Tuesday 26 October 2021

க⁴ண்டாகர்ணஸ்ய விஷ்ணுஸாக்ஷாத்காரலாப⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 81 (21)

அத² ஏகாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க⁴ண்டாகர்ணஸ்ய விஷ்ணுஸாக்ஷாத்காரலாப⁴꞉

Vision of Vishnu seen by Dhruva

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸ ப⁴க³வாந்விஷ்ணு꞉ பிஷா²சம் த்³ருஷ்டவாம்ஸ்ததா³ |
சிந்தயந்தம் ஸ்வமாத்மாநம் ஷு²த்³தி⁴பு³த்³தி⁴ஸமந்விதம் ||3-81-1

ஆத்மந்யவஸ்தி²தம் ஸாக்ஷாத்பட²ந்தம் ப்ரணவம் ஸக்ருத் |
ப்ரார்த²யந்தம் ஸ்வமாத்மாநமேகாந்தே நியதம் ஹரி꞉ ||3-81-2

அசிந்தயஜ்ஜக³ந்நாத²꞉ காரணம் புந்யஸஞ்சயே |
த்⁴யாத்வா து ஸுசிரம் விஷ்ணு꞉ காரணம் புண்யகர்மண꞉ ||3-81-3

த⁴நத³ஸ்யோபதே³ஷே²ந பட²ந்ஸுப³ஹுஷ²꞉ க்ஷிதௌ |
வாஸுதே³வேதி க்ருஷ்ணேதி மாத⁴வேதி ச மாம் ஸதா³ ||3-81-4

ஜநார்த³ந ஹரே விஷ்ணோ பூ⁴தபா⁴வநபா⁴வந |
நராகார ஜக³ந்நாத² நாராயண பராயண ||3-81-5

இதி மாம் நாமபி⁴ர்நித்யம் பட²த்யேவ தி³வாநிஷ²ம் |
ஸ்வபஞ்ஜாக்³ராம்ஸ்ததா² திஷ்ட²ந்பு⁴ஞ்ஜந்க³ச்ச²ம்ஸ்ததா² வத³ன் ||3-81-6

ப⁴க்ஷயந்மாம்ஸபிடகம் பிப³ஞ்ச்சோ²ணிதமேவ வா |
பா³த⁴மாநம் ச ஸுசிரம் ஹத்வா சாபி ம்ருகா³ந்ப³ஹூன் ||3-81-7

ஹநநே போ⁴ஜநே சைஷ ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நே ததை²வ ச |
ஸர்வேஷ்வபி ச கார்யேஷு கர்தாஹமிதி மந்யதே ||3-81-8

ஏதஸ்ய கர்மண꞉ பாக ஏஷ கோ⁴ரஸ்ய கர்மண꞉ |
நிஷ்²சித்யைவம் ஜக³ந்நாத²꞉ ப்ரீதஸ்தஸ்ய ப³பூ⁴வ ஹ ||3-81-9

அத³ர்ஷ²யத்ஸ்வமாத்மாநமநந்யஸ்ய ஜக³த்பதி꞉ |
ஷு²த்³தே⁴(அ)ந்த꞉கரணே தஸ்ய பிஷா²சஸ்யாபி பூ⁴மிப ||3-81-10

ஸ ச கோ⁴ர꞉ பிஷா²சோ(அ)பி த³த³ர்ஷா²த்மநி கேஷ²வம் |
பீதகௌஷே²யவஸநம் பத்³மாக்ஷம் ஷ்²யாமலம் ஹரிம் ||3-81-11

ஷ²ங்கி²நம் சக்ரிணம் விஷ்ணும் ஸ்ரக்³விணம் க³தி³நம் விபு⁴ம் |
கிரீடிநம் கௌஸ்துபி⁴நம் ஷ்²ரீவத்ஸாச்சா²தி³தோரஸம் ||3-81-12

நீலமேக⁴நிப⁴ம் காந்தம் க³ருட³ஸ்த²ம் ப்ரப⁴ஞ்ஜநம் |
சதுர்பு⁴ஜம் ஷு²ப⁴கி³ரம் நிஷ்²சலம் ஸர்வக³ம் ஷி²வம் ||3-81-13

அநாதி³நித⁴நம் நித்யம் மாயாவிநமமாயிநம் |
ஸத்யயுக்தம் ஸதா³ ஷு²த்³த⁴ம் பு³த்³தி⁴க³ம்யம் ஸதா³மலம் ||3-81-14

மநஸ்யேவம் ஜக³ந்நாத²ம் த்³ருஷ்ட்வா விஷ்ணுமநேகதா⁴ |
அநுந்மீல்யைவ நயநே க்ருதார்தோ²(அ)ஸ்மீத்யமந்யத ||3-81-15

அத² த்³ருஷ்டோ ஹரிர்விஷ்ணு꞉ ஸாக்ஷாத்ஸர்வத்ரக³꞉ ஷு²ப⁴꞉ |
ப்ரஸந்நோ ஹி ஹரிர்மஹ்யம் தேநாஹம் த்³ருஷ்டவாந்ஹரிம் ||3-81-16

ஸித்³த⁴ம் மே ஜந்மந꞉ க்ருத்யம் கிமத꞉ க்ருத்யமஸ்தி மே |
க்³ரந்த²யோ மம நிர்பி⁴ந்நா வஷ்²யாந்யேவேந்த்³ரியாணி மே ||3-81-17

ப்ராயேண ஜிதமித்யேவ மநோ மந்யே ஸ்ம்ருதே ஹரௌ |
ஈஷ²ணா ச நிரஸ்தா மே ப்ரஸந்நோ(அ)ஹம் ததா²ப⁴வம்Â ||3-81-18

ஏதேப்⁴யோ(அ)பி பிஷா²சேப்⁴யோ நிர்முக்த꞉ ஸாம்ப்ரதம் ததா² |
யோ(அ)ஸௌ மமாநுஜ꞉ ஸாக்ஷாத்ஸ ச ப⁴க்தஸ்ததா² ஹரௌ ||3-81-19

காலேந சைவ நிர்முக்தோ விஷ்ணோ꞉ ஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் |
இத்யேவம் சிந்தயித்வா ஸ ஆந்த்ரபாஷ²ம் விபி⁴த்³ய ச ||3-81-20

க்ரமேண ப்ராணாநுந்முச்ய விலோக்ய ச தி³ஷா²ஸ்ததா² |
ஷ²ரீரம் ஸுக³மம் க்ருத்வா ப்ராவிஷ²த்ஸ ஸுகே²ந ஹ ||3-81-21

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி கைலாஸயாத்ராயாம் 
பிஷா²சஸ்ய விஷ்ணுத்ஸாக்ஷாத்காரே ஏகாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_081_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 81  Ghantakarna Blessed with Vision of Vishnu
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekAshItitamo.adhyAyaH
ghaNTAkarNasya viShNusAkShAtkAralAbhaH

vaishampAyana uvAcha
tataH sa bhagavAnviShNuH pishAchaM dR^iShTavAMstadA |
chintayantaM svamAtmAnaM shuddhibuddhisamanvitam ||3-81-1

AtmanyavasthitaM sAkShAtpaThantaM praNavaM sakR^it |
prArthayantaM svamAtmAnamekAnte niyataM hariH ||3-81-2

achintayajjagannAthaH kAraNaM punyasa~nchaye |
dhyAtvA tu suchiraM viShNuH kAraNaM puNyakarmaNaH ||3-81-3

dhanadasyopadeshena paThansubahushaH kShitau |
vAsudeveti kR^iShNeti mAdhaveti cha mAM sadA ||3-81-4

janArdana hare viShNo bhUtabhAvanabhAvana |
narAkAra jagannAtha nArAyaNa parAyaNa ||3-81-5

iti mAM nAmabhirnityaM paThatyeva divAnisham |
svapa~njAgrAMstathA tiShThanbhu~njangachChaMstathA vadan ||3-81-6

bhakShayanmAMsapiTakaM piba~nchChoNitameva vA |
bAdhamAnaM cha suchiraM hatvA chApi mR^igAnbahUn ||3-81-7

hanane bhojane chaiSha jAgratsvapne tathaiva cha |
sarveShvapi cha kAryeShu kartAhamiti manyate ||3-81-8

etasya karmaNaH pAka eSha ghorasya karmaNaH |
nishchityaivaM jagannAthaH prItastasya babhUva ha ||3-81-9

adarshayatsvamAtmAnamananyasya jagatpatiH |
shuddhe.antaHkaraNe tasya pishAchasyApi bhUmipa ||3-81-10

sa cha ghoraH pishAcho.api dadarshAtmani keshavam |
pItakausheyavasanaM padmAkShaM shyAmalaM hariM ||3-81-11

sha~NkhinaM chakriNaM viShNuM sragviNaM gadinaM vibhum |
kirITinaM kaustubhinaM shrIvatsAchChAditorasam ||3-81-12

nIlameghanibhaM kAntaM garuDasthaM prabha~njanam |
chaturbhujaM shubhagiraM nishchalaM sarvagaM shivam ||3-81-13

anAdinidhanaM nityaM mAyAvinamamAyinam |
satyayuktaM sadA shuddhaM buddhigamyaM sadAmalam ||3-81-14

manasyevaM jagannAthaM dR^iShTvA viShNumanekadhA |
anunmIlyaiva nayane kR^itArtho.asmItyamanyata ||3-81-15

atha dR^iShTo harirviShNuH sAkShAtsarvatragaH shubhaH |
prasanno hi harirmahyaM tenAhaM dR^iShTavAnharim ||3-81-16

siddhaM me janmanaH kR^ityaM kimataH kR^ityamasti me |
granthayo mama nirbhinnA vashyAnyevendriyANi me ||3-81-17

prAyeNa jitamityeva mano manye smR^ite harau |
IshaNA cha nirastA me prasanno.aham tathAbhavam ||3-81-18

etebhyo.api pishAchebhyo nirmuktaH sAMprataM tathA |
yo.asau mamAnujaH sAkShAtsa cha bhaktastathA harau ||3-81-19

kAlena chaiva nirmukto viShNoH sAyujyamApnuyAt |
ityevaM chintayitvA sa AntrapAshaM vibhidya cha ||3-81-20

krameNa prANAnunmuchya vilokya cha dishAstathA |
sharIraM sugamaM kR^itvA prAvishatsa sukhena ha ||3-81-21

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM 
pishAchasya viShNutsAkShAtkAre ekAshItitamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்