Monday 21 December 2020

க்ருஷ்ணஸ்ய ஸபா⁴ப்ரவேஷ²꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 156 (157) - 100 (101)

அத² ஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணஸ்ய ஸபா⁴ப்ரவேஷ²꞉


Krishna with Yadhavas in his Sabha

வைஷ²ம்பாயன உவாச
தத꞉ ஸம்பூஜ்ய க³ருட³ம் வாஸுதே³வோ(அ)னுமான்ய ச  |
ஸகி²வச்சோபக்³ருஹ்யைனமனுஜஜ்ஞே க்³ருஹம் ப்ரதி ||2-100-1

ஸோ(அ)னுஜ்ஞாதோ ஹி ஸத்க்ருத்ய ப்ரணம்ய ச ஜனார்த³னம் |
ஊர்த்⁴வமாசக்ரமே பக்ஷீ யதே²ஷ்டம் க³க³னேசர꞉ ||2-100-2

ஸ பக்ஷவாதஸங்க்ஷுப்³த⁴ம் ஸமுத்³ரம் மகராலயம் |
க்ருத்வா வேகே³ன மஹதா யயௌ பூற்வமஹோத³தி⁴ம் ||2-100-3

க்ருத்யகாலே உபஸ்தா²ஸ்ய இத்யுக்த்வா க³ருடே³ க³தே |
க்ருஷ்ணோ த³த³ர்ஷ² பிதரம் வ்ருத்³த⁴மானகது³ந்து³பி⁴ம் ||2-100-4

உக்³ரஸேனம் ச ராஜானம் ப³லதே³வம் ச ஸாத்யகிம் |
காஷ்²யம் ஸாந்தீ³பனிம் சைவ  ப்³ரஹ்மகா³ர்க்³யம் ததை²வ ச ||2-100-5

அன்யாம்ஷ்²ச வ்ருத்³தா⁴ன்வ்ருஷ்ணீனாம் தாம்ஷ்²ச போ⁴ஜாந்த⁴காம்ஸ்ததா² |
ரத்னப்ரவேகைர்தா³ஷா²ர்ஹான்வீர்யலப்³தை⁴ஸ்ததா²ர்சயத் ||2-100-6

ஹதா ப்³ரஹ்மத்³விஷ꞉ ஸர்வே ஜயந்த்யந்த⁴கவ்ருஷ்ணய꞉ |
ரணாத்ப்ரதிநிவ்ருத்தோ(அ)யமக்ஷதோ மது⁴ஸூத³ன꞉ ||2-100-7  

இதி சத்வரரத்²யாஸு த்³வாரவத்யாம் ஸுபூஜித꞉ |
சாக்ரிகோ கோ⁴ஷயாமாஸ புருஷோ ம்ருஷ்டகுண்ட³ல꞉ ||2-100-8

தத꞉ ஸாந்தீ³பனிம் பூர்வமபி⁴க³ம்ய ஜனார்த³ன꞉ |
வவந்தே³ வ்ருஷ்ணிந்ருபதிமாஹுகம் வினயான்வித꞉ ||2-100-9

ததா² ஹி பரிபூர்ணாக்ஷமானந்தா³க³தசேதஸம் |
வவந்தே³ ஸஹ ராமேண பிதரம் வாஸவானுஜ꞉ ||2-100-10

உபக³ம்ய ததா² ஷே²ஷான்ஸத்க்ருத்ய ச யதா²ர்ஹத꞉ |
ஸர்வேஷாம் நாம ஜக்³ராஹ தா³ஷா²ர்ஹாணாமதோ⁴க்ஷஜ꞉ ||2-100-11

தத꞉ ஸர்வாணி தி³வ்யானி ஸர்வரத்னமயானி ச |
ஆஸநாக்³ர்யாணி  விவிஷு²ருபேந்த்³ரப்ரமுகா²ஸ்ததா³ ||2-100-12 

ததஸ்தத்³த⁴னமக்ஷய்யம் கிங்கரைர்யத்ஸமாஹ்ருதம் |
தத்ஸபா⁴மானயாமாஸு꞉ புருஷா꞉ க்ருஷ்ணஷா²ஸனாத் ||2-100-13

தத꞉ ஸம்மானயாமாஸ தா³ஷா²ர்ஹாம்ஷ்²ச யதூ³த்தம꞉ |
ஸர்வாந்து³ந்து³பி⁴ஷ²ப்³தே³ன பூஜயிஷ்யஞ்ஜனார்த³ன꞉ ||2-100-14

தாமாஸனவதீம் ரம்யாம் மணிவித்³ருமதோரணாம் |
ஸபா⁴ம் ஸர்வத³ஷா²ர்ஹாஸ்தே விவிஷு²꞉ க்ருஷ்ணஷா²ஸனாத் ||2-100-15

தத꞉ புருஷஸிம்ஹைர்யா யது³பி⁴꞉ ஸர்வதோ வ்ருதா |
ஸர்வார்த²கு³ணஸம்பன்னா ஸா ஸபா⁴ ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
ஷு²ஷு²பே⁴(அ)ப்⁴யதி⁴கம் ஷு²ப்⁴ரா ஸிம்ஹைர்கி³ரிகு³ஹா யதா² ||2-100-16

ராமேண ஸஹ கோ³விந்த³꞉ காஞ்சனம் மஹதா³ஸனம் |
உக்³ரஸேனம் புரஸ்க்ருத்ய போ⁴ஜவ்ருஷ்ணிபுரஸ்க்ருத꞉ ||2-100-17

தத்ரோபவிஷ்டாம்ஸ்தான்வீரான்யதா²ப்ரீதிர்யதா²வய꞉ |
ஸமாபா⁴ஷ்²ய யது³ஷ்²ரேஷ்டா²னுவாச புருஷோத்தம꞉ ||2-100-18

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஸபா⁴ப்ரவேஷ²னம் நாம ஷ²ததமோ(அ)த்⁴யய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_100_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 100 - Krishna enters Assembly Hall
Itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 14,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha shatatamo.adhyAyaH

kR^iShNasya sabhApraveshaH

vaishampAyana uvAcha
tataH saMpUjya garuDaM vAsudevo.anumAnya cha  |
sakhivachchopagR^ihyainamanujaj~ne gR^ihaM prati ||2-100-1

so.anuj~nAto hi satkR^itya praNamya cha janArdanam |
UrdhvamAchakrame pakShI yatheShTaM gaganecharaH ||2-100-2

sa pakShavAtasa~NkShubdhaM samudraM makarAlayam |
kR^itvA vegena mahatA yayau pURvamahodadhim ||2-100-3

kR^ityakAle upasthAsya ityuktvA garuDe gate |
kR^iShNo dadarsha pitaraM vR^iddhamAnakadundubhim ||2-100-4

ugrasenaM cha rAjAnaM baladevaM cha sAtyakim |
kAshyaM sAndIpaniM chaiva  brahmagArgyaM tathaiva cha ||2-100-5

anyAMshcha vR^iddhAnvR^iShNInAM tAMshcha bhojAndhakAMstathA |
ratnapravekairdAshArhAnvIryalabdhaistathArchayat ||2-100-6

hatA brahmadviShaH sarve jayantyandhakavR^iShNayaH |
raNAtpratinivR^itto.ayamakShato madhusUdanaH ||2-100-7  

iti chatvararathyAsu dvAravatyAm supUjitaH |
chAkriko ghoShayAmAsa puruSho mR^iShTakuNDalaH ||2-100-8

tataH sAndIpaniM pUrvamabhigamya janArdanaH |
vavande vR^iShNinR^ipatimAhukaM vinayAnvitaH ||2-100-9

tathA hi paripUrNAkShamAnandAgatachetasam |
vavande saha rAmeNa pitaraM vAsavAnujaH ||2-100-10

upagamya tathA sheShAnsatkR^itya cha yathArhataH |
sarveShAM nAma jagrAha dAshArhANAmadhokShajaH ||2-100-11

tataH sarvANi divyAni sarvaratnamayAni cha |
AsanAgryANi  vivishurupendrapramukhAstadA ||2-100-12 

tatastaddhanamakShayyaM ki~NkarairyatsamAhR^itam |
tatsabhAmAnayAmAsuH puruShAH kR^iShNashAsanAt ||2-100-13

tataH sammAnayAmAsa dAshArhAMshcha yadUttamaH |
sarvAndundubhishabdena pUjayiShya~njanArdanaH ||2-100-14

tAmAsanavatIM ramyAM maNividrumatoraNAm |
sabhAM sarvadashArhAste vivishuH kR^iShNashAsanAt ||2-100-15

tataH puruShasiMhairyA yadubhiH sarvato vR^itA |
sarvArthaguNasaMpannA sA sabhA bharatarShabha |
shushubhe.abhyadhikaM shubhrA siMhairgiriguhA yathA ||2-100-16

rAmeNa saha govindaH kA~nchanaM mahadAsanam |
ugrasenaM puraskR^itya bhojavR^iShNipuraskR^itaH ||2-100-17

tatropaviShTAMstAnvIrAnyathAprItiryathAvayaH |
samAbhAshya yadushreShThAnuvAcha puruShottamaH ||2-100-18

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
sabhApraveshanaM nAma shatatamo.adhyayaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்