharaNabhUShitA |
divyasaMhananA chaiva ilA jaj~na iti shrutiH || 1-10-7

tAmiletyeva hovAcha manurdaNDadharastadA |
anugachChasva mAM bhadre tamilA pratyuvAcha ha |
dharmayuktamidaM vAkyaM putrakAmaM prajApatim || 1-10-8

ilovAcha
mitrAvaruNayoraMshe jAtAsmi vadatAM vara |
tayoH sakAshaM yAsyAmi na mAM dharmo  hato.avadhIt || 1-10-9

saivamuktvA manuM devaM mitrAvaruNayorilA |
gatvAntikaM varArohA prA~njalirvAkyamabravIt || 1-10-10

(ilovAcha)
aMshe.asmi yuvayorjAtA devau kiM karavANi vAm |
manunA chAhamuktA vai anugachChasva mAmiti || 1-10-11

tAM tathAvAdinIM sAdhvImilAM dharmaparAyaNAm |
mitrashcha varuNashchobhAvUchaturyannibodha tat || 1-10-12

(*mitrAvaruNAvUchatuH**)
anena tava dharmeNa prashrayeNa damena cha |
satyena chaiva sushroNi prItau svo varavarNini || 1-10-13

AvayostvaM mahAbhAge khyAtiM kanyeti yAsyasi |
manorvaMshadharaH putrastvameva cha bhaviShyasi | 1-10-14

sudyumna iti vikhyAtastriShu lokeShu shobhane |
jagatpriyo dharmashIlo manorvaMshavivardhanaH || 1-10-15

nivR^ittA sA tu tachChrutvA gachChantI piturantikam |
budhenAntaramAsAdya maithunAyopamantritA || 1-10-16

somaputrAdbudhAdrAjaMstasyAM jaj~ne purUravAH |
janayitvA sutaM sA tamilA sudyumnatAM gatA || 1-10-17

sudyumnasya tu dAyAdAstrayaH paramadhArmikAH |
utkalashcha gayashchaiva vinatAshvashcha bhArata || 1-10-18

utkalasyotkalA rAjanvinatAshvasya pashchimA |
dikpUrvA bharatashreShTha gayasya tu gayA purI | 1-10-19

praviShTe tu manau tAta divAkaramariMdama |
dashadhA taddadhatkShatramakarotpR^ithivImimAm || 1-10-20

yUpA~NkitA vasumatI yasyeyaM savanAkarA |
ikShvAkurjyeShThadAyAdo madhyadeshamavAptavAn || 1-10-21

kanyAbhAvAchcha sudyumno nainaM guNamavAptavAn |
vasiShThavachanAchchAsItpratiShThAne mahAtmanaH || 1-10-22

pratiShThA dharmarAjasya sudyumnasya kurUdvaha |
tatpurUravase prAdAdrAjyaM prApya mahAyashAH || 1-10-23

sudyumnaH kArayAmAsa pratiShThAne nR^IpakriyAm |
utkalasya trayaH putrAstriShu lokeShu vishrutAH |
dhR^iShTakashchAmbarIShashcha daNDashcheti sutAstrayaH || 1-10-24

yashchakAra mahAtmA vai daNDakAraNyamuttamam |
vanaM tallokavikhyAtaM tApasAnAmanuttamam || 1-10-25

tatra praviShTamAtrastu naraH pApAtpramuchyate |
sudyumnashcha divaM yAta ailamutpAdya bhArata || 1-10-26

mAnaveyo mahArAja strIpuMsorlakShaNairyutaH |
dhR^itavAnya iletyeva sudyumnashchAtivishrutaH || 1-10-27

nAriShyataH shakAH putrA nAbhAgasya tu bhArata |
ambarISho.abhavatputraH pArthivarShabhasattamaH || 1-10-28

dhR^iShNostu dhArShTakaM kShatraM raNadR^iShTaM babhUva ha |
karUShasya tu  kArUShAH kShatriyA yuddhadurmadAH || 1-10-29

sahasraM kShatriyagaNo vikrAntaH sambabhUva ha |
nAbhAgAriShTaputrAshcha kShatriyA vaishyatAM gatAH || 1-10-30

prAMshoreko.abhavatputraH sharyAtiriti vishrutaH |
nariShyatasya dAyAdo rAjA daNDadharo damaH |
sharyAtermithunaM chAAsIdAnarto nAma vishrutaH || 1-10-31

putraH kanyA sukanyAkhyA yA patnI chyavanasya ha |
Anartasya tu dAyAdo revo nAma mahAdyutiH || 1-10-32

AnartaviShayashchAsItpurI chAsya kushasthalI |
revasya raivataH putraH kakudmI nAma dhArmikaH || 1-10-33

jyeShThaH putrashatasyAsIdrAjyaM prApya kushasthalIm |
sa kanyAsahitaH shrutvA gAndharvaM brahmaNo.antike || 1-10-34

muhUrtabhUtaM devasya gataM bahuyugaM prabho |
AjagAmayuvaivAtha svAM purIM yAdavairvR^itAm || 1-10-35

kR^itAM dvAravatIM nAmnA bahudvArAM manoramAm |
bhojavR^iShNyandhakairguptAM vAsudevapurogamaiH || 1-10-36

tataH sa raivato j~nAtvA yathAtattvamariMdama  |
kanyAM tAM baladevAya suvratAM nAma revatIm || 1-10-37

dattvA jagAma shikharaM merostapasi saMsthitaH |
reme rAmo.api dharmAtmA revatyA sahitaH sukhI || 1-10-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi ailotpattivarNanaM
nAma dashamo.adhyAyaH ||10||

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்