Tuesday 6 July 2021

வாமநப்ராது³ர்பா⁴வே ப³லேரபி⁴ஷேக꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 48 (40)

அதா²ஷ்டசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வாமநப்ராது³ர்பா⁴வே ப³லேரபி⁴ஷேக꞉

Lord-Trivikrama

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ந்ருஸிம்ஹ ஏஷ கதி²தோ பூ⁴யோ(அ)யம் வாமநோ(அ)பர꞉ |
யத்ர வாமநமாஸ்தா²ய ரூபம் ரூபவிதா³ம் வர꞉ ||3-48-1

ப³லேர்ப³லவதோ யஜ்ஞே ப³லிநா விஷ்ணுநா புரா |
விக்ரமைஸ்த்ரிபி⁴ராக்ரம்ய த்ரைலோக்யமகி²லம் ஹ்ருதம் ||3-48-2

ஸமுத்³ரவஸநா சோர்வீம் நாநாநக³விபூ⁴ஷிதா |
ஹ்ருத்வா த³த்தா ஸுரேந்த்³ராய ஷ²க்ராய ப்ரப⁴விஷ்ணுநா ||3-48-3

ஜஜமேஜய உவாச
அத்ர மே ஸம்ஷ²யோ ப்³ரஹ்மந்நத்ர கௌதூஹலம் மஹத் |
கத²ம் நாராயணோ தே³வோ வாமநத்வமுபாக³த꞉ ||3-48-4

ய꞉ புராணே புராணாத்மா பு⁴த்வா நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
பத்³மநாபோ⁴ மஹாபா³ஹுர்லோகாநாம் ப்ரக்ருதிர்த்⁴ருவ꞉ ||3-48-5

அநாதி³மத்⁴யநித⁴நஸ்த்ரைலோக்யாதி³꞉ ஸநாதந꞉ |
தே³வதே³வ꞉ ஸுராத்⁴யக்ஷ꞉ க்ருஷ்ணோ லோகநமஸ்க்ருத꞉ ||3-48-6

ஹவ்யகவ்யவஹ꞉ ஷ்²ரீமாந்ஹவ்யகவ்யபு⁴க³வ்யய꞉ |
அதி³த்யா தே³வமாதுஷ்²ச கத²ம் க³ர்பே⁴(அ)ப⁴வத் ப்ரபு⁴꞉ |
ஸ்ரஷ்டா யோ வாஸவஸ்யாபி ஸ கத²ம் வாஸவாநுஜ꞉ ||3-48-7

ப்ரஸூதோ தே³வதே³வேஷோ² விஷ்ணுத்வம் ப்ராப்தவாந்கத²ம் |
ஏததா³சக்ஷ்வ மே விப்ர ப்ராது³ர்பா⁴வம் மஹாத்மந꞉ ||3-48-8

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஷ்²ருணு ராஜந்கத²ம் தி³வ்யாமர்சிதாம்ருஷிபுங்க³வை꞉ |
புராணை꞉ கவிபி⁴꞉ ப்ரோக்தாம் ப்³ரஹ்மோக்தாம் ப்³ராஹ்மணேரிதாம் ||3-48-9

மாரீசஸ்ய ஸுரேஷ²ஸ்ய கஷ்²யபஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
அதி³திர்தி³திர்த்³வே பா⁴ர்யே ப⁴கி³ந்யௌ ஜநமேஜய ||3-48-10

அதி³த்யாம் ஜஜ்ஞிரே தே³வா꞉ கஷ்²யபஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
தா⁴தார்யமா ச மித்ரஷ்²ச வருணோ(அ)ம்ஷோ² ப⁴க³ஸ்ததா² ||3-48-11

இந்த்³ரோ விவஸ்வாந்பூஷா ச பர்ஜந்யோ த³ஷ²மஸ்ததா² |
ததை²காத³ஷ²மஸ்த்வஷ்டா த்³வாத³ஷோ² விஷ்ணுருச்யதே ||3-48-12

தி³த்யாம் ஜாதோ ஹி ப³லவாந்ஹிரண்யகஷி²பு꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
தஸ்யாநுஜஸ்ய தை³த்யேந்த்³ரோ ஹிரண்யாக்ஷ꞉ ப்ரதாபவான் ||3-48-13

ஹிரண்யகஷி²போ꞉ புத்ரா꞉ பஞ்ச கோ⁴ரபராக்ரமா꞉ |
ப்ரஹ்ராத³ஷ்²சாநுஹ்ராத³ஷ்²ச ஜம்ப⁴꞉ ஸம்ஹ்ராத³ ஏவ ச ||3-48-14

விரோசநஷ்²ச ப்ராஹ்லாதி³ஸ்தஸ்ய புத்ரோ ப³லி꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
புத்ரபௌத்ரம் ச ப³லவத்தேஷாமக்ஷயமவ்யயம் ||3-48-15

தேஜஸ்விநாம் ஸுராரீணாம் தை³த்யேந்த்³ராணாம் மநஸ்விநாம் |
க³ணா꞉ ஸுப³ஹுஷோ² ராஜந்தே³ஷே² தே³ஷே² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||3-48-16

தே த்³ருஷ்ட்வா நாரஸிம்ஹேந ஹிரண்யகஷி²பும் ஹதம் |
தை³த்யா தே³வவதா⁴ர்தா²ய ப³லிமிந்த்³ரம் ப்ரசக்ரிரே ||3-48-17

த்³ருஷ்ட்வா த⁴ர்மபரம் நித்யம் ஸத்யவாக்யம் ஜிதேந்த்³ரியம் |
ஷௌ²ர்யாத்⁴யயநஸம்பந்நம் ஸர்வஜ்ஞாநவிஷா²ரத³ம் ||3-48-18

பராவரக்³ருஹீதார்த²ம் தத்த்வத³ர்ஷி²நமவ்யயம் |
தேஜஸ்விநம் ஸுரரிபும் ஹிரண்யகஷி²பும் யதா² ||3-48-19

அபி⁴ஷேகேண தி³வ்யேந ப³லிம் வைரோசநிம் ததா² |
தை³த்யாதி⁴பத்யே தி³திஜாஸ்ததா³ ஸர்வே(அ)ப்⁴யபூஜயன் ||3-48-20

அபி⁴ஷிக்தஸ்ததா³ தை³த்யைர்ப³லிர்ப³லவதாம் வர꞉ |
ப்³ரஹ்மணா சைவ துஷ்டேந ஹிரண்யகஷி²போ꞉ பதே³ ||3-48-21

அபி⁴ஷிக்தோ(அ)ஸுரக³ணைர்ப³லிர்வைரோசநிஸ்ததா³ |
காஞ்சநை꞉ கலஷை²꞉ ஸ்பீ²தை꞉ ஸர்வதீர்தா²ம்பு³ஸம்வ்ருதை꞉ ||3-48-22

ஜயஷ²ப்³த³ம் ததஷ்²சக்ருரபி⁴ஷிக்தஸ்ய தா³நவா꞉ |
ப³லேரதுலவீர்யஸ்ய ஸிம்ஹாஸநக³தஸ்ய வை ||3-48-23

க்ருத்வேந்த்³ரம் தா³நவா꞉ ஸர்வே ப³லிம் ப³லவதாம் வரம் |
தபோ விஜ்ஞாபயாமாஸு꞉ ஷி²ரோபி⁴꞉ பதிதா꞉ க்ஷிதௌ ||3-48-24

தை³த்யா ஊசு꞉ 
விதி³தம் தவ தை³த்யேந்த்³ர ஹிரண்யகஷி²போ யதா² |
த்ரைலோக்யமாஸீத³கி²லம் ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ||3-48-25

பிதாமஹம் து ஹத்வா தே ஸுரேஷ்²வரநிஷூத³ந |
ஹ்ருதம் ததை³வ த்ரைலோக்யம் ஷ²க்ரஷ்²சைவாபி⁴ஷேசித꞉ ||3-48-26

தத்பிதாமஹராஜ்யம் த்வம் ப்ரத்யாஹர்துமிஹார்ஹஸி |
அஸ்மாபி⁴꞉ ஸஹிதோ நாத² த்ரைலோக்யமித³மவ்யயம் |
ப்ரத்யாநயஸ்வ ப⁴த்³ரம் தே ராஜ்யம் பைதாமஹம் ப்ரபோ⁴ ||3-48-27

அஸுரக³ணஸஹஸ்ரஸம்வ்ருதஸ்த்வம் 
ஜய தி³வி தே³வக³நாந்மஹாநுபா⁴வான் |
அமிதப³லபராக்ரமோ(அ)ஸி ராஜ-
ந்நதிஷ²யஸே ஸ்வகு³ணை꞉ பிதாமஹம் ஸ்வம் ||3-48-28

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாமநே ப³லேரபி⁴ஷேகே அஷ்டசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_048_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 48  Coronation of Bali
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 29, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTachatvAriMsho.adhyAyaH

vAmanaprAdurbhAve balerabhiShekaH

vaishampAyana uvAcha
nR^isiMha eSha kathito bhUyo.ayaM vAmano.aparaH |
yatra vAmanamAsthAya rUpaM rUpavidAM varaH ||3-48-1

balerbalavato yaj~ne balinA viShNunA purA |
vikramaistribhirAkramya trailokyamakhilaM hR^itam ||3-48-2

samudravasanA chorvIM nAnAnagavibhUShitA |
hR^itvA dattA surendrAya shakrAya prabhaviShNunA ||3-48-3

jajamejaya uvAcha
atra me saMshayo brahmannatra kautUhalaM mahat |
kathaM nArAyaNo devo vAmanatvamupAgataH ||3-48-4

yaH purANe purANAtmA bhutvA nArAyaNaH prabhuH |
padmanAbho mahAbAhurlokAnAM prakR^itirdhruvaH ||3-48-5

anAdimadhyanidhanastrailokyAdiH sanAtanaH |
devadevaH surAdhyakShaH kR^iShNo lokanamaskR^itaH ||3-48-6

havyakavyavahaH shrImAnhavyakavyabhugavyayaH |
adityA devamAtushcha kathaM garbhe.abhavat prabhuH |
sraShTA yo vAsavasyApi sa kathaM vAsavAnujaH ||3-48-7

prasUto devadevesho viShNutvaM prAptavAnkatham |
etadAchakShva me vipra prAdurbhAvaM mahAtmanaH ||3-48-8

vaishampAyana uvAcha
shR^iNu rAjankathaM divyAmarchitAmR^iShipu~NgavaiH |
purANaiH kavibhiH proktAM brahmoktAM brAhmaNeritAm ||3-48-9

mArIchasya sureshasya kashyapasya prajApateH |
aditirditirdve bhArye bhaginyau janamejaya ||3-48-10

adityAM jaj~nire devAH kashyapasya mahAtmanaH |
dhAtAryamA cha mitrashcha varuNo.aMsho bhagastathA ||3-48-11

indro vivasvAnpUShA cha parjanyo dashamastathA |
tathaikAdashamastvaShTA dvAdasho viShNuruchyate ||3-48-12

dityAM jAto hi balavAnhiraNyakashipuH prabhuH |
tasyAnujasya daityendro hiraNyAkShaH pratApavAn ||3-48-13

hiraNyakashipoH putrAH pa~ncha ghoraparAkramAH |
prahrAdashchAnuhrAdashcha jambhaH saMhrAda eva cha ||3-48-14

virochanashcha prAhlAdistasya putro baliH smR^itaH |
putrapautraM cha balavatteShAmakShayamavyayam ||3-48-15

tejasvinAM surArINAM daityendrANAM manasvinAm |
gaNAH subahusho rAjandeshe deshe sahasrashaH ||3-48-16

te dR^iShTvA nArasiMhena hiraNyakashipuM hatam |
daityA devavadhArthAya balimindraM prachakrire ||3-48-17

dR^iShTvA dharmaparaM nityaM satyavAkyaM jitendriyam |
shauryAdhyayanasaMpannaM sarvaj~nAnavishAradam ||3-48-18

parAvaragR^ihItArthaM tattvadarshinamavyayam |
tejasvinaM suraripuM hiraNyakashipuM yathA ||3-48-19

abhiShekeNa divyena baliM vairochaniM tathA |
daityAdhipatye ditijAstadA sarve.abhyapUjayan ||3-48-20

abhiShiktastadA daityairbalirbalavatAM varaH |
brahmaNA chaiva tuShTena hiraNyakashipoH pade ||3-48-21

abhiShikto.asuragaNairbalirvairochanistadA |
kA~nchanaiH kalashaiH sphItaiH sarvatIrthAmbusaMvR^itaiH ||3-48-22

jayashabdaM tatashchakrurabhiShiktasya dAnavAH |
baleratulavIryasya siMhAsanagatasya vai ||3-48-23

kR^itvendraM dAnavAH sarve baliM balavatAM varam |
tapo vij~nApayAmAsuH shirobhiH patitAH kShitau ||3-48-24

daityA UchuH 
viditaM tava daityendra hiraNyakashipo yathA |
trailokyamAsIdakhilaM jagatsthAvaraja~Ngamam ||3-48-25

pitAmahaM tu hatvA te sureshvaraniShUdana |
hR^itaM tadaiva trailokyaM shakrashchaivAbhiShechitaH ||3-48-26

tatpitAmaharAjyaM tvaM pratyAhartumihArhasi |
asmAbhiH sahito nAtha trailokyamidamavyayam |
pratyAnayasva bhadraM te rAjyaM paitAmahaM prabho ||3-48-27

asuragaNasahasrasaMvR^itastvaM 
jaya divi devaganAnmahAnubhAvAn |
amitabalaparAkramo.asi rAja-
nnatishayase svaguNaiH pitAmahaM svaM ||3-48-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmane balerabhiSheke aShTachatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்