Monday 23 November 2020

அந்த⁴கவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 142 (143) - 086 (87)

அத² ஷட³ஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அந்த⁴கவத⁴꞉


Lord Shiva in forest

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ருத்³தே⁴ஷு பூ⁴மிபாலேஷு ஸானுகே³ஷு விஷா²ம்பதே |
ஆவிவேஷா²ஸுராம்ஷ்²சாத² கஷ்²மலம் ஜனமேஜய ||2-85-1

தி³ஷ²꞉ ப்ரதஸ்து²ஸ்தே வீரா வத்⁴யமானா꞉ ஸமந்தத꞉ |
க்ருஷ்ணானந்தப்ரப்⁴ருதிபி⁴ர்யது³பி⁴ர்யுத்³த⁴து³ர்மதை³꞉ ||2-85-2

நிகும்ப⁴ஸ்தானதோ²வாச ருஷிதோ தா³னவோத்தம꞉ |
பி⁴த்த்வா ப்ரதிஜ்ஞாம் கிம் மோஹாத்³ப⁴யார்தா யாத விஹ்வலா꞉ ||2-85-3

ஹீனப்ரதிஜ்ஞா꞉ காம்ˮல்லோகான்ப்ரயாஸ்யத பலாயிதா꞉ |
அக³த்வாபசிதிம் யுத்³தே⁴ ஜ்ஞாதீனாம் க்ருதநிஷ்²சயா꞉ ||2-85-4

ப²லம் ஜித்வேஹ போ⁴க்தவ்யம் ரிபூன்ஸமரகர்கஷா²ன் |
ஹதேன சாபி ஷூ²ரேண வஸ்தவ்யம் த்ரிதி³வே ஸுக²ம் ||2-85-5

பலாயித்வா க்³ரூஹம் க³த்வா கஸ்ய த்³ரக்ஷ்யத² ஹே முக²ம் |
தா³ரான்வக்ஷ்யத² கிம் சாபி தி⁴க்³தி⁴க்கிம் கிம் ந லஜ்ஜத² ||2-85-6

ஏவமுக்தா நிவ்ருத்தாஸ்தே லஜ்ஜமானா ந்ருபாஸுரா꞉ |
த்³விகு³ணேன ச வேகே³ன யுயுது⁴ர்யது³பி⁴꞉ ஸஹ ||2-85-7

உத்ஸவே யுத்³த⁴ஷௌ²ண்டா³னாம் நானாப்ரஹரணைர்ந்ருப |
யே யாந்தி யஜ்ஞவாடம் தம் தான்னிஹந்தி த⁴னஞ்ஜய꞉ ||2-85-8

யமௌ பீ⁴மஷ்²ச ராஜா ச த⁴ர்மபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉  |
த்³யாம் ப்ரயாதாஞ்ஜகா⁴னைந்த்³ரி꞉ ப்ரவரஷ்²ச த்³விஜோத்தம꞉ ||2-85-9

அதா²ஸுராஸ்ருக்தோயாட்⁴யா கேஷ²ஷை²வலஷா²ட்³வலா |
சக்ரகூர்மரதா²வர்தா க³ஜஷை²லானுஷோ²பி⁴னீ ||2-85-10

த்⁴வஜகுந்ததருச்ச²ன்னா ஸ்தனிதோத்க்ருஷ்டநாதி³னீ |
கோ³விந்த³ஷை²லப்ரப⁴வா பீ⁴ருசித்தப்ரமாதி²னீ ||2-85-11

அஸ்ருக்³பு³த்³பு³த³பே²னாட்⁴யா அஸிமத்ஸ்யதரங்கி³ணீ |
ஸுஸ்ராவ ஷோ²ணிதநதீ³ நதீ³வ ஜலதா³க³மே ||2-85-12

தாந்த்³ருஷ்ட்வைவ நிகும்ப⁴ஸ்து வர்த்³த⁴மானம்ஷ்²ச ஷா²த்ரவான் |
ஹதான்ஸர்வான்ஸஹாயாம்ஷ்²ச வீர்யாதே³வோத்பபாத ஹ ||2-85-13

ஸ வாரிதோ ஜயந்தேன ப்ரவரேண ச பா⁴ரத |
ஷ²ரை꞉ குலிஷ²ஸங்காஷை²ர்னிகும்போ⁴ ரணகர்கஷ²꞉ ||2-85-14

ஸந்நிவ்ருத்யாத² த³ஷ்டோஷ்ட²꞉ பரிகே⁴ண து³ராஸத³꞉ |
ப்ரவரம் தாட³யாமாஸ ஸ பபாத மஹீதலே ||2-85-15

ஐந்த்³ரிஸ்தம் பதிதம் பூ⁴மௌ பா³ஹுப்⁴யாம் பரிஷஸ்வஜே |
விதி³த்வா சைவ ஸப்ராணம் ஹித்வாஸுரமபி⁴த்³ருத꞉ ||2-85-16

அபி⁴த்³ருத்ய நிகும்ப⁴ம் ச நிஸ்த்ரிம்ஷே²ன ஜகா⁴ன ஹ |
பரிகே⁴ணாபி தை³தேயோ ஜயந்தம் ஸமதாட³யத் ||2-85-17

ததக்ஷ ப³ஹுலம் கா³த்ரம் நிகும்ப⁴ஸ்யைந்த்³ரிராஹவே |
ஸ சிந்தயாமாஸ ததா³ வத்⁴யமானோ மஹாஸுர꞉ ||2-85-18

க்ருஷ்ணேன ஸஹ யோத்³த⁴வ்யம் வைரிணா ஜ்ஞாதிகா⁴தினா |
ஷ்²ராவயாமி கிமாத்மானமாஹவே ஷ²க்ரஸூனுனா ||2-85-19

ஏவம் ஸ நிஷ்²சயம் க்ருத்வா தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத | 
ஜகா³ம சைவ யுத்³தா⁴ர்த²ம் யத்ர க்ருஷ்ணோ மஹாப³ல꞉ ||2-85-20

தம் த்³ருஷ்ட்வைராவதஸ்கந்த⁴மாஸ்தி²தோ ப³லநாஷ²ன꞉ |
த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ யுத்³த⁴ம் ஜஹ்ருஷே ஸஹ தை³வதை꞉ ||2-85-21

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி புத்ரம் ச பரிதுஷ்ட꞉ ஸ ஸஸ்வஜே |
ப்ரவரம் சாபி த⁴ர்மாத்மா ஸஸ்வஜே மோஹவர்ஜிதம் ||2-85-22

தே³வது³ந்து³ப⁴யஷ்²சாபி ப்ரணேது³ர்வாஸவாஜ்ஞயா |
ஜயமானம் ரணே த்³ருஷ்ட்வா ஜயந்தம் ரணது³ர்ஜயம் ||2-85-23

த³த³ர்ஷா²த² நிகும்ப⁴ஸ்து கேஷ²வம் ரணது³ர்ஜயம் |
அர்ஜுனேன ஸ்தி²தம் ஸார்த⁴ம் யஜ்ஞவாடாவிதூ³ரத꞉ ||2-85-24

ஸ நாத³ம் ஸுமஹான்க்ருத்வா பக்ஷிராஜமதாட³யத் |
பரிகே⁴ண ஸுகோ⁴ரேண ப³லம் ஸத்யகமேவ ச ||2-85-25

நாராயணம் சார்ஜுனம் ச பீ⁴மம் சாத² யுதி⁴ஷ்டி²ரம் |
யமௌ ச வாஸுதே³வம் ச ஸாம்ப³ம் காமம் ச விர்யவான் ||2-85-26

யுயுதே⁴ மாயயா  தை³த்ய꞉ ஷீ²க்⁴ரகாரீ ச பா⁴ரத |
ந சைனம் த³த்³ருஷு²꞉ ஸர்வே ஸர்வஷ²ஸ்த்ரவிஷா²ரதா³꞉ ||2-85-27

யதா³ து நைவாபஷ்²யம்ஸ்தம் ததா³ பி³ல்வோத³கேஷ்²வரம் |
த³த்⁴யௌ தே³வம் ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ ப்ரமதா²னாம் க³ணேஷ்²வரம் ||2-85-28

ததஸ்தே த³த்³ருஷு²꞉ ஸர்வே ப்ரபா⁴வாத³திதேஜஸ꞉ |
பி³ல்வோத³கேஷ்²வரஸ்யாஷு² நிகும்ப⁴ம் மாயினாம் வரம் ||2-85-29

கைலாஸஷி²க²ராகாரம் க்³ரஸந்தமிவ தி⁴ஷ்டி²தம் |
ஆஹ்வயந்தம் ரணே க்ருஷ்ணம் வைரிணம் ஜ்ஞாதிநாஷ²னம் ||2-85-30

ஸஜ்ஜகா³ண்டீ³வமேவாத² பார்த²ஸ்தஸ்ய ரதே²ஷுபி⁴꞉ |
பரிக⁴ம் சைவ கா³த்ரேஷு விவ்யாதை⁴னமதா²ஸக்ருத் ||2-85-31

தே பா³னாஸ்தஸ்ய கா³த்ரேஷு பரிகே⁴ ச ஜனாதி⁴ப |
ப⁴க்³னா꞉ ஷி²லாஷி²தா꞉ ஸர்வே நிபேது꞉ குஞ்சிதா க்ஷிதௌ ||2-85-32

விப²லானஸ்த்ரயுக்தாம்ஸ்தாந்த்³ரூஷ்ட்வா பா³ணாந்த⁴னஞ்ஜய꞉ |
பப்ரச்ச² கேஷ²வம் வீர꞉ கிமேததி³தி பா⁴ரத ||2-85-33

பர்வதானபி பி⁴ந்த³ந்தி மம வஜ்ரோபமா꞉ ஷ²ரா꞉ |
கிமித³ம் தே³வகீபுத்ர விஸ்மயோ(அ)த்ர மஹான்மம ||2-85-34

தமுவாச தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ ப்ரஹஸன்னிவ பா⁴ரத |
மஹத்³பூ⁴தம் நிகும்போ⁴(அ)யம் கௌந்தேய ஷ்²ருணு விஸ்தராத் ||2-85-35

புரா க³த்வோத்தரகுரூம்ஸ்தபஷ்²சக்ரே மஹாஸுர꞉ |
ஷ²தம் வர்ஷஸஹஸ்ராணாம் தே³வஷ²த்ருர்து³ராஸத³꞉ ||2-85-36

அதை²னம் ச²ந்த³யாமாஸ வரேண ப⁴க³வான்ஹர꞉ |
ஸ வவ்ரே த்ரீணி ரூபாணி ந வத்⁴யானி ஸுராஸுரை꞉ ||2-85-37

தமுவாச மஹாதே³வோ ப⁴க³வான்வ்ருஷப⁴த்⁴வஜ꞉ |
மம வா ப்³ராஹ்மணானாம் வா விஷ்ணோர்வா ப்ரியமாசரன் ||2-85-38

ப⁴விஷ்யஸி ஹரேர்வத்⁴யோ ந த்வன்யஸ்ய மஹாஸுர |
ப்³ரஹ்மண்யோ(அ)ஹம் ச விஷ்ணுஷ்²ச விப்ராணாம் பரமா க³தி꞉ ||2-85-39

ஸ ஏவ ஸர்வஷ²ஸ்த்ராணாமவத்⁴ய꞉ பாண்டு³நந்த³ன |
த்ரிதே³ஹோ(அ)திப்ரமாதீ² ச வரமத்தஷ்²ச தா³னவ꞉ ||2-85-40

பா⁴னுமத்யாபஹரணே தே³ஹோ(அ)ஸ்யைகோ ஹதோ மயா |
அவத்⁴யம் ஷட்புரம் தே³ஹமித³மஸ்ய து³ராத்மன꞉ ||2-85-41

தி³திம் ஷு²ஷ்²ரூஷதி த்வேகோ தே³ஹோ(அ)ஸ்ய தபஸான்வித꞉ |
அன்யஸ்து தே³ஹோ கோ⁴ரோ(அ)ஸ்ய யேனாவஸதி ஷட்புரம் ||2-85-42 

ஏதத்து ஸர்வமாக்²யாதம் நிகும்ப⁴சரிதம் மயா |
த்வரயாஸ்ய வதே⁴ வீர கதா² பஷ்²சாத்³ப⁴விஷ்யதி ||2-85-43

தயோ꞉ கத²யதோரேவம் க்ருஷ்ணயோரஸுரஸ்ததா³ |
கு³ஹாம் ஷ²ட்புரஸஞ்ஜ்ஞாம் தாம் விவேஷ² ரணது³ர்ஜய꞉ ||2-85-44

அன்விஷ்ய தஸ்ய ப⁴க³வான்விவேஷ² மது⁴ஸூத³ன꞉ |
தாம் ஷட்புரகு³ஹாம் கோ⁴ராம் து³ர்த⁴ர்ஷாம் குருநந்த³ன ||2-85-45

சந்த்³ரஸூர்யப்ரபா⁴ஹீனாம் ஜ்வலந்தீம் ஸ்வேன தேஜஸா |
ஸுக²து³꞉கோ²ஷ்ணஷீ²தானி ப்ரயச்ச²ந்தீம் யதே²ப்ஸிதம் ||2-85-46

தத்ர ப்ரவிஷ்²ய ப⁴க³வானபஷ்²யத ஜனாதி⁴பான் |
யுயுதே⁴ ஸஹ கோ⁴ரேண நிகும்பே⁴ன ஜனாதி⁴ப ||2-85-47

க்ருஷ்ணஸ்யானுப்ரவிஷ்டாஸ்து ப³லாத்³யா யாத³வாஸ்ததா³ |
ப்ரவிஷ்டாஷ்²ச  ததா² ஸர்வே பாண்த³வாஸ்தே மஹாத்மன꞉ ||2-85-48

ஸமேதாஸ்து ப்ரவிஷ்டாஸ்தே க்ரூஷ்ணஸ்யானுமதேன வை |
யுயுதே⁴ ஸ து க்ருஷ்ணேன ரௌக்மிணேய꞉ ப்ரசோதி³த꞉ |
அனயத்³யாத³வான்ஸர்வான்யானயம் ப³த்³த⁴வான்புரா || 2-85-49

தே முக்தா ரௌக்மிணேயேன ப்ராப்தா யத்ர ஜனார்த³ன꞉ |
ப்ரஹ்ருஷ்டமனஸ꞉ ஸர்வே நிகும்ப⁴வத⁴காங்க்ஷிண꞉ ||2-85-50 

ராஜானோ வீர முன்சேதி புன꞉ காமம் யதா²ப்³ருவன் |
முமோச சாத² தான்வீரோ ரௌக்மிணேய꞉ ப்ரதாபவான் ||2-85-51

அதோ⁴முக²முகா²꞉ ஸர்வே ப³த்³த⁴மௌனா நராதி⁴பா꞉ |
லஜ்ஜயாபி⁴ப்லுதா விராஸ்தஸ்து²ர்நஷ்டஷ்²ரியஸ்தத்தா³  ||2-85-52

நிகும்ப⁴மபி கோ³விந்த³꞉ ப்ரயதந்தம் ஜயம் ப்ரதி |
யோத⁴யாமாஸ ப⁴க³வான்கோ⁴ரமாத்மரிபும் ஹரி꞉ ||2-85-53

பரிகே⁴ணாஹத꞉ க்ருஷ்ணோ நிகும்பே⁴ன ப்⁴ருஷ²ம் விபோ⁴ |
க³த³யா சாபி க்ருஷ்ணேன நிகும்ப⁴ஸ்தாடி³தோ ப்⁴ருஷ²ம் ||2-85-54

தாவுபௌ⁴ ப்ரோஹமாபன்னௌ ஸுப்ரஹாரஹதௌ ததா³ |
தத꞉ ப்ரவ்யதி²தாந்த்³ருஷ்ட்வா பாண்ட³வாம்ஷ்²சாத² யாத³வான் ||2-85-55

ஜேபுர்முனிக³ணாஸ்தத்ர க்ருஷ்ணஸ்ய ஹிதகாம்யயா | 
துஷ்டுவுஷ்²ச மஹாத்மானம் வேத³ப்ரோக்தைஸ்ததா² ஸ்தவை꞉ ||2-85-56

தத꞉ ப்ரத்யாக³தப்ராணோ  ப⁴க³வான்கேஷ²வஸ்ததா³ |
தா³னவஷ்²ச புனர்வீராவுத்³யதௌ ஸமரம் ப்ரதி ||2-85-57

வ்ருஷபா⁴விவ நர்த³ந்தௌ க³ஜாவிவ ச பா⁴ரத |
ஷா²லாவ்ருகாவிவ க்ருத்³தௌ⁴ ப்ரஹரந்தௌ ரணோத்கடௌ ||2-85-58

அத²  க்ருஷ்ணம் ததோ³வாச ந்ருபம் வாக³ஷ²ரீரிணீ |
சக்ரேண ஷ²மயஸ்வைனம் தே³வப்³ராஹ்மணகண்டகம் ||2-85-59

இதி ஹோவாச ப⁴க³வாந்தே³வோ பி³ல்வோத³கேஷ்²வர꞉ |
த⁴ர்மம் யஷ²ஷ்²ச விபுலம் ப்ராப்னுஹி த்வம் மஹாப³ல ||2-85-60

ததே²த்யுக்த்வா நமஸ்க்ருத்வா லோகநாத²꞉ ஸதாம் க³தி꞉ |
ஸுத³ர்ஷ²னம் முமோசாத² சக்ரம் தை³த்யகுலாந்தகம் ||2-85-61

தன்னிகும்ப⁴ஸ்ய சிச்சே²த³ ஷி²ர꞉ ப்ரவரகுண்ட³லம் |
நாராயணபு⁴ஜோத்ஸ்ருஷ்டம் ஸூர்யமண்ட³லவர்சஸம் ||2-85-62

உத்பபாத ஷி²ரஸ்தஸ்ய பூ⁴மௌ ஜ்வலிதகுண்ட³லம் |
மேக⁴மத்தோ கி³ரே꞉ ஷ்²ருங்கா³ன்மயூர இவ பூ⁴தலே ||2-85-63

நிகும்பே⁴ நிஹதே தஸ்மிந்தே³வோ பி³ல்வோத³கேஷ்²வர꞉ |
துதோஷ ச நரவ்யாக்⁴ர ஜக³த்த்ராஸகரோ விபு⁴꞉ ||2-85-64

பபாத புஷ்பவ்ருஷ்டிஷ்²ச ஷ²க்ரஸ்ருஷ்டா நப⁴ஸ்தலாத் |
தே³வது³ந்து³ப⁴யஷ்²சைவ ப்ரணேது³ரரிநாஷ²னே  ||2-85-65

நனந்த³ ச ஜக³த்க்ருத்ஸ்னம் முனயஷ்²ச விஷே²ஷத꞉ |
தை³த்யகன்யாஷ்²ச ப⁴க³வான்யது³ப்⁴ய꞉ ஷ²தஷோ² த³தௌ³ ||2-85-66 

க்ஷத்ரியாணாம் ச ப⁴க³வான்ஸாந்த்வயித்வா புன꞉ புன꞉ |
ரத்னானி ச விசித்ராணி வாஸாம்ஸி ப்ரவராணி ச ||2-85-67

ரதா²னாம் வாஜியுக்தானாம் ஷ²ட்ஸஹஸ்ராணி கேஷ²வ꞉ |
அத³தா³த்பாண்ட³வேப்⁴யஷ்²ச ப்ரீதாத்மா க³த³பூர்வஜ꞉ ||2-85-68

ததே³வ சாத² ப்ரவரம் ஷட்புரம் புரவர்த⁴ன꞉ |
த்³விஜாய ப்³ரஹ்மத³த்தாய த³தௌ³ தார்க்ஷ்யவரத்⁴வஜ꞉ ||2-85-69

ஸத்ரே ஸம்அப்தே ச ததா³ ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ |
விஸர்ஜயித்வா தத்க்ஷத்ரம் பாண்ட³வாம்ஷ்²ச மஹாப³ல꞉ ||2-85-70

பி³ல்வோத³கேஷ்²வரஸ்யாத² ஸமாஜமகரோத்ப்ரபு⁴꞉ |
மாம்ஸரூபஸமாகீர்ணம் ப³ஹ்வன்னம் வ்யஞ்ஜனாகுலம் ||2-85-71

நியுத்³த⁴குஷ²லான்மல்லாந்தே³வோ மல்லப்ரியஸ்ததா³ |  
யோத⁴யித்வா த³தௌ³ பூ⁴ரி வித்தம் வஸ்த்ராணி சாத்மவான் ||2-85-72

மாதாபித்ருப்⁴யாம் ஸஹிதோ யது³பி⁴ஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
அபி⁴வாத்³ய ப்³ரஹ்மத³த்தம் யயௌ த்³வாரவதீம் புரீம் ||2-85-73

ஸ விவேஷ² புரீம் ரம்யாம் ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஜனாகுலாம் |
புஷ்பசித்ரபதா²ம் வீரோ வந்த்³யமானோ நரை꞉ பதி² ||2-85-74

இமம் ய꞉ ஷட்புரவத⁴ம் விஜயம் சக்ரபாணின꞉ |
ஷ்²ருணுயாத்³வா படே²த்³வாபி யுத்³தே⁴ ஜயமவாப்னுயாத் ||2-85-75

அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரமத⁴னோ லப⁴தே த⁴னம் |
வ்யாதி⁴தோ முச்யதே ரோகீ³ ப³த்³த⁴ஷ்²சாப்யத² ப³ந்த⁴னாத் ||2-85-76

இத³ம் பும்ஸவனம் ப்ரோக்தம் க³ர்பா⁴தா³னம் ச பா⁴ரத |
ஷ்²ராத்³தே⁴ஷு படி²தம் ஸம்யக³க்ஷய்யகரணம் ஸ்ம்ருதம் ||2-85-77

இத³மமரவரஸ்ய பா⁴ரதே 
ப்ரதி²தப³லஸ்ய ஜயம் மஹாத்மன꞉ |
ஸததமித³ம் ஹி ய꞉ படே²ன்னர꞉
ஸுக³திமிதோ வ்ரஜதே க³தஜ்வர꞉ ||2 85-78

மணிகனகவிசித்ரபாணிபாதோ³
நிரதிஷ²யார்ககு³ணோரிஹாதி³நாத²꞉ |
சதுருத³தி⁴ஷ²யஷ்²சதுர்விதா⁴த்மா 
ஜயதி ஜக³த்புருஷ꞉ ஸஹஸ்ரநாமா ||2-85-79

இதி ஷ்²ரீமஹாப்⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஷட்புரவதோ⁴ நாம பஞ்சாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_85_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 85: Nikumbha and Others Slain
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
December 9, 2008 
  Note 1:  verse  40, line 1 : shAstrANAM is wrong
 2:"  45, line 2 : durdarpAM seems wrong
 3:"  64, line 2 : trAsakare is right; karo seems wrong.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha pa~nchAshItitamo.adhyAyaH

nikumbhaprabhR^itInAM vadhaH 

vaishampAyana uvAcha
ruddheShu bhUmipAleShu sAnugeShu vishAmpate |
AviveshAsurAMshchAtha kashmalaM janamejaya ||2-85-1

dishaH pratasthuste vIrA vadhyamAnAH samantataH |
kR^iShNAnantaprabhR^itibhiryadubhiryuddhadurmadaiH ||2-85-2

nikumbhastAnathovAcha ruShito dAnavottamaH |
bhittvA pratij~nAM kiM mohAdbhayArtA yAta vihvalAH ||2-85-3

hInapratij~nAH kA.NllokAnprayAsyata palAyitAH |
agatvApachitiM yuddhe j~nAtInAM kR^itanishchayAH ||2-85-4

phalaM jitveha bhoktavyaM ripUnsamarakarkashAn |
hatena chApi shUreNa vastavyaM tridive sukham ||2-85-5

palAyitvA gR^IhaM gatvA kasya drakShyatha he mukham |
dArAnvakShyatha kiM chApi dhigdhikkiM kiM na lajjatha ||2-85-6

evamuktA nivR^ittAste lajjamAnA nR^ipAsurAH |
dviguNena cha vegena yuyudhuryadubhiH saha ||2-85-7

utsave yuddhashauNDAnAM nAnApraharaNairnR^ipa |
ye yAnti yaj~navATaM taM tAnnihanti dhana~njayaH ||2-85-8

yamau bhImashcha rAjA cha dharmaputro yudhiShThiraH  |
dyAm prayAtA~njaghAnaindriH pravarashcha dvijottamaH ||2-85-9

athAsurAsR^iktoyADhyA keshashaivalashADvalA |
chakrakUrmarathAvartA gajashailAnushobhinI ||2-85-10

dhvajakuntataruchChannA stanitotkruShTanAdinI |
govindashailaprabhavA bhIruchittapramAthinI ||2-85-11

asR^igbudbudaphenADhyA asimatsyatara~NgiNI |
susrAva shoNitanadI nadIva jaladAgame ||2-85-12

tAndR^iShTvaiva nikumbhastu varddhamAnaMshcha shAtravAn |
hatAnsarvAnsahAyAMshcha vIryAdevotpapAta ha ||2-85-13

sa vArito jayantena pravareNa cha bhArata |
sharaiH kulishasa~NkAshairnikumbho raNakarkashaH ||2-85-14

sannivR^ityAtha daShToShThaH parigheNa durAsadaH |
pravaraM tADayAmAsa sa papAta mahItale ||2-85-15

aindristaM patitaM bhUmau bAhubhyAM pariShasvaje |
viditvA chaiva saprANaM hitvAsuramabhidrutaH ||2-85-16

abhidrutya nikuMbhaM cha nistriMshena jaghAna ha |
parigheNApi daiteyo jayantaM samatADayat ||2-85-17

tatakSha bahulaM gAtraM nikumbhasyaindrirAhave |
sa chintayAmAsa tadA vadhyamAno mahAsuraH ||2-85-18

kR^iShNena saha yoddhavyaM vairiNA j~nAtighAtinA |
shrAvayAmi kimAtmAnamAhave shakrasUnunA ||2-85-19

evaM sa nishchayaM kR^itvA tatraivAntaradhIyata | 
jagAma chaiva yuddhArthaM yatra kR^iShNo mahAbalaH ||2-85-20

taM dR^iShTvairAvataskandhamAsthito balanAshanaH |
draShTumabhyAgato yuddhaM jahR^iShe saha daivataiH ||2-85-21

sAdhu sAdhviti putraM cha parituShTaH sa sasvaje |
pravaraM chApi dharmAtmA sasvaje mohavarjitam ||2-85-22

devadundubhayashchApi praNedurvAsavAj~nayA |
jayamAnaM raNe dR^iShTvA jayantaM raNadurjayam ||2-85-23

dadarshAtha nikumbhastu keshavaM raNadurjayam |
arjunena sthitaM sArdhaM yaj~navATAvidUrataH ||2-85-24

sa nAdaM sumahAnkR^itvA pakShirAjamatADayat |
parigheNa sughoreNa balaM satyakameva cha ||2-85-25

nArAyaNaM chArjunaM cha bhImaM chAtha yudhiShThiram |
yamau cha vAsudevaM cha sAmbaM kAmaM cha viryavAn ||2-85-26

yuyudhe mAyayA  daityaH shIghrakArI cha bhArata |
na chainaM dadR^ishuH sarve sarvashastravishAradAH ||2-85-27

yadA tu naivApashyaMstaM tadA bilvodakeshvaram |
dadhyau devaM hR^iShIkeshaH pramathAnAM gaNeshvaram ||2-85-28

tataste dadR^ishuH sarve prabhAvAdatitejasaH |
bilvodakeshvarasyAshu nikumbhaM mAyinAM varam ||2-85-29

kailAsashikharAkAraM grasantamiva dhiShThitam |
AhvayantaM raNe kR^iShNaM vairiNaM j~nAtinAshanam ||2-85-30

sajjagANDIvamevAtha pArthastasya ratheShubhiH |
parighaM chaiva gAtreShu vivyAdhainamathAsakR^it ||2-85-31

te bAnAstasya gAtreShu parighe cha janAdhipa |
bhagnAH shilAshitAH sarve nipetuH ku~nchitA kShitau ||2-85-32

viphalAnastrayuktAMstAndR^IShTvA bANAndhanaMjayaH |
paprachCha keshavaM vIraH kimetaditi bhArata ||2-85-33

parvatAnapi bhindanti mama vajropamAH sharAH |
kimidaM devakIputra vismayo.atra mahAnmama ||2-85-34

tamuvAcha tataH kR^iShNaH prahasanniva bhArata |
mahadbhUtaM nikumbho.ayaM kaunteya shR^iNu vistarAt ||2-85-35

purA gatvottarakurUMstapashchakre mahAsuraH |
shataM varShasahasrANAM devashatrurdurAsadaH ||2-85-36

athainaM ChandayAmAsa vareNa bhagavAnharaH |
sa vavre trINi rUpANi na vadhyAni surAsuraiH ||2-85-37

tamuvAcha mahAdevo bhagavAnvR^iShabhadhvajaH |
mama vA brAhmaNAnAM vA viShNorvA priyamAcharan ||2-85-38

bhaviShyasi harervadhyo na tvanyasya mahAsura |
brahmaNyo.ahaM cha viShNushcha viprANAM paramA gatiH ||2-85-39

sa eva sarvashastrANAmavadhyaH pANDunandana |
trideho.atipramAthI cha varamattashcha dAnavaH ||2-85-40

bhAnumatyApaharaNe deho.asyaiko hato mayA |
avadhyaM ShaTpuraM dehamidamasya durAtmanaH ||2-85-41

ditiM shushrUShati tveko deho.asya tapasAnvitaH |
anyastu deho ghoro.asya yenAvasati ShaTpuram ||2-85-42 

etattu sarvamAkhyAtaM nikumbhacharitaM mayA |
tvarayAsya vadhe vIra kathA pashchAdbhaviShyati ||2-85-43

tayoH kathayatorevaM kR^iShNayorasurastadA |
guhAM shaTpurasaMj~nAM tAM vivesha raNadurjayaH ||2-85-44

anviShya tasya bhagavAnvivesha madhusUdanaH |
tAm ShaTpuraguhAM ghorAM durdharShAM kurunandana ||2-85-45

chandrasUryaprabhAhInAM jvalantIM svena tejasA |
sukhaduHkhoShNashItAni prayachChantIM yathepsitam ||2-85-46

tatra pravishya bhagavAnapashyata janAdhipAn |
yuyudhe saha ghoreNa nikumbhena janAdhipa ||2-85-47

kR^iShNasyAnupraviShTAstu balAdyA yAdavAstadA |
praviShTAshcha  tathA sarve pANdavAste mahAtmanaH ||2-85-48

sametAstu praviShTAste kR^IShNasyAnumatena vai |
yuyudhe sa tu kR^iShNena raukmiNeyaH prachoditaH |
anayadyAdavAnsarvAnyAnayaM baddhavAnpurA || 2-85-49

te muktA raukmiNeyena prAptA yatra janArdanaH |
prahR^iShTamanasaH sarve nikumbhavadhakA~NkShiNaH ||2-85-50 

rAjAno vIra muncheti punaH kAmaM yathAbruvan |
mumocha chAtha tAnvIro raukmiNeyaH pratApavAn ||2-85-51

adhomukhamukhAH sarve baddhamaunA narAdhipAH |
lajjayAbhiplutA virAstasthurnaShTashriyastatdA  ||2-85-52

nikumbhamapi govindaH prayatantaM jayaM prati |
yodhayAmAsa bhagavAnghoramAtmaripuM hariH ||2-85-53

parigheNAhataH kR^iShNo nikumbhena bhR^ishaM vibho |
gadayA chApi kR^iShNena nikumbhastADito bhR^isham ||2-85-54

tAvubhau prohamApannau suprahArahatau tadA |
tataH pravyathitAndR^iShTvA pANDavAMshchAtha yAdavAn ||2-85-55

jepurmunigaNAstatra kR^iShNasya hitakAmyayA | 
tuShTuvushcha mahAtmAnaM vedaproktaistathA stavaiH ||2-85-56

tataH pratyAgataprANo  bhagavAnkeshavastadA |
dAnavashcha punarvIrAvudyatau samaraM prati ||2-85-57

vR^iShabhAviva nardantau gajAviva cha bhArata |
shAlAvR^ikAviva kruddhau praharantau raNotkaTau ||2-85-58

atha  kR^iShNaM tadovAcha nR^ipaM vAgasharIriNI |
chakreNa shamayasvainaM devabrAhmaNakaNTakam ||2-85-59

iti hovAcha bhagavAndevo bilvodakeshvaraH |
dharmaM yashashcha vipulaM prApnuhi tvaM mahAbala ||2-85-60

tathetyuktvA namaskR^itvA lokanAthaH satAM gatiH |
sudarshanaM mumochAtha chakraM daityakulAntakam ||2-85-61

tannikumbhasya chichCheda shiraH pravarakuNDalam |
nArAyaNabhujotsR^iShTaM sUryamaNDalavarchasam ||2-85-62

utpapAta shirastasya bhUmau jvalitakuNDalam |
meghamatto gireH shR^i~NgAnmayUra iva bhUtale ||2-85-63

nikumbhe nihate tasmindevo bilvodakeshvaraH |
tutoSha cha naravyAghra jagattrAsakaro vibhuH ||2-85-64

papAta puShpavR^iShTishcha shakrasR^iShTA nabhastalAt |
devadundubhayashchaiva praNedurarinAshane  ||2-85-65

nananda cha jagatkR^itsnaM munayashcha visheShataH |
daityakanyAshcha bhagavAnyadubhyaH shatasho dadau ||2-85-66 

kShatriyANAM cha bhagavAnsAntvayitvA punaH punaH |
ratnAni cha vichitrANi vAsAMsi pravarANi cha ||2-85-67

rathAnAM vAjiyuktAnAM shaTsahasrANi keshavaH |
adadAtpANDavebhyashcha prItAtmA gadapUrvajaH ||2-85-68

tadeva chAtha pravaraM ShaTpuraM puravardhanaH |
dvijAya brahmadattAya dadau tArkShyavaradhvajaH ||2-85-69

satre saMapte cha tadA sha~NkhachakragadAdharaH |
visarjayitvA tatkShatraM pANDavAMshcha mahAbalaH ||2-85-70

bilvodakeshvarasyAtha samAjamakarotprabhuH |
mAMsarUpasamAkIrNaM bahvannaM vya~njanAkulam ||2-85-71

niyuddhakushalAnmallAndevo mallapriyastadA |  
yodhayitvA dadau bhUri vittaM vastrANi chAtmavAn ||2-85-72

mAtApitR^ibhyAM sahito yadubhishcha mahAbalaH |
abhivAdya brahmadattaM yayau dvAravatIM purIm ||2-85-73

sa vivesha purIM ramyAM hR^iShTapuShTajanAkulAm |
puShpachitrapathAm vIro vandyamAno naraiH pathi ||2-85-74

imaM yaH ShaTpuravadhaM vijayaM chakrapANinaH |
shR^iNuyAdvA paThedvApi yuddhe jayamavApnuyAt ||2-85-75

aputro labhate putramadhano labhate dhanam |
vyAdhito muchyate rogI baddhashchApyatha bandhanAt ||2-85-76

idaM puMsavanam proktaM garbhAdAnaM cha bhArata |
shrAddheShu paThitaM samyagakShayyakaraNaM smR^itam ||2-85-77

idamamaravarasya bhArate 
prathitabalasya jayaM mahAtmanaH |
satatamidaM hi yaH paThennaraH
sugatimito vrajate gatajvaraH ||2 85-78

maNikanakavichitrapANipAdo
niratishayArkaguNorihAdinAthaH |
chaturudadhishayashchaturvidhAtmA 
jayati jagatpuruShaH sahasranAmA ||2-85-79

iti shrImahAbhrate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
ShaTpuravadho nAma pa~nchAshItitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்